Gebiedsvisie Meerstad-Noord

De gemeente Groningen heeft een gebiedsvisie opgesteld voor de polder Meerstad-Noord. Dit gebied is in beeld voor een groot zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop.

Gebiedsvisie Meerstad-Noord

Om bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. Hierbij is gekeken hoe het geplande zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied.

Dit wordt gedaan met veel aandacht voor het landschap en er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden van de woonhuizen. Bewoners worden ook betrokken bij de inrichting en beplanting van het gebied. Ook wil de gemeente de oorspronkelijke loop van de oude rivier Fivel zichtbaar maken.

Bekijk de Gebiedsvisie Meerstad-Noord (pdf 7,4 MB)

Ontwerp-MER

Voor de gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord is het ontwerp Milieueffectrapport (MER) vrijgegeven voor inspraak.

Ontwerp-milieueffectrapport Meerstad Noord

Burgemeester en wethouders hebben op 20 september 2022 het MER voor Meerstad Noord vrijgegeven voor inspraak. Het MER en de bijlagen liggen van 28 september 2022 t/m 8 november ter inzage.

Lees wat een milieueffectrapport (MER) is, hoe u het MER kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen op de webpagina Zonnepark Meerstad-Noord.

Op woensdag 26 oktober was er een inloopavond.

Ontwikkelingen Meerstad Noord

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord. Hierbij worden een groot zonnepark, een hoog- en middenspanningstation (HSMS-station), een hyperloop testcentrum en een duurzame ecologische buffer gerealiseerd.

Zonnepark

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Om dat doel te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW. Daarnaast is er 500 MW aan zonneparken nodig. Eén van de aangewezen gebieden hiervoor is Meerstad-Noord.

Met het geplande zonnepark in Meerstad-Noord kan ruim 210 MWp aan energie of warmte worden opgewekt. We realiseren dit zonnepark grotendeels binnen de bestaande sloten in het gebied. Daarmee sluiten we aan op de bestaande structuur van het landschap. Ook hebben we op deze manier zo min mogelijk hekken nodig en houden we afstand van woningen. Het grootste deel van de zonnepanelen stellen we ruim op, zodat bodemleven mogelijk blijft, en er ruimte blijft voor kruiden en ander gewas en voor duurzaam beheer. De loop van de oude waterloop Fivel blijft zichtbaar in het landschap.

Voor veel bewoners is een bufferzone rond het zonnepark belangrijk. Aan de oostkant blijft het park overwegend op meer dan 400 meter afstand van de achtererfgrens van woningen. Aan de westkant is dat overwegend 300 meter. Deze bufferzone houdt de huidige agrarische bestemming tijdens de exploitatie van het zonnepark. Na vaststelling van de gebiedsvisie kijken we samen met de direct aanwonenden hoe dit gebied precies kan worden ingericht.

Als gemeente bieden wij de ruimte om 10% van het zonnepark te laten financieren (financiële participatie) door omwonenden. Dit onderwerp  zal nader worden uitgewerkt met de Energiecoöperatie Duurzaam Lageland.

Bekijk de contour van het zonnepark op de plankaart. Klik op de kaart voor een grotere afbeelding:

Plankaart-gebiedsvisie-Meerstad-Noord-maart-2021

Hyperloop Testcentrum

Voor de Hyperloop is uiteindelijk de keuze gemaakt voor tracé 2b. Dit tracé loopt van het zuidwesten naar het noordoosten door de polder. Met dit tracé grenst het Hyperloop Testcentrum aan de groene zone door het zonnepark. Het testcentrum komt daarmee op een aantrekkelijke locatie in het gebied. De weg naar het testcentrum kan lopen vanaf het Eemskanaal zuidzijde. Ook kan er een fietspad langs de buis van de Hyperloop worden aangelegd.

3D-tekeningen

Er zijn 3D-tekeningen gemaakt van het geplande zonnepark en het tracé voor de Hyperloop in Meerstad-Noord. Bekijk deze bolfoto’s op theimagineers.com/hyperloopgroningen.

Virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrum ingericht in het gebied. Hier vindt u onder meer informatie over het geplande zonnepark, het Hyperloop Testcentrum en het TenneT-transformatorstation. Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van het zonnepark en de Hyperloop. Ook zijn er diverse documenten te vinden. U bent er van harte welkom.

Participatie

De gebiedsvisie Meerstad-Noord is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie.

Hoewel de gebiedsvisie is gemaakt in overleg met een participatiegroep met daarin 20 bewoners, heerst nog steeds de mening dat de ontwikkelingen niet passen in het landschap. De omwonenden zijn gewend aan rust en ruimte en willen dit graag zo houden.

Omwonenden hebben zorgen geuit over overlast, met name zicht en geluid. Daarnaast zien zij graag koppelkansen gerealiseerd zoals veiligere wegen, snel internet en medegebruik van de groene buffer. Deze wensen van de omgeving willen we graag samen met de bewoners verder uitwerken, als onderdeel van de ontwikkeling van het zonnepark. Omwonenden kunnen daarnaast financieel participeren.

Eerdere inspraak en besluitvorming

Het college van B&W heeft de concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord op 17 november 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 26 november t/m 23 december 2020 kon u een inspraakreactie sturen. Er zijn 32 inspraakreacties binnengekomen. Hoe de gemeente de reacties heeft verwerkt, staat in deze Nota van Antwoord (pdf 4 MB)

Op 28 april 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord vastgesteld. Daarbij is een motie aangenomen, waarbij de raad het college oproept om afspraken met bewoners te maken over de wijze waarop ze verder willen worden betrokken. Ook roept de raad op om omwonenden inspraak te geven in hoe ze willen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Bekijk deze motie (pdf, website Gemeenteraad Groningen).

Vervolg

Voor het zonnepark wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna ook hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd. Ook wordt het plan voor het TenneT-transformatorstation verder uitgewerkt. Na onderzoek en de MER-procedure kunnen de vergunningaanvraag en besluitvorming plaatsvinden. Als alles vlot verloopt, kunnen in 2023 – 2024 het zonnepark en het hoogspanningsstation worden gebouwd.

De vergunning van het zonnepark wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Er komen twee momenten om te bepalen of het zonnepark na verloop van de subsidietermijn nog rendabel te exploiteren is: na 15 en 20 jaar. Wat er na die tijd met het gebied gebeurt, is nog niet bekend en afhankelijk van de situatie over 20-30 jaar.

Ook het European Hyperloop Center (EHC) kan de benodigde vergunning aanvragen om het project te gaan realiseren. Het EHC zal daar maximaal tien jaar blijven.

Vragen

Hebt u een vraag, zorg of suggestie over het energielandschap of de hyperloop? Vul dan het reactieformulier in.

Meer informatie