Vragen en Antwoorden Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed

Uw gebouw opzoeken

U kunt uw gebouw op 2 manieren opzoeken:

  • Onlineexterne-link-icoon. Typ uw adres in het zoekveld links. Klik op zoeken en klik in de linker kolom op ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ onder de documenten van de Gemeente. Op de kaart in het midden ziet u of het gebouw of de gebouwen binnen een contour (lijn met bolletjes) valt, en in de rechter kolom staat bij de ‘Plekinfo’ de aangegeven waarde.

  • Kijk of uw adres voorkomt in de adressenlijst (pdf 9 MB). Tip: u kunt in de documenten zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F

Wilt u graag hulp bij het zoeken? Neem dan contactexterne-link-icoon met ons op en vul als onderwerp 'Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed' in. Of bel 14 050.

Naast gebouwen bevat het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ook een aantal objecten. Objecten zijn bouwwerken zoals bruggen en hekwerken (alles wat geen gebouw is). Dus waar op deze pagina ‘gebouw’ staat, kan ook ‘of object’ worden gelezen.

Ja, dat kan. Bij het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebouwen met een score van 5 punten ten onrechte op de kaart aangeduid als karakteristiek. In het ontwerpbestemmingsplan is dit hersteld. Gebouwen met 5 punten in beschermde stads- en dorpsgezichten en in De Wijert Noord zijn aangewezen als beeldondersteunend.

Ja, dat kan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder ter inzage gelegen. Door de ingediende reacties is besloten om een aantal veranderingen aan te brengen. Daardoor zijn de beeldondersteunende gebouwen/objecten (met een beoordeling van 3-5 punten) komen te vervallen behalve die in beschermde stads- en dorpsgezichten en De Wijert Noord. En zijn de gebouwen/objecten met een zeer hoge beoordeling (van 10-12 punten) opgenomen in het bestemmingsplan als karakteristiek. In het vorige ontwerp was dit type nog niet opgenomen.

Ja, dat kan. Een score van een gebouw kan bijvoorbeeld zijn veranderd door nieuwe inzichten, of door eerdere foutieve invoer.

Het wijzigen van de score kan ervoor gezorgd hebben dat een karakteristiek gebouw nu beeldondersteunend is. Of andersom. De nieuwe score is opgenomen in de adressenlijst (pdf 9 MB).

Nieuwe regels

Omdat de gemeente deze gebouwen ruimtelijk relevant vindt voor de geschiedenis en identiteit van Groningen. De gemeente wil de kenmerken van deze karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen dan ook een rol laten spelen bij veranderingen. Daarom gelden voor deze gebouwen straks nieuwe regels. Deze regels staan in het ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningenexterne-link-icoon  (pdf 900 kB). Deze categorieën bestaan naast de monumenten.

U krijgt mogelijk met deze nieuwe regels te maken als u uw gebouw aan de buitenkant wilt verbouwen of (deels) wilt slopenexterne-link-icoon. Het gaat dus niet om de binnenkant en meestal ook niet om de achterkant van uw gebouw.

Nog niet, maar dat wil de gemeente wel doen. Hiervoor is een ontwerp van het bestemmingsplan gemaakt.

Dat kon vanaf 20 april tot en met 31 mei 2023.

Dat kon vanaf 20 april tot en met 31 mei 2023.

Die regels staan in het vastgestelde bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en parkeren.

Nee, nog niet. Dit komt omdat de oude gemeente Haren niet in het aardbevingsgebied ligt. Gemeenten binnen het aardbevingsgebied moesten van de provincie Groningen het onbeschermde erfgoed onderzoeken en vastleggen.

Binnen de nieuwe gemeente Groningen moeten uiteindelijk overal dezelfde regels gelden. Daarom heeft de gemeente binnen het grondgebied van de oude gemeente Haren inmiddels het onbeschermde erfgoed onderzocht. Daarmee zijn de cultuurhistorische waarden van de hele (nieuwe) gemeente op dezelfde manier onderzocht. Gebouwen én landschappelijke en archeologische waarden zijn onderzocht. Een aantal van de onderzochte gebouwen kan later aangewezen worden als karakteristiek of beeldondersteunend. Dit gebeurt via het omgevingsplan van de gemeente (omgevingsplannen vervangen bestemmingsplannen onder de nieuwe Omgevingswet). De planning is dat het omgevingsplan voor Buitengebied Haren in 2028/2029 zal worden vastgesteld.

Karakteristiek en beeldondersteunend

Een gebouw is beeldondersteunend:

  • als het een hoofdvorm heeft die belangrijk is voor de ruimtelijke samenhang en identiteit van bijvoorbeeld een buurt of straat, of
  • als het een monument dat ernaast staat goed uit laat komen in z’n omgeving.

Beeldondersteunende gebouwen kunnen gesloopt worden als de nieuwbouw ook beeldondersteunend wordt. Is de nieuwbouw niet beeldondersteunend, dan maakt de gemeente een cultuurhistorische afweging.

Een gebouw is karakteristiek wanneer het typerend (= karakteristiek) is voor de identiteit van een gebied, wijk of straat. Het gebouw vertelt een verhaal waardoor de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis van de plek ‘afleesbaar’ wordt. Bijvoorbeeld door bouwstijl of bouwtype. Naast de hoofdvorm zijn ook de zichtbare gevels en dakdelen belangrijk.

Karakteristiek is een zwaardere categorie dan beeldondersteunend. Bij karakteristieke gebouwen is sloop een afweging. Dat wil zeggen dat we streven naar inpassing van de karakteristieke onderdelen. Mocht dat om goede redenen niet kunnen, dan zal bij herbouw zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden met de ruimtelijke karakteristieken.

Alle gebouwen in de vroegere gemeente Groningen zijn beoordeeld op 6 categorieën: stedenbouwkundige en ensemblewaarden, beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid, architectuur- en bouwhistorische waarde en zeldzaamheidswaarde.Per categorie zijn maximaal 2 punten gegeven.

Gebouwen met een score van 3, 4 en 5 en liggend in één van de beschermde stadsgezichten en De Wijert-Noord zijn als beeldondersteunend aangewezen. En gebouwen met een score van 6 tot en met 12 als karakteristiek.

In de toekomst kunnen gebouwen met een score van 10 of hoger mogelijk in aanmerking voor de status als gemeentelijke monument. Hierover wordt op een later moment met de eigenaren gecommuniceerd.

De scores zijn opgenomen in de adressenlijst (pdf 9 MB).

Nadat het ontwerpbestemmingsplan door het college was vastgesteld, kon u ons dat laten weten van 20 april tot en met 31 mei 2023.

Kortgezegd is een gemeentelijk monument beschermd tegen sloop. Bij karakteristieke gebouwen is sloop een afweging. Dat wil zeggen dat we streven naar inpassing van de karakteristieke onderdelen. Mocht dat om goede redenen niet kunnen, dan zal bij herbouw zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden met de ruimtelijke karakteristieken. Bovendien gaat het bij karakteristieke panden alleen om de buitenkant, en dan ook alleen om de onderdelen die je vanaf de openbare weg kunt zien. Bij monumenten gaat het in de meeste gevallen om meer onderdelen, zoals ook de binnenkant.

Ja dat klopt.

Dat kon van 20 april tot en met 31 mei 2023.

Dat kon vanaf 20 april tot en met 31 mei 2023.

Gebouwen niet langer aanwijzen als karakteristiek of beeldondersteunend doen we alleen als daar goede redenen voor zijn.

Verbouwen en slopen

Ja dat mag. De nieuwe regels gelden alleen voor de buitenkant van uw gebouw. Als u gaat verbouwen, moet u zich wel houden aan de bestaande regels. Misschien hebt u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Ja, meestal wel. Dit mag als de achterkant van uw gebouw niet te zien is vanaf de openbare weg. Als u gaat verbouwen, moet u zich wel houden aan de bestaande regels. Als uw bouwplan niet vergunningvrij is, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Dit bestemmingsplan heeft geen invloed op de vergunningsvrije (ver)bouwmogelijkheden. Andere regelgeving kan dit wel hebben.

Een dakraam plaatsen is in veel gevallen vergunningsvrij en mag in die gevallen geplaatst worden zonder omgevingsvergunning. Is uw gebouw onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan moet u wel een omgevingsvergunning aanvragen.

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een gebouw is binnen de gemeente Groningen niet vergunningsvrij. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Sommige werkzaamheden mag u uitvoeren zonder omgevingsvergunning. U kunt online externe-link-icooneen vergunningscheck doen om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Subsidie en lening

Is uw gebouw opgenomen als karakteristiek? Dan kunt u bij de Provincie Groningenexterne-link-icoon subsidie aanvragen voor onderhoud aan uw gebouw. De provincie stelt wel voorwaarden aan deze subsidie.

Is uw gebouw aangewezen als karakteristiek of beeldondersteunend? Dan kunt u uit het Cultuurfonds van de provincie Groningenexterne-link-icoon een lening krijgen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand.

Contact

Hebt u een andere vraag? Gebruik dan het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed' in. Of bel 14 050.