Participatie

Participatie en zeggenschap

In Groningen geven we ruimte aan ideeën en initiatieven van inwoners. Dat noemen we participatie of zeggenschap. Bewoners kunnen meedenken en meepraten over plannen van de gemeente. Maar bewoners kunnen ook zelf een idee voor de buurt hebben of beslissen over plannen. De kwaliteit van de plannen waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit gaat nemen wordt daardoor beter.

We zien in veel wijken en dorpen grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Daarom zijn er gebiedsteams en wijk- en dorpswethouders om de samenwerking tussen inwoners en de gemeente te verbeteren. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Zij verbinden gemeentelijke programma’s met plannen en ideeën van bewoners en speciale opgaven in wijken en dorpen. Zo verbeteren wij steeds onze wijken en dorpen. Veel van de langlopende gemeentelijke plannen vindt u op de pagina projecten.

Verschillende gebieden, verschillende oplossingen

Met de Wijkvernieuwing is er voor een aantal wijken in Groningen-Noord extra aandacht. We werken samen met bewoners aan de agenda van de wijken en dorpen. Dat doen we met verschillende vormen van samenwerking en zeggenschap. Dit is afhankelijk van de behoefte van bewoners en het karakter van de wijk.

Volgens het ‘Gronings Model’externe-link-icoon ontwikkelen we deze Groningse manier van werken door, om het gesprek, de agenda en de besluitvorming meer over te laten aan de inwoners van wijken en dorpen.

Het doel is om maatwerk te ontwikkelen. Door niet één werkwijze te kiezen maar door elke wijk zelf te laten bepalen hoe de inwoners onderling en met de gemeente willen samenwerken. Hierbij betrekken wij ook organisaties met een sociaal doel zoals coöperaties, verenigingen en ondernemers. Op het participatieplatform de Stem van Groningenexterne-link-icoon, vindt u voorbeelden van plannen van inwoners. De gemeente stelt geld beschikbaar en helpt (soms) met uitvoeren.

Raadplegen inwoners

Om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de wensen en behoeften van inwoners delen verschillende groepen hun ervaringen met de gemeente. Zoals de Werkgroep Toegankelijk Groningen die zich inzet voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een beperking. Zo zijn er meer adviesraden en klantenpanelsexterne-link-icoon die we regelmatig hun mening vragen over verschillende onderwerpen. Alle inwoners kunnen hieraan meedoen.

Eens in de 2 jaar wordt onder alle inwoners een brede leefbaarheidsenquêteexterne-link-icoon gehouden. De resultaten worden verwerkt in wijk- en dorpskompassenexterne-link-icoon zodat we weten wat er beter kan. Deze kompassen geven belangrijke informatie voor plannen van gemeente. Ook willen we jongeren beter betrekken bij onderwerpen. Daarvoor onderzoeken we welke onderwerpen zij belangrijk vinden en via welke kanalen zij het liefst communiceren.

Regels voor participatie

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Binnen dit nieuwe stelsel worden verschillende wetten en regels voor openbare ruimte, wonen, verkeer, milieu, natuur en water gebundeld. Iedereen kan een omgevingsvergunning aanvragen om in de gemeente te bouwen of iets veranderen. Het is belangrijk om eerst met inwoners of organisaties in gesprek te gaan die iets van de verandering gaan merken. Hiervoor gelden beleidsregels voor participatieexterne-link-icoon (pdf 175 kB).

De vergunningaanvrager organiseert het gesprek over de nieuwe plannen vóórdat die de vergunning aanvraagt. Dat geldt voor iedereen die in de gemeente iets wil veranderen zoals inwoners, ondernemers en de gemeente. De aanvrager moet in de aanvraag voor de omgevingsvergunning uitleggen met wie de gesprekken zijn gevoerd en wat daar is uitgekomen.
In het filmpje wordt het nog eens uitgelegd.

In het raadsvoorstel omgevingsvisie ‘Levende Ruimte'  staat welke keuzes zijn gemaakt hoe de gemeente Groningen er over 15 jaar uitziet en wat de Groningse betekenis is van participatie. Het kader burgerparticipatie is te vinden op pagina 58 in het document omgevingsvisie 'Levende Ruimte' .

Bewonersconvenant

In 2008 heeft de gemeente met de verschillende wijkorganisaties het bewonersconvenant  afgesloten. Hierin is afgesproken dat wijkorganisaties het recht hebben om advies te verlenen op alle gemeentelijke plannen die speciaal over hun wijk gaan. De wijkorganisaties hebben zich verplicht om samen met wijkbewoners te bespreken wat zij van de plannen vinden.

Participatiebeleid en participatieverordening

Momenteel wordt er gewerkt aan participatiebeleid en aan een participatieverordening. Deze vervangt op termijn de inspraakverordeningexterne-link-icoon. Hierin worden regels geschreven voor participatie zodat voor iedereen duidelijk is wie, op welke manier en wanneer bij de plannen worden betrokken.

De gemeenteraad heeft bij het schrijven van de participatieverordening de ruimte om rekening te houden met de lokale behoeften en omstandigheden. De participatieverordening moet uiterlijk een jaar nadat de Omgevingswet in werking is getreden zijn vastgesteld, dus op 1 januari 2025.

Animatie regels voor participatie

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Participatie.

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket voor informatie en aanvragen.

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt.

Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid, van een ondernemer, van uw buren of van uzelf.

Het is belangrijk om vroeg met elkaar in gesprek te gaan.

Zo leert u elkaars wensen en behoeften kennen.

Daarbij kunt u zelf uw omgeving betrekken bij uw eigen plannen.

Dit kan leiden tot nieuwe creatieve ideeën of andere oplossingen dan u bedacht had.

De overheid beoordeelt de inbreng en neemt uiteindelijk de beslissing.

Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar er kan wel rekening met elkaar worden gehouden.

Overheden zijn verplicht om aan participatie te doen bij het opstellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Is de gemeente bezig met een nieuw omgevingsplan?

Dan moet de gemeente dit eerst bekend maken.

In die bekendmaking staat hoe de participatie voor die wijziging van het omgevingsplan eruit ziet.

En hoe inwoners daarover kunnen meepraten.

Een initiatiefnemer, diegene met een plan of idee, wordt aangemoedigd
om aan participatie te doen.

Het is dus niet verplicht.

Er geldt één uitzondering.

Een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie voor initiatiefnemers wel verplicht is.

Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Meer weten over de Omgevingswet en participatie?

Kijk op de website van uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen.

De Omgevingswet.

Hulpmiddelen bij participatie

Er zijn hulpmiddelen voor het organiseren van een participatietraject zoals het Groninger Participatiewerkboek en 'Eerste Hulp bij Online Participatie'.

Klachten over participatie

Bent u ontevreden over een participatieproces van de gemeente of een initiatiefnemer? Ben u niet vroegtijdig betrokken bij de plannen of voelt u zich onvoldoende gehoord? Neem dan contact met ons op.