U bent hier

Zonne-energie

Zon is een schone energiebron die nooit opraakt. De energie kan opgewekt worden door zonnepanelen of zonnecollectoren. Dat kan op het dak van een huis of bedrijfspand, in de vorm van een kleinschalig zonnepark of een groot zonnepark.

Online-bijeenkomst 14 januari 2021

Vanwege de vele reacties en vragen was er op 14 januari een extra online-informatiebijeenkomst over het concept-beleidskader Zonneparken.

  • Bekijk de video (YouTube) van deze bijeenkomst.
  • Bekijk de presentatie (pdf 2,3 MB) die tijdens het webinar is gegeven.

Het concept-beleidskader Zonneparken van de gemeente Groningen ligt ter inspraak. Reacties zijn welkom t/m 21 januari 2021.

Inspraak Ontwerp-beleidskader Zonneparken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen maken bekend dat het Ontwerp-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) op 17 november is vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

Inzage en reactie

U kunt reageren op het concept beleidskader t/m 21 januari. U kunt het op 2 manieren inzien:

  • Ontwerp-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB)
  • of op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt bij het loket ook exemplaren van het stuk bestellen (tegen betaling).

Let op: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog géén vrije inloop. Probeert u het stuk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het loket, op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur via telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Nadere toelichting

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn.

Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. Kijk op de kaart welke locaties daarvoor in aanmerking kunnen komen.

De uitgangspunten van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zijn gerespecteerd en grotendeels overgenomen in het nieuwe beleidskader.

Het college van B&W heeft in het Concept-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal 10 hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

De gemeente wil dat energieprojecten zoals zonneparken steun krijgen vanuit de omgeving. Dan helpt het als de inwoners van Groningen ook van de opbrengsten kunnen profiteren. Inwoners wordt zo de gelegenheid geboden om mee te doen aan zonneparkprojecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Hofstra via telefoonnummer 14 050. T/m 21 januari 2021 kunt u uw vragen of reactie ook e-mailen naar zon@groningen.nl.

Plaatsing zonnepanelen of zonnecollectoren

Hiervoor hebt u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de webpagina zonnepaneel of zonnecollector vergunning aanvragen.

Zonnepanelen en subsidie

Op zonnepanelen wordt geen subsidie gegeven, omdat zonnepanelen zichzelf terugverdienen. Subsidie is dus niet nodig. Voor groene daken hebben we wél subsidie. Oók als dit gecombineerd wordt met zonnepanelen. Kijk op de webpagina subsidie groen dak aanvragen.

Beleid zonneparken

Klein zonnepark

Een klein zonnepark is groter dan 200m2 en maximaal 10 hectare groot, inclusief de ruimte voor de randen en de ruimtelijke inpassing, etc.

Beleid voor kleine zonneparken

Participatie

Een initiatiefnemer moet een plan maken waarin staat hoe de omgeving betrokken wordt, en kan meedenken over het ontwerp en de mogelijkheden om mede-eigenaar te worden.

Lokaal eigendom

Kleine zonneparken moeten altijd worden opgezet met minimaal 50% lokaal eigendom. Voordat de vergunning ingediend kan worden, maakt de gemeente hierover afspraken met de initiatiefnemers.

Dat betekent dat inwoners, kleine ondernemingen, verenigingen of stichtingen in de gemeente mede-eigenaar van het zonnepark zijn, bijvoorbeeld via een lokale energiecoöperatie.

Ontwerp

In het algemeen is het van belang te onderzoeken of functiecombinaties mogelijk zijn, en waar cultuurhistorische of landschappelijke kenmerken kunnen worden versterkt. Een ervaren landschapsarchitect en wij kunnen u daarbij helpen. We willen ongewenste clustering van zonneparkprojecten voorkomen.

Per landschapstype zijn er verschillende voorwaarden die moeten worden meegenomen in het landschappelijk ontwerp. U ontwerpt het park met de direct omwonenden en eventueel andere belanghebbenden. In het ontwerp moet een plan zijn verwerkt voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Waar kunnen kleinschalige zonneparken komen (en waar niet)?

Dit staat aangegeven op de kaart (klik twee keer op de afbeelding voor een grotere weergave).

Kaart met locaties die wel of niet geschikt zijn voor kleine zonneparken

 

Welke stappen zet u als u een klein zonnepark wilt aanleggen?

1.    Een initiatiefnemer zoekt allereerst een locatie die volgens de kaart de mogelijkheid biedt tot de aanleg van een klein zonnepark. Hij meldt zijn initiatief bij de gemeente en geeft aan of het maximaal 10ha is, en welke intentie hij heeft om tot lokaal eigendom te komen.

2.    Als het initiatief in beginsel binnen het beleid past, kan de initiatiefnemer het plan uitwerken tot een principeverzoek. In ieder geval de volgende producten maken daar onderdeel van uit:

  • Toelichting locatiekeuze + kadastrale kaart van het plangebied
  • Basis technisch ontwerp en landschappelijk inpassingsplan
  • Ecologische nulmeting en plan voor ecologisch ontwerp en beheer
  • Participatieplan over hoe u de omgeving betrekt en hoe u invulling geeft aan lokaal eigendom

Dit wordt beoordeeld in het Integraal VoorOverleg. Daarnaast is het verstandig om snel de mogelijkheden en kosten van een netaansluiting in beeld te hebben.

3.    De verschillende vakexperts van de gemeente geven tips en stellen vast of het principeverzoek van voldoende kwaliteit is om de volgende stap te zetten. Gewoonlijk komt een voorstel tweemaal in het IVO: bij de start en bij de afronding.

4.    Een goedgekeurd principeverzoek is de basis voor het maken van afspraken met de gemeente over de invulling van het lokaal eigendom, waarna de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Grote zonneparken

Grootschalige zonneparken zijn groter dan 10 hectare. Ze kunnen worden aangelegd in Westpoort-Noord en Meerstad-Noord. Deze gebieden zijn grotendeels in bezit van de gemeente. Reserve-optie is De Vork. Voor ieder gebied wordt een eigen gebiedsvisie opgesteld. 

Doel is om de opbrengsten van deze grote zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan alle inwoners van de gemeente. Dit willen we bereiken door als gemeente zelf de financiering en exploitatie op ons te nemen. Hiervoor richten we een eigen exploitatiebedrijf en energiefonds in. De opbrengsten willen we gebruiken voor de verduurzaming van de wijken en dorpen.

De gemeente Groningen wil deze grootschalige projecten uitwerken in samenspraak met de omgeving en in samenhang met andere ontwikkelingen. Er is ruimte voor samenwerking met lokale initiatieven of andere grondeigenaren.
In Meerstad-Noord komt het grootste zonnepark. Hiervoor is een gebiedsvisie opgesteld en is te lezen op Gebiedsvisie Meerstad Noord

Meer informatie