Opvanglocatie Eemsgolaan

Op 15 april 2024 hebben alle gemeenten een brief ontvangen van het Rijk met daarin de vraag om met spoed te zorgen voor (tijdelijke) opvangplekken voor vluchtelingen. De reden hiervoor is dat de situatie in Ter Apel nog steeds zorgelijk is. Het aantal vluchtelingen dat in Ter Apel om hulp vraagt ligt boven de grens van 2000. Ook andere noodopvang plekken zijn overvol.

Gemeente Groningen werkt mee

De gemeente Groningen vindt een menswaardige opvang van asielzoekers belangrijk en werkt mee aan dit verzoek. 

Daarom hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen besloten om een nieuwe locatie in te richten voor de opvang van minimaal 200 tot maximaal 300 asielzoekers. Dit is het gebouw aan de Eemsgolaan 7 in Groningen.

Wat gaat er gebeuren?

Op dit moment maakt het COA de locatie aan de Eemsgolaan 7 klaar voor de komst van de eerste bewoners. De gemeente en het COA gaan eerst in gesprek met omwonenden en ondernemers. Kort daarna neemt de gemeente een besluit over de noodopvang. Na dit besluit worden de asielzoekers opgevangen aan de Eemsgolaan.

Het pand aan de Eemsgolaan wordt eerst gebruikt als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Na ongeveer een jaar is het de intentie om deze locatie in te richten als asielzoekerscentrum voor een periode van 10 jaar.

Inloopbijeenkomst

Voor direct omwonenden en omliggende bedrijven organiseerden de gemeente en het COA op maandag 10 juni een inloopbijeenkomst. Tijdens deze inloop waren medewerkers van het COA en de gemeente Groningen aanwezig om uitleg te geven en vragen over deze opvanglocatie te beantwoorden.

De meest gestelde vragen zijn hieronder beantwoord. Deze lijst wordt continu aangevuld naar aanleiding van vragen van inwoners. 

Vragen over de opvanglocatie en de bewoners

Zodra de definitieve datum bekend is, leest u dit hier. De gemeente en het COA gaat eerst in gesprek met omwonenden en ondernemers.

Eerder is gecommuniceerd dat de eerste bewoners al op maandag 3 juni 2024 zouden komen. Dit is uitgesteld.

Het pand aan de Eemsgolaan wordt ingericht voor 200 tot 300 bewoners. Wanneer het pand opent, komen niet direct alle bewoners hiernaartoe. Dit verloopt in fases. Er zijn weinig panden binnen de gemeente beschikbaar voor goede opvang van asielzoekers. De gemeente kiest daarom bewust zo veel mogelijk voor grootschalige opvang op een beperkt aantal locaties.

Het pand aan de Eemsgolaan wordt eerst gebruikt als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Na ongeveer een jaar is het de bedoeling om deze locatie in te richten als blijvend asielzoekerscentrum voor een periode van 10 jaar.

Er komen vooral vluchtelingen uit Syrië, Irak, Turkije, Jemen en Eritrea, die wachten op een besluit over hun asielaanvraag. Het COA  houdt rekening met de samenstelling van de verschillende bevolkingsgroepen.  

Het COA probeert altijd een mix van gezinnen, alleengaanden (dit zijn alleenstaanden of alleenreizenden) en stellen te vormen. Zij zijn daarbij afhankelijk van de instroom. Zoals het nu lijkt komen de bewoners vanuit de Expo hal in Assen. Het gaat hierbij in eerste instantie om alleengaanden en later ook gezinnen. Er komen geen alleenstaande minderjarigen.

Mensen mogen, nadat ze een half jaar in Nederland zijn en in het bezit zijn van een BSN (burgerservicenummer) werken.

Op de locatie zelf wordt door het COA begeleiding en dagbesteding georganiseerd, activiteiten richten zich op het wonen en leven op een AZC, voorbereiding op inburgering, basaal Nederlands en meer. Ook heeft het COA een meedoenbalie, waar asielzoekers zich kunnen aanmelden voor (vrijwilligers-)werk. 

De bewoners van de Eemsgolaan zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel houden aan de gedragsregels van in de openbare ruimte en privéterrein van derden respecteren.   

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen instromen in de bestaande taalklassen voor nieuwkomers. Daar is op dit moment voldoende ruimte. Voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen, naar de Internationale Schakelklassen Groningen. Ze komen waarschijnlijk eerst op een wachtlijst te staan. 

De gemeente probeert, afhankelijk van geschikte en beschikbare locaties, altijd rekening te houden met een evenredige verdeling van de locaties over de gemeente. Na een beoordeling door de gemeente Groningen en het COA is het pand aan de Eemsgolaan geschikt gebleken voor de opvang van asielzoekers.

Op dit moment zijn er geen geschiktere locaties in beeld. De gemeente heeft meerdere opvanglocaties en probeert altijd rekening te houden met een evenredige verdeling van de locaties over de gemeente. 

Het COA is verantwoordelijk voor de fysieke en sociale veiligheid in de opvanglocatie en het terrein. Bewoners moeten zicht aan de huisregels van de opvanglocatie houden. Deze worden uitgedeeld en toegelicht bij aankomst op de opvanglocatie. 

Buiten moeten de bewoners zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Hier wordt op dezelfde manier op toegezien. Dat betekent dat bij overtredingen men aangifte doet bij de politie. 

Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd de politie ingeschakeld. 

Daarnaast rijdt CRUON vijf rondes per dag. Ook rijdt er op dit moment in Groningen een ambulant koppel van beveiligers rond tussen alle COA locaties in Groningen. 

Op dit moment kunt u zich melden via groningen@coa.nl. Kijk voor meer informatie over wat u voor het AZC kunt betekenen op de website van het COA COA - Vrijwilligerswerk en donaties | www.coa.nlexterne-link-icoon. Wanneer de locatie is geopend, is deze bereikbaar via 06 27 16 09 02.

Bedrijven die iets willen betekenen, kunnen contact opnemen met team werkgeversdienstverlening van de gemeente via team.werkgeversdienstverlening@groningen.nl of bel 050 367 50 09.

Bij overlast of calamiteiten kunt u contact opnemen met de politie. 

Nee. De gemeente neemt nog een besluit.

Op de opvanglocaties van het COA is ook Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) aanwezig. Het COA vindt het belangrijk dat medewerkers de bewoners kennen en zien wanneer het niet goed gaat met een bewoner. De bewoner wordt dan doorverwezen naar het GZA. 

GZA heeft op vrijwel elke COA-opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional. Mensen met trauma’s die zorg nodig hebben, kunnen via het GZA worden doorverwezen voor bijv. psychische/psychiatrische hulpverlening.

Ja. Ze kunnen in de noodopvang ook zelf koken. Een volwassene ontvangt ongeveer € 70 per week en moet hier alles van betalen. 

Nadat de bewoners hun intrek hebben genomen, initieert het COA een omgevingsoverleg met de directe omgeving. Dit betekent dat een afvaardiging van wijkbewoners/ondernemers regelmatig met het COA bijeenkomt, om het reilen en zeilen van de locatie te bespreken. 

Ter Apel is een aanmeldcentrum en van daaruit gaan mensen die de asielprocedure in Nederland mogen afwachten naar opvanglocaties in Nederland. De Eemsgolaan is in eerste instantie een noodopvang.  

Er zijn tijdens de bijeenkomst veel vragen en zorgen geuit. Deze gingen vooral over de veiligheid, het proces, welke asielzoekers er komen en wanneer.  De opmerkingen en suggesties proberen we zoveel als mogelijk in de besluitvorming mee te nemen.

De gemeente gaat binnenkort in gesprek met afvaardiging van de omgeving, te weten vertegenwoordigers van de Kring, de Buitenhof, de ondernemers en de wijkraad om de randvoorwaarden (met name op het gebied van veiligheid) te bespreken. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Algemene vragen

Het COA is verantwoordelijk voor het beheer en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of informatie richting omwonenden en ondernemers in de directe omgeving van de Eemsgolaan 7. 

Hebt u een vraag over de opvang van asielzoekers aan de Eemsgolaan 7? Dan kunt u contact opnemen via groningen@coa.nl of via de COA-informatielijn: 088 715 70 00. Wanneer de locatie is geopend, is deze bereikbaar via 06 27 16 09 02. U kunt meer informatie vinden op de website van het COA.externe-link-icoon

Voor vragen aan de gemeente kunt u een e-mail sturen naar nieuwkomers@groningen.nl.

Op deze webpagina leest u de meest actuele informatie. Daarnaast hebben het COA en de gemeente Groningen regelmatig contact met afgevaardigden vanuit de omgeving. Indien van toepassing ontvangen omwonenden een brief van de gemeente Groningen.

Het starten van crisisnoodopvang heeft altijd een zeer korte voorbereidingstijd. Pas sinds vrijdag 24 mei 2024 aan het einde van de dag weet de gemeente van het COA dat de crisisnoodopvang aan de Eemsgolaan definitief doorgaat. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht voor bewoners onverwacht is gekomen. Heel graag hadden we omwonenden als eerste op de hoogte gebracht. Vanwege de onderhandelingen en nood aan opvangplekken heeft de gemeente Groningen omwonenden helaas niet eerder kunnen informeren. Dit vinden wij zeer vervelend.

De meeste brieven voor omwonenden zijn bezorgd op dinsdag 28 mei 2024. In 2 straten en op een paar losse adressen is de brief bezorgd op woensdag 29 mei 2024. 

Op dit moment heeft de locatie aan de Eemsgolaan een kantoorfunctie. Om dit pand geschikt te maken voor opvang van asielzoekers is een functiewijziging van het pand nodig. Dit kan via een afwijking van het Omgevingsplan. Het COA  moet hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Zodra de gemeente deze aanvraag heeft ontvangen, wordt deze gepubliceerd (u kunt dan nog geen bezwaar maken). Bezwaar kunt u maken tegen het besluit van de gemeente (dus nadat de gemeente een vergunning heeft gegeven).

U vindt aanvragen en vergunningen op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoekenexterne-link-icoon

Is er niet genoeg plek in de azc’s? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen. Zoals evenementenhallen. Of zoals aan de Eemsgolaan in een leegstaand kantoor.

In een azc hebben asielzoekers meer privacy. Asielzoekers wonen en leven er zelfstandig en bereiden zich voor op hun toekomst.

De Eemsgolaan wordt eerst noodopvang. Terwijl de asielzoekers er wonen, wordt een deel van het gebouw verbouwd. 

De gemeente en het COA gaan eerst in gesprek met omwonenden en ondernemers. Kort daarna neemt de gemeente een besluit over de noodopvang. Na een positief besluit worden de asielzoekers opgevangen aan de Eemsgolaan.

Nee, over het algemeen niet.

Nee. Zij kunnen in elke Nederlandse gemeente gaan wonen. Voor elke gemeente staat vast hoeveel statushouders ze moeten opvangen. Dit aantal staat los van het aantal asielzoekers dat een gemeente opvangt. 

De gemeente steunt mensen op de vlucht en regelt graag geschikte opvang. De gemeente Groningen wil vanaf volgend jaar ongeveer 1000 asielzoekers permanent opvangen. De Sint Petersburgweg is een opvanglocatie voor 600 asielzoekers. Nu is de Eemsgolaan ook een optie als blijvende opvanglocatie.

Alhoewel de nieuwe coalitiepartijen aangeven de spreidingswet te willen intrekken is deze op dit moment nog steeds van kracht. Voor het intrekken van een wet wordt een soortgelijke procedure doorlopen als bij het aannemen ervan. Het kan dus nog wel even duren voordat de spreidingswet officieel is ingetrokken. Tot die tijd blijven wij ons hierop voorbereiden.

De gemeente is solidair met mensen die op de vlucht zijn. Zoals gedeeld aan de direct omwonenden wil de gemeente vanaf volgend jaar 1000 asielzoekers opvangen. De uitbreiding van de Sint Petersburgweg waar 600 asielzoekers worden geplaatst is daar een voorbeeld van. Het is de intentie om ook de Eemsgolaan in te zetten als regulier AZC voor ongeveer 300 asielzoekers.

Gemeenten krijgen voor elke opvangplek een vergoeding van het rijk. De gemeente Groningen gebruikt deze vergoeding voor opvang, maar ook voor vervolgstappen zoals inburgering.

Bewonersbrief

Op dinsdag 28 mei hebben buurtbewoners een brief ontvangen. Deze kunt u hier nalezen.