Omgevingsplan

Wat is een omgevingsplan

De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2023. Iedere gemeente in Nederland heeft dan één omgevingsplan.

In het omgevingsplan staan juridische regels die eerst in allerlei verschillende plannen stonden. Zo vervangt het omgevingsplan van Groningen bijvoorbeeld alle bestemmingsplannen. Maar ook andere plannen, zoals uitwerkings- en wijzigingsplannen, beheersverordeningen, crisisplannen en herstelwetplannen. Maar ook enkele verordeningen waaronder de erfgoedverordening (archeologie) en ongeveer 300 rijksregels.

Deze worden allemaal vervangen door het omgevingsplan. U vindt het omgevingsplan vanaf 1 juli 2023 op de pagina waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Animatie omgevingsplan en afwegingsruimte

Uitgeschreven tekst animatie

Alle regels over onze leefomgeving komen samen in een heldere wet: de Omgevingswet. De wet is gericht op duidelijkere regels, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. De gemeente kan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een meer globale beschrijving met randvoorwaarden. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Initiatiefnemers dienen dan binnen die mogelijkheden een plan in. Dat noemen we uitnodigingsplanologie. Ook waar het gaat om regels stellen heeft de gemeente meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen. De gemeente kijkt welke normen zij wil toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen. Voor sommige aspecten zijn er standaardnormen, maar de gemeente kan ook hoger of lager gaan zitten binnen een bandbreedte. Dit wordt afwegingsruimte genoemd. Stel de gemeente wil bedrijven stimuleren zich te vestigen op een bedrijventerrein. Dan kan zij daar bijvoorbeeld meer geluid en trillingen toestaan dan de standaardnorm. Wil de gemeente de natuur rond een woongebied bevorderen, dan stelt ze juist strengere normen. Kortom, het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.

Het omgevingsplan is tijdelijk

Dit omgevingsplan is tijdelijk omdat er nog grote delen van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en andere verordeningen bij komen. Ook zetten we Bestemmingsplannen en verordeningen over naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan passen we per gebied aan. Daar hebben we tot 1 januari 2029 de tijd voor. De gemeente Groningen wil dat het nieuwe omgevingsplan in 2025 klaar is.

Hoe wordt het tijdelijke omgevingsplan een nieuw omgevingsplan?

De gemeente Groningen heeft 1 januari 2023 een tijdelijk omgevingsplan. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2022 het voorstel Transitiestrategie omgevingsplan vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de overgang uitvoert van het tijdelijke naar het nieuwe omgevingsplan. Ook staat in dit transitieplan aan welke regels de verschillende nieuwe plannen en beleid moeten voldoen.

Relatie met de omgevingsvisie

Een omgevingsplan heeft een relatie met de omgevingsvisie van de gemeente Groningen. In de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ staat welke keuzes er zijn gemaakt voor de toekomst. In het omgevingsplan staan alle plaatselijke regels, die gelden in de (fysieke) leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat u kunt aanraken in de omgeving waarin u woont. Zoals uw huis of een park of vijver.

Waarom wijzigt het omgevingsplan?

Om verschillende redenen wijzigt het omgevingsplan. Als voorbeeld: er mogen volgens het omgevingsplan geen nieuwe woningen worden gebouwd op een leegstaand bedrijventerrein. Als we dit willen toestaan moeten de regels in het omgevingsplan worden gewijzigd. Dat staat dan in de ontwerpwijziging. De gemeente maakt bekend dat we van plan zijn om het omgevingsplan te wijzigen en waarom. Dat doen we in het digitale Gemeenteblad via officiëlebekendmakingen.nl en in de Gezinsbode. Hierin moet de gemeente ook vertellen hoe de participatie hiervoor is geregeld. Participatie wil zeggen dat de gemeente de wijzigingen samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil bekijken. Want zij gaan er mogelijk iets van merken. Daarna wordt gekeken of het plan aangepast moet worden of dat het door kan gaan zoals bedacht.

Er is in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk ervaring opgedaan met een wijziging van het omgevingsplan. Bewoners, raadsleden, woningcorporaties en ambtenaren hebben hiervoor samengewerkt. In het eindverslag van de pilot Omgevingsplan Selwerd Paddepoel en Tuinwijk (pdf 1,3 MB) leest u hoe het participatieproces is verlopen en wat ervan is geleerd. De adviezen van de deelnemers vindt u in hoofdstuk 1.2. Deze adviezen worden meegenomen bij een volgende wijziging van het omgevingsplan.

Veelgestelde vragen

Wat is een ontwerpwijziging van het omgevingsplan?

Nadat door participatie inwoners en organisaties zijn gevraagd naar hun mening, ligt er uiteindelijk een kant en klaar plan. Dit plan is dan klaar om samengevoegd te worden met andere plannen die op dat moment klaar zijn. Deze worden samengevoegd in één ontwerpwijziging van het omgevingsplan. Er is maximaal drie keer per jaar een procedure voor een ontwerpwijziging. De gemeente noemt dit een ontwerpwijziging omdat het nog niet definitief is.

De gemeente wil graag eerst dat inwoners en organisaties iets van deze ontwerpversie kunt vinden. U krijgt daarom de mogelijkheid om erop te reageren. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. In de krant en op officielebekendmakingen.nl (het digitale gemeenteblad) wordt bekend gemaakt hoe en wanneer u kunt reageren. U heeft volgens de wet 6 weken de tijd om te reageren.

Van ontwerpwijziging naar ontwerpbesluit

De binnengekomen zienswijzen op de ontwerpwijziging van het omgevingsplan worden bekeken. Een zienswijze is uw bezwaar op de wijziging van het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders weegt de voor- en nadelen van de zienswijzen en welke gevolgen dit heeft voor inwoners en de omgeving. Het kan voor komen dat de ontwerpwijziging hierdoor nog wordt gewijzigd. Dit doen zij in de meningsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Als u een zienswijze hebt gestuurd, dan krijgt u een uitnodiging van de gemeenteraad. U kunt dan tijdens de bijeenkomst uw zienswijze verder uitleggen. In de volgende raadsvergadering die meestal 2 weken later is, neemt de gemeenteraad het definitieve wijzigingsbesluit. Die vergadering heet de besluitvormende bijeenkomst. Gaat de gemeenteraad akkoord met het wijzigingsbesluit? Dan is de wijziging van het omgevingsplan vastgesteld.

Bent u het niet eens met het wijzigingsbesluit?

Als u een zienswijze hebt ingediend én u bent het niet eens met het wijzigingsbesluit dan kunt u nogmaals reageren. Uw reactie heet dan een 'beroepschrift'. Voor het indienen ervan krijgt u 6 weken de tijd. Dat heet de ‘beroepstermijn’.

De informatie over wanneer en hoe u beroep kan indienen, krijgt u in een brief van de gemeente. U stuurt uw beroepschrift naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. De ‘beroepstermijn’ is heel belangrijk. Komt uw beroepschrift daar niet binnen de beroepstermijn binnen, dan wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. U kunt wel binnen de beroepstermijn een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u aankondigt dat u uw reden voor beroep later opstuurt. De Raad van State vertelt u in de ontvangstbevestiging tot wanneer dat kan.

Kunt u een beroepschrift sturen als u geen zienswijze hebt ingediend?

Niet iedereen kan zomaar zonder eerder ingediende zienswijze een beroepschrift sturen naar de Raad van State als de wijziging is vastgesteld. Het wijzigingsplan moet wel echt gevolgen hebben voor u, uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of als er iets verandert in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’.

U leest op officielebekendmakingen.nl, in de Gezinsbode en op de gemeentelijke website hoe en wanneer u kunt reageren.