Handhaving

Groningen zet zich in voor een leefbare, veilige en schone stad. Om dit te kunnen handhaven, zijn er buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders aangesteld. Zij houden zich vooral bezig met de leefbaarheid van de gemeente. Denk hierbij aan boetes voor het dumpen van afval in de openbare ruimte. Ook grijpen zij in bij jeugdoverlast op straat, overlast door fietsers die op de stoep fietsen en verkeerd geparkeerde voertuigen. Onze handhavers proberen met de inwoners en overtreders in gesprek te gaan en leggen uit wat wel mag en wat niet. Als het nodig is, gaan zij bekeuren. Daarnaast kunt u bij onze handhavers terecht als u een vraag hebt over de openbare ruimte.

Aandachtsgebieden Handhavers

Onze handhavers bestaan uit boa’s en toezichthouders. De boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat een boa mag onderzoeken of strafbare feiten zijn gepleegd in de openbare ruimte. Boa's mogen verdachten aanhouden en staande houden (iemands identiteit controleren), processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. Alle handhavers hebben een eed of belofte afgelegd. Dit betekent dat ze integer en betrouwbaar werken.

Als handhaver heb je een gebied waaraan je extra aandacht besteedt om de gemeente leefbaar, veilig en schoon te houden. Hieronder leest u welke dat zijn.

De boa openbare ruimte heeft een breed aandachtsgebied. Een boa spreekt overtreders aan en/of geeft overtreders een boete. Bijvoorbeeld voor het dumpen van afval, fietsen op de stoep, loslopende honden en wildplassen. Ook houden ze toezicht bij evenementen.

De boa en toezichthouder parkeren controleren op het betaald parkeren en foutparkeren. Foutparkeren of niet betalen voor een parkeerplek raakt de toegankelijkheid en/of verkeersveiligheid van onze gemeente.

Scanauto’s controleren op het parkeren. De scanauto maakt scans van kentekens en controleert in een database of u een parkeervergunning of ander parkeerrecht hebt. Daarnaast kijkt de scanauto of de auto fout is geparkeerd. Dit is wanneer u uw auto op een plek buiten de parkeervakken parkeert of stil laat staan.

De boa parkeren houdt zich vooral bezig met parkeeroverlast. Denk hierbij aan het parkeren op de stoep en parkeren in een gebied voor vergunninghouders. De boa parkeren let ook op de inrijverboden in het centrum en de regels (in de binnenstad) op het gebied van laden en lossen. Er zijn venstertijden wanneer u kunt laden en lossen.

Op sommige plekken is er extra inzet nodig van boa’s omdat rondhangende jeugd er soms overlast veroorzaakt. Jeugdboa’s gaan in gesprek met de jeugd, verwijzen eventueel door en waarschuwen of geven boetes bij ongewenst gedrag. Ze werken samen met verschillende instanties zoals het Wij-teamexterne-link-icoon, Jongerenwerk en politie.

De wijkboa’s zijn vooral in de wijk aanwezig. Ze zijn vertrouwde gezichten in de wijk, kennen de buurt en de mensen die er wonen en werken. Ze weten wat er speelt en pakken problemen aan samen met buurtbewoners. Ze komen in actie bij verschillende vormen van overlast.

We hebben ook een aantal boa’s op de fiets. Op de fiets kan de boa zich snel verplaatsen en toezicht houden in een groter gebied.

De toezichthouders van horeca en prostitutie controleren horecazaken in Groningen op hun exploitatievergunning en op vergunningen van de Alcoholwet. De toezichthouder controleert of horeca zich aan de openingstijden houdt en aan de regels voor verkoop van alcohol aan minderjarigen.

Ook controleren deze handhavers de vergunningen van prostitutiebedrijven. Daarnaast houden ze zich bezig met opsporen en tegengaan van illegale prostitutie.

De marktmeesters zorgen voor het beheer en de organisatie van de Groningse warenmarkten, de bloemenjaarmarkt en de kermissen. Zij houden toezicht en treden op bij overtreding van de regels die er zijn voor markten.

De havenmeesters en brugwachters zijn verantwoordelijk voor de brugbediening, het beheer en toezicht op de havens in de gemeente. Daarnaast innen ze het havengeld, verzorgen ze de administratie en registratie van de in- en uitgaande vaart bij aanmeerlocaties en aanvaringen. Tot slot zien de havenmeesters toe op het schoonhouden van de Groninger havens.

De medewerkers van precario geven vergunningen voor het gebruiken van gemeentegrond in de openbare ruimte. Ook zorgen de medewerkers van precario samen met de boa’s en toezichthouders dat inwoners en organisaties zich houden aan de vergunning. Denk hierbij aan het plaatsen van steigers, containers, hoogwerkers of reclameborden voor de ingang van winkels.

Uniform en voertuigen

Uniform

U kunt onze boa's herkennen aan het landelijke BOA uniform, met de op opdruk 'handhaving'. Daarnaast dragen zij het boa insigne bij zich. Onze toezichthouders kunt u herkennen aan hun donkerblauwe uniform met de opdruk 'toezicht'. Zij dragen ter identificatie een toezichthouderspas bij zich.

De uitrusting van een boa bestaat uit:

  • Bodycam
  • Steekwerend vest
  • Portofoon
  • Handboeien

Voertuigen 

De handhavers van de gemeente rijden in (elektrische) voertuigen die u kunt herkennen aan de strepen volgens de landelijke richtlijn. We proberen al onze voertuigen eruit te laten zien volgens deze landelijke regels. De handhavers rijden in gewone auto’s, scanauto's en busjes. En op elektrische fietsen en mountainbikes. Daarnaast hebben al onze voertuigen een AED waarmee personen met een hartstilstand kunnen worden gereanimeerd.

Privacy en uw gegevens

De scanauto maakt foto’s van het kenteken, maar ook gedeeltelijk van de omgeving. Zo kunnen de handhavers op kantoor controleren of u een parkeerrecht hebt en/of dat u foutparkeert.

Wanneer blijkt dat er geen naheffing of boete geschreven hoeft te worden, worden de foto’s binnen een paar uur vernietigd. Wanneer er wel een naheffing of boete wordt uitgeschreven, dan worden de foto’s geanonimiseerd bewaard volgens de wettelijke termijn.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat wij voldoen aan de privacywetgeving. Zo kunnen de foto’s u helpen wanneer u besluit in bezwaar te gaan. De foto’s en gegevens worden op een veilige plek in onze database opgeslagen.

Wij hebben voor het verzamelen van de gegevens via de scanauto een privacy protocolexterne-link-icoon opgesteld.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven

De meeste overtredingen zijn strafrechtelijk. Dit zijn ook vaak de alledaagse ergernissen. Denk hierbij aan wildplassen, het niet opruimen van hondenpoep en fietsen fout parkeren. Een boa mag de overtreder hiervoor een boete geven.

Bestuursrechtelijk handhaven gaat over overtredingen binnen het bestuursrecht. Bijvoorbeeld als u geen vergunning hebt aangevraagd voor een activiteit terwijl dat wel verplicht is. Via het bestuursrecht probeert de handhaver een overtreding zo snel mogelijk te beëindigen. Dit kan met een dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete. 

Bodycam

Vragen en antwoorden over de bodycam

Een kleine draagbare camera. De boa’s van de gemeente Groningen dragen deze op borsthoogte.

Vanaf eind april 2023.

Boa’s krijgen steeds meer te maken met agressie en geweld. De bodycam verbetert de veiligheid van de boa. Onderzoeken en proeven in meerdere steden laten zien dat mensen zich beter gedragen als er een camera op hen gericht is. Daarmee voorkomen wij dat een situatie uit de hand loopt.

Ja, iedere boa heeft een eigen bodycam.

De camera staat altijd in de sluimerstand en registreert alles, maar slaat beelden niet op. De beelden worden pas opgeslagen als de camera wordt aangezet. Als wij een opname starten dan neemt de camera de 60 seconden voor het starten ook op.

Een boa zet de bodycam pas aan wanneer de boa of omstanders door een verdachte in een situatie terechtkomen die uit de hand (dreigt te) lopen. De boa zegt het van tevoren als de bodycam wordt aangezet. De boa heeft hiervoor geen toestemming nodig van de persoon die wordt gefilmd.

De beelden worden 28 dagen bewaard op een beveiligde server (computer). Daarna vernietigen wij de beelden. Bij een juridisch vervolg kunnen wij de beelden langer bewaren.

Wij slaan de opnames op met encryptie op een beveiligde server (met een wachtwoord op een beveiligde computer). De opnames kunnen niet zomaar worden bekeken. De beelden worden nooit verspreid via internet of sociale media.

De persoon die is gefilmd mag de beelden bekijken bij de afdeling Veiligheid. Daarnaast mogen politie en het Openbaar Ministerie de beelden opvragen voor strafrechtelijk onderzoek. De boa die filmt of gefilmd is mag de beelden ook bekijken. Een handhaver heeft geen toegang tot de beveiligde server waar de beelden worden opgeslagen en kan de beelden niet ter plekke afspelen of wissen.

Als u bent gefilmd, dan mag u de beelden bekijken. Neem hiervoor contact met ons op. Het bekijken van de beelden doet u op de locatie van de afdeling Veiligheid (Hanzeplein in Groningen). Vermeld bij de aanvraag uw naam, de datum en (ongeveer) het tijdstip van de opname.

Cameratoezicht

Er hangen camera’s in het uitgaansgebied van de binnenstad en aan de buitenkant van gemeentelijke gebouwen. Deze hangen er voor de veiligheid van bezoekers, gemeenteambtenaren en gemeentelijke eigendommen. De camera’s maken beeldopnamen, maar nemen geen geluid op. Boa’s houden met de beelden toezicht op het centrum. Bij incidenten kunnen zij direct ingrijpen.

Inbraakpreventie

De directie Veiligheid van de gemeente houdt zich ook bezig met het voorkomen van woninginbraken. De gemeente geeft voorlichting over het voorkomen van woninginbraken. Dat kan bij u thuis of op beurzen en evenementen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wegsleepregeling

Staat er een voertuig stil of geparkeerd op een gevaarlijke plek? Of op een plek waarmee andere weggebruikers tegen worden gehouden om hun route te vervolgen? Dan kan een toezichthouder of een boa het voertuig laten wegslepen. Dit mag op basis van de Wegsleepverordening gemeente Groningen

Samenwerking politie

Wij werken nauw samen met de politie op meerdere gebieden. Zo staan onze handhavers op straat in direct contact met de regionale meldkamer in Drachten. Daarnaast zitten onze boa’s bij een briefing van de politie en voeren ze gezamenlijke acties uit.

De directie Veiligheid van de gemeente werkt ook samen met het Openbaar Ministerie en de politie voor het tegengaan van heling. Heling is het illegaal kopen en verkopen van gestolen goederen.