Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente kijkt dan opnieuw naar het besluit.

Bezwaar maken bij de gemeente

U moet binnen 6 weken bezwaar indienen na de datum van het besluit. Als u uw bezwaar zonder geldige reden later indient, kan de gemeente het niet meer in behandeling nemen.

Maakt u bezwaar tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde? Ga dan naar noordelijkbelastingkantoor.nlexterne-link-icoon

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van de energietoeslagexterne-link-icoon (DigiD)

Maak bezwaar tegen een besluit over uw bijstandsuitkering, WMO of Jeugdwetexterne-link-icoon (DigiD).

Maak bezwaar tegen een ander besluitexterne-link-icoon (DigiD), bijvoorbeeld tegen een omgevingsvergunning of bestemmingsplan.

Wat er gebeurt met uw bezwaarschrift

Nadat u bezwaar hebt gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Als u bezwaar maakt tegen een verleende vergunning, dan sturen wij de  vergunninghouder en/of een derde belanghebbende een geanonimiseerde kopie van uw bezwaarschrift. Dit doen we om hen duidelijk te maken dat de vergunning nog niet definitief is.

Wij halen al uw persoonlijke gegevens weg, behalve uw naam en adres. Volgens de wet kunt u namelijk niet anoniem bezwaar maken tegen de vergunning van een ander. De gemeente en vergunninghouder hebben uw naam en adres nodig om te kunnen beoordelen of u wel of geen belanghebbende bent.

Een medewerker van de afdeling Juridische Zaken kan u bellen over uw bezwaarschrift. Dit om te bespreken wat er precies speelt. Maar ook om te bekijken wat de beste aanpak is om het bezwaarschrift te behandelen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Een hoorgesprek

Een hoorgesprek is een gesprek met 1 of 2 medewerkers van de gemeente Groningen. Vaak is ook degene aanwezig die het besluit heeft voorbereid. Na het hoorgesprek neemt het college van B&W (of de burgemeester) een besluit over uw bezwaar. Dit besluit wordt naar u gestuurd.

Een hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften

In sommige gevallen vraagt de gemeente advies aan de Adviescommissie bezwaarschriften (ook wel bezwarencommissie genoemd). U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting. De Adviescommissie bezwaarschriften adviseert het college van B&W (of de burgemeester) over het bezwaar. Zij neemt een besluit over het bezwaar en kan het advies van de commissie overnemen of dit advies naast zich neer leggen. Het advies van de commissie wordt met het besluit op bezwaar naar u gestuurd.

Informeel overleg

Een beslissing op een bezwaar leidt niet altijd tot een oplossing. Bijvoorbeeld wanneer uw buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen voor een bouwplan dat voldoet aan alle (wettelijke) voorschriften. Zo’n vergunning mag de gemeente niet weigeren en u zult in het ongelijk worden gesteld. In een gesprek met de vergunninghouder en iemand van de gemeente kan worden gekeken of er een oplossing is voor het probleem. Misschien wil uw buurman zijn bouwplan wel wijzigen om uw bezwaren weg te nemen?

Eventueel kan zo’n gesprek begeleid worden door een interne mediator. Over mediation bij de overheid kunt u meer lezen op de website van mediation Nederlandexterne-link-icoon

Een besluit of een andere afhandeling

De behandeling van uw bezwaar kan eindigen met het gemeentelijke besluit op uw bezwaar. In die brief staat wat het college van B&W (of de burgemeester) van uw bezwaar vindt. Als de Adviescommissie om advies is gevraagd, ontvangt u dat advies samen met de brief.

Misschien is een besluit over uw bezwaar niet nodig. Bijvoorbeeld als u krijgt waar u om hebt gevraagd of omdat u begrijpt waarom het besluit is genomen. U kunt dit dan telefonisch of schriftelijk aangeven en uw bezwaarschrift intrekken.

Termijn van afhandeling

Als de gemeente uw bezwaar aan de Adviescommissie voorlegt, duurt de afhandeling maximaal 12 weken. In alle andere gevallen is dat 6 weken. Die tijd begint te lopen op de dag na de einddatum van de bezwaartermijn.

Als het de gemeente niet lukt om uw bezwaar op tijd af te handelen, is er nog maximaal 6 weken extra tijd. Mocht die extra tijd nodig zijn, dan krijgt u daarover een brief.

In sommige gevallen kan de gemeente de behandeling van het bezwaar aanhouden en de beslistermijn opschorten. Dit betekent dat de tijd wordt stopgezet. Bijvoorbeeld wanneer er overleg wordt gevoerd. Wanneer dit gebeurt, krijgt u daarover een brief.

Wat als de gemeente te laat is?

Als de gemeente niet op tijd een beslissing heeft genomen, kunt u de gemeente in gebreke stellenexterne-link-icoon (DigiD). De gemeente heeft dan nog 2 weken de tijd om het besluit op uw bezwaar te sturen. Gebeurt dat niet op tijd, dan moet de gemeente u in sommige gevallen een dwangsom betalen. Meer informatie over een dwangsom kunt u vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Voorlopige voorziening

Het besluit waar u het niet mee eens bent, blijft gelden tijdens de behandeling van uw bezwaar. Wat nu als u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Bijvoorbeeld omdat u wilt voorkomen dat een boom wordt gekapt. Of als u met spoed een uitkering moet krijgen. Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Dat kan alleen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Stuur daarom een kopie van uw bezwaarschrift mee naar de rechtbank.

Een voorlopige voorziening vraagt u schriftelijk aan bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Locatie Groningen
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Dat heet griffierecht. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de Rechtspraakexterne-link-icoon.

Contact

Hebt u vragen over de bezwaarprocedure? Bel 14 050.