Vervanging Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug

Door een aanvaring is de Gerrit Krolbrug (Korreweg) voor autoverkeer voor lange tijd gesloten. De fiets- en loopbruggen zijn wel open.

Stand van zaken nieuwe Paddepoelsterbrug

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in december 2021 het eerdere besluit over de Paddepoelsterbrug bevestigd: er komt een hoge vaste brug met taluds voor fietsers en voetgangers. Onderdeel van de afspraken is dat de gemeente Groningen verantwoordelijk is voor de planuitwerking en bouw van de nieuwe brug. Daar treffen we nu de voorbereidingen voor.

In de afspraken met het Rijk over de Paddepoelsterbrug zijn zoekgebied, type en hoogte van de brug bepaald. De komende tijd werken we de plannen verder uit. Zo moet de exacte locatie worden onderzocht, net als de impact van een nieuwe brug op de omgeving, conditionering- en effectonderzoeken, risico’s en grondeigendommen.

In het voorjaar van 2022 verwachten we de omgeving (omwonenden en gebruikers) te informeren over de aanpak.

Stand van zaken tijdelijke Gerrit Krolbrug

Onder leiding van Rijkswaterstaat werkt een gezamenlijk projectteam aan een tijdelijke oplossing voor de Gerrit Krolbrug. De beoogde oplossing bestaat uit hellingbanen die aan één van de bestaande loopbruggen worden bevestigd. Het ontwerp van de tijdelijke oplossing wordt nu verder uitgewerkt. Ondertussen bereidt Rijkswaterstaat de aanbesteding/inkoop voor. De bedoeling is de tijdelijke oplossing zo snel mogelijk te realiseren. Hoe snel dat kan is onder andere afhankelijk van de arbeidsmarkt beschikbaarheid van materialen. De openstelling is voorzien in begin 2023.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 11 mei organiseert Rijkswaterstaat met medewerking van de gemeente Groningen van 16:00 - 20:00 uur een inloopbijeenkomst in het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst informeren we omwonenden en gebruikers van de Gerrit Krolbrug onder andere over de tijdelijke verbetering en de vervanging van de brug. Lees meer in de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat (pdf 1 MB).

Voorkeursvariant nieuwe brug

Een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe Gerrit Krolbrug die er in 2026 moet liggen. Wethouder Broeksma: “Fietsers krijgen ruim baan. De brug gaat zo’n 30 procent minder vaak open. Dat is goed nieuws voor fietsers die straks minder vaak wachten en vaker kunnen doorfietsen.

Ook verbetert de verkeersveiligheid voor wegverkeer en scheepvaart. Kortom: de voorkeursvariant verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg en op het water.”

In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzocht wat de beste variant is voor de nieuwe Gerrit Krolbrug; voor omwonenden, fietsers, voetgangers, minder mobielen, automobilisten, bedrijven en voor de scheepvaart. De 4,5 meter-variant kwam als beste uit de bus omdat hierin alle belangen het beste tot hun recht komen.

In de lagere variant van 3,0 meter moeten fietsers in de toekomst minstens net zo vaak, maar mogelijk zelfs vaker en langer, wachten voor een open brug. Het gebruik van de fietsloopbruggen is veel minder aantrekkelijk omdat fietsers dan, met de fiets aan de hand, meer dan 7,5 meter omhoog moeten lopen. Vanwege de toekomstige schepen die er langs varen moeten de fietsloopbruggen volgens de richtlijnen 9,7 meter hoog zijn.

De lage brug scoort daarom minder goed op de doorstroming voor fietsers en scheepvaart en zorgt bovendien niet voor verbetering van de veiligheid op het water. Broeksma: “Samen met het bewonerscomité is het college blijven aandringen op het meenemen van de drie meter variant in de studies. Het is goed dat deze bewonersvariant serieus en zorgvuldig is onderzocht. Daaruit blijkt dat in sommige situaties de bewonersvariant een goede oplossing is maar in andere situaties een verslechtering.” 

De hogere variant van 5,7 meter is voor de gemeente onacceptabel, onder andere omdat de Korreweg vanaf de Oosterhamriklaan flink hoger wordt waardoor het woongenot van omwonenden in het geding is.

Wethouder Broeksma: “Bij het project zijn veel partijen betrokken die we uitgebreid hebben gesproken. Van bewonersorganisaties tot Schuttevaer, van VBNO tot het Groninger Landschap. Al hun belangen hebben we in kaart gebracht en afgewogen.

Vanuit de gemeente zijn veiligheid voor weggebruikers, behoud van de fiets-/loopbruggen en een goede inpassing van een nieuwe brug de randvoorwaarden. We kunnen daarom nu concluderen dat de voorkeursvariant ook echt het beste is voor Groningen.”

Raadsbesluit voorkeursvariant

Tijdens de raadsvergadering op 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorkeursvariant. Lees het raadsvoorstel en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeenteraad.

Meer weten over de voorkeursvariant?

Veelgestelde vragen over de nieuwe Gerrit Krolbrug

Het ontwerp van de nieuwe Gerrit Krolbrug is de beste variant voor onze inwoners. We merken dat er veel vragen zijn over het ontwerp. De meeste vragen gaan over hoe makkelijk je de brug over gaat met fiets, scootmobiel, kinderwagen of bijvoorbeeld scooter. Hieronder de antwoorden op die vragen.

Is de nieuwe Gerrit Krolbrug steil?

Fiets of loop maar eens vanuit het zuiden naar centrum over het Herewegviaduct, dat is ongeveer net zo steil (gemiddeld 2,2% en maximaal 2,5% hellingspercentage), daar gaan elke dag duizenden mensen over.

Is de nieuwe Gerrit Krolbrug hoog?

De brug wordt 4,5 meter hoog dat is twee meter hoger dan nu. Ook dat is te vergelijken met het Herewegviaduct.

Hoe vaak gaat de nieuwe brug open?

Omdat de brug hoger is, passen kleine schepen er onderdoor en hoeft hij 30 procent minder vaak open. Ook gaat de nieuwe brug sneller open en dicht. Dus de duizenden gebruikers kunnen vaker doorfietsen en hoeven minder over de loopbruggen. Dat is ook een groot voordeel voor mensen in bijvoorbeeld een scootmobiel, die niet over de loopbrug kunnen. Dat is belangrijk voor ze, omdat er geen alternatieve verbinding in de buurt is.

Hoe zit het met de nieuwe fietsloopbrug?

Bij de nieuwe fietsloopbrug moet je 2 meter verder omhoog met de trap dan nu. In het ontwerp zie je dat die trappen gelijkmatig omhooggaan. Als je de huidige fietsloopbrug kan gebruiken, lukt dat met de nieuwe zeker. En je hoeft ‘m dus minder vaak te gebruiken, omdat de brug vaker dicht blijft.

Maken veel fietsers gebruik van de loopbruggen?

"De Gerrit Krolbrug staat altijd open", horen we vaak. Onderzoek wijst uit dat de meeste fietsers niet willen wachten bij een open brug. Ruim twee derde kiest voor de trappen en fietsloopbruggen. Hoe lager de brug, hoe vaker en langer de brug open staat en hoe hoger de de trappen zijn om over de fietsloopbrug te kunnen.

Waarom duurt het nog tot 2026?

Een nieuwe brug is een omvangrijk project dat we zorgvuldig willen uitvoeren. Er ligt nu alleen een schetsontwerp, die we verder moeten uitwerken. Daarna doorlopen we allerlei planologisch procedures. Zodat alles volgens de regels gebeurt. Dan komt er een aanbesteding. Na die stappen kan de aannemer pas aan het werk.

Omleidingen Gerrit Krolbrug

Auto's

Het is nog niet duidelijk wanneer en wat voor brug er wordt teruggeplaatst. Meer informatie kunt u lezen op de website van Rijkswaterstaat

Kaart met adviesroute fietsers Gerrit Krolbrug

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Groningen Bereikbaar en Rijkswaterstaat. Indien de bruggen eerder open kunnen zullen we dit zeker doen. Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken samen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug.

Gerrit Krolbrug

Deze brug ligt in het verlengde van de Korreweg. Met ongeveer 15.000 fietsers die dagelijks de brug passeren, is het een van de drukste fietsverbindingen van Groningen. De nieuwe brug moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een nationale hoofdvaarweg en zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming van het wegverkeer.

Voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug voert ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de mogelijke varianten voor een nieuwe brug. Dit noemen we een variantenstudie. De variantenstudie eindigt met het vaststellen van de bestuurlijke voorkeursvariant. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Luchtfoto Gerrit Krolbrug

Documenten

Presentatie aan gemeenteraad 15 september 2021

Bestuurlijk overleg 26 maart 2021

Bestuurlijk overleg 6 november 2020

Bestuurlijk overleg 8 mei 2020

Bestuurlijk overleg 13 februari 2020

Brieven aan gemeenteraad

Correspondentie gemeente Groningen - Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Documenten participatiegroep Gerrit Krolbrug 18 augustus 2020

Analyse maakbaarheid voorkeursvariant Gerrit Krolbrug 2016 (Wob-verzoek oktober 2020)

Webinar 1 juli 2020

Overige documenten Gerrit Krolbrug

Documenten Paddepoelsterbrug