Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken uw zaak dan helemaal opnieuw.

Let op: Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-waarde? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

Bezwaar maken bij de gemeente

U stuurt een brief naar:

College van burgemeesters en wethouders
Postbus 30026
9700 RM  Groningen

Inhoud brief

Bovenaan de brief zet u: Bezwaarschrift

In de brief zet u:

  • Met welk besluit u het niet eens bent.
  • Waarom u het niet eens bent met dat besluit.
  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • Uw handtekening.

Stuur een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent.

Binnen zes weken

Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben, na de datum van het besluit. Als u te laat bent en u hebt hiervoor geen geldige reden, dan kunnen wij uw bezwaar niet verder in behandeling nemen.

Wat er gebeurt met uw bezwaar

Zodra wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen sturen wij u een brief, de ontvangstbevestiging. Hoe uw bezwaarschrift wordt behandeld hangt af van het besluit waarmee u het niet eens bent. Sommige bezwaren leggen we voor aan een adviescommissie. In andere gevallen bellen wij u eerst of maken we een afspraak voor een hoorgesprek.

Een hoorzitting van de adviescommissie

Als wij uw bezwaar aan de adviescommissie voorleggen, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaar dan toelichten en de adviescommissie kan u vragen stellen. Hierbij is ook altijd een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De adviescommissie brengt na de hoorzitting over uw bezwaar advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Een hoorgesprek

Als wij uw bezwaar niet aan de adviescommissie voorleggen, kan er een hoorgesprek komen. U hebt dat gesprek met één of twee medewerkers van de afdeling Juridische Zaken. In dat gesprek kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. Meestal hebben we eerst al met u gebeld. Soms is een hoorgesprek dan niet meer nodig.  

Een besluit of intrekken

De behandeling van uw bezwaar kan eindigen met ons besluit op uw bezwaar. In die brief staat wat het college van burgemeester en wethouders van uw bezwaar vindt. Als wij de adviescommissie om advies hebben gevraagd, sturen wij dat advies mee. Het college mag afwijken van dat advies.  

U mag uw bezwaarschrift ook intrekken. Bijvoorbeeld als u krijgt waar u om hebt gevraagd. Intrekken kan telefonisch en schriftelijk.  

Op tijd op uw bezwaar beslissen

Wij doen ons best om uw bezwaarschrift op tijd af te handelen. Als wij uw bezwaar aan de adviescommissie voorleggen hebben we twaalf weken de tijd. In alle andere gevallen is dat zes weken. Die tijd begint te lopen de dag nadat u voor het laatst bezwaar kon maken. Als het ons niet lukt uw bezwaar op tijd af te handelen, hebben we nog maximaal zes weken extra tijd. Als wij die tijd gaan gebruiken krijgt u daarover een brief.

Wat als wij te laat zijn?

Als onze tijd om te beslissen om is, kunt u ons een brief sturen. Dat heet een ingebrekestelling. Wij hebben dan nog twee weken de tijd om ons besluit op uw bezwaar te sturen. Als wij dat niet op tijd doen, moeten wij u een dwangsom betalen. Meer informatie over een dwangsom kunt u vinden op rijksoverheid.nl.

Het besluit waar u het niet mee eens bent, blijft gelden tijdens de behandeling van uw bezwaar.

Voorlopige voorziening

Wat nu als u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Bijvoorbeeld omdat u wilt voorkomen dat een boom wordt gekapt. Of als u met spoed een uitkering moet krijgen. Vraag dan om een voorlopige voorziening. Dat kan alleen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Stuur daarom een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Een voorlopige voorziening vraagt u schriftelijk aan bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Locatie Groningen
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Dat heet griffierecht.
Meer informatie daarover kunt u vinden op rechtspraak.nl

Contact

Voor vragen over de bezwaarprocedure kunt u bellen naar 14 050.