Eemskanaalzone

Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad.

Eemskanaalzone: Stad aan het water

De plannen staan beschreven in de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water. Het doel van het project Eemskanaalzone: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt. Er zijn 4 deelgebieden:

  1. Stadshavens
  2. Scandinavische Havens
  3. Bedrijventerrein Driebond
  4. Nieuw woon-werkgebied Eemskanaalzone en nieuwe route Meerstad

De Eemskanaalzone wordt gefaseerd ontwikkeld: niet alles kan en hoeft tegelijk en niet alle gebieden komen direct al in aanmerking voor ontwikkeling.

Deelgebied 1: Stadshavens

Het eerste gebied dat we concreet gaan ontwikkelen, is deelgebied 1: Stadshavens. Het gaat om het gebied in het oosten van de stad, tussen het Damsterdiep en de Sontweg.

Stadshavens wordt een levendige, stedelijke wijk aan het water. Voor alle typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) huur. Ze worden duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur.

Ook wordt Stadshavens een autoluw en groen gebied. De ontwikkelende partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling. Op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark.

De gemeente Groningen gaat dit gebied ontwikkelen samen met de marktpartijen en woningcorporaties die hier grond bezitten. In totaal gaat het om 3300 woningen. Kijk voor meer informatie op de website Stadshavensexterne-link-icoon.

Deelgebied 2: Scandinavische Havens

Een levendig havenkwartier met volop ruimte voor bedrijvigheid, zowel op het land als op het water, veilig te bereiken en stevig in het groen. Dat beeld hebben we voor ogen voor de toekomst van deelgebied 2.

Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en initiatiefnemers willen we in Scandinavische Havens geleidelijk toewerken naar een verdubbeling van het oppervlak aan bedrijfsruimte. We richten ons hierbij op de maakindustrie en stadsverzorgende bedrijven uit het MKB. Ook hebben we de ambitie om een broedplaats voor creatieve ondernemers en een vorm van tijdelijk wonen te realiseren. Zo zorgen we voor meer reuring in het gebied. Verder stellen we voor om de bereikbaarheid voor fietsers te verbeteren, het water beleefbaar te maken en de groenstructuur te versterken. Door het gebied beter aan te sluiten op zijn omgeving, wordt Scandinavische Havens de verbindende schakel tussen Stadshavens en bedrijventerrein Zuidoost.

Dit toekomstperspectief staat omschreven in de gebiedsvisie Scandinavische Havens. Van 5 juli tot 1 oktober 2023 kunt u hierop reageren.

Deelgebied 3: Driebond

Wij willen met eigenaren en gebruikers samen verkennen wat de mogelijkheden en wensen zijn, met name voor de zone langs de Sint Petersburgweg. De plannen voor deelgebied 3 werken we later uit.

Deelgebied 4: Eemskanaalzone en Meerstad

Voor het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas maakt Bureau Meerstad een plan. Dit wordt een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen. In de Agenda voor de Toekomst staan de eerste uitwerkingen voor dit gebied.

Daarnaast komt er een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Deze route komt tussen de Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan in Meerstad. Het ontwerp is samen met omwonenden gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, ligt de nieuwe route er halverwege 2023.

Kijk voor meer informatie op toekomstmeerstad.euexterne-link-icoon.

Meer informatie