Zonnepark Meerstad-Noord

In het gebied Meerstad-Noord (boven het Slochterdiep) wordt een zonnepark ontwikkeld.

Zonnepark

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat álle energie die in onze gemeente door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Om dat doel te halen, is in totaal 810 MW aan zonnestroom nodig. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt op daken van woningen, instellingen en bedrijven: 310 MW. Daarnaast is er 500 MW aan zonneparken nodig. Eén van de aangewezen gebieden hiervoor is Meerstad-Noord. 

Meerstad-Noord was op het oog voor woningbouw voor Meerstad. Daarvoor heeft de gemeente grond aangekocht. Vanwege de economische crisis in 2008 is deze woningbouw komen te vervallen. Meerstad-Noord is daarna in de Omgevingsvisie (2018), het Beleidskader Zonne-energie fase 1 (2019) en het Ontwerp-beleidskader zonneparken (2020) aangewezen als zoekgebied voor grootschalige zonne-energie. 

Doel is om de opbrengsten van grote zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan alle inwoners van de gemeente. We willen de opbrengsten gebruiken voor de verduurzaming van de wijken en dorpen. 

Gebiedsvisie

Om de bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie voor Meerstad-Noord opgesteld. Hierbij is gekeken hoe het zonnepark met transformatorstation van TenneT en het Hyperloop Testcentrum het beste een plek kunnen krijgen in het gebied, met veel aandacht voor het landschap en de beplanting. Kijk voor meer informatie op de webpagina Gebiedsvisie Meerstad-Noord.

Participatie

De gebiedsvisie is opgesteld met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Er is een participatiegroep in het leven geroepen met daarin circa 20 bewoners en vertegenwoordigers van de polder. De participatiegroep, gemeente en Hardt Hyperloop komen geregeld bij elkaar voor overleg. 

Procedure

Het zonnepark en het testcentrum voor de Hyperloop passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan. Daarvoor moet de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord vaststellen. Voor het zonnepark wordt daarna een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna ook hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd.

Ook start de procedure voor het TenneT transformatorstation. In de procedures is uiteraard ruimte voor inspraak en bestaat ook de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. Als alles voorspoedig verloopt, kan in 2023 – 2024 de schop de grond in voor het zonnepark en het transformatorstation.

Meer informatie