Zonneparken

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we veel energie gaan besparen en dat de resterende energie die we gebruiken afkomstig is van hernieuwbare bronnen. De helft hiervan wekken we in de gemeente Groningen zelf op.

De totale potentie in 2035 en de ambitie voor zonne-energie is 950 megawattpiek (MWp). Dat komt overeen met ongeveer 2,4 miljoen zonnepanelen. Dit levert voldoende hernieuwbare stroom op voor alle huishoudens in onze gemeente en bedraagt ruim een kwart van de totale energievraag in 2035.

Beleidskader zonneparken

De gemeente Groningen heeft afgelopen maanden gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van zonne-energie. Uit de gesprekken die we hierover hebben gevoerd bleek (samengevat) dat een grote groep inwoners en enkele organisaties zorg hebben over een mogelijke wildgroei aan zonneparken, aantasting van het landschap, en commerciële partijen die geen lokale binding hebben. Deze zaken vindt de gemeente Groningen eveneens belangrijk, en met dit beleidskader geven we een antwoord op deze zorgen en vragen.

De uitkomst is een verduidelijking van het beleid en een aanscherping van de landschappelijke eisen. Dit resulteert onder meer in een ruimer gebied waar we zonneparken ongewenst vinden. Dit geldt onder meer voor delen van de voormalige gemeente Ten Boer rond de wierden, en grotendeels de voormalige gemeente Haren, inclusief De Vork. Daarnaast is duidelijker beschreven wat ‘lokaal’ betekent.

Het college heeft het beleidskader Zonneparken (pdf 3,5 MB) vastgesteld.

(klik op de kaart voor een grotere weergave)

gerealiseerde en vergunde zonneparken, voorkeurslocaties en zoekgebieden

Gemeentelijke zonneparken

Gemeentelijke zonneparken zijn zonneparken van en voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Doel is om de opbrengsten van deze zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan inwoners van de gemeente en deze in te zetten om de energiearmoede te bestrijden.

Dit willen we bereiken door als gemeente zelf de financiering en exploitatie op ons te nemen. Hiervoor richten we een eigen exploitatiebedrijf energiefonds op. Deze zonneparken worden grotendeels op grond van de gemeente ontwikkeld en kennen, in tegenstelling tot de kleine lokale coöperatieve zonneparken geen beperking in grootte.

De gemeente Groningen ontwikkelt deze projecten in samenspraak met de omgeving (omwonenden en andere belanghebbenden) en in samenhang met andere ontwikkelingen. De zonneparken zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Daarom wordt eerst in samenspraak met de omgeving een gebiedsvisie opgesteld. Er is ruimte voor samenwerking met lokale initiatieven of andere grondeigenaren.

Tot 2025 worden twee gemeentelijke zonneparken ontwikkeld: