Zonnepark Meerstad-Noord

In het gebied Meerstad-Noord (boven het Slochterdiep) wordt een zonnepark ontwikkeld.

Zonnepark

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Om dat doel te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW. Daarnaast is er 500 MW aan zonneparken nodig. Eén van de aangewezen gebieden hiervoor is Meerstad-Noord. 

Meerstad-Noord was op het oog voor woningbouw voor Meerstad. Daarvoor heeft de gemeente grond aangekocht. Vanwege de economische crisis in 2008 is deze woningbouw komen te vervallen. Meerstad-Noord is daarna in de Omgevingsvisie (2018), het Beleidskader Zonne-energie fase 1 (2019) en het Ontwerp-beleidskader zonneparken (2020) aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zonne-energie. 

Doel is om de opbrengsten van grote zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan alle inwoners van de gemeente. We willen de opbrengsten gebruiken voor de verduurzaming van de wijken en dorpen. 

Gebiedsvisie

Om bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. Hierbij is gekeken hoe het geplande zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied. Dit wordt gedaan met veel aandacht voor het landschap en er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden van de woonhuizen. Bewoners worden ook betrokken bij de inrichting en beplanting van het gebied. Ook wil de gemeente de oorspronkelijke loop van de oude rivier Fivel zichtbaar maken. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie Meerstad-Noord vastgesteld op 28 april 2021. Kijk voor meer informatie op de webpagina Gebiedsvisie Meerstad-Noord.

Virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrum ingericht in het gebied. Hier vindt u onder meer informatie over het geplande zonnepark, het Hyperloop Testcentrum en het TenneT transformatorstation. Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van het zonnepark en de Hyperloop. Ook zijn er diverse documenten te vinden. U bent er van harte welkom.

Participatie

De gebiedsvisie is opgesteld met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Hoewel de gebiedsvisie is gemaakt in overleg met een participatiegroep met daarin circa 20 bewoners, heerst nog steeds de mening dat de ontwikkelingen niet passen in het landschap. De omwonenden zijn gewend aan rust en ruimte en willen dit graag zo houden.

Omwonenden hebben zorgen geuit over overlast, met name zicht en geluid. Daarnaast zien zij graag koppelkansen gerealiseerd zoals veiligere wegen, snel internet en medegebruik van de groene buffer. Deze wensen van de omgeving willen we graag samen met de bewoners verder uitwerken, als onderdeel van de ontwikkeling van het zonnepark. Omwonenden kunnen daarnaast financieel participeren.

Vervolg

Voor het zonnepark wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd. Ook wordt het plan voor het TenneT-transformatorstation verder uitgewerkt. Dit jaar zal nodig zijn voor de onderzoeken en MER-procedure. In 2022 kunnen dan de vergunningaanvraag en besluitvorming plaatsvinden. Als alles vlot verloopt, kunnen in 2023 – 2024 het zonnepark en het hoogspanningsstation worden gebouwd.

De vergunning van het zonnepark wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Er komen twee momenten om te bepalen of het zonnepark na verloop van de subsidietermijn nog rendabel te exploiteren is: na 15 en 20 jaar. Wat er na die tijd met het gebied gebeurt, is nog niet bekend en afhankelijk van de situatie over 20-30 jaar.

Meer informatie