Samenstelling college van B&W, taken en contact

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 8 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur en voeren het beleid uit van de gemeente. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Algemeen

Elk lid van het college van B&W heeft zijn eigen portefeuille: de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt. Ook hebben de wethouders elk een wijk onder hun hoede. Als wijkwethouders sturen ze projecten en de aanpak van problemen aan en hebben ze contact met bewoners, ondernemers en organisaties en instellingen uit de wijk.

Burgemeester

Koen Schuiling

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving openbare ruimte
 • Nationaal Programma Groningen
 • Externe betrekkingen en Stedenbanden
 • Regionale Samenwerking
 • Media en Communicatie
 • Coördinatie Akkoord van Groningen
 • Asielbeleid in relatie tot Veiligheidsberaad
 • Algemene Zaken
 • Gemeentearchief

Meer informatie >

Wethouders

Mirjam Wijnja (GroenLinks)

1e locoburgemeester

 • Financiën
 • Personeel en Organisatie
 • Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing
 • Beheer en onderhoud
 • Groen en Klimaatadaptatie
 • Wijkwethouder Binnenstad 

Meer informatie >

Carine Bloemhoff (PvdA)

2e locoburgemeester

 • Onderwijs
 • Werk en Participatie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Economische Zaken
 • Internationale Handel en Samenwerking
 • Toerisme en Recreatie
 • Haven en Marktwezen
 • Wijkwethouder Oude Wijken

Meer informatie >

Kirsten de Wrede (PvdD)

3e locoburgemeester

 • Landbouw en Platteland
 • Eiwittransitie
 • Natuur en Ecologie
 • Dieren
 • Circulaire Economie
 • Cultuur
 • Dorpswethouder Haren en omgeving

Meer informatie >

Eelco Eikenaar (SP)

4e locoburgemeester

 • Sociale Wijkvernieuwing
 • Huishoudelijke hulp
 • Armoede
 • Inkomen en Schulden
 • Accommodatiebeleid
 • Wijkwethouder West

Meer informatie >

Inge Jongman (ChristenUnie)

5e locoburgemeester

 • Zorg en Welzijn
 • Beschermd Wonen en Opvang
 • Ouderen
 • Sport en Bewegen
 • Versterking en Herstel
 • Dorpswethouder Ten Boer en omgeving

Meer informatie >

Philip Broeksma (GroenLinks)

6e locoburgemeester

 • Energietransitie
 • Verkeer en Vervoer
 • Publieke dienstverlening en ICT

Meer informatie >

Rik van Niejenhuis (PvdA)

7e locoburgemeester

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Fysieke Wijkvernieuwing
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Wijkwethouder Oost

Meer informatie >

Manouska Molema (GroenLinks)

8e locoburgemeester

 • Jeugd en Jeugdhulp
 • Volksgezondheid
 • Zorg en Veiligheid
 • Integratie en Emancipatie
 • Asielzaken
 • Evenementen
 • Wijkwethouder Zuid

Meer informatie >

Gemeentesecretaris

Christien Bronda

Christien is gemeentesecretaris van de gemeente Groningen sinds 16 december 2019.

Burgemeester en wethouders krijgen bij hun werk adviezen van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is het hoofd van de gemeentelijke organisatie en adviseur van het college van B&W. Zij is de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de gemeentelijke organisatie kan.

Contact

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders iets vragen of vertellen? Bijvoorbeeld een plan of idee? Of uw mening over het beleid van de gemeente? Laat het ons weten. U kunt ook contact opnemen met een wethouder of de burgemeester via hun persoonlijke pagina.

E-mail

Contactformulierexterne-link-icoon

Geef in de onderwerpregel aan waar de mail over gaat en voor welk collegelid de mail bedoeld is.

Brief

College van B&W (of de naam van het collegelid)
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Taken

Beleid uitvoeren

In het coalitieakkoord staat hoe het college het beleid wil uitvoeren. Hierin staan plannen voor de 4 jaar dat het college zit, maar ook voor daarna.

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde besluiten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Van elke B&W-vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.