Openbare informatie

Iedereen heeft toegang tot publieke informatie. Dit volgt uit de Wet open overheid (Woo). De gemeente moet uit zichzelf bepaalde categorieën van informatie openbaar en toegankelijk maken. Het wordt een wettelijke verplichting om iedereen toegang te geven tot publieke informatie. Dit is om te laten zien hoe de gemeente tot bepaalde beslissingen komt en wat de gemeente eigenlijk allemaal doet. De komende jaren (2024 - 2026) maakt de gemeente Groningen deze informatie gefaseerd openbaar.

Vinden en raadplegen

Hieronder staan de verschillende informatiecategorieën die volgen uit de Woo. Per categorie staat aangegeven waar u de documenten over dat onderwerp kunt vinden.

Categorieën

Rechten en plichten van burgers, bedrijven en overheid zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking vindt u hier:

Het organisatiebesluitexterne-link-icoon beschrijft uit welke directies gemeente Groningen bestaat en wat elke directie doet. 

Het organisatiebesluit samen met de (onder)mandaatbesluiten vormt het formele kader voor de uitvoering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor gemeente Groningen.

Op de pagina contact staat hoe u de gemeente kunt bereiken.

Informatie over het doen van Woo-verzoeken vindt u op de pagina Woo-verzoek

Alle vergaderstukken (o.a. agenda, besluitenlijsten en ingekomen stukken) zijn in te zien op gemeenteraad.groningen.nlexterne-link-icoon. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te volgen of achteraf terug te kijken.

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. 

De besluitenlijsten van de vergaderingen staan op de gemeentelijke website. De agenda's worden nog niet gepubliceerd, hieraan wordt nog gewerkt.  

De gemeente maakt lokale wet- en regelgeving zoals (nood)verordeningen, beleidsregels, besluiten, reglementen en bestemmingsplannen. Soms vragen wij een externe partij, een adviescollege of een adviescommissie om advies bij het opstellen van deze wet- en regelgeving. De adviesaanvraag en het advies worden op dit moment nog niet nog niet gepubliceerd, hieraan wordt gewerkt.

Ook zijn er verplichte adviescommissies. Deze commissies kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over bepaalde onderwerpen. Op dit moment worden deze adviezen nog niet gepubliceerd, hieraan wordt gewerkt.

In een convenant worden de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en samenwerkende partijen schriftelijk vastgelegd. Het doel hiervan is om gezamenlijk beleid te realiseren of een overheidstaak uit te voeren.

De convenanten worden nog niet actief openbaar gemaakt. Hieraan wordt gewerkt.

Een jaarplan/begrotingexterne-link-icoon beschrijft welke doelen de gemeente dat jaar wil behalen, hoe de gemeente dat gaat doen en welke middelen (geld) de gemeente daarvoor inzet.

Een jaarverslagexterne-link-icoon beschrijft achteraf wat er in dat jaar daadwerkelijk is gedaan, bereikt en uitgegeven door de gemeente. Hiermee legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de uitgaven.

De gemeente Groningen hoeft niet uit zichzelf alle informatie te publiceren. Met een Woo-verzoek kunt u de gemeente verzoeken om bepaalde documenten openbaar te maken.

Wij publiceren een Woo-verzoek en het -besluit als wij naar aanleiding van het Woo-verzoek documenten publiceren op de website.

De gemeente laat intern en extern onderzoek uitvoeren over de gemeentelijke organisatie. De onderzoeken naar het functioneren van de gemeente en onderzoeken die zijn uitgevoerd om beleid (of de uitvoering daarvan) voor te bereiden of te evalueren gaat de gemeente openbaar maken. Hieraan wordt gewerkt.

Onderzoeken die de gemeente uitvoert, zijn te vinden op de site van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)externe-link-icoon.

Inwoners en bedrijven kunnen bij de gemeente producten en diensten aanvragen. Denk aan een vergunning of subsidie. Op zo’n aanvraag moet de gemeente tijdig een beschikking nemen: wordt de aanvraag afgewezen of goedgekeurd?

Een deel van die beschikkingen wordt hier bekend gemaakt: officiële bekendmakingen.externe-link-icoon

Vergunningen voor kleinschalige evenementen zijn per gebied te vinden op onze website.

Iedereen kan een klacht indienen bij de gemeente over de dienstverlening of over hoe u bent behandelt. We kijken eerst naar een praktische informele oplossing. Als u wilt dat wij uw klacht verder onderzoeken en officieel beoordelen, dan starten we een formele behandeling van uw klacht.

Onder deze categorie vindt u straks de klachtoordelen van de gemeente Groningen naar aanleiding van de formele behandeling van klachten. Hieraan wordt gewerkt.