Raadhuisplein Haren

De voormalige gemeente Haren heeft lang gewerkt aan de afronding van de ontwikkeling van het bouwplan voor het Raadhuisplein in Haren. De gemeente Groningen werkt nu verder aan dit bouwplan. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan eind maart 2021 opnieuw vastgesteld.

Bestemmingsplan 2019

Binnen vastgestelde kaders is eind 2017 een aanbesteding doorlopen en een plan ontwikkeld. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht, zodat het mogelijk wordt het plan te realiseren.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over dit bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad van Haren in november 2018 een amendement aangenomen. De volledige uitwerking van het amendement levert helaas geen uitvoerbaar plan op.

In september 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Groningen zich daarom opnieuw over het bestemmingsplan gebogen en het bestemmingsplan in aangepaste vorm vastgesteld, waarbij de haalbare onderdelen van het amendement zoveel mogelijk zijn verwerkt.

Plan Raadhuisplein Haren

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er in de basis een goed plan ligt, maar dit kan nog wel verbeterd worden door enkele aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen zijn onder andere ingegeven vanuit overleg met omwonenden en ondernemers en aanpassingen door verwerking van uitvoerbare delen van het amendement. Zoals bijvoorbeeld:

  • Aanpassing van de aantrekkelijkheid van de looplijn vanuit de Brinkhorst.
  • Terug leggen van de bovenste lagen van de woonbebouwing.
  • Verbijzondering van de bouwhoogtes, goothoogtes en maximale dakhellingen.
  • Aanpassing van de algemene afwijkingsregels.
  • Niet toestaan van terrassen op de te bouwen overdekte laad- en losruimte.
  • Inzetten op de verbetering en vergroening van het plein.

Door met deze aanpassingen het bestemmingsplan vast te stellen, kan de gemeente Groningen alsnog een uitvoerbaar plan behouden waarmee Haren een nieuwe impuls kan krijgen en de winkelstructuur kan worden versterkt. Het plein krijgt een modern en duurzaam karakter.

Behandeling beroep tegen bestemmingsplan Raadhuisplein

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan in 2019 is beroep aangetekend. Dit beroep is in juni 2020 behandeld bij de Raad van State (RvS) en op 4 november 2020 heeft zij een eerste uitspraak gedaan. Deze uitspraak was een ‘tussen-uitspraak’, dat wil zeggen dat de RvS de gemeente opdracht heeft gegeven om op een aantal punten het bestemmingsplan aan te vullen, voordat zij een definitieve uitspraak doet.

De aan te passen punten hebben vooral betrekking op de laad- en losvoorziening aan de noordzijde van het plan. De RvS vindt dat in het bestemmingsplan meer expliciet duidelijk moet worden gemaakt dat dit een afgesloten voorziening moet zijn en dat op deze plek (ook op termijn) geen andere functies mogen worden gerealiseerd zoals horeca of winkels.
Omdat dit ook nooit de bedoeling is geweest van het plan, heeft de gemeente hier geen moeite mee. Tenslotte vraagt de RvS om extra aandacht voor eventuele effecten van de verdiepte laad- en losvoorziening op de ondergrondse waterstromen.

De gemeente heeft conform het verzoek van de RvS het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Dit aangepaste plan is op 30 maart 2021 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld.

De Raad van State heeft op 26 januari 2022 definitief uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan Raadhuisplein. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben omwonenden aangegeven nog steeds zorgen te hebben over de mogelijkheid dat er losse laad- en losvoorzieningen zouden kunnen worden gebouwd op niet daarvoor bedoelde plekken. Daarnaast waren er zorgen over de mogelijkheid dat de noodzakelijke watercompensatie niet in stand zou blijven. Om deze zorgen weg te nemen heeft de gemeente daarop tijdens de zitting aan de Raad van State voorstellen gedaan ter aanscherping van de regels in lijn met de bedoelingen van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft deze aanpassingen overgenomen in haar uitspraak. Naar de mening van de gemeente is daarmee nu een bestemmingsplan vastgesteld waarmee zowel de plannen kunnen worden gerealiseerd, maar ook de zorgen van omwonenden maximaal zijn weg genomen.