Samenstelling college van B&W, taken en contact

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 7 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur en voeren het beleid uit van de gemeente. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Algemeen

Elk lid van het college van B&W heeft zijn eigen portefeuille: de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt. Ook hebben de wethouders elk een wijk onder hun hoede. Als wijkwethouders sturen ze projecten en de aanpak van problemen aan en hebben ze contact met bewoners, ondernemers en organisaties en instellingen uit de wijk.

College gemeente Groningen

Klik op de foto voor een grotere weergave.

Burgemeester

burgemeester Koen SchuilingKoen Schuiling

 • Algemene Zaken
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Externe Betrekkingen & Stedenbanden
 • Regionale Samenwerking
 • Gemeentearchief
 • Coördinatie Akkoord van Groningen
 • Stadstoezicht
 • Media
 • Versterking & Herstel
 • Groningen Airport Eelde
 • Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis

Wethouders

wethouder Isabelle DiksIsabelle Diks (GroenLinks)

 • Wijkwethouder Oost
 • Verbinding Sociaal Domein
 • Zorg & Veiligheid
 • Jeugd & Jeugdhulp
 • Volksgezondheid
 • Inkomen & Schulden

 

wethouder Roeland van der SchaafRoeland van der Schaaf (PvdA)

 • Wijkwethouder Centrum
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wonen
 • Wijkvernieuwing
 • Versterking & Herstel
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Revitalisering Stadhuis

wethouder Berndt BenjaminsBerndt Benjamins (D66)

 • Wijkwethouder West
 • Financiën
 • P&O
 • Publieke Dienstverlening
 • EZ
 • Cultuur
 • Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing
   

wethouder Inge JongmanInge Jongman (ChristenUnie)

 • Dorpswethouder Ten Boer
 • Zorg & Welzijn
 • Dorpenbeleid
 • Landbouw
 • Natuur
 • Ecologie & Dierenwelzijn
 • Sport
 • Beschermd Wonen & Opvang

wethouder Philip BroeksmaPhilip Broeksma (GroenLinks)

 • Dorpswethouder Haren
 • Verkeer & Vervoer
 • Energietransitie
 • Digitale Innovatie & ICT


 

wethouder Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff (PvdA)

 • Wijkwethouder Oude Wijken
 • Onderwijs
 • Werk & Participatie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Accommodatiebeleid

 

wethouder Glimina ChakorGlimina Chakor (GroenLinks)

 • Wijkwethouder Zuid
 • Stadsbeheer & Reiniging
 • Groen & Klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid & Circulaire Economie
 • Inkoop
 • Integratie & emancipatie
 • Laaggeletterdheid
 • Toegankelijkheid
 • Evenementen

Gemeentesecretaris

gemeentesecretaris Christien BrondaChristien Bronda is gemeentesecretaris van de gemeente Groningen sinds 16 december 2019.

Burgemeester en wethouders krijgen bij hun werk adviezen van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is het hoofd van de gemeentelijke organisatie en adviseur van het college van B&W. Zij is de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de gemeentelijke organisatie kan.

Contact

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders iets vragen of vertellen? Bijvoorbeeld een plan of idee? Of uw mening over het beleid van de gemeente? Laat het ons weten. U kunt ook contact opnemen met een wethouder of de burgemeester via hun persoonlijke pagina of ze uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

E-mail

Contactformulier

Geef in de onderwerpregel aan waar de mail over gaat en voor welk collegelid de mail bedoeld is.

Brief

College van B&W (of de naam van het collegelid voor wie uw brief bestemd is)
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Algemene contactpagina van de gemeente

Taken

Beleid uitvoeren

In het coalitieakkoord staat hoe het college het beleid wil uitvoeren. Hierin staan plannen voor de 4 jaar dat het college zit, maar ook voor daarna.

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde besluiten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Van elke B&W-vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.