Gebiedsvisie Meerstad-Noord

De gemeente Groningen heeft een gebiedsvisie opgesteld voor de polder Meerstad-Noord. Dit gebied is in beeld voor een groot zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop.

Gebiedsvisie Meerstad-Noord

Om de bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. Hierbij is gekeken hoe het geplande zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied, met veel aandacht voor het landschap en de beplanting. Zo willen we wandelpaden aanleggen en de oude loop van de oude rivier Fivel zichtbaar maken.

Bekijk de concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord (pdf 10,4 MB)

Zonnepark

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Om dat doel te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW. Daarnaast is er 500 MW aan zonneparken nodig. Eén van de aangewezen gebieden hiervoor is Meerstad-Noord.

In de concept-gebiedsvisie is vastgelegd dat het geplande zonnepark maximaal 175 hectare groot wordt. De zonnepanelen worden maximaal twee meter hoog. Het grootste deel van de zonnepanelen stellen we ruim op, zodat bodemleven mogelijk blijft, en er ruimte blijft voor kruiden en ander gewas en voor duurzaam beheer. Voor de grenzen volgen we zoveel mogelijk de bestaande hoofdwatergangen, zodat we zo min mogelijk hekken hoeven te plaatsen. De loop van de oude waterloop Fivel blijft zichtbaar in het landschap.

Voor veel bewoners is een bufferzone rond het zonnepark belangrijk. Aan de oostkant blijft het park overwegend op meer dan 400 meter afstand van de achtererfgrens van woningen. Aan de westkant is dat overwegend 300 meter. Deze bufferzone houdt de huidige agrarische bestemming tijdens de exploitatie van het zonnepark. Na vaststelling van de gebiedsvisie kijken we samen met de direct aanwonenden hoe dit gebied precies kan worden ingericht.

Als gemeente bieden wij de ruimte om 10% van het zonnepark te laten financieren (financiële participatie) door omwonenden. Dit onderwerp zal na vaststelling van de gebiedsvisie nader worden uitgewerkt met de Energiecoöperatie Duurzaam Lageland.

Hyperloop Testcentrum

Het tracé voor het Hyperloop Testcentrum is nog niet bepaald. Ook daarover horen wij graag uw mening. Er zijn nog twee overgebleven tracés: 2b en 3a. Beide liggen midden in de polder. Tracé 2b loopt van zuidwest naar noordoost. Tracé 3a loopt van west naar oost. De eerdere tracévarianten parallel aan het Slochterdiep zijn afgevallen omdat ze de Zuiderweg te dicht naderen of de NAM-weg kruisen; dat is ongewenst. Beide tracés zijn ingepast in de gebiedsvisie, evenals het testcentrum en het transformatorstation van TenneT.

3D-tekeningen

Er zijn 3D-tekeningen gemaakt van het geplande zonnepark en de twee varianten voor de Hyperloop in Meerstad-Noord. Bekijk deze bolfoto’s op theimagineers.com/hyperloopgroningen.

Participatie

De concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Er is een participatiegroep in het leven geroepen met circa 20 bewoners en vertegenwoordigers van de polder. Deze participatiegroep heeft een aantal keer overlegd met de gemeente en Hardt Hyperloop. Daarnaast is in september een inloopbijeenkomst gehouden. Zo’n zeventig mensen hebben daar de concepttekeningen gezien, aanvullende informatie gekregen en hun vragen en zorgen kunnen delen.

Bewoners in de polder waarderen de rust en de ruimte en zien de veranderingen liever niet. Desondanks is zo goed mogelijk overeenstemming geprobeerd te bereiken. Wanneer het financieel, ruimtelijk en technisch kan, worden aanvullende wensen van omwonenden meegenomen, zoals maatregelen voor veiliger wegen en snel internet.

Inspraak en vervolg

Het college van B&W heeft de concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord op 17 november 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 26 november t/m 23 december 2020 kon u een inspraakreactie sturen.

De gemeente beoordeelt alle ingekomen zienswijzen en verwerkt ze in een Nota van antwoord en mogelijk in de concept-gebiedsvisie. Daarna biedt het college van B&W de aangepaste gebiedsvisie samen met de Nota van antwoord aan de gemeenteraad aan. De raad beslist vervolgens of het geplande zonnepark, het Tennet-transformatorstation en het Hyperloop testcentrum zorgvuldig in het plan voor de polder zijn ingepast. Behandeling in de gemeenteraad is gepland op 31 maart 2021.

Als de gebiedsvisie is vastgesteld, kan het European Hyperloop Center de vergunning aanvragen om het project te gaan realiseren. Voor het zonnepark wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna ook hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd. Ook start de procedure voor het transformatorstation. Als alles voorspoedig verloopt, verwacht Hardt Hyperloop eind 2021 te beginnen met de bouw. In 2023 – 2024 kan dan de schop de grond in voor het zonnepark en het transformatorstation.

Vragen

Hebt u een vraag, zorg of suggestie over het energielandschap of de hyperloop? Vul dan het reactieformulier in.

Meer informatie