Getekend sfeerbeeld van de Oosterhamrikzone

Oosterhamrikzone

We maken plannen voor de Oosterhamrikzone. Dat is het gebied langs het Oosterhamrikkanaal en het Van Starkenborghkanaal, op de grens van de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. De plannen gaan over wonen, mobiliteit, leefbaarheid, groen en het ‘beleefbaar’ maken van het water van het Oosterhamrikkanaal. En het blijft niet bij plannen maken. Het gebied is al jaren volop in ontwikkeling.

Stand van zaken

De gemeente Groningen heeft in 2021 de mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op weg’ vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is dat we een ‘Voorlopig ontwerp’ maken voor de Oosterhamrikzone met daarin: een nieuwe multimodale oeververbinding over het Van Starkenborghkanaal, een auto- en fietsroute op de Oosterhamrikkade NZ en de verplaatsing van de busbaan naar de Vinkenstraatroute. 

Planning

We kijken vanuit een brede blik naar de ontwikkelingen en thema’s, omdat we van de kanaalzone een aantrekkelijk woongebied willen maken. Het verbeteren van de leefkwaliteit staat hierbij voorop. Onderwerpen zoals mobiliteit, woningbouwontwikkeling, vergroening en meer ruimte voor recreatie en ontspanning zijn van belang. De opdracht bestaat uit drie onderdelen:

Om een complete aanpak mogelijk te maken, stellen we eerst een realisatieagenda op. Deze agenda heeft de gebiedsvisie uit 2003 als uitgangspunt, aangevuld met actuele ontwikkelingen en huidig beleid en ambities zoals de Leidraad Openbare ruimte, woningbouwopgave en de mobiliteitsvisie. Het toekomstbeeld en agenda wordt in 2024 aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.

De huidige busbaan gaat met een brug over het Van Starkenborghkanaal. Het kanaal is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere en hogere schepen. Nadat de nieuwe Gerrit Krolbrug klaar is, is de vaarweg vrij voor grotere schepen. Die passeren ook de busbaanbrug waarvoor de brug dan regelmatig open moet. Iedere opening duurt minimaal 8 minuten waarvoor het busverkeer moet wachten. Dat heeft negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling van het busverkeer. 

Samen met het Rijk volgen we een MIRT-procedure voor een nieuwe oeververbinding. De procedure moet onder andere antwoord geven op de vraag waar de nieuwe oeververbinding moet komen en hoe die wordt uitgevoerd. De ruimtelijke visie wordt in de eerste helft van 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op basis van de realisatieagenda maken we meerdere ontwerpen voor de Oosterhamrikkade noordzijde, E. Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en Vinkenstraat. Deze ontwerpen brengen de gevolgen van maatregelen en te verwachten kwaliteit van de openbare ruimte in beeld. 

De besluitvorming over het kaderstellend ontwerp wordt verwacht in de eerste helft van 2025. Dit laat zien hoe de openbare ruimte van de Oosterhamrikzone kan worden ingericht en dit leidt mogelijk tot een vervolgopdracht van de gemeenteraad voor verdere uitwerking en intensieve participatie van de omwonenden.

Inspiratiebeeld  E. Thomassen à Theussinklaan

Participatie

We betrekken buurtbewoners bij het maken van de plannen. Daarom organiseren we verschillende inloopbijeenkomsten waarbij we in gesprek gaan met buurtbewoners. De uitvoering van een deel van deze plannen is voor de lange termijn. Daarom gaan we nu eerst de belangen, wensen en ideeën voor de toekomst in kaart brengen. 

Bijeenkomst van 13 februari 2024

Op de gezamenlijke inloopbijeenkomst van 13 februari 2024 in het Floreshuis in Groningen kwamen bijna 500 buurtbewoners langs. Hier werden 4 projecten uit de Korreweg- en Oosterparkwijk gepresenteerd.

Er was veel belangstelling voor de Oosterhamrikzone. Op de presentatie van het nieuwe concept toekomstbeeld werd positief gereageerd door veel bezoekers.

Volgende bijeenkomst

De volgende inloopbijeenkomst is eind 2024. Ook blijven we in gesprek met de georganiseerde wijk- en buurtvertegenwoordiging en belangenorganisaties.

Contact

Meepraten over de plannen? Hebt u vragen of ideeën? Laat het ons weten en mail naar oosterhamrikzone@groningen.nl.