Zonnepark Meerstad-Noord

In het gebied Meerstad-Noord (boven het Slochterdiep) wordt een zonnepark ontwikkeld.

Zonnepark

Dit staat in de gemeentelijke omgevingsvisie. Deze visie is in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Het zonnepark komt in plaats van de woonwijk en het meer die oorspronkelijk in de gemeentelijke visie voor Meerstad (2005) waren opgenomen. In 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Zonneparken fase 1 vastgesteld. Daarin is Meerstad-Noord aangewezen als zoekgebied voor grootschalige energieproductie.

De gemeente kijkt samen met de omgeving hoe de plannen voor een zonnepark en het testcentrum voor de hyperloop in te passen zijn in polder. Om de bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld. Hierbij is gekeken hoe het zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied, met veel aandacht voor het landschap en de beplanting. Uitgangspunt is dat een zonnepark altijd meerwaarde moet hebben voor het landschap. Dit kan door koppelkansen te benutten met zorg voor het landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit.

De energietransitie kan alleen succesvol zijn als deze wordt gedragen door de samenleving. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat mensen zich mede-eigenaar voelen van de maatregelen die in hun omgeving worden genomen. We zorgen er dus voor dat inwoners, lokale bedrijven en instellingen meeprofiteren van de energietransitie en stimuleren bewonerscollectieven en lokale coöperaties. Daarover gaan we de komende tijd met de omgeving in gesprek.

De gemeente verkent momenteel nog of er behoefte is aan de productie van warmte of aan elektriciteit. Een zonnepark kan warmte of elektriciteit produceren. Meer hierover staat uitgelegd bij de Vragen en Antwoorden.

Waarom een zonnepark?

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Daarvoor is een grote verandering nodig. We richten ons daarom zowel op het besparen van energie als op het opwekken en gebruiken van duurzame energie.

Om het doel in 2035 te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW.
Voor het halen van de doelen voor de productie van zonnestroom moeten we ook ruimte geven aan zonneparken. Naast 310 MW zonnepanelen op daken is er 500MW aan zonnepark nodig. Hoeveel ruimte dat in beslag neemt en wat de ruimtelijke impact daarvan is, hangt af van de locatie en het ontwerp van de zonneparken.

Hoeveel is 500 MW? En hoe groot wordt het zonnepark?

500MW produceert ongeveer de helft van alle stroom die we in 2035 in onze gemeente zelf willen produceren. Daarvoor is bij de huidige stand van de techniek 300-700 hectare nodig, ofwel circa vijfmaal de oppervlakte van het centrum van de stad Groningen, ofwel circa 3,6-8,4% van de totale oppervlakte van de gemeente. Het gebied Meerstad-Noord wordt in zijn geheel als energielandschap ontwikkeld. Met daarbij ook ruimte voor natuur, landbouw, veeteelt en recreatie. Dit proces pakt de gemeente samen met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden op.

De gemeente heeft drie gebieden aangewezen voor de ontwikkeling van zonneparken. Daarvan heeft Meerstad-Noord de grootste potentie om energie op te wekken, ongeveer 250 MW.

Waarom een zonnepark in Meerstad-Noord?

Het gebied is in 2005 in het Masterplan ‘Meerstad’ aangewezen voor woningbouw. Daarvoor is vervolgens grond aangekocht voor woningbouw. Vanwege de economische crisis die volgde, is het Masterplan afgeslankt van 10.000 naar 6.000 woningen en is de woningbouw bij Meerstad-Noord komen te vervallen (bron: raadsbesluit 2013).

Om een bestemming te zoeken voor het al aangekochte gebied is in 2012 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar energielandschappen in het gebied. Door de gemeente in te delen in zes deelgebieden, hebben we een goed beeld gekregen van de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden voor de aanleg van de verschillende typen zonnelandschappen. We onderscheiden drie deelgebieden: Westpoort, Meerstad-Noord en De Vork/A7, waar plek is voor het grootste deel van de opgave. Hier is plaats voor enkele grote (meer dan 10 ha) zonneparken.

In de andere delen van de gemeente is alleen ruimte voor kleinschalige zonneparken, die op basis van lokaal initiatief en in combinatie met andere functies worden opgezet. De drie zoekgebieden Westpoort, Meerstad-Noord en De Vork/A7 zijn aangewezen in de Zonnewijzer. Dit is een plan met de gemeentelijke ambities en hoe die te realiseren. Ook zijn de zoekgebieden daarna opgenomen in de omgevingsvisie van de gemeente Groningen.

Planning, participatie en procedure

De gemeente verkent momenteel wat de behoefte is. Een zonnepark kan namelijk warmte of elektriciteit produceren. Ook overleggen we met Tennet, Enexis en de NAM zodat ook deze voorwaarden duidelijk zijn. Op basis van de uitkomsten van deze technische studie willen we graag met omwonenden in gesprek over de mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap, de exacte locatie van het park en de inpassing ervan in het landschap.

Participatie

Om de bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. De gebiedsvisie is opgesteld met inbreng van omwonenden, Dorpsbelangen Lageland en de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland. Er is een participatiegroep in het leven geroepen met daarin circa 20 bewoners en vertegenwoordigers van de polder. De participatiegroep, gemeente en Hardt Hyperloop komen geregeld bij elkaar voor overleg. Kijk voor meer informatie op de webpagina Gebiedsvisie Meerstad-Noord.

Procedure

Het zonnepark en het testcentrum voor de Hyperloop passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan. Daarvoor moet de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord vaststellen. Voor het zonnepark wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna ook hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd. Ook start de procedure voor het TenneT transformatorstation. In de procedures is uiteraard ruimte voor inspraak en bestaat ook de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. Als alles voorspoedig verloopt, kan in 2023 – 2024 de schop de grond in voor het zonnepark en het transformatorstation.

Meer informatie