Zonneparken

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we veel energie gaan besparen en dat de resterende energie die we gebruiken afkomstig is van hernieuwbare bronnen. De helft hiervan wekken we in de gemeente Groningen zelf op. De totale potentie in 2035 en de ambitie voor zonne-energie is 950 megawattpiek (MWp). Dat komt overeen met ongeveer 2,4 miljoen zonnepanelen. Dit levert voldoende hernieuwbare stroom op voor alle huishoudens in onze gemeente en bedraagt ruim een kwart van de totale energievraag in 2035.

Beleidskader zonneparken

Na een uitgebreid participatieproces heeft de gemeenteraad op 24 november 2021 de beleidskaders 'Zon op daken' en 'Zonneparken' vastgesteld. Door alle input uit de inspraakreacties verwerkt in de inspraaknotitie (pdf 425 kB), ‘met de kaart op tafel’-sessies, tijdens de fietstocht (pdf 2,1 MB) door de wethouder en de expertmeeting (pdf 1,6 MB), zijn de beleidskaders geworden tot wat ze nu zijn: beleid waarin lokaal eigendom voorop staat, waar participatie duidelijke kaders heeft en waar de landschappelijke eisen scherp zijn. In een ruimer gebied vinden we zonneparken ongewenst.

Daarnaast is duidelijker beschreven wat ‘lokaal’ betekent. Beleid waardoor er geen ruimte is voor commerciële ontwikkelaars. Het motto is niet voor niks: wie doun’t zulf!

Gemeentelijke zonneparken

Gemeentelijke zonneparken zijn zonneparken van en voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Doel is om de opbrengsten van deze zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan inwoners van de gemeente en deze in te zetten om de energiearmoede te bestrijden.

Dit willen we bereiken door als gemeente zelf de financiering en exploitatie op ons te nemen. Hiervoor richten we een eigen exploitatiebedrijf energiefonds op. Deze zonneparken worden grotendeels op grond van de gemeente ontwikkeld en kennen, in tegenstelling tot de kleine lokale coöperatieve zonneparken geen beperking in grootte.

De gemeente Groningen ontwikkelt deze projecten in samenspraak met de omgeving (omwonenden en andere belanghebbenden) en in samenhang met andere ontwikkelingen. De zonneparken zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Daarom wordt eerst in samenspraak met de omgeving een gebiedsvisie opgesteld. Er is ruimte voor samenwerking met lokale initiatieven of andere grondeigenaren.

Tot 2025 worden twee gemeentelijke zonneparken ontwikkeld: