Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan geeft aan wat er wel en niet mag voor bouwen en gebruiken van grond of water.

Plannen in ontwikkeling

Plannen in ontwerp (zienswijze verlopen)

Dit bestemmingsplan is in de tussentijd vastgesteld en er kan beroep op worden ingesteld. Tijdens de beroepsfase (6 weken) kunt u op deze plek de bestanden van het ontwerpbestemmingplan nog bekijken en downloaden. Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kijkt u onder het kopje op deze pagina 'Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)'.

Voor het adres Engelberterweg 96 in Engelbert is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het regelt dat de bestemming voor landbouw en het houden en fokken van vee verdwijnt (bestemming ‘Agrarisch’). Daarvoor in de plaats komt er een terrein voor recreatie. Dat betekent bijvoorbeeld een camping met mogelijkheid voor afwas/douche/toilet en huisjes (‘chalets’). De woning die er al staat, blijft.

Informatie

Op dit adres worden maximaal 160 appartementen gebouwd. Ze worden verdeeld over 3 gebouwen. Omdat het oude bestemmingsplan geen woningen toestaat op dit adres wordt er nu een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt. Ook is een ontwerp besluit hogere waarden geluid gemaakt. De Friesestraatweg maakt teveel verkeerslawaai op de voorkant van de appartementen. Volgens de wet mag dat een beetje meer zijn. Daarvoor is dit ontwerpbesluit genomen. Informatie over hoe u kunt reageren op het ontwerpbesluit hogere waarden geluid vindt u in deze bekendmaking (pdf 86 kB) van 20 december. Het ontwerpbesluit zelf staat onder het kopje Informatie op deze pagina.

Informatie

Dit plan regelt voor de hele gemeente gelijke regels voor parkeren. Ook voor de fiets. U kon in 2022 ook reageren op dit bestemmingsplan. Maar omdat er veel veranderd is sinds toen, kunt u nu opnieuw reageren. Op deze manier kan iedereen de veranderingen goed bekijken.

Informatie

Voor het adres Middelberterweg 44 en 44a in Middelbert verandert het grootste deel van het terrein naar de bestemmingen Wonen en Groen (een tuin). Het andere deel blijft bestemming Bedrijf. Daar is ook een bedrijfswoning en een strook tuin toegestaan (bestemming Groen).

Informatie

Het ontwerpuitwerkingsplan regelt het bouwen van ongeveer 48 woningen. En er wordt een lus (bocht) in de weg gemaakt voor bussen. Ook komt er pauzeruimte voor de buschauffeur, een kiosk en een laadpaal en trafohuisje. In het noorden en oosten grenst het plan aan het bosgebied Harksteder Broeklanden, in het zuiden aan water. En in het westen grenst het aan woongebied De Zeilen fase 2.

Informatie

De gemeente is van plan om vergunningen te verlenen voor het ontwikkelen van het gebied Meerstad-Noord. In het gebied worden een groot zonnepark, een hoog- en midden spanningsstation (HSMS-station), een batterij-opslag, een klantstation en een duurzaam, natuurvriendelijk gebied gemaakt.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een nieuw ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het gebied ligt in polder Lageland, ruwweg gelegen ten noorden van het Slochterdiep, ten westen van Hamweg, ten zuiden van de  Lagelandsterweg en ten westen Eemskanaal ZZ.

Informatie

Dit bestemmingsplan is in de tussentijd vastgesteld en er kan beroep op worden ingesteld. Tijdens de beroepsfase (6 weken) kunt u op deze plek de bestanden van het ontwerpbestemmingplan nog bekijken en downloaden. Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kijkt u onder het kopje op deze pagina 'Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)'.

Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)

Plannen die zijn vastgesteld en waarop beroep, met of zonder voorlopige voorziening, mogelijk is. Meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nlexterne-link-icoon.

Dit bestemmingsplan past een paar regels aan zoals die in bestemmingsplan ‘Herziening Bestemmingsregels Wonen 2’ staan. Dat is nodig omdat de rechter (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) er een uitspraak over heeft gedaan. De rechter vindt dat de ‘omvormingsregel’ duidelijker moet. Daarmee worden volgende de regels bedoeld: Het veranderen van een gebouw met studentenkamers naar een gebouw met een aantal kleine woningen (minimaal 24 m2). Een woning heeft een eigen toegang, keuken, toilet en badkamer. Dit bestemmingsplan regelt het aanpassen van die regels.

Reageren

Reageren kan van 6 juni 2024 tot en met 17 juli 2024 (beroepstermijn)

  • Beroepschrift per brief: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
  • Voorlopige voorziening per brief: De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

Informatie

Plannen in beroep (beroepstermijn verlopen)

De periode waarin beroep  met of zonder een voorlopige voorziening  kon worden ingediend is voorbij. Deze vastgestelde plannen worden afgehandeld door de Raad van State.

Dit bestemmingsplan regelt dat het binnenterrein achter de Brandenburgerstraat 7-11 niet langer bestemd is voor ‘Wonen’. In plaats daarvan krijgt het terrein de bestemming ‘Bedrijf’, waarbinnen een overdekte autostalling is toegestaan. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande situatie en dat wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.

Er is voor dit adres een vergunning verleend. Het bestaande gebouw mag volgens de vergunning worden verbouwd tot drie woningen. Dat is minder dan de bestaande bouwmogelijkheden toestaan. Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat de kleiner geworden bouwmogelijkheden uit de vergunning gaan gelden.

Informatie

Voor het gebied van de vroegere gemeente Groningen (zonder de vroegere gemeente Haren en Ten Boer) is het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Dit bestemmingsplan regelt dat het slopen of verbouwen van gebouwen aan de buitenkant niet zomaar is toegestaan voor bepaalde gebouwen. Het gaat om gebouwen die waardevol zijn door hun (bouw)geschiedenis of om iets dat gebouwd is maar geen gebouw is, zoals een vijver. Dat noemen we ‘karakteristieke en beeldondersteunende panden en objecten’. Ook heeft het bestemmingsplan regels waarmee het onder voorwaarden toch mogelijk is om deze gebouwen te slopen of uitgebreid te veranderen.  

Informatie

Voorbereidingsbesluiten

Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen ontstaan die op basis van het geldende bestemmingsplan niet tegengehouden kunnen worden. Er worden daarom nieuwe regels geschreven in een bestemmingsplan die dit wel tegen kunnen houden.

Op een voorbereidingsbesluit is geen zienswijze, inspraak of beroep mogelijk.

Wat is een voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen en daarmee verklaren dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan gemaakt gaat worden.

Het is soms nodig om dit te doen, om te voorkomen dat er in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden, die niet gewenst zijn en in strijd zijn met het nieuw te maken bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om plannen voor bouwen en gebruiken van grond en water, die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan. Dat geldt ook voor gebruiken en verbouwen van bestaande gebouwen.

Het duurt namelijk vaak anderhalf tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt. En met een voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in die periode worden tegengehouden. 

Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van 1 jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan de raad weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. U kunt volgens de wet niet reageren op een voorbereidingsbesluit. Reageren kan later, op het nieuw te maken bestemmingsplan.

Dit voorbereidingsbesluit is nodig om het bouwen of uitbreiden van bedrijven te voorkomen. Deze ongewenste ontwikkelingen worden niet tegengehouden volgens de geldende regels. De gemeente wil nieuwe regels maken om dit te voorkomen. Het kost tijd voordat die klaar zijn en in werking treden. Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat er in de tussentijd toch wordt gebouwd. Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied dat ten oosten van Hoogkerk ligt, aan de Halmstraat en langs het spoor. 

Geldig van 28 december 2023 tot 1 juli 2025.

Dit voorbereidingsbesluit is nodig om het bouwen van een gebouw voor horeca te voorkomen. Deze ongewenste ontwikkeling wordt niet tegengehouden volgens de geldende regels. De gemeente wil nieuwe regels maken om dit te voorkomen. Het kost tijd voordat die klaar zijn en in werking treden. Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat er in de tussentijd toch wordt gebouwd. Het voorbereidingsbesluit geldt voor drie stukken grond aan de straat Kielerbocht. Dat is vlakbij de Europaweg op het bedrijventerrein Oude Roodehaan.

Geldig van 28 december 2023 tot 1 juli 2025.

Volgens de oude geldende regels mag hier een nieuwe supermarkt komen. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken. De oude geldende regels staan in de ‘Beheersverordening Kom Haren’.

Geldig van 21 december 2023 tot 1 juli 2025.

Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat een nieuw woon- of horecaschip op deze plekken kunnen worden gelegd. Door het voorbereidingsbesluit worden bouwaanvragen niet zonder meer verleend, ook al passen ze in het bestemmingsplan.

Geldig van 18 januari 2023 tot 1 juli 2025.

Het voorbereidingsbesluit voorkomt de toename van het aantal vierkante meters voor supermarkten in de binnenstad. Volgens de geldende regels in het bestemmingsplan is dit wel mogelijk. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken.

Geldig van 27 april 2023 tot 1 juli 2025.

Informatie

Het voorbereidingsbesluit moet ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Door het voorbereidingsbesluit worden bouwaanvragen niet zonder meer verleend, ook al passen ze in het bestemmingsplan.

Geldig van 12 april 2023 tot 1 juli 2025.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt een ongewenste ontwikkeling voorkomen. Het voorkomt dat er nieuwe flitsbezorgdiensten komen, ook wel ‘dark stores’ genoemd. In het voorbereidingsbesluit staat ook een verbod om het bestaande gebruik van een gebouw of grond te veranderen in gebruik voor flitsbezorgdiensten.

Geldig van 27 april 2023 tot 1 juli 2025.

Informatie

Structuurvisies

In een structuurvisie legt de gemeente haar plannen voor de toekomst vast en laat ze zien hoe ze de plannen wil bereiken.

De gemeente Groningen heeft nieuwe plannen met het terrein aan de Peizerweg 109. Hier zat vroeger de productopslag van de tabaksfabriek van BAT Niemeyer, maar die is in 2023 definitief gesloten. Het terrein grenst aan het gebied van De Suikerzijde en speelt daarom een belangrijke rol bij het mogelijk maken van verbindingen voor groen, water en (langzaam) verkeer vanuit De Suikerzijde met de Peizerweg. Dat geldt ook voor de wijken eromheen en de groengebieden.

Daarom is een aantal jaren geleden voorkeursrecht gelegd op dit terrein. Dat betekent dat het terrein bij verkoop als eerste aan de gemeente moet worden aangeboden. De gemeente is nog niet toe aan het ontwikkelen van de zuidkant van De Suikerzijde en alle verbindingen die daar bij horen. Maar om dit voorkeursrecht te houden, moet de gemeente nu wel alvast vooruit kijken. Daarom is deze structuurvisie gemaakt voor het terrein.

Informatie

Bekendmakingen

De bekendmakingen voor ontwerp -, vastgestelde bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten kondigt de gemeente vooraf aan op de website Officiële Bekendmakingen.

officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon

Alle voorontwerp bestemmingsplannen en vooraankondigingen voor nieuwe plannen, kunt u bekijken op de pagina nieuws van de gemeente.

Bestemmingsplannen bekijken

U kunt op verschillende manieren de plannen bekijken.

Bekijk zowel de plannen die in ontwikkeling zijn als de geldende plannen.

websiteomgevingswetexterne-link-icoon

  • Via 'Plannen zoeken' en vervolgens 'Zoeken op kenmerken' kunt u bij 'eigenaar' met de zoekterm 'Groningen' alle plannen van de gemeente zien.
  • Ook kunt u 'Plannen zoeken' op een specifiek adres.

U kunt de plannen die in ontwikkeling zijn ook als pdf-bestanden downloaden op deze pagina bij plannen in ontwikkeling.

U kunt ook een afspraak maken bij Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. 

Afspraak maken >externe-link-icoon

Dit kan voor plannen die in ontwikkeling zijn, geldende - en vervallen bestemmingsplannen.

U kunt het plan op papier bekijken en/of kopen. 

Bestemmingsplannen uitgelegd

Voorontwerp

Voor het maken van een bestemmingsplan worden eerst door deskundigen allerlei verplichte onderzoeken gedaan. Volgens de wet moet dat. Bijvoorbeeld of er beschermde dieren voorkomen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt gemaakt. We gaan verder met het bestemmingsplan als uit de onderzoeken blijkt dat het plan door kan gaan.

De uitslagen van de onderzoeken worden door ons in het bestemmingsplan gezet. Als het bestemmingsplan klaar is, heet het een 'voorontwerpbestemmingsplan'.

Het maken van een voorontwerpbestemmingsplan is volgens de wet niet verplicht. Maar wij horen graag uw mening voordat we de officiële fase ingaan met een ontwerpbestemmingsplan. Want een ontwerpbestemmingsplan maken is volgens de wet wel verplicht.

Als het college akkoord is met het voorontwerpbestemmingsplan dan mag u het bekijken en erop reageren. Uw reactie heet een 'inspraakreactie'. En u heeft daar 4 weken de tijd voor (soms meer). Ook wordt de provincie en andere organisaties gevraagd om op het plan te reageren. U leest in de krant of op de webpagina bekendmakingen op onze website hoe en wanneer u kunt reageren. Ook leest u daar waar u het bestemmingsplan kunt bekijken.

Ontwerp

We bekijken de binnengekomen inspraakreacties en de reacties van organisaties. De reacties leiden vaak tot veranderingen in het plan. Nadat de veranderingen klaar zijn, heet het een 'ontwerpbestemmingsplan'. Het college moet eerst akkoord gaan met deze veranderingen en daarna kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken.

U kunt reageren als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan via het formulier op onze website of u stuurt een brief. Of u maakt een afspraak met een planjurist voor een gesprek. U leest precies hoe en wanneer u kunt reageren in de krant, op de website van de gemeente of in het Gemeenteblad.

Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een 'zienswijze'. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Dit noemen we de 'zienswijzentermijn'.  

Vaststelling

De binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken. Het belang van de schrijver van de zienswijze wordt afgewogen tegen het algemene belang van de gemeente, haar inwoners en het belang van de initiatiefnemer.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan wel of niet meer veranderd. Het college doet deze voorbereidingen.

Daarna bekijkt de gemeenteraad het bestemmingsplan, maar ook alle zienswijzen die zijn binnengekomen. Dit doen zij in de meningvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Als u een zienswijze stuurt, dan krijgt u een uitnodiging van de gemeenteraad. U kunt dan tijdens de bijeenkomst uw zienswijze verder uitleggen. In de volgende vergadering van de gemeenteraad nemen ze een besluit. Die vergadering heet de besluitvormende bijeenkomst. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld.

Beroep bij de Raad van State

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken en er op reageren. Het reageren noemen we 'beroep instellen' en uw reactie heet een 'beroepschrift'. Die stuurt u naar de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. U krijgt daar 6 weken de tijd voor. De termijn van 6 weken is heel belangrijk.

Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om beroep in te stellen. U kunt ook binnen de termijn van 6 weken een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u uw reden(en) voor beroep later opstuurt. U krijgt daarvoor een termijn van Raad van State. Deze termijn staat in de ontvangstbevestiging die u krijgt.

U mag volgens de wet in beroep gaan als u een 'belanghebbende' bent. Dus als het bestemmingsplan rechtstreeks schade toebrengt aan uw belangen.
U leest in de Gezinsbode, op de gemeentelijke website of in het Gemeenteblad hoe en wanneer u kunt reageren. Voor meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nlexterne-link-icoon.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?

De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift

Waar moet u om denken in het beroepschrift als de Crisis- en herstelwet geldt?

Soms wordt een bestemmingsplan gemaakt met behulp van de Crisis- en herstelwet. Die zorgt ervoor dat een bestemmingsplan sneller gaat gelden. Bijvoorbeeld als er grote haast is met het bouwen van woningen. Dat heeft gevolgen voor het beroepschrift. In het beroepschrift moet u dan altijd de reden(en) noemen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat noemen we 'beroepsgronden'.

Het beroepschrift is ongeldig als u uw beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn opstuurt. Uw beroepschrift is dan ‘niet-ontvankelijk’. U kunt uw beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer alsnog toesturen.
In de bekendmaking staat of de Crisis- en herstelwet geldt voor het bestemmingsplan.

Op de pagina ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een versie waarin aanpassingen in het bestemmingsplan, door één of meer latere  bestemmingsplannen, zijn verwerkt. In de consolidatie staat ook welke latere bestemmingsplannen precies zijn verwerkt. Soms zijn (nog) niet alle latere plannen verwerkt.

Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen' heeft aanpassingen gedaan in de bouw- en gebruiksregels van 16 bestaande bestemmingsplannen. Die aanpassingen zijn verwerkt in de plankaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen.

Daarmee ontstaat een bijgewerkte versie van deze plannen. Een geconsolideerde versie heeft volgens de wet geen geldige status. Ze is bedoeld als dienstverlening voor de gebruiker.

Soms maakt de gemeente een bestemmingsplan voor een nieuw gebied, maar weten ze nog niet voor het hele gebied wat ze daar precies willen bouwen. Voor dat stuk waar ze het nog niet precies voor weten nemen ze een 'uitwerkingsplicht' op.

Dat wil zeggen dat de gemeente de plicht heeft om voor dit gebiedje wel ongeveer aan te geven wat ze er mee willen doen. Bijvoorbeeld woningen bouwen. Maar ze hoeven dan nog niet in detail te vertellen hoe hoog een flat of rijtjeswoningen worden. Of op hoeveel procent van de grond gebouwd mag worden. De gemeente moet binnen 10 jaar nadat het bestemmingsplan is vastgesteld de regels in detail opschrijven. Dat doet de gemeente in een 'uitwerkingsplan'.

De gang van zaken voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststelt.

Hebt u een vraag over een plan dat op deze webpagina staat?

Bel 14 050 en vraag naar een jurist Ruimtelijke Plannen van afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. U wordt doorverbonden of teruggebeld. Wij geven alleen informatie over de plannen die in ontwikkeling zijn en op deze webpagina staan.

Hebt u een vraag over een bestemmingsplan dat niet op deze webpagina staat?

U kunt terecht bij Loket Bouwen en Wonen. Ook voor bijvoorbeeld de vraag of iets mag volgens het bestemmingsplan of welke vergunningprocedure nodig is voor een omgevingsvergunning. U kunt daar onder andere uw vraag stellen via een contactformulierexterne-link-icoon.