build-reside iconZonnepark Meerstad-Noord (Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord)

In het gebied Meerstad-Noord (boven het Slochterdiep) wordt een zonnepark, een hyperloop-testcentrum en een hoog- en middenspanningsstation ontwikkeld.

Zonnepark

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Om dat doel te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW. Daarnaast is er 500 MW aan zonneparken nodig. Eén van de aangewezen gebieden hiervoor is Meerstad-Noord.

Meerstad-Noord was op het oog voor woningbouw voor Meerstad. Daarvoor heeft de gemeente grond aangekocht. Vanwege de economische crisis in 2008 is deze woningbouw komen te vervallen. Meerstad-Noord is daarna in de Omgevingsvisie (2018), het Beleidskader Zonne-energie fase 1 (2019) en het Ontwerp-beleidskader zonneparken (2020) aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zonne-energie.

Doel is om de opbrengsten van grote zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan alle inwoners van de gemeente. We willen de opbrengsten gebruiken voor de verduurzaming van de wijken en dorpen.

Gebiedsvisie

Om bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. Hierbij is gekeken hoe het geplande zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied. Dit wordt gedaan met veel aandacht voor het landschap en er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden van de woonhuizen. Bewoners worden ook betrokken bij de inrichting en beplanting van het gebied. Ook wil de gemeente de oorspronkelijke loop van de oude rivier Fivel zichtbaar maken.

Het college van B&W heeft de concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord in november 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode zijn er 32 inspraakreacties binnengekomen. Hoe de gemeente de reacties heeft verwerkt, staat in deze Nota van Antwoord (pdf 4 MB).

Op 28 april 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord vastgesteld. Daarbij is een motie aangenomen, waarbij de raad het college oproept om afspraken met bewoners te maken over de wijze waarop ze verder willen worden betrokken. Ook riep de raad op om omwonenden inspraak te geven in hoe ze willen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Bekijk deze motie (pdf, website Gemeenteraad Groningen).

Participatie

De gebiedsvisie is opgesteld met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Hoewel de gebiedsvisie is gemaakt in overleg met een participatiegroep met daarin circa 20 bewoners, heerst nog steeds de mening dat de ontwikkelingen niet passen in het landschap. De omwonenden zijn gewend aan rust en ruimte en willen dit graag zo houden.

De gemeenteraad heeft in april 2021 een motie aangenomen die schetst dat er tussen de gemeente en de omwonenden een overeenkomst gesloten moet worden. Op basis van deze motie zijn wij sinds vorig jaar april met de direct omwonenden van de gebiedsontwikkeling in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken halen we op wat omwonenden belangrijk vinden en wat een plek moet krijgen in de omgevingsovereenkomst, afgestemd met het college. We bespreken onder andere de inrichting van de ecologische buffer. Er zijn al flinke stappen gemaakt onder leiding van een externe ecologisch-adviseur. Ook krijgen de financiële afspraken met bewoners een plek in de omgevingsovereenkomst. Uiteindelijk is deze omgevingsovereenkomst een weerspiegeling van de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Groningen en de omwonenden.

Milieueffectrapport (MER)

De eerste stap in de milieuonderzoeken voor Meerstad-Noord is in juni 2022 gezet: het college heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Meerstad-Noord (pdf 2,3 MB) vastgesteld. In deze notitie staat hoe de gemeente de milieueffectrapportage wil uitvoeren en wat wordt onderzocht.

Het ontwerp Milieueffectrapport (MER) is klaar. Op 20 september heeft het college van B&W het ontwerp MER vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Wat is een milieueffectrapport?

Het MER brengt de effecten van de gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord op het milieu in beeld. Zo kunnen deze milieueffecten worden meegenomen in de besluitvorming van het project.

In het MER van gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord zijn vijf mogelijke locaties van het HSMS-station onderzocht. Ook is gekeken naar een tussenafstand van 0, 3.4 of 6 meter tussen de panelen. Per locatie en tussenafstand zijn de effecten op het milieu onderzocht. Dat is gebeurd aan de hand van een aantal criteria:

 • Geluid
 • Externe veiligheid
 • Ecologie
 • Landschap, cultuurhistorie en archeologie
 • Opwek van het zonnepark

Aan de hand van onder meer de uitkomsten van het MER, worden de locatie van het HSMS-station en de tussenafstand tussen de zonnepanelen bepaald. Dit wordt het Voorkeursalternatief van het college van B&W. Het college legt dit Voorkeursalternatief ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Voor het hyperloop testcentrum heeft al een mer-beoordeling plaatsgevonden. In het MER voor Meerstad-Noord is het hyperloop testcentrum als autonome ontwikkeling meegenomen.

Het MER inzien

Het ontwerp MER en de bijlagen liggen van 28 september tot en met 8 november 2022 ter inzage.

Zienswijze indienen

Tot en met 8 november 2022 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan alleen op deze drie manieren:

 • Vul dit online-reactieformulier in. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
 • Of stuur een brief naar: Gemeente Groningen, afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
 • Of ga in gesprek met de planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Bel voor een afspraak naar ons algemene telefoonnummer 14 050.

Vervolg

Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt in een reactienota, waarop het MER wordt aangepast. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve MER vast, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023.

Inloopavond ontwerp-MER

We nodigen u graag uit voor de inloopavond over het ontwerp Milieueffectrapport (MER).

De inloopavond is:

 • op woensdag 26 oktober
 • van 17:00 tot 20:00 uur
 • aan het Eemskanaal Zuidzijde 3, 9623 PE Lageland

U kunt zonder afspraak binnenlopen. Er is informatie beschikbaar en u kunt in gesprek gaan over verschillende facetten uit het ontwerp-MER. Er is geen centrale presentatie.

Planning

Als het MER is vastgesteld, gaat de gemeente verder met het ontwerp van de gebiedsontwikkeling. Ook wordt dan de benodigde vergunning aangevraagd. Naar verwachting gebeurt dit in 2023. Als alles mee zit, kan in 2024-2025 het zonnepark en het hoogspanningsstation worden gebouwd.

De vergunning van het zonnepark wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Er komen twee momenten om te bepalen of het zonnepark na verloop van de subsidietermijn nog rendabel te exploiteren is: na 15 en 20 jaar. Wat er na die tijd met het gebied gebeurt, is nog niet bekend en afhankelijk van de situatie over 20-30 jaar.

Virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrum ingericht in het gebied. Hier vindt u onder meer informatie over het geplande zonnepark, het Hyperloop Testcentrum en het TenneT transformatorstation. Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van het zonnepark en de Hyperloop. Ook zijn er diverse documenten te vinden. U bent er van harte welkom!

Meer informatie