Vragen en antwoorden plan voor nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg

Antwoorden op de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst van 19 januari 2021 zijn gesteld.

Bijeenkomst, informatie en contact

De informatiebijeenkomstexterne-link-icoon is georganiseerd om omwonenden in de wijde omgeving van de Hoofdweg te informeren over het plan voor de woonvorm en om mensen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen en meningen te geven. Daarom zaten sprekers van de betrokken organisaties en van het onderzoeksbureau aan tafel en was een WhatsApp-nummer beschikbaar.

Er is voor WhatsApp gekozen, omdat je voor de chat van YouTube moet inloggen. Dit vonden wij geen makkelijke manier van vragen stellen. Via WhatsApp zien kijkers elkaars berichten niet. Daarom leest u hier alle WhatsApp-berichten (pdf 2 MB) die wij hebben gekregen. 

Direct omwonenden en bewonersverenigingen zijn al eerder geïnformeerd over het plan. Zij zijn of worden nog betrokken bij het omgevingsonderzoek.

Heel graag wilden we u persoonlijk vertellen over het plan voor de woonvorm. Daarom hebben we gewacht op versoepeling van de coronamaatregelen. Helaas gebeurde dit niet en hebben we begin december 2020 besloten om een digitale bijeenkomst te houden. Eventueel volgende bijeenkomsten organiseren we bij voorkeur bij u in de buurt en digitaal als het niet anders kan.

Via een telefoon- of videogesprek (beeldbellen) met medewerkers van de gemeente, de betrokken zorginstellingen en/of woningcorporatie Lefier. Meld u hiervoor aan via het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Woonvorm Hoofdweg' in. De gemeente neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Als er nieuws is over de nieuwe woonvorm, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Oost. De laatste informatie vindt u ook op de webpagina over de woonvorm.

Via het webarchief vindt u alle eerder gepubliceerde informatie en documenten terug.

Locatie

Update 21 mei 2021: Nee. Na de zomervakantie van 2021 neemt het college van de gemeente Groningen een definitief besluit over het wel of niet doorgaan met de woonvorm aan de Hoofdweg. De uitkomst van het omgevingsonderzoek krijgt een belangrijke plaats bij dit definitieve besluit.

Dit leest u in het document Procesgang locatiekeuze (pdf 388 kB).  Zes locaties zijn onderzocht. Haren en Ten Boer waren nog geen onderdeel van de gemeente Groningen tijdens de zoektocht naar een locatie. Locaties op industrieterreinen zijn niet naar voren gekomen als mogelijk geschikte locaties.

Het onderzoek naar mogelijk geschikte locaties leest u in het document Procesgang locatiekeuze (pdf 388 kB). In totaal 6 locaties zijn getoetst aan 5 criteria. 2 locaties zijn verder onderzocht. De locatie aan de Hoofdweg is daaruit als meest geschikt naar voren gekomen.

Met het omgevingsonderzoek laat de gemeente een uitgebreid onderzoek doen naar de locatie Hoofdweg.

Dit leest u in het document Procesgang locatiekeuze (pdf 388 kB). Wij realiseren ons dat dé ideale locatie voor deze nieuwe woonvorm misschien niet bestaat. De gemeente vindt de locatie aan de Hoofdweg op dit moment de meest geschikte en haalbare locatie.

Nee.

Ja. Bij het vinden van een geschikte locatie zijn criteria gebruikt. Zie het document Procesgang locatiekeuze (pdf 388 kB). De locatie aan de Hoofdweg voldoet niet aan al deze criteria, omdat binnen 100 meter van de erfgrens een woning staat en de locatie tijdelijk beschikbaar is voor 10 jaar.

Het criterium van 100 meter afstand komt voort uit een richtlijn. Er zijn geen (wettelijke) normen over hoe ver de woonvorm van bebouwing moet liggen. Voor de verdere uitwerking van de woonvorm op deze locatie is de naastgelegen woning een gegeven waar rekening mee moet worden gehouden. Net als met de tijdelijke beschikbaarheid van 10 jaar.

Omdat de gemeente de locatie aan de Hoofdweg op dit moment de meest geschikte en haalbare locatie vindt. De gemeente wil investeren in de doelgroep en in de locatie aan de Hoofdweg, ook al is de locatie tijdelijk beschikbaar.

Omdat de gemeente de locatie aan de Hoofdweg op dit moment de meest geschikte en haalbare locatie vindt. De bezwaren over de locatie worden zoveel mogelijk meegenomen in het omgevingsonderzoek. De bezwaren en de uitkomst van het omgevingsonderzoek krijgen een belangrijke plaats bij het definitieve besluit over de woonvorm aan de Hoofdweg.

Omgevingsonderzoek

Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval.

Met het omgevingsonderzoek brengen de onderzoekers, zo goed mogelijk onderbouwd, de risico's in beeld van de woonvorm op de locatie aan de Hoofdweg. Vervolgens kijken de onderzoekers of deze risico's beheersbaar zijn. Zo ja, op welke manier. Zo nee, waarom niet. 

Bij het in beeld brengen van de risico's kijken de onderzoekers in samenhang naar: 

  • de woonvorm en de mensen waar de woonvorm voor bedoeld is; 
  • de eigenschappen van de locatie, zoals de ligging aan een drukke weg, de tijdelijke beschikbaarheid en de dichtbij gelegen woningen; 
  • direct omwonenden, mensen uit de omgeving die langs de locatie fietsen, wandelen en rijden en mensen uit de omliggende dorpen waar voorzieningen als winkels zijn.

Uitkomst van het omgevingsonderzoek is een onafhankelijk rapport of de woonvorm op de locatie aan de Hoofdweg past. Als uit het onderzoek blijkt dat er hoge risico's zijn die niet of nauwelijks te beheersen zijn, zal de locatie uiteindelijk niet geschikt zijn voor de woonvorm.

De wethouder heeft aangegeven dat het onderzoeksrapport voor het college een belangrijk document is. Het college gebruikt het rapport bij het nemen van een definitief besluit of de woonvorm aan de Hoofdweg komt. Dit besluit neemt het college na de zomervakantie 2021.

Update 25 augustus 2021: het omgevingsonderzoek is afgerond. Bekijk het rapport (pdf 10,8 MB).

Het onderzoeksbureau houdt interviews met politie, brandweer, omwonenden, bedrijven, instellingen en belangenverenigingen in de omgeving. Onder bewoners in de brede omgeving van de Hoofdweg houdt het onderzoeksbureau een enquête. Concreet gaat het om het gebied Meerstad, Harkstede, Engelbert, Middelbert, Woudbloem, Lageland, Scharmer en Kolham.

Nee.

Het is het onderzoeksbureau duidelijk dat het nu minder druk is aan de Hoofdweg. Er is minder autoverkeer en er fietsen minder schoolgaande kinderen langs. De onderzoekers gebruiken daarom beschikbare (verkeers)data uit het verleden. En als het nodig is, halen de onderzoekers informatie op via de interviews en enquête. Er wordt niet alleen terug gekeken in de tijd. De onderzoekers bekijken ook de ontwikkelplannen voor het gebied.

De gemeente Groningen is opdrachtgever voor het onderzoek en betaalt het onderzoeksbureau. Voor Breuer&Intraval is gekozen omdat zij expertise en ervaring heeft met het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Zij stelt zich eigenstandig en onafhankelijk op in het uitvoeren van het onderzoek. Dat is de kern van haar werk.

Voor de begeleiding van het omgevingsonderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente, zorgpartijen, woningbouwcorporatie en omwonenden. Met deze commissie deelt en bespreekt het onderzoeksbureau de kaders voor het onderzoek, de meetinstrumenten en de (tussen)resultaten.

Ja. Bekijk het rapport (pdf 10,8 MB).

Doelgroep en bewoners

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin voor iedereen een passende woonplek is. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De groep mensen die in aanmerking komt voor deze woonvorm, krijgt veel ellende over zich heen. Soms veel te lang achtereen, soms veel te veel ineens. De relatie eindigt, de baan verdwijnt, een naaste komt te overlijden, een gewoonte wordt een hopeloze verslaving, het financiële plaatje ziet er belabberd uit. Vereenzaming, verwaarlozing, sociaal emotionele stress en huisuitzetting dienen zich aan. Als een naaste (helpende) omgeving dan ook nog eens ontbreekt, is dakloosheid ‘ineens’ een reëel scenario. Eenmaal dakloos is deze vicieuze cirkel vaak moeilijk te doorbreken. De bestaande voorzieningen binnen de opvang en beschermd wonen zijn niet altijd toereikend, domweg omdat niet iedereen het beste tot zijn recht komt in een groep.

De woonvorm is een uniek woon- en zorgaanbod voor mensen in Groningen die net even dat extra stukje steun kunnen gebruiken. Een eigen plek waar je jezelf kunt zijn en tot je recht komt. Waar je onderdeel uitmaakt van de samenleving. De woonvorm is bedoeld voor mensen die hier vrijwillig willen wonen en in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien.

We beseffen dat deze kant van de samenleving confronterend kan zijn. Mensen met psychiatrische problemen, verslavingen, een verstandelijke beperking, zorgmijders en mensen die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie zijn misschien geen alledaagse realiteit. Vanuit de gedachte van inclusie willen we deze mensen echter niet buitensluiten maar juist mee laten doen. Met dit unieke woonproject kunnen we dakloze mensen weer vooruithelpen en een kans bieden op een nieuw perspectief.

De woonvorm is niet bedoeld voor:

  • mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving
  • mensen met relevante en actuele tbs-problematiek of die een zeden- of ernstig geweldsdelict hebben gepleegd
  • gezinnen met kinderen

De plaatsing en screening van een persoon gebeurt uiterst zorgvuldig door de zorgorganisaties.

De beschrijving uit 2017 is meer ‘rauw’, maar past in grote lijnen (80% representatief) binnen de beschrijving zoals die in 2020 wordt gebruikt. De nieuwe beschrijving gaat over mensen die nu bekend zijn bij de zorgorganisaties en mogelijk in aanmerking komen voor de woonvorm. En gaat vooral over de kenmerken van deze mensen, waarbij ook oog is voor de menselijke kant. Een compleet beeld geven van toekomstige bewoners is niet mogelijk, want ieder mens is uniek.

Drugsgebruik mag niet leiden tot ernstige overlast voor de omgeving. Als dit wel gebeurt, dan kan dit gevolgen hebben voor de bewoner. Op dealen zullen wij scherp zijn en handhaven. Dit is strafbaar en op/rondom de locatie niet toegestaan. Er is geen beeld te geven van het drugsgebruik van toekomstige bewoners, omdat de bewoners nog niet bekend zijn. Sommige bewoners zullen nooit gebruikt hebben of gebruiken. Sommigen zullen veel en diverse middelen gebruikt hebben of nog steeds gebruiken. Van dagelijks tot heel af en toe. Bewoners worden gemotiveerd om iets met de verslaving te doen. Bijvoorbeeld door contact met VNN of Terwille. Methadonverstrekking kan onderdeel zijn van de behandeling.

Er wordt een omgevingsoverleg georganiseerd als de woonvorm er komt. Hieraan kunnen mensen uit de buurt deelnemen. In dit overleg kan besproken worden welke bijdrage de buurt kan leveren aan de woonvorm en het contact met de bewoners.

Ja. De bewoners kunnen gebruik maken van voorzieningen als supermarkten, andere winkels en openbaar vervoer.

Met ‘prikkelarm’ worden met name de verwachtingen bedoeld die de maatschappij stelt aan de toekomstige bewoners van de woonvorm. De meeste van ons hebben het geluk te beschikken over een pakket beschermende factoren. Factoren die ervoor zorgen dat we mee kunnen draaien in de maatschappij. Veel mensen die dakloos zijn, hebben dit geluk niet gehad. Vaak hebben zij al in hun kindertijd ontwrichtende ervaringen meegemaakt. Zoals geen veilige thuissituatie en armoede. Door deze moeilijke omstandigheden hebben zij niet altijd de vaardigheden ontwikkeld die ze nodig hebben om zich te kunnen handhaven in een gewone woonwijk. Dit leidt in dichtbevolkte huisvesting tot onrust, onvrede en stressvolle situaties. Daarom is er behoefte aan de woonvorm. Aan een prikkelarme omgeving waarin iedereen zijn eigen woning heeft, met enige ruimte eromheen en op voldoende afstand van de buurt. Dit zorgt zowel fysiek als mentaal voor meer rust voor bewoners om zich te ontwikkelen. Wanneer iemand voor de woonvorm aangemeld wordt, is dit mede juist omdat andere voorzieningen onvoldoende passend zijn. In de afweging bij de plaatsing wordt zorgvuldig gekeken of dit de best passende woonvorm is voor die persoon.

Het concept van de woonvorm heeft elders goede resultaten. Mensen stabiliseren en veroorzaken minder overlast. In een volle woonwijk in een portiekflat moeten zij zich teveel aanpassen. Naast de woonvorm worden mensen zoveel mogelijk in woonwijken gehuisvest met veel ondersteuning. Als dat daar niet lukt, is de woonvorm voor een deel van de mensen een passend en goed alternatief.

Iedere situatie en iedere bewoner is uniek. Het filmpje geeft een indruk van het leven in een soortgelijke woonvorm. De ervaringsdeskundige is een vertegenwoordiger van de bewoners in zo’n woonvorm en is niet iemand die precies hetzelfde meegemaakt heeft. Wel is de ervaringsdeskundige van de informatieavond zelf ook dakloos geweest. Een ervaringsdeskundige heeft geleerd te reflecteren op zijn eigen ervaringen én die van anderen. Op die manier kan hij/zij zich goed verplaatsen in mensen die dakloos zijn en verwoorden wat zij nodig hebben.

De woonvorm kan vergeleken worden met een hofje in een reguliere wijk. De beheerder ziet erop toe dat er geen overlast is en dat het terrein wordt onderhouden. De beheerder en zorgorganisaties ondersteunen de bewoners om een zo ‘normaal’ mogelijk leven te leiden, met passende regels en afspraken op en rondom het terrein. Dat geldt voor het houden van huisdieren, het netjes houden van het terrein en het gebruik van drugs en alcohol.

Zorg en begeleiding

De 6 zorgorganisaties begeleiden bewoners die dat nodig hebben. Begeleiding kan ook door WIJ-teams, maatjesprojecten en dagbestedingsorganisaties. Voorbeelden van begeleiding zijn: begeleiding bij koken en schoonmaken, budgetbeheer, hulp bij verslaving en psychiatrische of psychologische hulp.

De beheerder zorgt voor het naleven van de regels en de veiligheid op het terrein. De beheerder woont op het terrein, is dagelijks aanwezig en het eerste aanspreekpunt voor bewoners en de buurt. Waar nodig kan de beheerder hulp inschakelen van de 6 zorgorganisaties.

Voor de functie van beheerder wordt gezocht naar iemand die ervaringsdeskundige is. Iemand die bekend is met het soort mensen die in aanmerking komt voor de woonvorm en daar goed bij kan aansluiten. Het profiel van de beheerder wordt verder uitgewerkt.

Ja. Als dit nodig is, wordt bewindvoering zeker ingezet.

Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor ieder mens. De beheerder en zorgorganisaties bieden de bewoners dagbesteding aan. Een voorbeeld is het onderhouden van het terrein.

Veiligheid en overlast

Ja, via het omgevingsoverleg. Als de woonvorm er komt, wordt dit overleg georganiseerd door de samenwerkende organisaties. Aan dit omgevingsoverleg kunnen ook mensen uit de buurt deelnemen.

Deze vraag is onderdeel van het omgevingsonderzoek. De bewoners worden door de zorgorganisaties niet ingeschat als gevaarlijk. En zij zorgen naar verwachting niet voor onveiligheid in de omgeving en op het fietspad. Wonen en begeleiding is helemaal gericht op rust, leefbaarheid en een gelukkig verblijf. Van tevoren zien wij geen expliciete risico's. Wij laten ons echter graag informeren door de uitkomsten van het omgevingsonderzoek.

De woonvorm in Groningen wordt gestart met kennis vanuit soortgelijke andere projecten in het land. Deze kennis gaat ook over veiligheid en overlast. De ervaringen op andere plekken zijn goed. Nadelige effecten over overlast horen we daar niet terug. Het risico op overlast is echter niet volledig uit te sluiten. Het omgevingsonderzoek zal hier meer inzicht in geven.

De inzet is om de kans op overlast te minimaliseren. Begeleiding is gericht op contact, rust, leefbaarheid voor bewoners én de omgeving. Er worden afspraken gemaakt over contra indicaties, specialistische zorg die ingezet wordt wanneer nodig en uitplaatsing bij zeer overschrijdend gedrag.

De politie weet van het plan voor de woonvorm en wordt geïnterviewd voor het omgevingsonderzoek. Als de woonvorm start, is de politie een belangrijke partner. Samen zorgen we voor een oprecht nieuwe kans voor de bewoners. Bij voorkeur treedt de politie alleen preventief op, en niet handhavend.

Nee, hier heeft de gemeente geen plannen voor. Als dit als aanbeveling uit het omgevingsonderzoek komt, dan bekijkt de gemeente of en welke maatregelen nodig zijn.

Woningen en huur

De bewoners gaan de woningen huren van Lefier of van de zorginstellingen. Dit moet nog worden besloten. Tegen het einde van de 10 jaar kijken we opnieuw naar de toekomst van de woonvorm. Als dan een nieuwe locatie wordt toegewezen, verhuizen de bewoners mee. 
Het gaat in eerste instantie om een huurcontract voor bepaalde tijd (maximaal 10 jaar). Bewoners hebben geen recht op huurbescherming.

Dat is inderdaad de bedoeling. Bij het kiezen van het type woningen wordt er rekening mee gehouden dat de locatie tijdelijk beschikbaar is.

Lefier biedt met deze woonvorm huisvesting aan een groep mensen die afhankelijk is van woningcorporaties. Woningcorporaties en gemeenten werken samen bij dit soort plannen. Nu en ook over 10 jaar. Dat is een taak van woningcorporaties. En daar hoort een investering bij.

Ja. Inclusief betekent dat er voor iedereen een goede woonplek is. Een woonplek die past bij de bewoner. Voor een groep mensen is deze woonvorm een goede woonplek.

Inspraak, besluitvorming en bezwaar

Nee. Daarom wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geven voor maximaal 10 jaar. De woningen kunnen 10 jaar aan de Hoofdweg blijven staan.

De woonvorm kan maximaal 10 jaar tijdelijk op de locatie aan de Hoofdweg blijven. Als na 10 jaar nog steeds behoefte is aan deze woonvorm, zal nieuw onderzoek moeten uitwijzen waar dit dan mogelijk is. De locatie aan de Hoofdweg valt in het gebied Meerstad-Midden Oost. Bureau Meerstad werkt momenteel aan de plannen voor dit gebied. De verwachting is dat dit plan op hoofdlijnen klaar is voor de zomer van 2021.

Het plan voor de woonvorm heeft veel vragen en zorgen opgeroepen. Onder meer over veiligheid en mogelijke overlast. Deze vragen en zorgen worden zoveel mogelijk meegenomen in het omgevingsonderzoek.

De initiatiefnemer kan de petitie aanbieden aan de gemeenteraadexterne-link-icoon en het college. Voor het college en de gemeenteraad van Groningen is het belangrijk om te weten wat bewoners in de omgeving van de Hoofdweg vinden van het plan voor de woonvorm. Zo kunnen zij de belangen van de bewoners goed afwegen bij het nemen van het definitieve besluit over de woonvorm op deze locatie.

Update 21 mei 2021: Het college van de gemeente is bevoegd om te besluiten of de woonvorm wel of niet aan de Hoofdweg komt. Dat besluit neemt het college na de zomervakantie van 2021. Als de gemeenteraad het niet eens is met het besluit van het college, dan volgt het college in dit geval de gemeenteraad.

Alle reacties en vragen die bij de gemeente binnenkomen, worden door het college en de gemeenteraad meegenomen in hun besluitvorming. Het college en de gemeenteraad maken uiteindelijk een afweging van de verschillende belangen. Als het college en de gemeenteraad besluiten dat de woonvorm aan de Hoofdweg komt, dan kunnen direct belanghebbenden daarna bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning.

Direct belanghebbenden kunnen bezwaar maken als de omgevingsvergunning voor de woonvorm is gegeven. Op dit moment is er nog geen omgevingsvergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Een direct belanghebbende is iemand die rechtstreeks wordt geraakt door een bepaald besluit. Het moet gaan om ‘rechtstreeks feitelijke gevolgen'. Hierbij spelen factoren als afstand, zicht, planologische uitstraling en milieugevolgen een rol. Meer informatie op de website van de Raad van Stateexterne-link-icoon.

Ja. U kunt op verschillende manieren in contact komenexterne-link-icoon met de gemeenteraad.

Ja, dat onderzoek is inmiddels gedaan. Als uw woning of bedrijfspand door een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente minder waard is geworden, dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen.

Met de direct omwonenden van de locatie aan de Hoofdweg en de volgende instanties en belangenverenigingen: Dorpsbelangen Harkstede, Dorpsbelangen MEER-dorpen, Dorpsbelangen Meerstad, Ondernemersgroep Harkstede Scharmer (OGHS), bewonersvereniging Kooilaan/Hoofdlaan, Dorpsvereniging Scharmer, buurtschap Klein Harkstede, SKSG Krullevaar, Break Out en Engelbert, VCOG/SWS Meeroevers, Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO), Break Out Grunopark, Bureau Meerstad en gemeente Midden-Groningen.

Met de gemeente Midden-Groningen is contact over het voornemen om deze woonvorm te realiseren. De gebiedsregisseur van Harkstede is het aanspreekpunt, dat is nu Willem van Laar en vanaf half april 2021 Linda Veenstra. Inhoudelijk heeft het college van Midden-Groningen (naar aanleiding van raadsvragen) het volgende aangegeven: ‘Wij zullen ons standpunt baseren op de uitkomsten van het omgevingsonderzoek. Wij delen de zorgen van omwonenden en vinden het belangrijk dat de veiligheid van de omwonenden, passerende fietsers en omliggende dorpen op een overtuigende manier geborgd wordt’.

De gemeente Groningen is in goed overleg met de gemeente Midden-Groningen over het plan. De locatie aan de Hoofdweg ligt in de gemeente Groningen. Daarom is alleen het college van de gemeente Groningen bevoegd om te besluiten over de woonvorm.

Kosten en subsidies

Deze kosten en opbrengsten zijn een schatting uit november 2020: 

Kosten
Investeringen (bouw + huur grond)€ 1.221.000
Zorgbegeleiding  € 150.000 
Projectkosten€ 95.000 
Totale kosten:    € 1.466.000 
Opbrengsten 
Huur van de woningen  € 363.000 
Subsidies en regelingen  € 995.000  
Totale opbrengsten:  € 1.358.000 

De gemeente heeft van het Rijk twee subsidies gekregen: 

  • een specifieke uitkering van € 509.600 voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen; 
  • een decentralisatie-uitkering ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid’ van € 1.700.000. Hiervan is € 235.400 gereserveerd voor de woonvorm. 

Lefier heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een voorlopig investeringsbesluit van € 250.000,- gekregen vanuit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV).

Nee. Er is behoefte aan deze woonvorm voor een aantal mensen. Daarom willen wij een locatie beschikbaar stellen.

Uw vraag niet beantwoord?

Hebt u een vraag die niet in de lijst staat? Stel uw vraag via het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Woonvorm Hoofdweg' in.