build-reside iconRaadhuisplein Haren

De voorbereidingen van het bouwplan aan het Raadhuisplein zijn in volle gang. De gemeenteraad van Groningen heeft het bestemmingsplan eind maart 2021 opnieuw vastgesteld. Ter afronding gaan we nu plannen maken om het Raadhuisplein opnieuw in te richten. Het doel is: een groener en gezelliger plein, met mogelijkheden voor activiteiten en dat bovendien goed bestand is tegen de klimaatverandering.

Bomen Haderaplein

Op de locatie van de nieuwbouw aan het Haderaplein staan 24 bomen. Voor 18 bomen is een vergunning nodig als ze gekapt moeten worden. Helaas moeten veel bomen worden gekapt om plaats te maken voor de nieuwbouw en het parkeerterrein.

Dit is in een de aanbestedingsprocedure in 2017 door de toenmalige gemeente Haren in gang gezet. Hierin staan afspraken waaraan de gemeente zich moet houden met de projectontwikkelaar. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan.

Uit onderzoek is gebleken dat de bomen geen diepe wortels hebben. Daardoor wordt succesvol verplanten van één of meerdere bomen erg lastig. Er wordt nu een compensatieplan opgesteld. Dat doen we tegelijk met plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein.

In dit compensatieplan komt te staan hoe we de bomen kunnen vervangen door op een andere plek nieuwe bomen te planten. Dit alles wordt opgenomen in een Bomen Effect Analyse (BEA). Die analyse is namelijk nodig om een kapvergunning aan te vragen. Het college moet deze vergunning vaststellen. Deze analyse zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Vervolgbijeenkomst herinrichting Raadhuisplein

We hebben 3 scenario’s gepresenteerd met daarin verwerkt de inbreng die wij op 23 en 24 juni 2023 van u hebben ontvangen. Ook hebben we de online reacties hierin verwerkt. Meer informatie over de ideeën en wensen vindt u in het verslag juni 2023 Herinrichting Raadhuisplein.

Vragenlijst over de ontwerpen

Op deze pagina was het ook mogelijk om online de 3 scenario's te beoordelen.

Hoe gaan we verder?

Met alle inbreng maken we een voorkeursontwerp. Dit ontwerp moet goed worden onderzocht om te kijken of alles in ontwerp mogelijk is. Er moet veel ondergronds worden aangepast want er liggen veel kabels en leidingen. Als we bomen willen plaatsen, dan moet onder de grond voldoende groeiruimte zijn voor wortels.

Verder moet er veel afgestemd worden met onder meer afdeling beheer en onderhoud en alle gebruikers van het plein zoals bijvoorbeeld de Markt. Het voorkeursontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de raad van de gemeente Groningen.

Planning

 • Juni 2023: Ophalen wensen en ideeën uit het dorp.
 • Juli - september 2023: Verwerken alle ideeën in drie varianten.
 • Oktober 2023: Varianten voorleggen aan het dorp.
 • Oktober - december: Uitwerken definitief plan.
 • Voorjaar 2024: Voorkeursscenario voorleggen aan de raad.

Documenten

Contact

Achtergrondinformatie

Binnen vastgestelde kaders is eind 2017 een aanbesteding doorlopen en een plan ontwikkeld voor het bouwplan Raadhuisplein. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht, zodat het mogelijk wordt het plan te realiseren.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over dit bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad van Haren in november 2018 een amendement aangenomen. De volledige uitwerking van het amendement levert helaas geen uitvoerbaar plan op.

In september 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Groningen zich daarom opnieuw over het bestemmingsplan gebogen en het bestemmingsplan in aangepaste vorm vastgesteld, waarbij de haalbare onderdelen van het amendement zoveel mogelijk zijn verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er in de basis een goed plan ligt, maar dit kan nog wel verbeterd worden door enkele aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen zijn onder andere ingegeven vanuit overleg met omwonenden en ondernemers en aanpassingen door verwerking van uitvoerbare delen van het amendement. Zoals:

 • Aanpassing van de aantrekkelijkheid van de looplijn vanuit de Brinkhorst.
 • Terugleggen van de bovenste lagen van de woonbebouwing.
 • Verbijzondering van de bouwhoogtes, goothoogtes en maximale dakhellingen.
 • Aanpassing van de algemene afwijkingsregels.
 • Niet toestaan van terrassen op de te bouwen overdekte laad- en losruimte.
 • Inzetten op de verbetering en vergroening van het plein.

Door met deze aanpassingen het bestemmingsplan vast te stellen, kan de gemeente Groningen alsnog een uitvoerbaar plan behouden waarmee Haren een nieuwe impuls kan krijgen en de winkelstructuur kan worden versterkt. Het plein krijgt een modern en duurzaam karakter.

Behandeling beroep tegen bestemmingsplan Raadhuisplein

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan in 2019 is beroep aangetekend. Dit beroep is in juni 2020 behandeld bij de Raad van State (RvS) en op 4 november 2020 heeft zij een eerste uitspraak gedaan. Deze uitspraak was een ‘tussen-uitspraak’, dat wil zeggen dat de RvS de gemeente opdracht heeft gegeven om op een aantal punten het bestemmingsplan aan te vullen, voordat zij een definitieve uitspraak doet.

De aan te passen punten hebben vooral betrekking op de laad- en losvoorziening aan de noordzijde van het plan. De RvS vindt dat in het bestemmingsplan meer expliciet duidelijk moet worden gemaakt dat dit een afgesloten voorziening moet zijn en dat op deze plek (ook op termijn) geen andere functies mogen worden gerealiseerd zoals horeca of winkels.
Omdat dit ook nooit de bedoeling is geweest van het plan, heeft de gemeente hier geen moeite mee. Tenslotte vraagt de RvS om extra aandacht voor eventuele effecten van de verdiepte laad- en losvoorziening op de ondergrondse waterstromen.

De gemeente heeft conform het verzoek van de RvS het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Dit aangepaste plan is op 30 maart 2021 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld.

De Raad van State heeft op 26 januari 2022 definitief uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan Raadhuisplein. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben omwonenden aangegeven nog steeds zorgen te hebben over de mogelijkheid dat er losse laad- en losvoorzieningen zouden kunnen worden gebouwd op niet daarvoor bedoelde plekken.

Daarnaast waren er zorgen over de mogelijkheid dat de noodzakelijke watercompensatie niet in stand zou blijven. Om deze zorgen weg te nemen heeft de gemeente daarop tijdens de zitting aan de Raad van State voorstellen gedaan ter aanscherping van de regels in lijn met de bedoelingen van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft deze aanpassingen overgenomen in haar uitspraak.

Naar de mening van de gemeente is daarmee nu een bestemmingsplan vastgesteld waarmee zowel de plannen kunnen worden gerealiseerd, maar ook de zorgen van omwonenden maximaal zijn weg genomen. 

Nu het bouwplan verder vorm krijgt, pakken we ook het onderdeel herinrichting openbare ruimte op zoals dat is vastgelegd in de centrumvisie uit 2018.

De afgelopen jaren is met de bedrijvenvereniging Haren (voorheen Dorpsfonds, Ondernemend Haren en LTO) en de gemeente Groningen verder gewerkt aan het uitvoeringsplan van de centrumvisie. Het merendeel van de fysieke investeringen in de openbare ruimte zijn echter nog niet uitgevoerd.

In het Actieplan centrum Haren gaf de gemeente Haren met ondernemers en eigenaren van vastgoed in Haren aan te streven naar een sterke positie van het eigen centrum; een positie waarin bewoners en bezoekers graag naar het centrum komen en waar voor ondernemers en vastgoedeigenaren een goede boterham te verdienen valt. Belangrijk speerpunt in de visie is versterking van de groene omgeving, die positieve economische effecten teweeg kan brengen.

Hoe kunnen we de openbare ruimte van Haren zo inrichten en gebruiken dat mensen daar graag willen verblijven en winkelen? Haren heeft een knus en dorps karakter en enkele zeer sfeervolle locaties, vooral rond de kerk. Hier is de kernwaarde van ‘groen’ prima terug te vinden. In andere delen van het centrum is dit veel minder het geval.

Het Raadhuisplein is volledig versteend en bestaat slechts uit bomen in bakken en verhoogde groenstroken. Het Raadhuisplein is een hitte-eiland, de gevoelstemperatuur loopt hier flink op en er is weinig schaduw op het plein. Het plein vraagt om een sterkere invulling om de belevingswaarde te verhogen.

In 2018 is tevens aangegeven dat men meer beplanting in het centrum wilde onderzoeken en realiseren. Bij de realisatie kijken we nadrukkelijk naar vaste beplanting van heggen, struiken en bomen, waarbij ook de aantrekkelijkheid voor insecten en vlinders een rol speelt. Ook toetsen we de haalbaarheid van het aanbrengen van een waterpartij in het centrum als onderdeel van de waterberging.

Naast een sterke vergroening op het Raadhuisplein onderzoeken we ook de mogelijkheden van vergroening tussen stoep en rijbaan om en nabij het centrum waarbij de verstening wordt verminderd.

Naast de groene aanpak en aandacht voor ontmoeting, vrijetijd en toegankelijkheid heeft men in 2018 punten onder de aandacht met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren mede in relatie tot het bouwplan Raadhuisplein. Als gevolg van dit bouwplan verdwijnen er parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Hier komt een parkeerterrein ten behoeve van de supermarkt voor terug.

De bestaande openbare parkeerplaatsen in het centrum, waaronder de Voorhorst, moeten beter te worden benut. Zichtbaarheid, vindbaarheid en routing spelen hierbij een rol. We nemen ook deze onderdelen mee bij uitwerking van het bouwplan en een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte.

Door de voormalige gemeente Haren is lang gewerkt aan de afronding van het centrum van het dorp Haren door ontwikkeling van een bouwplan op het parkeerterrein op het Raadhuisplein/Haderaplein. Binnen vastgestelde kaders is eind 2017 een aanbesteding doorlopen en een plan ontwikkeld.

Het proces om te komen tot een definitieve kaderstelling is niet zonder slag of stoot doorlopen. De lange periode die het proces om nu tot een concreet plan te komen heeft gekost, heeft steeds te maken gehad met meerdere heroverwegingen en verschuivingen in uitgangspunten.

De wens is om op de locatie van het voormalige gemeentehuis en het Haderaplein een nieuwe centrumfunctie te realiseren. Het programma bestaat uit een combinatie van detailhandel (supermarkt, overige centrumfuncties en woningen).

De centrumfuncties worden op de begane grond gerealiseerd. Hier komt ook een nieuwe supermarkt. Daarnaast is er nog ruimte voor andere centrumfuncties, zoals dagwinkels en horeca (aan het Raadhuisplein). In de rest van het gebouw komen appartementen.

Het Raadhuisplein krijgt een nieuwe bebouwingswand die het plein op een heldere wijze begrenst. Dit om het plein een heldere en duidelijke afsluiting te geven.

De nieuwe bebouwing versterkt de winkelroute vanaf de Brinkhorst naar het Raadhuisplein (rondje Haren). Het is daarbij gewenst om de plint van de nieuwbouw aan de Brinkhorst een representatieve uitstraling te geven.

Tussen het nieuwe gebouw aan het Raadhuisplein en de Hortuslaan, nu het Haderaplein, wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd (ten behoeve van de supermarkt).

De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek om te komen tot nieuwe afspraken voor de ontwikkeling van het bouwplan. De gemeente verkoopt dan de grond aan de ontwikkelaar die hierop het bouwplan realiseert. Wij gaan ervan uit begin 2023 hierover meer te kunnen laten zien.