build-reside iconRaadhuisplein Haren

De voorbereidingen van het bouwplan aan het Raadhuisplein zijn in volle gang. De gemeenteraad van Groningen heeft het bestemmingsplan eind maart 2021 opnieuw vastgesteld. Ter afronding gaan we nu plannen maken om het Raadhuisplein opnieuw in te richten. Het doel is: een groener en gezelliger plein, met mogelijkheden voor activiteiten en dat bovendien goed bestand is tegen de klimaatverandering.

Herinrichting Raadhuisplein-Uitkomsten Participatiemarkt 23 en 24 juni 2023

Op vrijdag 23 juni 2023 hebben wij als projectteam Raadhuisplein op de markt gestaan met een marktkraam. Dit om zoveel mogelijk input van alle gebruikers van het Raadhuisplein op te halen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en daar waar mogelijk in de rest van het centrum van Haren en dan voornamelijk het winkelrondje Raadhuisplein-Brinkhorst-Rijksstraatweg-Raadhuisplein.

Wij hebben dit herhaald op zaterdagmorgen 24 juni door met de kraam voor het gemeentehuis te staan.

Wat is het resultaat?

Wij kijken achteraf met een heel goed gevoel terug op deze 2 dagen. We hebben veel gesprekken gevoerd en hebben veel, met name positieve, reacties ontvangen en ook veel wensen/input/opmerkingen gekregen waardoor we een goed beeld krijgen waar de meeste mensen behoefte aan hebben. Naast wat we op het plein hebben opgehaald op 23 en 24 juni zijn er ook via de projectpagina veel wensen ingeleverd. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage(n)!

De afgelopen weken is door landschapsbureau Laos in kaart gebracht welke wensen er allemaal zijn binnengekomen. Bij deze tekst treft u een woordwolk aan waarop u kunt zien wat er allemaal is binnengekomen. Des te groter het woord is afgebeeld des te meer reacties. Elke kleur vertegenwoordigt een thema zoals bijvoorbeeld groen staat voor meer groen op het plein.

Ook hebben we een foto toegevoegd van de kaart van het Raadhuisplein waarop u kunt zien hoeveel wensen erop geplakt zijn.

Hoe gaan we verder?

Op basis van alle reacties die zijn binnengekomen gaat Laos nu 3 scenario’s maken van wat er, samen met alle ambities van de gemeente, mogelijk is op het plein. Deze zullen in september in concept klaar zijn. Wij gaan deze scenario’s in de tweede helft van oktober weer aan u en alle andere inwoners/gebruikers laten zien.

Wij horen dan graag weer van u wat u vindt van deze  scenario’s en dat zal dan weer verzameld en gecombineerd worden waar mogelijk. (Wij houden u via de projectpagina op de hoogte over hoe we dat dan gaan doen.) Laos zal daarna met al deze input een voorkeursscenario uitwerken. Dit zal waarschijnlijk een combinatie zijn van de drie eerder gedeelde scenario’s.

Waarom een voorlopig ontwerp?

We moeten goed onderzoeken of alles mogelijk is wat we in het voorlopig ontwerp voorstellen. Er zal veel ondergronds moeten worden aangepast en daar liggen bijvoorbeeld ook veel kabels en leidingen. Willen we hier een aantal mooie bomen plaatsen dan moeten deze ook ondergronds voldoende groeiruimte hebben.  Verder moet alles goed afgestemd worden met de directie Stadsbeheer, want zij moeten uiteindelijk alles goed kunnen onderhouden en schoonmaken.

Uiteindelijk zal er naar verwachting in het eerste kwartaal va 2024 een eindresultaat uitkomen die we weer gaan delen met het dorp.

Documenten

Contact en meer informatie

Achtergrondinformatie

Binnen vastgestelde kaders is eind 2017 een aanbesteding doorlopen en een plan ontwikkeld voor het bouwplan Raadhuisplein. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht, zodat het mogelijk wordt het plan te realiseren.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over dit bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad van Haren in november 2018 een amendement aangenomen. De volledige uitwerking van het amendement levert helaas geen uitvoerbaar plan op.

In september 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Groningen zich daarom opnieuw over het bestemmingsplan gebogen en het bestemmingsplan in aangepaste vorm vastgesteld, waarbij de haalbare onderdelen van het amendement zoveel mogelijk zijn verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er in de basis een goed plan ligt, maar dit kan nog wel verbeterd worden door enkele aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen zijn onder andere ingegeven vanuit overleg met omwonenden en ondernemers en aanpassingen door verwerking van uitvoerbare delen van het amendement. Zoals:

  • Aanpassing van de aantrekkelijkheid van de looplijn vanuit de Brinkhorst.
  • Terugleggen van de bovenste lagen van de woonbebouwing.
  • Verbijzondering van de bouwhoogtes, goothoogtes en maximale dakhellingen.
  • Aanpassing van de algemene afwijkingsregels.
  • Niet toestaan van terrassen op de te bouwen overdekte laad- en losruimte.
  • Inzetten op de verbetering en vergroening van het plein.

Door met deze aanpassingen het bestemmingsplan vast te stellen, kan de gemeente Groningen alsnog een uitvoerbaar plan behouden waarmee Haren een nieuwe impuls kan krijgen en de winkelstructuur kan worden versterkt. Het plein krijgt een modern en duurzaam karakter.

Behandeling beroep tegen bestemmingsplan Raadhuisplein

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan in 2019 is beroep aangetekend. Dit beroep is in juni 2020 behandeld bij de Raad van State (RvS) en op 4 november 2020 heeft zij een eerste uitspraak gedaan. Deze uitspraak was een ‘tussen-uitspraak’, dat wil zeggen dat de RvS de gemeente opdracht heeft gegeven om op een aantal punten het bestemmingsplan aan te vullen, voordat zij een definitieve uitspraak doet.

De aan te passen punten hebben vooral betrekking op de laad- en losvoorziening aan de noordzijde van het plan. De RvS vindt dat in het bestemmingsplan meer expliciet duidelijk moet worden gemaakt dat dit een afgesloten voorziening moet zijn en dat op deze plek (ook op termijn) geen andere functies mogen worden gerealiseerd zoals horeca of winkels.
Omdat dit ook nooit de bedoeling is geweest van het plan, heeft de gemeente hier geen moeite mee. Tenslotte vraagt de RvS om extra aandacht voor eventuele effecten van de verdiepte laad- en losvoorziening op de ondergrondse waterstromen.

De gemeente heeft conform het verzoek van de RvS het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Dit aangepaste plan is op 30 maart 2021 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld.

De Raad van State heeft op 26 januari 2022 definitief uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan Raadhuisplein. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben omwonenden aangegeven nog steeds zorgen te hebben over de mogelijkheid dat er losse laad- en losvoorzieningen zouden kunnen worden gebouwd op niet daarvoor bedoelde plekken. Daarnaast waren er zorgen over de mogelijkheid dat de noodzakelijke watercompensatie niet in stand zou blijven. Om deze zorgen weg te nemen heeft de gemeente daarop tijdens de zitting aan de Raad van State voorstellen gedaan ter aanscherping van de regels in lijn met de bedoelingen van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft deze aanpassingen overgenomen in haar uitspraak. Naar de mening van de gemeente is daarmee nu een bestemmingsplan vastgesteld waarmee zowel de plannen kunnen worden gerealiseerd, maar ook de zorgen van omwonenden maximaal zijn weg genomen. 

Nu het bouwplan verder vorm krijgt, pakken we ook het onderdeel herinrichting openbare ruimte op zoals dat is vastgelegd in de centrumvisie uit 2018.

De afgelopen jaren is met de bedrijvenvereniging Haren (voorheen Dorpsfonds, Ondernemend Haren en LTO) en de gemeente Groningen verder gewerkt aan het uitvoeringsplan van de centrumvisie. Het merendeel van de fysieke investeringen in de openbare ruimte zijn echter nog niet uitgevoerd.

In het Actieplan centrum Haren gaf de gemeente Haren met ondernemers en eigenaren van vastgoed in Haren aan te streven naar een sterke positie van het eigen centrum; een positie waarin bewoners en bezoekers graag naar het centrum komen en waar voor ondernemers en vastgoedeigenaren een goede boterham te verdienen valt. Belangrijk speerpunt in de visie is versterking van de groene omgeving, die positieve economische effecten teweeg kan brengen.

Hoe kunnen we de openbare ruimte van Haren zo inrichten en gebruiken dat mensen daar graag willen verblijven en winkelen? Haren heeft een knus en dorps karakter en enkele zeer sfeervolle locaties, vooral rond de kerk. Hier is de kernwaarde van ‘groen’ prima terug te vinden. In andere delen van het centrum is dit veel minder het geval. Het Raadhuisplein is volledig versteend en bestaat slechts uit bomen in bakken en verhoogde groenstroken. Het Raadhuisplein is een hitte-eiland, de gevoelstemperatuur loopt hier flink op en er is weinig schaduw op het plein. Het plein vraagt om een sterkere invulling om de belevingswaarde te verhogen.

In 2018 is tevens aangegeven dat men meer beplanting in het centrum wilde onderzoeken en realiseren. Bij de realisatie kijken we nadrukkelijk naar vaste beplanting van heggen, struiken en bomen, waarbij ook de aantrekkelijkheid voor insecten en vlinders een rol speelt. Ook toetsen we de haalbaarheid van het aanbrengen van een waterpartij in het centrum als onderdeel van de waterberging.

Naast een sterke vergroening op het Raadhuisplein onderzoeken we ook de mogelijkheden van vergroening tussen stoep en rijbaan om en nabij het centrum waarbij de verstening wordt verminderd.

Naast de groene aanpak en aandacht voor ontmoeting, vrijetijd en toegankelijkheid heeft men in 2018 punten onder de aandacht met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren mede in relatie tot het bouwplan Raadhuisplein. Als gevolg van dit bouwplan verdwijnen er parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Hier komt een parkeerterrein ten behoeve van de supermarkt voor terug. De bestaande openbare parkeerplaatsen in het centrum waaronder de Voorhorst dienen beter te worden benut. Zichtbaarheid, vindbaarheid en routing spelen hierbij een rol. We nemen ook deze aspecten mee bij uitwerking van het bouwplan en een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte.

Door de voormalige gemeente Haren is lang gewerkt aan de afronding van het centrum van het dorp Haren door ontwikkeling van een bouwplan op het parkeerterrein op het Raadhuisplein/Haderaplein. Binnen vastgestelde kaders is eind 2017 een aanbesteding doorlopen en een plan ontwikkeld

Het proces om te komen tot een definitieve kaderstelling is niet zonder slag of stoot doorlopen. De lange periode die het proces om nu tot een concreet plan te komen heeft gekost, heeft steeds te maken gehad met meerdere heroverwegingen en verschuivingen in uitgangspunten.

De wens is om op de locatie van het voormalige gemeentehuis en het Haderaplein een nieuwe centrumfunctie te realiseren. Het programma bestaat uit een combinatie van detailhandel (supermarkt, overige centrumfuncties en woningen. De centrumfuncties worden op de begane grond gerealiseerd. Hier wordt onder meer ruimte geboden voor een nieuwe supermarkt. Daarnaast is er nog ruimte voor overige centrumfuncties, zoals dagwinkels en horeca (aan het Raadhuisplein). In de rest van het gebouw worden appartementen gerealiseerd. Het Raadhuisplein krijgt een nieuwe bebouwingswand die het plein op een heldere wijze begrenst. Dit om het plein een heldere en duidelijke afsluiting te geven. De nieuwe bebouwing versterkt de winkelroute vanaf de Brinkhorst naar het Raadhuisplein (rondje Haren). Het is daarbij gewenst om de plint van de nieuwbouw aan de Brinkhorst een representatieve uitstraling te geven.

Tussen het nieuwe gebouw aan het Raadhuisplein en de Hortuslaan, nu het Haderaplein, wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd (ten behoeve van de supermarkt).

De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek om te komen tot nieuwe afspraken voor de ontwikkeling van het bouwplan. De gemeente verkoopt dan de grond aan de ontwikkelaar die hierop het bouwplan realiseert. Wij gaan ervan uit begin 2023 hierover meer te kunnen laten zien.