Nieuwe woonvorm aan Hoofdweg

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier starten in Groningen een nieuwe tijdelijke woonvorm tot maximaal 10 jaar aan de Hoofdweg 143a in Harkstede GN. Bedoeld voor mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoons woonunits, waarvan 1 voor de beheerder is. In de periode januari 2021 tot en met oktober 2022 zijn informatiebijeenkomsten geweest voor omwonenden. De reacties zijn verwerkt in een inrichtingsplan en een Sociaal beheer- en omgevingsplan. Hiermee is de termijn voor inspraak beëindigd en is inmiddels een omgevingsvergunningprocedure gestart. Het college van B&W heeft de vergunning verleend op 16 augustus 2023.

Inrichtingsplan en sociaal beheer- en omgevingsplan

Voor de woonvorm is onderstaand inrichtingsplan opgesteld. (klik op de schets voor een grotere weergave)

Voor de woonvorm zijn sinds april 2022 twee onderwerpen uitgewerkt:

 • het definitieve inrichtingsplan voor het terrein (klik op de schets voor een grotere weergave)
 • het Sociaal beheer- en omgevingsplan (pdf 1,4 MB)
  In dit document staan maatregelen en afspraken om eventuele overlast te beperken.

Deze onderwerpen zijn besproken tijdens een inloopbijeenkomst op 20 april 2022. Omwonenden konden tot en met 12 mei 2022 op deze stukken reageren. Bekijk de inspraakreacties (pdf 454 kB) die de gemeente heeft ontvangen.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 oktober 2022 zijn de reacties en de verwerking in het definitieve Sociaal beheer- en omgevingsplan toegelicht.

Procedure omgevingsvergunning

Omdat de 10 eenpersoonswoningen niet passen in het bestemmingsplan, heeft Wagenbouw Bouwsystemen B.V. namens Woningcorporatie Lefier in het 1e kwartaal van 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Het inrichtingsplan en het Sociaal beheer- en inrichtingsplan maken daar deel van uit.

Voor het plaatsen van de eenpersoons woonunits kan de gemeente een afwijking van de bestemming geven voor maximaal 10 jaar. De gemeente heeft op 16 augustus 2023 het besluit genomen om de vergunning te verlenen. Bekijk het besluitexterne-link-icoon

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Bekijk het vervolgproces (pdf 40 kB)

Planning

 • Vanaf 31 maart 2023: aanvraag omgevingsvergunning is in behandeling bij gemeente Groningen. De vergunning is op 16 augustus 2023 verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.
 • De start van de uitvoering is afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedure.
 • Bekijk het vervolgprocesexterne-link-icoon (pdf 40 kB)

Doorlopen stappen:

 • september 2020: informerende gesprekken met omwonenden en belangenverenigingen.
 • november 2020: terugkoppeling aan de raad.
 • januari 2021: online informatiebijeenkomst.
 • september 2021: terugkoppeling inspraak en onderzoek aan de raad
 • oktober 2021: besluit college.
 • november - februari 2022: opstellen concept Inrichtingsplan en concept Sociaal Beheer- en Omgevingsplan.
 • 20 april 2022: informatiebijeenkomst over concept Inrichtingsplan en concept Sociaal Beheer- en Omgevingsplan.
 • 21 april - 12 mei 2022: omwonenden kunnen via website reageren op concept inrichtingsplan en concept sociaal beheersplan.
 • juli 2022: Terugkoppeling van binnengekomen reacties.
 • 25 oktober 2022: informatiebijeenkomst over hoe inspraakreacties zijn verwerkt en de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.
 • 31 maart 2023: aanvraag omgevingsvergunning.
 • 16 augustus 2023: besluit gemeente omgevingsvergunning.

Alle inspraakreacties vindt u onder documenten. Het participatieproces is hiermee afgerond.

Plan

Voor een groep mensen is in Groningen nog geen woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. Het plan voor de nieuwe woonvorm past:

 • Bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
 • In de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben.
 • Bij de landelijke ambitiesexterne-link-icoon en ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en verminderen.

Zes zorginstellingen hebben het plan bij de gemeente ingeleverd. Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De eenpersoons woonunits worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

De bewoners van de eenpersoons woonunits worden maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woonunits willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen.

Het is nog niet bekend wie in de eenpersoons woonunits gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de groep horen waar de woonunits voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners benaderd en de woonunits toegewezen.

De bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woonunits is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij zorginstelling WerkPro. De beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

De gemeente en de zorginstellingen hebben gezocht naar een geschikte plek voor de nieuwe woonvorm. Hierbij zijn een aantal criteria gebruikt. Zoals: de grond is van de gemeente, het terrein is groot genoeg voor 10 woonunits en er zijn aansluitingen voor elektriciteit, water en riool.

De eenpersoons woonunits worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche, toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woonunits staan bij elkaar op één terrein. Woningcorporatie Lefier laat de woonunits plaatsen en gaat ze verhuren.

 • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden.
 • Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Wender, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste aanspreekpunt namens de zorginstellingen.
 • Woningcorporatie Lefier levert de woonunits en gaat ze verhuren.

Contact & Nieuwsbrief

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Woonvorm Hoofdweg' in. Of bel 14 050.

Als er nieuws is over de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Oost.

Documenten