Omgevingsplan

Wat is een omgevingsplan?

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. Iedere gemeente in Nederland heeft dan één omgevingsplan. Daarin staan juridische regels. In het omgevingsplan regelt de gemeente de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen wij de omgeving om u heen. Zoals gebouwen, wegen, water, natuur, bodem, lucht, geur of geluid.

Het omgevingsplan gaat over activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Zoals de bouw van een bedrijf. Het regelt het evenwicht tussen het gebruik van een gebied en de bescherming ervan. Zo mag een bedrijf het gebied gebruiken. Maar de organisatie moet ook zorgen dat de lucht en het water eromheen schoon blijft.  

Voor 1 januari 2024 stonden de juridische regels in allerlei verschillende plannen. Nu vervangt het omgevingsplan bijvoorbeeld alle bestemmingsplannen van de gemeente Groningen. Maar ook andere plannen zoals crisis- en herstelwetplannenexterne-link-icoon of beheersverordeningen. Beheersverordeningen zijn te vergelijken met bestemmingsplannen. 

Bovendien heeft het omgevingsplan 300 Rijksregels en gemeentelijke verordeningen. Bijvoorbeeld de erfgoedverordening die waardevolle cultuur uit het verleden beschermt. In een verordening staan juridische regels die gelden voor iedereen binnen een gemeente. U vindt het omgevingsplan op de website Omgevingsloketexterne-link-icoon. U vult daar het adres in om te zien welke regels gelden. 

Aanpassingen in het omgevingsplan

Naast de bestaande juridische regels worden ook nieuwe regels gemaakt voor het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de bouw van een flat niet mag volgens de geldende regels. Het omgevingsplan moet dan worden aangepast zodat de bouw wel mag. 

Wij kunnen niet zomaar het omgevingsplan aanpassen. Daarvoor moet de gemeente een verplicht proces volgen. Wij noemen een aanpassingen van het omgevingsplan een omgevingsplanwijziging. U vindt meer informatie hierover onder Waarom wordt het omgevingsplan aangepast? En in de veelgestelde vragen.

Wilt u weten met welke aanpassingen wij nu bezig zijn? Kijk onder Wijzigingen omgevingsplan in ontwikkeling. 

Wijzigingen omgevingsplan in ontwikkeling

Ontwerp wijziging omgevingsplan (zienswijze)

U kunt op dit moment een reactie geven op deze wijziging van het omgevingsplan.

Ontwerp wijziging omgevingsplan (zienswijze verlopen)

U kunt geen reactie meer geven op de ontwerpwijziging van het omgevingsplan. De periode waarbinnen dat kon, is voorbij. De ontwerpwijziging is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Of het is wel vastgesteld, maar nog niet bekendgemaakt.

Deze verandering van het omgevingsplan is in de tussentijd vastgesteld en u kunt er nu op reageren. De bestanden van de ontwerp wijziging omgevingsplan  kunt u hier nog bekijken en downloaden, totdat de zes weken voor reageren voorbij zijn. Voor informatie over de vastgestelde wijziging van het omgevingsplan kijkt u onder het kopje 'Vastgestelde wijziging omgevingsplan waarop beroep mogelijk is'.

Aanpassing omgevingsplan

Het aanpassen van het omgevingsplan (officieel: omgevingsplanwijziging) gaat over het ontwikkelen van het gebied Stadshavens. Langs het Eemskanaal verrijst de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water: Stadshavens. Om dit stadsdeel te mogen bouwen, moet het omgevingsplan worden aangepast. Het plan is om ongeveer 2.400 nieuwe woningen te bouwen in het gebied rond het Eemskanaal in het oosten van de stad Groningen. De grens van het plangebied ligt ongeveer tussen het Damsterdiep, de Europaweg, de Sontweg en loopt tot aan het Van Starkenborghkanaal. De officiële naam van het ontwerpbesluit is: “Omgevingsplanwijziging 1 gemeente Groningen ONTWERP”.

Informatie

Vastgestelde wijziging omgevingsplan waarop beroep mogelijk is

U kunt op dit moment een reactie geven op deze vastgestelde wijziging van het omgevingsplan. Uw reactie heet een ‘beroepschrift’.

Deze verandering van het omgevingsplan (officieel: omgevingsplanwijziging) gaat over het ontwikkelen van het gebied Stadshavens. Langs het Eemskanaal in het oosten van de stad Groningen wordt een nieuw stadsdeel gebouwd aan het water: Stadshavens. Om dit stadsdeel te mogen bouwen, moet het omgevingsplan worden aangepast. De bouw gaat een paar jaar duren. Er worden ongeveer 2.400 nieuwe woningen gebouwd. De grens van het gebied ligt ongeveer tussen het Damsterdiep, de Europaweg, de Sontweg en loopt tot aan het Van Starkenborghkanaal.

De officiële naam van het besluit is: ‘omgevingsplanwijziging Omgevingsplan 1, gemeente Groningen (Stadshavens).

Reageren

Reageren kan van 6 juni 2024 tot en met 17 juli 2024 (beroepstermijn)

  • Beroepschrift per brief: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
  • Voorlopige voorziening per brief: De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

Informatie

Animatie omgevingsplan en afwegingsruimte

volgt

Het omgevingsplan is tijdelijk

Dit omgevingsplan is tijdelijk omdat er nog grote delen met juridische regels uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en andere verordeningen bij komen. Ook verplaatsen we de regels uit Bestemmingsplannen en verordeningen over naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan passen we per gebied aan. Daar hebben we tot 1 januari 2029 de tijd voor. De gemeente Groningen wil dat het nieuwe omgevingsplan in 2025 klaar is.

Hoe wordt het tijdelijke omgevingsplan een nieuw omgevingsplan?

De gemeente Groningen heeft vanaf 1 januari 2024 een tijdelijk omgevingsplan. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2022 het voorstel Transitiestrategie omgevingsplanexterne-link-icoon vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de overgang uitvoert van het tijdelijke naar het nieuwe omgevingsplan. Ook staat in dit transitieplan aan welke regels de verschillende nieuwe plannen en beleid moeten voldoen.

Relatie met de omgevingsvisie

Een omgevingsplan heeft een relatie met de omgevingsvisie van de gemeente Groningen. In de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ staat welke keuzes er zijn gemaakt voor de toekomst. In het omgevingsplan staan alle plaatselijke regels, die gelden in de fysieke leefomgeving. Daarmee wordt de omgeving om u heen bedoeld. Zoals gebouwen, wegen, water, natuur, bodem, lucht, geur of geluid. Het omgevingsplan gaat over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die fysieke leefomgeving. Het regelt dat er een evenwicht is tussen het gebruik maken van een bepaald gebied en het beschermen ervan. In de omgevingsvisie staat welke keuzes we daarvoor maken.

Waarom wordt het omgevingsplan aangepast?

Om verschillende redenen wordt het omgevingsplan aangepast. Dat heet het wijzigen van het omgevingsplan. Als voorbeeld: er mogen volgens het omgevingsplan geen nieuwe woningen worden gebouwd op een leegstaand bedrijventerrein. Als we dit willen toestaan moeten de regels in het omgevingsplan worden gewijzigd. De gemeente maakt eerst bekend dat we van plan zijn om het omgevingsplan te wijzigen en waarom. Dat doen we bijvoorbeeld in het digitale Gemeenteblad via officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en in de Gezinsbode. Hierin moet de gemeente ook vertellen hoe de participatie is geregeld. Participatie wil zeggen dat de gemeente de wijzigingen samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil bekijken. Want zij gaan er mogelijk iets van merken. Als de wijziging is gemaakt kunt u het bekijken en erop reageren. Hoe en wanneer kunt u lezen in de Gezinsbode en op onze website. De gemeente en andere deskundigen onderzoeken de ontvangen reacties. We bekijken of en hoe we de wijziging van het omgevingsplan aanpassen. Als dat klaar is, heet de wijziging een ontwerpwijziging. In de Gezinsbode, op officiëlebekendmakingen.nl en op onze website maken wij bekend hoe en wanneer u kunt reageren op de ontwerpwijziging. Uw reactie heet een ‘zienswijze’.

In de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk is ervaring opgedaan met het wijzigen van het omgevingsplan. Bewoners, raadsleden, woningcorporaties en ambtenaren hebben hiervoor samengewerkt. In het eindverslag van de proef voor Omgevingsplan Selwerd Paddepoel en Tuinwijk (pdf 1,3 MB) leest u hoe het participatieproces is gegaan en wat ervan is geleerd. De adviezen van de deelnemers vindt u in hoofdstuk 1.2. Deze adviezen worden meegenomen bij een volgende wijziging van het omgevingsplan.

Veelgestelde vragen

Nadat door participatie inwoners en organisaties zijn gevraagd naar hun mening, ligt er uiteindelijk een kant en klaar plan. Dit plan is dan klaar om samengevoegd te worden met andere plannen die op dat moment klaar zijn. Deze worden samengevoegd in één ontwerpwijziging van het omgevingsplan. Er is maximaal drie keer per jaar een procedure voor een ontwerpwijziging. De gemeente noemt dit een ontwerpwijziging omdat het nog niet definitief is.

De gemeente wil graag eerst dat inwoners en organisaties iets van deze ontwerpversie kunt vinden. U krijgt daarom de mogelijkheid om erop te reageren. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. In de krant en op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon (het digitale gemeenteblad) wordt bekend gemaakt hoe en wanneer u kunt reageren. U heeft volgens de wet 6 weken de tijd om te reageren.

De binnengekomen zienswijzen op de ontwerpwijziging van het omgevingsplan worden bekeken. Een zienswijze is uw reactie op de wijziging van het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders weegt de voor- en nadelen van de zienswijzen en welke gevolgen dit heeft voor inwoners en de omgeving. Het kan voor komen dat de ontwerpwijziging hierdoor nog wordt gewijzigd. Het college bekijkt of en hoe de ontwerpwijziging wordt aangepast en zet dit in een zienswijzenverslag. Dat is onderdeel van het voorstel aan de gemeenteraad voor het vaststellen van de wijziging van het omgevingsplan.

Als u een zienswijze hebt gestuurd, dan krijgt u een uitnodiging voor de meningsvormende raadsvergadering van het college. Want voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, wil de raad eerst zijn mening vormen. U kunt tijdens deze vergadering persoonlijk uw zienswijze uitleggen. In de volgende raadsvergadering die meestal 2 weken later is, neemt de gemeenteraad het definitieve besluit. Gaat de gemeenteraad akkoord met het wijzigingsbesluit? Dan is de wijziging van het omgevingsplan vastgesteld.

Als u een zienswijze hebt ingediend én u bent het niet eens met het wijzigingsbesluit dan kunt u nogmaals reageren. Uw reactie heet dan een 'beroepschrift'. Voor het indienen ervan krijgt u 6 weken de tijd. Dat heet de ‘beroepstermijn’.

De informatie over wanneer en hoe u beroep kan indienen, krijgt u in een brief van de gemeente. U stuurt uw beroepschrift naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. De ‘beroepstermijn’ is heel belangrijk. Komt uw beroepschrift daar niet binnen de beroepstermijn binnen, dan wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. U kunt wel binnen de beroepstermijn een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u aankondigt dat u uw reden voor beroep later opstuurt. De Raad van State vertelt u in de ontvangstbevestiging tot wanneer dat kan.

Niet iedereen kan zomaar zonder eerder ingediende zienswijze een beroepschrift sturen naar de Raad van State als de wijziging is vastgesteld. Het wijzigingsplan moet wel echt gevolgen hebben voor u, uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of als er iets verandert in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’.

U leest op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon, in de Gezinsbode en op de gemeentelijke website hoe en wanneer u kunt reageren.