Veelgestelde vragen verkeer en vervoer

De meestgestelde vragen over verkeer en vervoer in de gemeente Groningen.

Snelheid

De gemeente kan snelheden controleren. Dat gebeurt met GPS en radarcontroles. Als blijkt dat er ergens opvallend vaak te hard gereden wordt, kan de gemeente besluiten om de inrichting van de weg aan te passen. Dat is dan een ‘snelheidsremmende maatregel’.

Rijdt een van uw buren te hard? Spreek de buur daarop aan op een rustig moment, als deze niet in de auto zit.

De gemeente legt alleen drempels aan wanneer er echt een snelheidsprobleem is. Of een verkeersdrempel er ook daadwerkelijk komt, is afhankelijk van diverse factoren.

Bent u en uw mede-buurtbewoners van mening dat in uw straat een verkeersdrempel nodig is? Doe dan een melding. Dan gaat de gemeente onderzoeken of uw straat daarvoor in aanmerking komt.

Voor de aanvraag van een verkeersdrempel gelden de volgende voorwaarden:

 • Vracht- en busverkeer maakt geen gebruik van de weg.
 • Er is in de straat voldoende draagvlak om de maatregel te realiseren.
 • Er wordt in de straat gemiddeld met meer dan 10 km/u te hard gereden of er is een andere aanleiding waarom de weg verkeersonveilig is.

De gemeente verandert geen maximumsnelheden op verzoek. Wel is de gemeente van plan om op een aantal wegen de maximumsnelheid van 50 km/uur te verlagen naar 30 km/uur. Meer informatie hierover vindt u in de Mobiliteitsvisie (pdf 1 MB).

Is er een verkeersdrempel verzakt? Doe een melding. Afdeling Stadsbeheer van de gemeente Groningen gaat dan kijken of de drempel hersteld moet worden.

Verkeersveiligheid

In onze gemeente moeten inwoners zich overal veilig kunnen voelen, dus ook in het verkeer. Met elkaar werken we daarom aan een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering van de verkeersveiligheid.

Om de gemeente verkeersveilig te houden, is overleg nodig over maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving. Door locaties aan te pakken waar veel ongelukken gebeuren en/of waar zich onveilige situaties voordoen, verbeteren we de verkeersveiligheid op straat. Verkeerseducatie in de gemeente Groningen wordt georganiseerd via Verkeer- en Vervoerberaad Groningenexterne-link-icoon.

De gemeente houdt bij de inrichting van kruispunten en wegen zo veel mogelijk rekening met de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Als er een structurele en urgente onveilige situatie is, doe dan een melding. De gemeente beoordeelt of er inderdaad sprake is van een onveilige situatie en kan besluiten aanvullende maatregelen te nemen.

Sommige kruispunten lijken gevaarlijk omdat het erg druk is. Ongevallencijfers geven inzicht in de feiten en daaruit kan blijken dat het kruispunt minder gevaarlijk is, dan dat het wordt beleefd. Vaak kan dat het gevoel van onveiligheid niet altijd wegnemen. En dat is soms ook juist goed. Want als mensen het gevoel hebben dat een verkeerssituatie onveilig is, gaan ze beter opletten. Het gevoel van onveiligheid kan er juist voor zorgen dat een verkeerssituatie veiliger is, doordat weggebruikers rekening met elkaar houden.

De gemeente plaatst geen verkeersspiegels. Plaatsing van een verkeersspiegel maakt verkeerssituaties vaak juist onveiliger. De afstand en snelheid van naderend verkeer is in een spiegel moeilijk in te schatten. De hoek van de verkeersspiegel kan er voor zorgen dat sommige verkeersdeelnemers slecht zichtbaar zijn. Ook kan het beeld bijvoorbeeld gedraaid zijn door vandalisme.

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Is er in uw buurt sprake van beplanting of voorwerpen die het vrije uitzicht belemmeren? Doe een melding.

Op 30 km/uur wegen worden in principe geen nieuwe zebrapaden aangelegd. Hier geldt namelijk dat voetgangers overal veilig kunnen oversteken. Als een zebrapad weinig wordt gebruikt gaan bestuurders er minder op letten en is de kans groot dat een overstekende voetganger niet opgemerkt wordt. Dit is de schijnveiligheid van een zebrapad.

Een voetganger die wil oversteken bij een zebrapad, hoort voorrang te krijgen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. U kunt daarom het beste oogcontact maken met de automobilist. Steek pas over als u voorrang krijgt en neem zelf geen voorrang. In de buurt van basisscholen staan soms gekleurde paaltjes, fluorescerende borden en/of zijn rode vlakken aangebracht om de oversteek extra te benadrukken.

Kent u een zebrapad waar geen borden staan of waar de witte strepen niet duidelijk meer zijn? Doe een melding.

Parkeren

Ga naar de webpagina Veelgestelde vragen over parkeren.

Fiets

Is er minder plek doordat er veel kapotte of ongebruikte fietsen in een rek of nietje staan? Dan is het handiger dat we die eerst opruimen. Doe een melding.

Is er sprake van structurele fietsoverlast in uw straat, en te weinig fietsparkeerruimte? Vraag een fietsenrek of fietsnietje aan. Daarvoor gelden deze voorwaarden:

 • Na plaatsing van een fietsenrek of nietje moet er op de stoep voldoende vrije loopruimte overblijven. Dat is voor een normale straat bij voorkeur 2 meter.
 • U moet bij uw aanvraag een foto uploaden van de plek waarop ook het huisnummer van de woning te zien is waarvoor het komt te staan.
 • We plaatsen alleen een extra rek of nietje als dat echt nodig is.

Iedereen weet dat je niet op de stoep mag fietsen of met de brommer rijden. Voor veel mensen is het een grote ergernis als dit wel gebeurt. Een hekje of ander obstakel plaatsen is vaak geen goede oplossing. Dit belemmert mensen in een rolstoel, met een rollator of een kinderwagen. De gemeente is dan ook zeer terughoudend met de plaatsing van paaltjes of andere obstakels. De politie en Handhaving controleren regelmatig. U kunt ook zelf contact opnemen met de politieexterne-link-icoon (0900 8844). Of bel 14 050 tijdens kantooruren.

Wachttijdvoorspellers voorspellen de resterende wachttijd bij een verkeerslicht voor fietsers. Ze zijn bedoeld als informatievoorziening richting de fietser, zodat een fietser weet hoelang hij/zij nog moet wachten tot het verkeerslicht voor fietsers weer groen is.

Aan de wachttijd zelf verandert dus niets. Het verkeerslicht zelf is altijd leidend. Onder andere lijnbussen en ambulancevoertuigen krijgen bij verkeerslichten voorrang. Hierdoor is de wachttijd niet altijd goed te voorspellen. De gemeente werkt eraan om dit te verbeteren

Er gelden officieel geen voorrangsregels bij ‘alle richtingen tegelijk groen’. Omdat er geen verkeersregels gelden, vertrouwen wij op het gezond verstand van onze inwoners. Vaak is er sprake van haaientanden op een kruispunt, maar deze zijn alleen van kracht wanneer het verkeerslicht niet in werking is. Fietsen komen elkaar tegen op het kruispunt en moeten goed op elkaar letten. Dit ervaart men soms als ongemakkelijk.

In de praktijk zijn er nauwelijks aanrijdingen tussen fietsers onderling. De regeling zorgt ervoor dat fietsers op deze locaties niet meer gelijktijdig met het autoverkeer groen krijgen. Dit levert alle weggebruikers een veiligere situatie en veel tijdwinst op. Als fietsers bij gelijktijdig groen ruimte aan elkaar bieden, kan iedereen rustig doorfietsen. Lees meer op de website Groningen Fietsstadexterne-link-icoon.

Hinder

De gemeente stelt iedere 5 jaar geluidkaarten en een Actieplan met maatregelen vast. Dit om het structurele wegverkeerslawaai op gemeentelijke wegen waar mogelijk te verminderen. Het wegverkeerslawaai als gevolg van de Zuidelijke Ringweg valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon. Voor de overige Ringwegen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Groningenexterne-link-icoon.

De gemeente handhaaft niet op incidenteel wegverkeerslawaai. Neem hiervoor contact op met de politieexterne-link-icoon (0900 8844). De politie handhaaft op de wettelijk vastgestelde geluidslimiet (bijvoorbeeld bij onnodig claxonneren en illegale uitlaten).

De gemeente legt verkeersdrempels aan volgens landelijke richtlijnen. Daarmee beperken wij trillingen als gevolg van wegverkeer. Het kan wel voorkomen dat verkeersdrempels een vorm van geluidsoverlast of lichte trillingen veroorzaken. Dit is de afweging die we gezamenlijk moeten maken. Mocht er toch sprake zijn van buitensporige trillingshinder met schade als gevolg, dan kunt u de gemeente formeel aansprakelijk stellen.

Wegwerkzaamheden

Doe een melding.

Door de werkzaamheden rondom de Aanpak Ring Zuid kan het tijdelijk drukker worden in uw buurt of straat. Wij begrijpen goed dat dit vervelend is. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om hier iets aan te doen. Naar verloop van tijd zal de rust in uw straat terugkeren.

Hebt u een melding of specifieke vragen over het plan Aanpak Ring Zuid? Ga naar de website Aanpak Ring Zuidexterne-link-icoon. Of bel Loket Verkeer en Werkzaamheden: 050 367 89 89. Loket Verkeer en Werkzaamheden is een gezamenlijk loket van Aanpak Ring Zuid, Groningen Bereikbaar, Groningen Spoorzone, gemeente Groningen en Provincie Groningen.

Deelmobiliteit

De aanbieders van deelscooters zijn uiteindelijk verantwoordelijk om hun klanten aan te spreken op het correct stallen van de deelscooters in de openbare ruimte en een eventuele boete. Doe uw melding daarom bij de aanbieder: Checkexterne-link-icoon of Felyxexterne-link-icoon.

De gemeente heeft de aanbieders van deelscooters - Check en Felyx - een vergunning gegeven voor het aanbieden van deelscooters. Deze vergunning geldt tot 1 mei 2023. Elk halfjaar evalueren wij op de voortgang van deelscooters in Groningen. Daarin nemen we o.a. het aantal klachten mee dat vanuit inwoners bij ons binnenkomt. Deze evaluatie leggen wij voor aan de gemeenteraad.

Wij zien deelmobiliteit, waar ook deelscooters onder vallen, als een belangrijk onderdeel van de omslag naar een meer duurzaam vervoer dat minder ruimte inneemt. Deze ruimte kunnen we gebruiken voor spelen, ontmoeting en meer groen. Zo kunnen deelscooters in principe de deur-tot-deur reis verbeteren, meer ritten maken met minder voertuigen en een alternatief vormen voor (korte) autoritten. En omdat zij elektrisch zijn, kunnen deelscooters de overgang naar emissievrij vervoer versnellen. De deelscooter kan een duurzaam alternatief zijn als deze gebruikt wordt voor het vervangen van autoritten, maar niet als deze fietsritten vervangt.

Maar er is ook een keerzijde. Bij veel gebruik kan de verkeersveiligheid onder druk komen te staan, kunnen er meer gestalde voertuigen in de openbare ruimte komen en kunnen ze concurreren met de fiets of lopen in plaats van met de auto. Dat zijn zaken die wij zoveel mogelijk willen voorkomen.

Openbaar vervoer

Het OV-bureau Groningen-Drenthe en vervoerder Qbuzz stellen in afstemming met de gemeente en de belangenvertegenwoordigers van openbaar-vervoerreizigers de dienstregeling vast. Daarbij wordt bekeken welke wijzigingen in het vervoeraanbod wenselijk en mogelijk zijn. Dit gebeurt op basis van:

 • de ontwikkeling van het aantal reizigers.
 • ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de komst van nieuwe voorzieningen zoals een school of een nieuwe woonwijk).
 • de beschikbare financiële middelen.

Wensen rondom de dienstregeling kunt u rechtstreeks doorgeven aan OV-bureau Groningen-Drentheexterne-link-icoon.

Wij hechten grote waarde aan het comfort voor wachtende busreizigers. Daarom heeft de gemeente bij veel haltes een bushokje geplaatst. Of er een bushokje wordt geplaatst, hangt af van:

 • het aantal instappende reizigers per dag.
 • de ruimte die beschikbaar is om een bushokje te plaatsen.
 • het beschikbare budget.

Laadinfrastructuur

Hebt u een vraag of suggestie voor de gemeente?

Staat uw vraag hier niet bij of is uw vraag niet voldoende beantwoord? Hebt u een idee of wilt u een melding doen over verkeer en vervoer? Geef het door aan de gemeente.

De gemeente ontvangt dagelijks veel meldingen en vragen. Wij streven ernaar om uw melding binnen 6 weken te behandelen en u antwoord te geven.