Zonnepark Meerstad-Noord (Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord)

In het gebied Meerstad-Noord (boven het Slochterdiep) wordt een zonnepark en een hoog- en middenspanningsstation (HSMS-station) ontwikkeld.

Zonnepark

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal (pdf 3,5 MB) zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. 

Om dat doel te halen, is in totaal 950 MWp aan zonne-energie nodig uit onze eigen gemeente. Een groot deel (450 MWp) van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven. Daarnaast is er 500 MWp aan zonneparken nodig. Eén van de aangewezen gebieden hiervoor is Meerstad-Noord.

Met het geplande zonnepark in Meerstad-Noord kan ongeveer 200 MWp aan elektriciteit (of warmte) worden opgewekt. De winsten uit het zonnepark komen terecht in een Fonds Energietransitie (FET). Hiermee helpen we inwoners met een laag inkomen via leningen met gunstige voorwaarden om de verduurzaming te betalen. Zo kan iedereen meedoen aan de energietransitie en versnellen we de verduurzaming van wijken en dorpen.

Dit zonnepark wordt grotendeels gerealiseerd binnen de bestaande sloten in het gebied. Daarmee sluiten we aan op de bestaande structuur van het landschap. Op deze manier zijn er zo min mogelijk hekken nodig en houden we de panelen op ruime afstand van de woningen. Het zonnepark wordt ruim opgesteld, zodat er voldoende plek blijft voor kruiden en ander gewas en voor duurzaam beheer. Het bodemleven krijgt hierdoor de kans om zich te ontwikkelen en zo streven we naar een verbetering van de ecologie. De loop van de oude waterloop Fivel wordt weer zichtbaar gemaakt in het landschap.

Voor veel bewoners is een bufferzone rond het zonnepark belangrijk. Aan de oostkant blijft het park overwegend op meer dan 400 meter afstand van de achtererfgrens van woningen. Aan de westkant is dat overwegend 300 meter. Deze bufferzone behoudt de huidige agrarische bestemming tijdens de exploitatie van het zonnepark. Omwonenden van het gebied hebben zich verenigd in een pachterscollectief en zijn in deze groene buffer bezig met het bedrijven van extensieve landbouw. 

Bekijk de contour van het zonnepark op de plankaart. Klik op de kaart voor een grotere afbeelding:

Gebiedsvisie Meerstad-Noord

Om bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. Hierbij is gekeken hoe het geplande zonnepark met transformatorstation van TenneT het beste een plek kunnen krijgen in het gebied. 

Dit wordt gedaan met veel aandacht voor het landschap en er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden van de woonhuizen. Bewoners zijn betrokken bij de inrichting en beplanting van het gebied. Ook wil de gemeente de oorspronkelijke loop van de oude rivier Fivel zichtbaar maken.

Van 14 december t/m 25 januari 2024 lag het ontwerpbestemmingsplan van de gebiedsontwikkeling ter inzage. Middels zienswijzen kon men op het ontwerpbestemmingsplan reageren.

Milieueffectrapportage (MER)

De MER brengt de effecten van de gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord op het milieu in beeld. Zo kunnen deze milieueffecten worden meegenomen in de besluitvorming van het project.

In de MER van gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord zijn vijf mogelijke locaties van het HSMS-station onderzocht. Ook is gekeken naar een tussenafstand van 0, 3.4 of 6 meter tussen de panelen. Per locatie en tussenafstand zijn de effecten op het milieu onderzocht. Dat is gebeurd aan de hand van een aantal criteria:

  • Geluid
  • Externe veiligheid
  • Ecologie
  • Landschap, cultuurhistorie en archeologie
  • Opwek van het zonnepark

De MER Meerstad-Noord is in april 2023 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Hyperloop Testcentrum

In het verleden heeft de gemeente de mogelijkheden voor een Hyperloop testcentrum in Meerstad-Noord onderzocht. Op 24 januari 2024 is door provinciebestuurder Henk Emmens definitief bevestigd dat de Hyperloop geen doorgang vindt in het plangebied. 

Virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrumexterne-link-icoon gemaakt. Hier vindt u onder meer informatie over het geplande zonnepark en het TenneT-station. 

Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van het zonnepark en de Hyperloop. Ook zijn er diverse documenten te vinden. Bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom hier online een kijkje te nemen.

Participatie

De gebiedsvisie Meerstad-Noord is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Omwonenden hebben hun zorgen geuit over overlast, met name met betrekking tot zicht en geluid. Daarnaast zien zij graag koppelkansen gerealiseerd, zoals veiligere wegen, snel internet en medegebruik van de groene buffer. 

Deze wensen van de omgeving willen we graag samen met de bewoners verder uitwerken, als onderdeel van de ontwikkeling van het zonnepark. Omwonenden kunnen daarnaast financieel participeren.

De gemeenteraad heeft in april 2021 een motie aangenomen waarin staat dat er tussen de gemeente en de omwonenden een overeenkomst moet worden gesloten. Op basis van deze motie is de gemeente met de direct omwonenden van de gebiedsontwikkeling in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken is opgehaald wat omwonenden belangrijk vinden en wat een plek moest krijgen in de omgevingsovereenkomst. 

Er is onder andere gesproken over de inrichting van de ecologische buffer onder leiding van een externe ecologisch-adviseur. Ook zijn de financiële afspraken met bewoners opgenomen in de omgevingsovereenkomst . Uiteindelijk is deze omgevingsovereenkomst een weerspiegeling van de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Groningen en de omwonenden.

Vervolg

Op dit moment worden de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan verwerkt en zijn de vergunningen aangevraagd. Hierna worden het finale bestemmingsplan en de vergunningen aangeboden aan het college en de raad ter goedkeuring.

De vergunning voor het zonnepark is aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Er komen 2 momenten om te bepalen of het zonnepark na verloop van de subsidietermijn nog rendabel is om te exploiteren: na 15 en 20 jaar. Wat er na die tijd met het gebied gebeurt, is nog niet bekend en afhankelijk van de situatie over 20-30 jaar.

Als alles vlot verloopt kunnen in 2025 - 2026 het zonnepark en het hoogspanningsstation worden gebouwd.

Meer informatie

Ga voor de beleidskaders 'Zonneparken en Zon op daken' naar de webpagina Zonne-energie.