Paddepoelsterbrug

Stand van zaken nieuwe Paddepoelsterbrug.

Er komt een nieuwe Paddepoelsterbrug

In december 2021 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Groningen afgesproken dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug komt. Het wordt een hoge vaste brug met hellingbanen en alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Onderdeel van de afspraken is dat de gemeente Groningen verantwoordelijk is voor de planuitwerking en bouw van de nieuwe brug. Daar treffen we nu de voorbereidingen voor.

Video 3D-impressie

De verschillende varianten van de nieuwe Paddepoelsterbrug.

Het gaat om de locatie van de brug en hellingbanen. Het is dus nog geen definitief ontwerp.

Stand van zaken

Volgende stap op weg naar een nieuwe Paddepoelsterbrug

In de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe Paddepoelsterbrug is de inschrijving van drie partijen beoordeeld. Van deze drie inschrijvers is de inschrijving van de combinatie Hollandia – Friso Civiel - Tauw voorlopig als beste beoordeeld. We brengen nu een voorlopige gunning uit en er volgt een ‘stand still-periode’ waarin de overige inschrijvers bezwaar kunnen maken op het voornemen tot gunning. Ook starten we met de beoogd aannemer een concretiseringsfase op. In deze fase licht de aannemer de inschrijving verder toe en wordt deze door de gemeente Groningen getoetst en gecontroleerd. Is alles akkoord dan volgt de definitieve gunning. De definitieve gunning is gepland op 12 juni 2024.

Eventuele bezwaren van afgevallen inschrijvers kunnen van invloed zijn op de planning. Ook is alle inhoudelijk informatie voorlopig nog vertrouwelijk. 

Gemeenteraad stemt unaniem in met voorkeurslocatie Paddepoelsterbrug

Op woensdag 4 oktober heeft de gemeenteraad van Groningen ingestemd met het raadsvoorstel over de voorkeurslocatie voor de nieuwe Paddepoelsterbrug. Het raadsvoorstel werd door alle partijen gesteund. De voorkeurslocatie ligt in het westelijke deel van het zoekgebied ter hoogte van het zonthermiepark Dorkwerd. Met dit besluit ligt de locatie van de brug vast. Naar verwachting wordt de nieuwe brug uiterlijk in 2027 in gebruik genomen.

Het besluit is onder andere gebaseerd op een afweegonderzoek. In dit onderzoek zijn alle onderwerpen onderzocht die van belang zijn om de plek van de nieuwe brug en hellingbanen te bepalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om invloed op woongenot, aansluiting op het bestaande fiets- en wandelpadennetwerk en invloed op de natuur en het landschap. Tegelijkertijd nam de gemeenteraad een motie aan waarin het Rijk wordt opgeroepen om voldoende geld ter beschikking te stellen voor de bouw van de Paddepoelsterbrug.

In de volgende fase wordt het ontwerp van de brug en de hellingbanen en de inpassing in het landschap verder uitgewerkt. Daarover gaan we in gesprek met omwonenden, belangenorganisaties en andere stakeholders. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerp en de kosten waarna de uitvoeringsfase van het project start.

Het raadsvoorstel en alle bijlagenexterne-link-icoon

Wat ligt vast?

Er komt een nieuwe Paddepoelsterbrug (op ongeveer 9,7 meter doorvaarthoogte), voor fietsers en voetgangers en met hellingbanen die voldoen aan de CROW-richtlijn. De brug wordt gebouwd zonder pijlers in de vaarweg en met een minimale overspanning van 54 meter. Dat betekent ook dat we in de planuitwerking alleen varianten onderzoeken die aan deze uitgangspunten voldoen.

Planning

2022

  • Uitwerkingsfase plan: In de afspraken met het Rijk over de Paddepoelsterbrug is het zoekgebied, type en hoogte van de brug bepaald. De plannen worden verder uitgewerkt. De exacte locatie wordt onderzocht, evenals de impact van een nieuwe brug op de omgeving, conditionering- en effectonderzoeken, risico’s en grondeigendommen.

2023-2026/2027

  • Tot medio 2024:  Aanbestedingsfase (selecteren van aannemer) en uitvoeren van onderzoeken.

  • Medio 2024 tot eind 2024:   Ontwerpfase – maken voorlopig ontwerp.

  • Eind 2024:  Besluitvorming door gemeenteraad over voorlopig ontwerp en investering.

  • 2025: Ontwerpfase – maken definitief ontwerp.

2026/2027

  • Bouw en openstelling van de nieuwe Paddepoelsterbrug

Gesprek met de omgeving en belangenorganisaties

We gaan met omwonenden, belangenorganisaties, grondeigenaren en andere belanghebbenden in gesprek over de nieuwe Paddepoelsterbrug. Bijvoorbeeld over waar de brug precies moet komen, hoe die er uit komt te zien, hoe de hellingbanen lopen en hoe die aansluiten op de bestaande wegen en fietspaden.

Met de direct omwonenden is er een vaste overleggroep waarin deze onderwerpen aan bod komen.

Geschiedenis

In 1930 werd de Paddepoelsterbrug gebouwd bij de aanleg van het Van Starkenborghkanaal. De Paddepoelsterbrug (draaibare pontonbrug) werd in 1993 vernield bij een aanvaring en is toen gerenoveerd tot een gewone draaibrug. Door een bedieningsfout is de brug in 2018 opnieuw door een aanvaring vernield. De Paddepoelsterbrug raakte zo zwaar beschadig dat de brug door Rijkswaterstaat is verwijderd, maar daarmee ook de verbinding over het Van Starkenborghkanaal.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aanexterne-link-icoon voor de Nieuwsbrief Paddepoelsterbrug.

Documenten