Scandinavische Havens

Scandinavische Havens is het gebied langs het Winschoterdiep tussen de Sontbrug en de Ring Zuid. Dit gebied gaat de komende jaren veranderen.

Toekomstperspectief

Voor de ontwikkeling van Scandinavische Havens is een gebiedsvisie opgesteld. Hierin wordt een toekomstperspectief geschetst van een levendig havenkwartier, met volop ruimte voor bedrijvigheid, zowel op het land als het water. Daarbij richten we ons op de maakindustrie en stadsverzorgende bedrijven uit het MKB. Zo kunnen we werkgelegenheid bieden aan inwoners van de omliggende gebieden, zoals de nieuwbouwwijken Stadshavens en Meerstad. Voortbouwend op het havengevoel wordt Scandinavische Havens een werkplaats nabij de stad en aan het water.

Locatie

Scandinavische Havens maakt deel uit van de Eemskanaalzone.

Het gebied van Scandinavische Havens ligt binnen de gele stippellijn.

Gebiedsvisie

Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en initiatiefnemers:

  • willen we geleidelijk aan toewerken naar een verdubbeling van het oppervlak aan bedrijfsruimte.
  • hebben we de ambitie om in het gebied een broedplaats te realiseren voor creatieve ondernemers, start-ups en zzp’ers.
  • willen we Scandinavische Havens benutten als plek voor flexwonen of een andere vorm van tijdelijk wonen. Een menging van werken met flexwonen zal meer reuring geven in het gebied.
  • wordt voorgesteld om de infrastructuur aan te passen, het water beleefbaar te maken en de groenstructuur te versterken.

Door het gebied beter aan te sluiten op zijn omgeving, wordt Scandinavische Havens de verbindende schakel tussen Stadshavens en bedrijventerrein Zuidoost.

Impressie bedoeld om met betrokkenen in gesprek te raken over intensivering van het ruimtegebruik.

Stand van zaken en vervolg

Van 5 juli tot 1 oktober 2023 kon u reageren op de Concept Gebiedsvisie Scandinavische Havens. In deze periode zijn 24 reacties ontvangen op de gebiedsvisie. Deze reacties zijn verwerkt in een reactierapport, dat als bijlage is toegevoegd aan de definitieve versie van de gebiedsvisie. In het rapport zijn de reacties voorzien van een antwoord en is aangegeven of een reactie wel/niet tot aanpassing van de gebiedsvisie hebben geleid. Iedereen die een reactie heeft ingediend, heeft per mail een terugkoppeling gehad met een verwijzing naar hun reactie in het reactierapport.

Vervolg

In het vervolgtraject gaat de gemeente het ruimtelijk ontwerp uit de gebiedsvisie verder uitwerken. Dit doet de gemeente in samenspraak met de vastgoedeigenaren en ondernemers in het gebied.

Planning

2024

  • Gebiedsvisie is samen met reactierapport vastgesteld door het college van B&W.
  • De gemeente werkt het ruimtelijk ontwerp uit de gebiedsvisie verder uit, in samenspraak met de ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied.

Onderzoeken en onderbouwing

Contact en nieuwsbrief

  • Wilt u informatie ontvangen over de veranderingen in Scandinavische Havens? Neem dan een abonnement op de Nieuwsbrief Zuid.
  • Vragen? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon van de gemeente Groningen. Vul 'Scandinavische Havens' in bij 'Onderwerp'.