document iconOmgevingsvisie Levende Ruimte

Groningen groeit flink in inwoners en banen. Dat komt ook doordat de gemeenten Haren en Ten Boer en Groningen zijn samengevoegd tot één nieuwe gemeente Groningen. Dat geeft een nieuwe kijk op de gemeente voor de toekomst. Daarvoor heeft de gemeente een omgevingsvisie opgesteld samen met veel partijen.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een nieuw instrument, voortkomend uit de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Met de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ geeft de gemeenteraad richting aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Groningen. Een ander nieuw instrument uit de Omgevingswet is het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen alle lokale regels, die gelden in de (fysieke) leefomgeving. Uit onder meer de regels in het omgevingsplan blijkt of voor bepaalde werkzaamheden een vergunning nodig is, een melding volstaat of dat er alleen aan algemene regels moet worden voldaan. Meer uitleg staat in een infographic (pdf 1,7 MB).

Omgevingsvisie 'Levende Ruimte'

Groningen kiest ervoor de groei op te vangen in de bestaande stad en de groene ruimte tussen de stad en de omliggende dorpen open te houden. Met de visie wordt ontwikkeling mogelijk gemaakt, maar ook het verleden gekoesterd. Groningen blijft een compacte stad in een rijk cultuurlandschap. De omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ is een actualisatie van de structuurvisie ‘The Next City’ uit 2018.

Nieuwe thema’s

In de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ staan de keuzes die Groningen maakt om richting te geven aan hoe de gemeente er over 15 jaar uitziet. Er zijn een aantal nieuwe thema’s op de agenda gezet. Denk hierbij aan de kwaliteit van het natuur- en cultuurhistorisch landschap, duurzame landbouw, de vrijetijdseconomie en de sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen in het landelijk gebied. Keuzes op het gebied van mobiliteit kregen een prominente plek in de visie.

Ook de Lelylijn en de uitgangspunten van de Verstedelijkingsstrategie van de Regio Groningen-Assen zijn in de visie verwerkt. Er wordt vol ingezet op de wijk- en dorpsvernieuwing met goede woningen, een prettige leefomgeving en sterke voorzieningen als belangrijke randvoorwaarden.

Participatie

Veel bewoners en belanghebbenden hebben over de omgevingsvisie meegedacht. Daarnaast is er zoveel mogelijk aangesloten bij andere participatietrajecten. Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ vastgesteld. De Groningse betekenis van participatie is te vinden in het document omgevingsvisie op pagina 58, bijlage kader burgerparticipatie.

Meer informatie