destination-plan iconBestemmingsplannen

Een bestemmingsplan geeft aan wat er wel en niet mag voor bouwen en gebruiken van grond of water.

Plannen in ontwikkeling

Plannen in voorontwerp (inspraak)

Een voorontwerpbestemmingsplan is een proefversie van een nieuw bestemmingsplan waarop inspraak mogelijk is.

Plannen in voorontwerp (inspraak verlopen)

Het voorontwerpuitwerkingsplan regelt de bouw van ongeveer 48 woningen. En er wordt een lus (bocht) in de weg gemaakt voor bussen. Ook komt er pauzeruimte voor de buschauffeur, een kiosk en een laadpaal en trafohuisje. In het noorden en oosten grenst het plan aan het bosgebied Harksteder Broeklanden, in het zuiden aan water. En in het westen grenst het aan het woongebied De Zeilen fase 2.

Informatie

Zie ook de webpagina Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Meerstad.

Het voorontwerpbestemmingsplan verwijdert de regel die het mogelijk maakt om onzelfstandige woningen te veranderen (kamerverhuur) naar zelfstandige woningen (studio’s) van minimaal 24 m2. Ook verandert de splitsingsregel voor woningen. Splitsen is alleen nog mogelijk voor woningen die nu al een oppervlakte hebben van 140 m2 of meer. 

Het plan regelt dat er een recreatieterrein met kampeermiddelen mag komen. De bestemming agrarisch verdwijnt. 

We verwachten dat u in juni van dit jaar kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Het bekendmaken doen we via de Gezinsbode/Noorderkrant, het Gemeenteblad en op deze pagina.

Aan de Van Swietenlaan 1 in Groningen stonden vroeger onderwijsgebouwen (Alo). De gemeente heeft deze grond gekocht. De oude gebouwen zijn gesloopt en de vervuilde grond daar omheen is nu schoongemaakt. De gemeente wil deze plek gaan ontwikkelen tot een woon- en werkgebied met veel openbaar groen. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt daarvoor dit nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Het plan is om eerst ongeveer 2.400 nieuwe woningen te bouwen in het gebied rond het Eemskanaal in het oosten van de stad Groningen. De grens van het plangebied ligt binnen het Damsterdiep, de Europaweg, de Sontweg en loopt tot aan het Van Starkenborghkanaal.

Toelichting

Als de Omgevingswet gaat gelden, krijgt de gemeente Groningen van de overheid een omgevings-plan. Daarbij horen ook de geldende bestemmingsplannen. De regels die daar in staan worden de komende jaren in het omgevingsplan zelf gezet. Ze kunnen niet eenvoudig gekopieerd worden, maar moeten daarvoor flink aangepast worden.

De gemeente Groningen doet dit daarom stap voor stap, per gebied. Stadshavens is het eerste gebied dat aan de beurt is. Dit veranderen van de regels naar het omgevingsplan heet een wijziging van het (originele) omgevingsplan.

De veranderingen staan in het voorontwerp. Dat is een voorlopig plan en nog niet een definitief plan.

Informatie

Het plan is om op het adres Friesestraatweg 175 maximaal 160 appartementen te bouwen. Ze worden verdeeld over 3 gebouwen. Omdat het oude bestemmingsplan geen woningen toestaat op dit adres wordt er nu een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt.

Informatie

Plannen in ontwerp (zienswijze)

U kunt op dit moment een reactie geven op deze plannen.

-

Plannen in ontwerp (zienswijze verlopen)

Voor de volgende plannen in ontwerp is de zienswijze geweest, maar de plannen zijn nog niet vastgesteld. Of het plan is al wel vastgesteld, maar nog niet bekendgemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die dichtbij geitenhouderijen wonen, meer kans op een longontsteking hebben. Dit is niet wenselijk. Om dat risico te verkleinen heeft de gemeente dit bestemmingsplan geschreven.

Het bestemmingsplan regelt dat er niet zomaar nieuwe geitenhouderijen of kinderboerderijen mogen komen. Ook wordt geregeld dat bestaande geitenhouderijen niet zonder toestemming van de gemeente mogen uitbreiden. Dit was namelijk nog niet geregeld in de bestaande bestemmingsplannen van de gemeente Groningen.

In de vroegere gemeente Haren in het verleden is gekozen voor het vaststellen van beheersverordeningen in plaats van bestemmingsplannen. Daarom schrijft de gemeente voor dit gebied een nieuwe beheersverordening waarin dezelfde regels staan als in dit bestemmingsplan.

Informatie

Dit bestemmingsplan is in de tussentijd vastgesteld en er kan beroep op worden ingesteld. Tijdens de beroepsfase (6 weken) kunt u op deze plek de bestanden van het ontwerpbestemmingplan nog bekijken en downloaden. Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kijkt u onder het kopje op deze pagina 'Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)'.

  Op deze adressen zat een restaurant. Het plan is om het gebouw te verbouwen tot drie woningen. Een gedeelte van het gebouw wordt gesloopt om tuintjes te maken.

  Informatie

  Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan is om voor de gehele gemeente Groningen gelijke regels in bestemmingsplannen op te nemen voor het onderdeel parkeren, inclusief het fietsparkeren. Dit bestemmingsplan verbetert de parkeerregels die staan in het bestemmingsplan Facetherziening Parkeren uit 2016 en in bestemmingsplannen die na 1 juli 2018 zijn vastgesteld.

  Sinds 1 juli 2018 is het verplicht om in bestemmingsplannen regels ten aanzien van parkeren op te nemen. Voor een aantal bestemmingsplannen in de vroegere gemeente Haren moet dat nog gedaan worden. Ten Boer heeft in haar bestemmingsplannen van vóór de herindeling weliswaar parkeerregels opgenomen, maar deze worden met dit ontwerpbestemmingsplan gelijkgetrokken met die voor de rest van de gemeente.

  Dit bestemmingsplan is in de tussentijd vastgesteld en er kan beroep op worden ingesteld. Tijdens de beroepsfase (6 weken) kunt u op deze plek de bestanden van het ontwerpbestemmingplan nog bekijken en downloaden. Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kijkt u onder het kopje ‘Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)'.

  Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat de bestaande situatie op de woonschepenhaven bij Driebond juridisch wordt vastgelegd. De enige nieuwe ontwikkeling betreft de aanleg van een woonwagenstandplaats voor maximaal 5 woonwagens met de mogelijkheid voor bedrijfsmatige opslag die hoort bij oliebollenkramen. De regels gaan gelden voor de woonschepenhaven, die ligt tussen de Sint-Petersweg en het Eemskanaal.

   Voor het grondgebied van de vroegere gemeente Groningen, dat wil zeggen de gemeentegrens van vóór de gemeentelijke herindeling, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plan wil de karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen beschermen, voor zover dat mogelijk is. 

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder ter inzage gelegen van 6 januari t/m 16 februari 2022. Door de ingediende reacties (zienswijzen) hebben we besloten om een aantal grote(re) veranderingen aan te brengen. Door deze vele veranderingen hebben we besloten om het proces over te doen en kunt u opnieuw reageren op dit ontwerpbestemmingsplan. Op deze manier kan iedereen de veranderingen goed bekijken.

  Plannen waarop beroep mogelijk is (vastgesteld plan)

  Plannen die zijn vastgesteld en waarop beroep, met of zonder voorlopige voorziening, mogelijk is. Meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nl.

  Het bestemmingsplan regelt dat de bestaande situatie op de woonschepenhaven bij Driebond juridisch wordt vastgelegd. De enige nieuwe ontwikkeling betreft de aanleg van een woonwagenstandplaats voor maximaal 5 woonwagens met de mogelijkheid voor bedrijfsmatige opslag die hoort bij oliebollenkramen. De regels gaan gelden voor de woonschepenhaven, die ligt tussen de Sint-Petersweg en het Eemskanaal.

  Reageren

  U kunt reageren van 19 oktober t/m 29 november 2023 (beroepstermijn).

  • Beroepschrift per brief: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag
  • Voorlopige voorziening per brief: De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

  Informatie

  Er is voor dit adres een vergunning verleend. Het bestaande gebouw mag volgens de vergunning worden verbouwd tot drie woningen. Dat is minder dan de bestaande bouwmogelijkheden toestaan. Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat de kleiner geworden bouwmogelijkheden uit de vergunning gaan gelden.

  Informatie

  Plannen in beroep (beroepstermijn verlopen)

  De periode waarin beroep  met of zonder een voorlopige voorziening  kon worden ingediend is voorbij. Deze vastgestelde plannen worden afgehandeld door de Raad van State.

  Dit bestemmingsplan regelt dat het binnenterrein achter de Brandenburgerstraat 7-11 niet langer bestemd is voor ‘Wonen’. In plaats daarvan krijgt het terrein de bestemming ‘Bedrijf’, waarbinnen een overdekte autostalling is toegestaan. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande situatie en dat wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.

  Voor het noordelijk deelgebied van het voormalige Suikerfabriekterrein, De Suikerzijde, is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het doel is om er onder meer wonen en werken toe te staan. Het te ontwikkelen gebied ligt op de vloeivelden tussen het spoor naar Zuidhorn en het Hoendiep. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door het zogenaamde voorterrein, de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen.
  Ten behoeve van het bestemmingsplan (en de structuurvisie) is een Milieueffectrapport opgesteld.

  Voorbereidingsbesluiten

  Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen ontstaan die op basis van het geldende bestemmingsplan niet tegengehouden kunnen worden. Er worden daarom nieuwe regels geschreven in een bestemmingsplan die dit wel tegen kunnen houden.

  Op een voorbereidingsbesluit is geen zienswijze, inspraak of beroep mogelijk.

  Wat is een voorbereidingsbesluit

  De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen en daarmee verklaren dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan gemaakt gaat worden.

  Het is soms nodig om dit te doen, om te voorkomen dat er in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden, die niet gewenst zijn en in strijd zijn met het nieuw te maken bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om plannen voor bouwen en gebruiken van grond en water, die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan. Dat geldt ook voor gebruiken en verbouwen van bestaande gebouwen.

  Het duurt namelijk vaak anderhalf tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt. En met een voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in die periode worden tegengehouden. 

  Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van 1 jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan de raad weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. U kunt volgens de wet niet reageren op een voorbereidingsbesluit. Reageren kan later, op het nieuw te maken bestemmingsplan.

  Dit voorbereidingsbesluit volgt het eerdere in 2022 vastgestelde voorbereidingsbesluit op. In de hele gemeente Groningen geldt een tijdelijk verbod voor het bouwen en uitbreiden van geitenhouderijen. En het voor een deel of helemaal veranderen van bestaande landbouwbedrijven naar een geitenhouderij.

  Geldig van 31 mei 2023 tot 1 juli 2025

  Informatie

  Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat een nieuw woon- of horecaschip op deze plekken kunnen worden gelegd. Door het voorbereidingsbesluit worden bouwaanvragen niet zonder meer verleend, ook al passen ze in het bestemmingsplan.

  Geldig van 18 januari 2023 tot 18 januari 2024

  Het voorbereidingsbesluit voorkomt de toename van het aantal vierkante meters voor supermarkten in de binnenstad. Volgens de geldende regels in het bestemmingsplan is dit wel mogelijk. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken.

  Geldig van 27 april 2023 tot 27 april 2024

  Informatie

  Het voorbereidingsbesluit moet ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Door het voorbereidingsbesluit worden bouwaanvragen niet zonder meer verleend, ook al passen ze in het bestemmingsplan.

  Geldig van 12 april 2023 tot 12 april 2024

  Volgens de oude geldende regels mag hier een nieuwe supermarkt komen. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken. De oude geldende regels staan in de ‘Beheersverordening Kom Haren’. 

  Geldig van 23 december 2022 tot 23 december 2023

  Met dit voorbereidingsbesluit wordt een ongewenste ontwikkeling voorkomen. Het voorkomt dat er nieuwe flitsbezorgdiensten komen, ook wel ‘dark stores’ genoemd. In het voorbereidingsbesluit staat ook een verbod om het bestaande gebruik van een gebouw of grond te veranderen in gebruik voor flitsbezorgdiensten.

  Geldig van 27 april 2023 tot 27 april 2024

  Informatie

  Vooraankondiging nieuw plan

  Wat is een vooraankondiging

  Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. De gemeente Groningen wil een paar regels in het geldende bestemmingsplan veranderen. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

  Wij gaan het bestemmingsplan nu eerst voorbereiden. Als dat klaar is, ligt er een eerste versie van het bestemmingsplan, waarop u kunt reageren. Dat heet een voorontwerpbestemmingsplan. U leest dat dan in de krant, op onze website of via de app Omgevingsalert.  

  Deze bekendmakingen  is een wettelijke verplichting en bovendien erg belangrijk bij planschadeclaims en voorzienbaarheid.

  Bekendmakingen

  De bekendmakingen voor ontwerp -, vastgestelde bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten kondigt de gemeente vooraf aan op de website Officiële Bekendmakingen.

  officielebekendmakingen.nl

  Alle voorontwerp bestemmingsplannen en vooraankondigingen voor nieuwe plannen, kunt u bekijken op de pagina nieuws van de gemeente.

  Bestemmingsplannen bekijken

  U kunt op verschillende manieren de plannen bekijken.

  Bekijk zowel de plannen die in ontwikkeling zijn als de geldende plannen.

  ruimtelijkeplannen.nl

  Instructie

  • Via 'Plannen zoeken' en vervolgens 'Zoeken op kenmerken' kunt u bij 'eigenaar' met de zoekterm 'Groningen' alle plannen van de gemeente zien.
  • Ook kunt u 'Plannen zoeken' op een specifiek adres.

  U kunt de plannen die in ontwikkeling zijn ook als pdf-bestanden downloaden op deze pagina bij plannen in ontwikkeling.

  U kunt ook een afspraak maken bij Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. 

  Afspraak maken >

  Dit kan voor plannen die in ontwikkeling zijn, geldende - en vervallen bestemmingsplannen.

  U kunt het plan op papier bekijken en/of kopen. 

  Bestemmingsplannen uitgelegd

  Voorontwerp

  Voor het maken van een bestemmingsplan worden eerst door deskundigen allerlei verplichte onderzoeken gedaan. Volgens de wet moet dat. Bijvoorbeeld of er beschermde dieren voorkomen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt gemaakt. We gaan verder met het bestemmingsplan als uit de onderzoeken blijkt dat het plan door kan gaan.

  De uitslagen van de onderzoeken worden door ons in het bestemmingsplan gezet. Als het bestemmingsplan klaar is, heet het een 'voorontwerpbestemmingsplan'.

  Het maken van een voorontwerpbestemmingsplan is volgens de wet niet verplicht. Maar wij horen graag uw mening voordat we de officiële fase ingaan met een ontwerpbestemmingsplan. Want een ontwerpbestemmingsplan maken is volgens de wet wel verplicht.

  Als het college akkoord is met het voorontwerpbestemmingsplan dan mag u het bekijken en erop reageren. Uw reactie heet een 'inspraakreactie'. En u heeft daar 4 weken de tijd voor (soms meer). Ook wordt de provincie en andere organisaties gevraagd om op het plan te reageren. U leest in de krant of op de webpagina bekendmakingen op onze website hoe en wanneer u kunt reageren. Ook leest u daar waar u het bestemmingsplan kunt bekijken.

  Ontwerp

  We bekijken de binnengekomen inspraakreacties en de reacties van organisaties. De reacties leiden vaak tot veranderingen in het plan. Nadat de veranderingen klaar zijn, heet het een 'ontwerpbestemmingsplan'. Het college moet eerst akkoord gaan met deze veranderingen en daarna kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken.

  U kunt reageren als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan via het formulier op onze website of u stuurt een brief. Of u maakt een afspraak met een planjurist voor een gesprek. U leest precies hoe en wanneer u kunt reageren in de krant, op de website van de gemeente of in het Gemeenteblad.

  Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een 'zienswijze'. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Dit noemen we de 'zienswijzentermijn'.  

  Vaststelling

  De binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken. Het belang van de schrijver van de zienswijze wordt afgewogen tegen het algemene belang van de gemeente, haar inwoners en het belang van de initiatiefnemer.

  Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan wel of niet meer veranderd. Het college doet deze voorbereidingen.

  Daarna bekijkt de gemeenteraad het bestemmingsplan, maar ook alle zienswijzen die zijn binnengekomen. Dit doen zij in de meningvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

  Als u een zienswijze stuurt, dan krijgt u een uitnodiging van de gemeenteraad. U kunt dan tijdens de bijeenkomst uw zienswijze verder uitleggen. In de volgende vergadering van de gemeenteraad nemen ze een besluit. Die vergadering heet de besluitvormende bijeenkomst. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld.

  Beroep bij de Raad van State

  U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken en er op reageren. Het reageren noemen we 'beroep instellen' en uw reactie heet een 'beroepschrift'. Die stuurt u naar de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. U krijgt daar 6 weken de tijd voor. De termijn van 6 weken is heel belangrijk.

  Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om beroep in te stellen. U kunt ook binnen de termijn van 6 weken een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u uw reden(en) voor beroep later opstuurt. U krijgt daarvoor een termijn van Raad van State. Deze termijn staat in de ontvangstbevestiging die u krijgt.

  U mag volgens de wet in beroep gaan als u een 'belanghebbende' bent. Dus als het bestemmingsplan rechtstreeks schade toebrengt aan uw belangen.
  U leest in de Gezinsbode, op de gemeentelijke website of in het Gemeenteblad hoe en wanneer u kunt reageren. Voor meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nl.

  Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?

  De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift

  Waar moet u om denken in het beroepschrift als de Crisis- en herstelwet geldt?

  Soms wordt een bestemmingsplan gemaakt met behulp van de Crisis- en herstelwet. Die zorgt ervoor dat een bestemmingsplan sneller gaat gelden. Bijvoorbeeld als er grote haast is met het bouwen van woningen. Dat heeft gevolgen voor het beroepschrift. In het beroepschrift moet u dan altijd de reden(en) noemen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat noemen we 'beroepsgronden'.

  Het beroepschrift is ongeldig als u uw beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn opstuurt. Uw beroepschrift is dan ‘niet-ontvankelijk’. U kunt uw beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer alsnog toesturen.
  In de bekendmaking staat of de Crisis- en herstelwet geldt voor het bestemmingsplan.

  Op de pagina ruimtelijkeplannen.nl staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een versie waarin aanpassingen in het bestemmingsplan, door één of meer latere  bestemmingsplannen, zijn verwerkt. In de consolidatie staat ook welke latere bestemmingsplannen precies zijn verwerkt. Soms zijn (nog) niet alle latere plannen verwerkt.

  Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen' heeft aanpassingen gedaan in de bouw- en gebruiksregels van 16 bestaande bestemmingsplannen. Die aanpassingen zijn verwerkt in de plankaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen.

  Daarmee ontstaat een bijgewerkte versie van deze plannen. Een geconsolideerde versie heeft volgens de wet geen geldige status. Ze is bedoeld als dienstverlening voor de gebruiker.

  Soms maakt de gemeente een bestemmingsplan voor een nieuw gebied, maar weten ze nog niet voor het hele gebied wat ze daar precies willen bouwen. Voor dat stuk waar ze het nog niet precies voor weten nemen ze een 'uitwerkingsplicht' op.

  Dat wil zeggen dat de gemeente de plicht heeft om voor dit gebiedje wel ongeveer aan te geven wat ze er mee willen doen. Bijvoorbeeld woningen bouwen. Maar ze hoeven dan nog niet in detail te vertellen hoe hoog een flat of rijtjeswoningen worden. Of op hoeveel procent van de grond gebouwd mag worden. De gemeente moet binnen 10 jaar nadat het bestemmingsplan is vastgesteld de regels in detail opschrijven. Dat doet de gemeente in een 'uitwerkingsplan'.

  De gang van zaken voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststelt.

  Hebt u een vraag over een plan dat op deze webpagina staat?

  Bel 14 050 en vraag naar een jurist Ruimtelijke Plannen van afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. U wordt doorverbonden of teruggebeld. Wij geven alleen informatie over de plannen die in ontwikkeling zijn en op deze webpagina staan.

  Hebt u een vraag over een bestemmingsplan dat niet op deze webpagina staat?

  U kunt terecht bij Loket Bouwen en Wonen. Ook voor bijvoorbeeld de vraag of iets mag volgens het bestemmingsplan of welke vergunningprocedure nodig is voor een omgevingsvergunning. U kunt daar onder andere uw vraag stellen via een contactformulier.

  Contact

  Telefoon 14 050