U bent hier

Vragen en Antwoorden Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed

Veelgestelde vragen over de betekenis van termen, waardenstelling, procedure, aanvraag van vergunningen, met bijbehorende antwoorden.

Veelgestelde vragen

Wat is een beeldondersteunend object/pand?

Een object/pand is beeldondersteunend:

 • als het een hoofdvorm heeft die belangrijk is voor de ruimtelijke samenhang en identiteit van bijvoorbeeld een buurt of straatwand, of
 • als het een naastgelegen monument goed uit laat komen in z’n omgeving.

Beeldondersteunende panden kunnen gesloopt worden als de nieuwbouw ook beeldondersteunend wordt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk – dit is afhankelijk van de omgeving en moet maatwerk zijn.

Wat is een karakteristiek object/pand?

Een object is karakteristiek wanneer het typerend (= karakteristiek) is voor de identiteit van een gebied, wijk of straat. Het pand vertelt een verhaal waardoor de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis van de plek ‘afleesbaar’ wordt. Bijvoorbeeld door bouwstijl of bouwtype. Naast de hoofdvorm zijn ook de zichtbare gevels en dakdelen van belang. Dit is een zwaardere categorie dan beeldondersteunend.

Wat is het verschil tussen een karakteristiek object en een pand met een gemeentelijke monumentenstatus?

Bij karakteristieke objecten gaat het om de buitenkant, en dan ook alleen om de dingen die je vanaf de openbare weg kunt zien. Die zijn belangrijk om te beschermen. Dat wil niet zeggen dat die onderdelen nooit gesloopt mogen worden. Maar we streven naar inpassing en bij herbouw moet rekening gehouden worden met de karakteristieken. Veranderingen aan het interieur, of aan delen van het pand die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (zoals de achterkant), hoeven geen afweging op basis van de karakteristieken te krijgen.

Een gemeentelijk monument is meer beschermd. Het is niet de bedoeling de monumentale waarden te vervangen. Dat is bij karakteristieke panden (afhankelijk van de karakteristieke waarde) makkelijker te realiseren. Maar dat vergt wel kwaliteit van de nieuwbouw en respect voor de ruimtelijke karakteristieken van de plek.

Mijn huis staat niet op de lijst, maar ik denk dat het er wel op hoort. Kan ik m’n huis aanmelden?

Ja, u kunt uw huis aanmelden. Dan kunnen we uitzoeken of uw huis in onze inventarisatie en waarderingslijst voorkomt. En u daarover informeren.

Ik mis panden op de lijst die zeker onder de categorie erfgoed vallen. Hoe kan dat?

Op de lijst staan alleen karakteristieke en beeldondersteunende panden. Panden die een gemeentelijke of rijksmonumentenstatus hebben, staan er niet op. Ook is er nog een categorie met potentiele gemeentelijke monumenten – deze staan ook niet op de lijst. Op de gemeentelijke Cultuurhistorische waardenkaart zijn de huidige monumenten te zien.

Ik wil de waardenstelling zien op basis waarvan mijn pand karakteristiek of beeldondersteunend is geworden. Wat moet ik doen?

U kunt dit tijdens de inspraakperiode van 4 juni t/m 29 juli 2020 aan ons laten weten, door:

 • een schriftelijke reactie te sturen naar: Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen, of
 • het webformulier online inspraakreactie indienen te gebruiken. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Ik ben het niet eens met de waardenstelling en vind dat hij hoger of lager moet zijn. Wat moet ik doen?

U kunt dit tijdens de inspraakperiode van 4 juni t/m 29 juli 2020 aan ons laten weten, door:

 • een schriftelijke reactie te sturen naar: Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen, of
 • het webformulier online inspraakreactie indienen te gebruiken. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Het bestemmingsplan is alleen geldig voor het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen. Hoe staat het met Haren en Ten Boer?

De oude gemeente Groningen ligt in het aardbevingsgebied. De bescherming van cultuurhistorisch erfgoed is nu geregeld in de Provinciale Omgevingsverordening. Met het nieuwe bestemmingsplan beschermen we karakteristieke en beeldondersteunende objecten maar is sloop niet uitgesloten.

De oude gemeente Ten Boer ligt ook in het aardbevingsgebied. Maar daar is de bescherming van waardevolle panden in 2018 geregeld in het vastgestelde bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en parkeren.

De oude gemeente Haren ligt niet in het aardbevingsgebied. Maar ook daar moet de karakteristieke bebouwing nog worden geborgd.

Het onbeschermde erfgoed van de oude gemeenten Ten Boer en Haren wordt op dit moment opnieuw geïnventariseerd en gewaardeerd. Dit gebeurt vanwege:

 • de omgevingswet,
 • de harmonisering van beleid en
 • toepassing van een eenduidige methodiek en benadering van erfgoed voor de gehele nieuwe gemeente Groningen.

Hierna gaan we voor de gehele gemeente Groningen nog integraal afwegen welke ruimtelijke en monumentale erfgoedwaarden we willen borgen.

Waarom zijn er geen karakteristieke gebieden aangewezen zoals in Ten Boer?

De karakteristieke gebieden zullen voor de gehele gemeente in de gebiedsgerichte omgevingsplannen worden opgenomen. Daarvoor is het belangrijk dat ook de inventarisaties van Ten Boer en Haren zijn afgerond.

Kan ik bezwaar maken tegen het feit dat m’n huis op de lijst staat en hoe doe ik dat dan?

Ja. U kunt bezwaar maken door:

 • een schriftelijke reactie te sturen naar: Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen, of
 • het webformulier online inspraakreactie indienen te gebruiken. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Een bezwaar heet in deze fase van het proces nog een inspraakreactie.

Hoe kan ik zien of mijn huis op de lijst staat?

U kunt de lijst en de andere documenten inzien:

Kan een pand ook weer van de lijst verdwijnen bv omdat het bestemmingsplan erfgoed wordt aangepast?

Ja, dit kan. Het bestemmingsplan is nu nog een voorontwerp. Een pand van de lijst afhalen doen we alleen als daar goede redenen voor zijn.

Hoe zit het als ik nu een verbouw/sloopvergunning aanvraag? Het nieuwe bestemmingsplan is immers nog niet vastgesteld.

Op dit moment heeft het voorontwerp geen juridische status. Dat betekent dat wij daar geen aanvraag aan mogen toetsen.

De Provinciale Omgevingsverordening is op dit moment van toepassing. Staat uw pand op de lijst van karakteristieke en beeldondersteunende panden? Dan geldt het rechtstreeks sloopverbod. Door deze inventarisatielijst is het nu voor alle eigenaren helder of dit voorschrift het pand raakt.

Mijn huis staat op de lijst voor karakteristieke panden terwijl we al (ver)bouwplannen hebben / al aan het verbouwen zijn. Krijg ik hier nu problemen mee?

Op basis van de nu geldende regels uit de Provinciale Omgevingsverordening kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het slopen van (delen van) van uw pand. De al bestaande regels zijn van toepassing.

Hoe weet ik welke werkzaamheden ik zonder vergunning kan uitvoeren?

Neem contact op met de gemeente:

 • via het contactformulier
 • of bel 14 050
 • of stuur een bericht via WhatsApp: 06 12 82 39 73

Houd onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Ik wil aan de achterkant uitbreiden. Moet ik dan met de karakteristieken rekening houden?

Nee, dat hoeft niet. Veranderingen aan het interieur, of aan delen van het pand die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (zoals de achterkant), hoeven geen afweging op basis van de karakteristieken te krijgen.

Ik wil een interne verbouwing doen. Moet ik wat anders doen nu mijn pand de status van een karakteristiek pand heeft?

Nee, dat hoeft niet. Als de verbouwing alleen intern is, tast het de karakteristieke waarden niet aan. Maar ook voor interne verbouwingen gelden de al bestaande regels. Het kan dus zijn dat u toch een omgevingsvergunning nodig hebt. Neem bij twijfel contact op met de gemeente via het contactformulier.

Contact

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.