Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Wij kijken dan nog een keer naar het besluit.

Let op! Maakt u bezwaar tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

Bezwaar maken bij de gemeente

Tegen een besluit Bijstandsuitkering, Wmo of Jeugdwet

Bent u het niet eens met een besluit over uw bijstandsuitkering, een Wmo besluit of een besluit over de Jeugdwet dan kunt u hier via een webformulier een bezwaarschrift indienen. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Bezwaar indienen tegen een ander besluit

U kunt ook een bezwaar indienen tegen een ander besluit, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan. Dit kan alleen schriftelijk. Stuur een brief naar:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 30026
9700 RM  Groningen

Inhoud brief

Bovenaan de brief zet u: Bezwaarschrift

In de brief zet u:

  • Met welk besluit u het niet eens bent. Wilt u een kopie van dat besluit meesturen?
  • Waarom u het niet eens bent met dat besluit.
  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • Uw handtekening.

Binnen 6 weken bezwaar maken

Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben ontvangen, na de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als u te laat bent en u hebt hiervoor geen geldige reden, dan kunnen wij uw bezwaar niet verder inhoudelijk in behandeling nemen.

Wat er gebeurt met uw bezwaarschrift

Ontvangstbevestiging

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Telefonisch contact

Na ontvangst van het bezwaarschrift kan een medewerker van de afdeling Juridische Zaken telefonisch contact met u opnemen. In dit gesprek wordt besproken wat er precies speelt. Ook wordt bekeken wat de beste aanpak is voor de behandeling van het bezwaarschrift. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Een hoorgesprek

Een hoorgesprek is een gesprek met één of twee medewerkers van de gemeente Groningen. Vaak is ook degene die het besluit heeft voorbereid aanwezig. Na het hoorgesprek neemt het college van B&W (of de burgemeester) een besluit over uw bezwaar. Dit besluit wordt naar u gestuurd.

Een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften

In sommige gevallen vragen wij advies aan de adviescommissie bezwaarschriften. U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting. De adviescommissie bezwaarschriften adviseert het college van B&W (of de burgemeester) over het bezwaar. Zij neemt een besluit over het bezwaar en kan het advies van de bezwarencommissie overnemen of dit advies naast zich neer leggen. Het advies van de bezwarencommissie wordt met het besluit op bezwaar naar u gestuurd.

Informeel overleg

Een beslissing op een bezwaar leidt niet altijd tot een oplossing. Bijvoorbeeld wanneer uw buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen voor een bouwplan dat voldoet aan alle (wettelijke) voorschriften. Zo’n vergunning mag door de gemeente niet worden geweigerd en u zult in het ongelijk worden gesteld. In een gesprek met vergunninghouder en iemand van de gemeente kan worden gekeken of er een oplossing is voor het probleem. Misschien wil uw buurman zijn bouwplan wel wijzigen om uw bezwaren weg te nemen?

Zo’n gesprek kan eventueel begeleid worden door een interne mediator. Over mediation bij de overheid kunt u meer lezen op de website van mediation Nederland

Een besluit of een andere afhandeling

De behandeling van uw bezwaar kan eindigen met ons besluit op uw bezwaar. In die brief staat wat het college van B&W (of de burgemeester) van uw bezwaar vindt. Als wij de adviescommissie om advies hebben gevraagd, sturen wij dat advies mee.

Misschien is een besluit over uw bezwaar niet nodig. Bijvoorbeeld als u krijgt waar u om hebt gevraagd of omdat u begrijpt waarom het besluit is genomen. U kunt dit dan telefonisch of schriftelijk aangeven en uw bezwaarschrift intrekken.

Op tijd op uw bezwaar beslissen

Wij doen ons best om uw bezwaarschrift op tijd af te handelen. Als wij uw bezwaar aan de adviescommissie voorleggen hebben we 12 weken de tijd. In alle andere gevallen is dat 6 weken. Die tijd begint te lopen op de dag na de einddatum van de bezwaartermijn.

Als het ons niet lukt om uw bezwaar op tijd af te handelen, hebben we nog maximaal 6 weken extra tijd. Als wij die tijd gaan gebruiken, krijgt u daarover een brief.

In sommige gevallen kunnen wij de behandeling van het bezwaar aanhouden en de beslistermijn opschorten. Dit betekent dat de tijd wordt stopgezet. Bijvoorbeeld wanneer er overleg wordt gevoerd. Wanneer dit gebeurt krijgt u daarover een brief.

Wat als wij te laat zijn?

Als wij niet op tijd een beslissing hebben genomen, kunt u ons in gebreke stellen. Wij hebben dan nog 2 weken de tijd om ons besluit op uw bezwaar te sturen. Als wij dat niet op tijd doen, moeten wij u in sommige gevallen een dwangsom betalen. Meer informatie over een dwangsom kunt u vinden op rijksoverheid.nl.

Via onderstaande webformulier kunt u een ingebrekestelling indienen.

Voorlopige voorziening

Het besluit waar u het niet mee eens bent, blijft gelden tijdens de behandeling van uw bezwaar. Wat nu als u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Bijvoorbeeld omdat u wilt voorkomen dat een boom wordt gekapt. Of als u met spoed een uitkering moet krijgen. Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Dat kan alleen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Stuur daarom een kopie van uw bezwaarschrift mee naar de rechtbank.

Een voorlopige voorziening vraagt u schriftelijk aan bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Locatie Groningen
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Dat heet griffierecht.
Meer informatie daarover kunt u vinden op rechtspraak.nl

Contact

Voor vragen over de bezwaarprocedure kunt u bellen naar 050 367 74 83.