Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan geeft aan wat er wel en niet mag voor bouwen en gebruiken van grond of water.

Plannen in ontwikkeling

Plannen in voorontwerp (inspraak)

Een voorontwerpbestemmingsplan is een proefversie van een nieuw bestemmingsplan waarop inspraak mogelijk is.

Geen plannen op dit moment

 

Plannen in voorontwerp (inspraak verlopen)

Plannen waarvoor de inspraak is geweest, maar waar nog geen ontwerp van bekend is gemaakt. 

Woonschepenhaven

Het voorontwerpbestemmingsplan regelt dat de bestaande situatie op de woonschepenhaven bij Driebond juridisch wordt vastgelegd. De enige nieuwe ontwikkeling betreft de aanleg van een kleine woonwagenstandplaats voor maximaal 5 woonwagens met de mogelijkheid voor de bedrijfsmatige opslag behorend bij een oliebollenkraam. De regels gaan gelden voor de woonschepenhaven, die ligt tussen de Sint-Petersweg en het Eemskanaal.

Herziening Bestemmingsregels Wonen 3

Het voorontwerpbestemmingsplan verwijdert de regel die het mogelijk maakt om onzelfstandige woningen te veranderen (kamerverhuur) naar zelfstandige woningen (studio’s) van minimaal 24 m2. Ook verandert de splitsingsregel voor woningen. Splitsen is alleen nog mogelijk voor woningen die nu al een oppervlakte hebben van 140 m2 of meer. 

Engelberterweg 96

Het plan regelt dat er een recreatieterrein met kampeermiddelen mag komen. De bestemming agrarisch verdwijnt. 

Project Holt, Van Swietenlaan

Aan de Van Swietenlaan 1 in Groningen stonden vroeger onderwijsgebouwen (Alo). De gemeente heeft deze grond gekocht. De oude gebouwen zijn gesloopt en de vervuilde grond daar omheen is nu schoongemaakt. De gemeente wil deze plek gaan ontwikkelen tot een woon- en werkgebied met veel openbaar groen. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt daarvoor dit nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Plannen in ontwerp (zienswijze)

U kunt op dit moment een reactie geven op deze plannen.

Tracé Ring Zuid

Voor de aanpak van de Ring Zuid zijn door het Rijk in totaal 4 tracébesluiten genomen:

I. Tracébesluit 'A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2' (september 2014).
II. Tracébesluit (wijziging 2016).
III. Tracébesluit  (wijziging 2017).
IV. Tracébesluit fietstunnel Papiermolen (2019).

Volgens de Tracéwet is de gemeente verplicht om deze tracébesluiten over te nemen in een gemeentelijk bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan regelt dat.

U kunt alleen reageren op de regels die verschillen van wat er in de 4 tracébesluiten staat, want de regels die zonder verandering  zijn overgenomen, zijn al eens vastgesteld door het Rijk.  

Voor de woonschepenhaven aan het Winschoterdiep geldt dat de regels en verbeelding zijn aangepast aan de situatie zoals die nu is.

Reageren

U kunt reageren van 1 december 2022 t/m 11 januari 2023.

Online zienswijzeformulier >

  • U kunt ook een brief sturen naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen
  • Of via een gesprek met een planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Bel 14 050 voor een afspraak bij de Gemeente Groningen.

Plannen in ontwerp (zienswijze verlopen)

Voor de volgende plannen in ontwerp is de zienswijze geweest, maar de plannen zijn nog niet vastgesteld. Of het plan is al wel vastgesteld, maar nog niet bekendgemaakt.

Brandenburgerstraat 7-11

Dit bestemmingsplan is in de tussentijd vastgesteld en er kan beroep op worden ingesteld. Tijdens de beroepsfase (6 weken) kunt u op deze plek de bestanden van het ontwerpbestemmingplan nog bekijken en downloaden. Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kijkt u onder het kopje op deze pagina 'Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)'.

Het binnenterrein achter de Brandenburgerstraat 7-11 is niet langer bestemd voor ‘Wonen’. In plaats daarvan krijgt het terrein de bestemming ‘Bedrijf’, waarbinnen een autostalling is toegestaan. 

Herziening Parkeren 2021

Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan is om voor de gehele gemeente Groningen gelijke regels in bestemmingsplannen op te nemen voor het onderdeel parkeren, inclusief het fietsparkeren. Dit bestemmingsplan verbetert de parkeerregels die staan in het bestemmingsplan Facetherziening Parkeren uit 2016 en in bestemmingsplannen die na 1 juli 2018 zijn vastgesteld.

Sinds 1 juli 2018 is het verplicht om in bestemmingsplannen regels ten aanzien van parkeren op te nemen. Voor een aantal bestemmingsplannen in de vroegere gemeente Haren moet dat nog gedaan worden. Ten Boer heeft in haar bestemmingsplannen van vóór de herindeling weliswaar parkeerregels opgenomen, maar deze worden met dit ontwerpbestemmingsplan gelijkgetrokken met die voor de rest van de gemeente.

Gebouwd Erfgoed Groningen

Voor het grondgebied van de vroegere gemeente Groningen, dat wil zeggen de gemeentegrens van vóór de gemeentelijke herindeling, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plan wil de karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen beschermen, voor zover dat mogelijk is. 

Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)

Plannen die zijn vastgesteld en waarop beroep, met of zonder voorlopige voorziening, mogelijk is. Meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nl.

Brandenburgerstraat 7-11

Dit bestemmingsplan regelt dat het binnenterrein achter de Brandenburgerstraat 7-11 niet langer bestemd is voor ‘Wonen’. In plaats daarvan krijgt het terrein de bestemming ‘Bedrijf’, waarbinnen een overdekte autostalling is toegestaan. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande situatie en dat wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.

Reageren van 3 november t/m 14 december 2022 (beroepstermijn)

  • Beroepschrift per brief: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag
  • Voorlopige voorziening per brief: De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

Plannen in beroep (beroepstermijn verlopen)

De periode waarin beroep  met of zonder een voorlopige voorziening  kon worden ingediend is voorbij. Deze vastgestelde plannen worden afgehandeld door de Raad van State.

Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)

Ga naar de pagina in ons webarchief.

De Suikerzijde, deelgebied noord en Structuurvisie De Suikerzijde

Ga naar de pagina in ons webarchief.

Voorbereidingsbesluiten

Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen ontstaan die op basis van het geldende bestemmingsplan niet tegengehouden kunnen worden. Er worden daarom nieuwe regels geschreven in een bestemmingsplan die dit wel tegen kunnen houden.

Op een voorbereidingsbesluit is geen zienswijze, inspraak of beroep mogelijk.

Meer uitleg

Wat is een voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen en daarmee verklaren dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan gemaakt gaat worden.

Het is soms nodig om dit te doen, om te voorkomen dat er in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden, die niet gewenst zijn en in strijd zijn met het nieuw te maken bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om plannen voor bouwen en gebruiken van grond en water, die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan. Dat geldt ook voor gebruiken en verbouwen van bestaande gebouwen.

Het duurt namelijk vaak anderhalf tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt. En met een voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in die periode worden tegengehouden. 

Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van 1 jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan de raad weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. U kunt volgens de wet niet reageren op een voorbereidingsbesluit. Reageren kan later, op het nieuw te maken bestemmingsplan.

Oosterweg 83 Groningen 2022

Voor Oosterweg 83 in Groningen is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen. De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan maken waarin we andere bouwmogelijkheden regelen.

Geldig van  20 juli 2022 tot 20 juli 2023.

Geitenhouderijen 2022

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen het grondgebied een aanhoudingsplicht (een tijdelijk verbod) geldt voor het bouwen en uitbreiden van geitenhouderijen. En voor geheel of gedeeltelijk veranderen van bestaande agrarische bedrijven naar een geitenhouderij.

Geldig van 10 juni 2022 tot 10 juni 2023

Helperpark 300-304

De gemeente voorkomt hiermee dat er ongeveer 100 woningen bijgebouwd kunnen worden op deze locatie op het binnenterrein. 

Geldig van 21 april 2022 tot 21 april 2023

Regulering supermarkten binnenstad

Het voorkomt de toename van het aantal vierkante meters voor supermarkten in de binnenstad. 

Geldig van 21 april 2022 tot 21 april 2023

Regulering Flitsbezorgdiensten

Het voorkomt het vestigen van nieuwe flitsbezorgdiensten, ook wel ‘dark stores’ genoemd. In het voorbereidingsbesluit is ook een verbod opgenomen om het gebruik van gronden te veranderen in een gebruik voor flitsbezorgdiensten.

Geldig van 21 april 2022 tot 21 april 2023

Jachtlaan 2 Haren 2021

Volgens de oude geldende regels mag hier een nieuwe supermarkt komen. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken. De oude geldende regels staan in de ‘Beheersverordening Kom Haren’. 

Geldig van 14 november 2021 tot 14 november 2022

Vooraankondiging nieuw plan

Uitleg

Wat is een vooraankondiging

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. De gemeente Groningen wil een paar regels in het geldende bestemmingsplan veranderen. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Wij gaan het bestemmingsplan nu eerst voorbereiden. Als dat klaar is, ligt er een eerste versie van het bestemmingsplan, waarop u kunt reageren. Dat heet een voorontwerpbestemmingsplan. U leest dat dan in de krant, op onze website of via de app Omgevingsalert.  

Deze bekendmakingen  is een wettelijke verplichting en bovendien erg belangrijk bij planschadeclaims en voorzienbaarheid.

Herziening Bestemmingsregels Wonen 3
Middelberterweg 44 en 44a

Bekendmakingen

De bekendmakingen voor ontwerp -, vastgestelde bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten kondigt de gemeente vooraf aan op de website Officiële Bekendmakingen.

officielebekendmakingen.nl

Alle voorontwerp bestemmingsplannen en vooraankondigingen voor nieuwe plannen, kunt u bekijken op de pagina nieuws van de gemeente.

Bestemmingsplannen bekijken

U kunt op verschillende manieren de plannen bekijken.

Website Ruimtelijke Plannen

Bekijk zowel de plannen die in ontwikkeling zijn als de geldende plannen.

ruimtelijkeplannen.nl

Instructie

  • Via 'Plannen zoeken' en vervolgens 'Zoeken op kenmerken' kunt u bij 'eigenaar' met de zoekterm 'Groningen' alle plannen van de gemeente zien.
  • Ook kunt u 'Plannen zoeken' op een specifiek adres.
Website gemeente Groningen

U kunt de plannen die in ontwikkeling zijn ook als pdf-bestanden downloaden op deze pagina bij plannen in ontwikkeling.

Afspraak maken bij gemeentelijk loket

U kunt ook een afspraak maken bij Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. 

Afspraak maken > (t/m 16 december)
Afspraak maken > (vanaf 17 december)

Dit kan voor plannen die in ontwikkeling zijn, geldende - en vervallen bestemmingsplannen.

U kunt het plan op papier bekijken en/of kopen. 

Bestemmingsplannen uitgelegd

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Voorontwerp

Voor het maken van een bestemmingsplan worden eerst door deskundigen allerlei verplichte onderzoeken gedaan. Volgens de wet moet dat. Bijvoorbeeld of er beschermde dieren voorkomen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt gemaakt. We gaan verder met het bestemmingsplan als uit de onderzoeken blijkt dat het plan door kan gaan.

De uitslagen van de onderzoeken worden door ons in het bestemmingsplan gezet. Als het bestemmingsplan klaar is, heet het een 'voorontwerpbestemmingsplan'.

Het maken van een voorontwerpbestemmingsplan is volgens de wet niet verplicht. Maar wij horen graag uw mening voordat we de officiële fase ingaan met een ontwerpbestemmingsplan. Want een ontwerpbestemmingsplan maken is volgens de wet wel verplicht.

Als het college akkoord is met het voorontwerpbestemmingsplan dan mag u het bekijken en erop reageren. Uw reactie heet een 'inspraakreactie'. En u heeft daar 4 weken de tijd voor (soms meer). Ook wordt de provincie en andere organisaties gevraagd om op het plan te reageren. U leest in de krant of op de webpagina bekendmakingen op onze website hoe en wanneer u kunt reageren. Ook leest u daar waar u het bestemmingsplan kunt bekijken.

Ontwerp

We bekijken de binnengekomen inspraakreacties en de reacties van organisaties. De reacties leiden vaak tot veranderingen in het plan. Nadat de veranderingen klaar zijn, heet het een 'ontwerpbestemmingsplan'. Het college moet eerst akkoord gaan met deze veranderingen en daarna kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken.

U kunt reageren als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan via het formulier op onze website of u stuurt een brief. Of u maakt een afspraak met een planjurist voor een gesprek. U leest precies hoe en wanneer u kunt reageren in de krant, op de website van de gemeente of in het Gemeenteblad.

Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een 'zienswijze'. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Dit noemen we de 'zienswijzentermijn'.  

Vaststelling

De binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken. Het belang van de schrijver van de zienswijze wordt afgewogen tegen het algemene belang van de gemeente, haar inwoners en het belang van de initiatiefnemer.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan wel of niet meer veranderd. Het college doet deze voorbereidingen.

Daarna bekijkt de gemeenteraad het bestemmingsplan, maar ook alle zienswijzen die zijn binnengekomen. Dit doen zij in de meningvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Als u een zienswijze stuurt, dan krijgt u een uitnodiging van de gemeenteraad. U kunt dan tijdens de bijeenkomst uw zienswijze verder uitleggen. In de volgende vergadering van de gemeenteraad nemen ze een besluit. Die vergadering heet de besluitvormende bijeenkomst. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld.

Beroep bij de Raad van State

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken en er op reageren. Het reageren noemen we 'beroep instellen' en uw reactie heet een 'beroepschrift'. Die stuurt u naar de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. U krijgt daar 6 weken de tijd voor. De termijn van 6 weken is heel belangrijk.

Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om beroep in te stellen. U kunt ook binnen de termijn van 6 weken een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u uw reden(en) voor beroep later opstuurt. U krijgt daarvoor een termijn van Raad van State. Deze termijn staat in de ontvangstbevestiging die u krijgt.

U mag volgens de wet in beroep gaan als u een 'belanghebbende' bent. Dus als het bestemmingsplan rechtstreeks schade toebrengt aan uw belangen.
U leest in de Gezinsbode, op de gemeentelijke website of in het Gemeenteblad hoe en wanneer u kunt reageren. Voor meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nl.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?

De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift

Waar moet u om denken in het beroepschrift als de Crisis- en herstelwet geldt?

Soms wordt een bestemmingsplan gemaakt met behulp van de Crisis- en herstelwet. Die zorgt ervoor dat een bestemmingsplan sneller gaat gelden. Bijvoorbeeld als er grote haast is met het bouwen van woningen. Dat heeft gevolgen voor het beroepschrift. In het beroepschrift moet u dan altijd de reden(en) noemen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat noemen we 'beroepsgronden'.

Het beroepschrift is ongeldig als u uw beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn opstuurt. Uw beroepschrift is dan ‘niet-ontvankelijk’. U kunt uw beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer alsnog toesturen.
In de bekendmaking staat of de Crisis- en herstelwet geldt voor het bestemmingsplan.

Wat is een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan?

Op de pagina ruimtelijkeplannen.nl staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een versie waarin aanpassingen in het bestemmingsplan, door één of meer latere  bestemmingsplannen, zijn verwerkt. In de consolidatie staat ook welke latere bestemmingsplannen precies zijn verwerkt. Soms zijn (nog) niet alle latere plannen verwerkt.

Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen' heeft aanpassingen gedaan in de bouw- en gebruiksregels van 16 bestaande bestemmingsplannen. Die aanpassingen zijn verwerkt in de plankaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen.

Daarmee ontstaat een bijgewerkte versie van deze plannen. Een geconsolideerde versie heeft volgens de wet geen geldige status. Ze is bedoeld als dienstverlening voor de gebruiker.

Wat is een uitwerkingsplan?

Soms maakt de gemeente een bestemmingsplan voor een nieuw gebied, maar weten ze nog niet voor het hele gebied wat ze daar precies willen bouwen. Voor dat stuk waar ze het nog niet precies voor weten nemen ze een 'uitwerkingsplicht' op.

Dat wil zeggen dat de gemeente de plicht heeft om voor dit gebiedje wel ongeveer aan te geven wat ze er mee willen doen. Bijvoorbeeld woningen bouwen. Maar ze hoeven dan nog niet in detail te vertellen hoe hoog een flat of rijtjeswoningen worden. Of op hoeveel procent van de grond gebouwd mag worden. De gemeente moet binnen 10 jaar nadat het bestemmingsplan is vastgesteld de regels in detail opschrijven. Dat doet de gemeente in een 'uitwerkingsplan'.

De gang van zaken voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststelt.

Hebt u vragen over een bestemmingsplan?

Hebt u een vraag over een plan dat op deze webpagina staat?

Bel 14 050 en vraag naar een jurist Ruimtelijke Plannen van afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. U wordt doorverbonden of teruggebeld. Wij geven alleen informatie over de plannen die in ontwikkeling zijn en op deze webpagina staan.

Hebt u een vraag over een bestemmingsplan dat niet op deze webpagina staat?

U kunt terecht bij Loket Bouwen en Wonen. Ook voor bijvoorbeeld de vraag of iets mag volgens het bestemmingsplan of welke vergunningprocedure nodig is voor een omgevingsvergunning. U kunt daar onder andere uw vraag stellen via een contactformulier.

Contact

Telefoon 14 050