Broedplaatsen

De afgelopen jaren staat de beschikbare ruimte voor broedplaatsen onder druk. Dat komt vooral door de grote vraag op de markt voor woningbouw en ruimte voor bedrijven. Dit terwijl de creatieve sector juist groeit. In het eerste kwartaal van 2024 komen we daarom met een aangescherpte aanpak om in te spelen op deze situatie. We betrekken de gebruikers van broedplaatsen bij de ontwikkeling van de plannen.

Wat zijn broedplaatsen?

Broedplaatsen zijn plekken en gebouwen waar verschillende creatieve ondernemers en/of kunstenaars werken en soms ook wonen. Vaak gaat het om startups in de creatieve sector, de ICT, kleinschalige maakindustrie en ambachten. In de regel wordt deze groep aangeduid als de creatieve industrie. Zij draagt bij aan onze economie, vestigingsklimaat en een bruisende, levendige gemeente.

In 2020 was de Aanpak Broedplaatsen vastgesteld (zie documenten). De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: voldoende en betaalbare ruimte, ruimte voor innovatie en vernieuwing en het ondersteunen van talent en ondernemerschap. Deze uitgangspunten blijven van kracht.

Overzicht broedplaatsen

Broedplaatsen kennen verschillende vormen. In Groningen onderscheiden we 4 typen: atelierpanden, broedplaatsen, incubators en bedrijfsverzamelgebouwen (zie onderstaande documenten voor meer informatie en uitleg). In de gemeente Groningen zijn 46 van deze locaties aanwezig. Daartoe behoren 8 atelierpanden, 17 broedplaatsen, 9 incubators en 12 bedrijfsverzamelgebouwen. Op deze locaties worden in totaal 1150 werkruimten en bijna 500 woonruimten verhuurd. Het totale oppervlakte aan werkruimte bedraagt 158.000 m2.

Onderzoeken 2023

Om het beleid aan te scherpen zijn er 3 onderzoeken uitgevoerd door Noorderruimte/Hanzehogeschool Groningen, Roemte en Nesk. Deze onderzoeken vindt u onder Documenten. In de Samenvatting onderzoeken – juli 2023 staan op pagina 6 t/m 8 de belangrijkste thema’s en opmerkingen van betrokken organisaties, eigenaren en gebruikers, die naar voren zijn gebracht tijdens de bijeenkomst op 20 juni 2023.

  1. Het onderzoek van Noorderruimte/Hanzehogeschool Groningen gaat in op het aanbod aan werklocaties voor creatieve en innovatieve bedrijvigheid in de gemeente. Daarbij is ook onderzocht of er voldoende aanbod is in de toekomst aan de hand van de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn. Dit is vergeleken met andere gemeenten in Nederland.
  2. Het rapport van Roemte presenteert informatie over meer dan 20 broedplaatsen in 5 verschillende steden. Hun initiatiefnemers en huurders hebben informatie gegeven over de bedrijfsvoering, het functioneren en de relatie die ze hebben met het gemeentelijk beleid. Daarnaast is onderzocht wat verschillende gemeenten inzetten om broedplaatsen te faciliteren.
  3. In het document van Nesk wordt teruggeblikt op het ontstaan van het startup-ecosysteem in Groningen. De lessen en succesfactoren van verschillende locaties worden belicht, gevolgd door een advies voor te nemen stappen in de nabije toekomst.

Planning

20 juni 2023

Bijeenkomst om de belangrijkste opbrengsten van bovenstaande onderzoeken te toetsen aan de praktijk. Hiervoor waren gebruikers, kunstenaars, instellingen, vastgoedeigenaren en ondernemers uitgenodigd. Ons voornemen is dit in de toekomst vaker en regelmatiger te organiseren.

18 juli 2023

Brief van college aan de gemeenteraad over de richting voor de ontwikkeling van een nieuw beleidskader broedplaatsen (zie documenten).

27 september en 11 oktober 2023

Het college van B&W hield een beeldvormende en meningsvormende sessie met de gemeenteraad. De meningsvormende sessie met de gemeenteraad kunt u terugkijken op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Tweede kwartaal 2024

Opleveren uitgewerkt beleidskader voor broedplaatsen met concrete maatregelen voor de toekomst.

Documenten

Contact

Heeft u vragen over broedplaatsen, de onderzoeken of het proces?
Stuur ons dan een bericht via het contactformulierexterne-link-icoon. Vermeld duidelijk over welk onderwerp het gaat.