document iconHelpman-Noord

Helpman-Noord heeft een gebiedsvisie. In deze visie staat welke ontwikkelingen er zijn en hoe het gebied eruit gaat zien in de toekomst.

Gebiedsvisie

Er verandert veel in Helpman-Noord, maar ook er omheen. Het gaat  bijvoorbeeld om de inrichting van de zuidelijke ringweg en wijkvernieuwing in de Wijert. Het is belangrijk dat de veranderingen goed op elkaar aansluiten en passen in de bestaande omgeving.

In de gebiedsvisie staat onder meer beschreven: de bouw van ongeveer 600 woningen, de terreinen van Gomarus en Terra, goede verbindingen naar het station en centrum en het bestaande groen, waaronder het Sterrebos, parkeren, sport en verkeer. Ook is er aandacht voor onderdelen uit het verleden zoals de Helperlinie (Wikipedia) en het Helperdiep. 

Locatie

Bekijk plattegrond van plangebied Helpman-Noord met de functies van de deelgebieden: Gomaruscollege, sportveldlocaties, Terra, Technische School, Kermisexploitantenterrein (KET), Helperkade, Jullensblok, Jullenshof en de Hoefijzerfabriek.

Bekijk de kaart van plangebied Helpman-Noord met daarin de wegen, water, groen, gebouwen, te slopen/te vernieuwen gebouwen, paden, de vleermuisbunker enzovoort.

Inspraakreacties

Er zijn 34 reacties binnengekomen op de concept-gebiedsvisie. Deze kunt u vinden in de reactienota bij de documenten. Hierin staat wat we met de reacties hebben gedaan. Vragen worden beantwoord en er wordt uitgelegd of de gebiedsvisie hierdoor is aangepast. De reactienota is op 5 april door de raad vastgesteld.

Parkzone en openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk om gebruikers, bewoners, eigenaren en andere belanghebbenden te betrekken bij de uitwerking van de Parkzone. Het gaat dan over de inrichting van het gebied van en rondom de sportvelden en de verbindingen naar het station/centrum en het groen waaronder het Sterrebos. Vanwege de ecologische waarden in het gebied van de Parkzone, laten we eerst een flora en fauna (bureau)onderzoek uitvoeren voordat we daadwerkelijk starten met de uitwerking. Ook over de bestaande openbare ruimte overleggen we graag met u. We horen graag van u of u ideeën hebt om bepaalde plekken te verbeteren.

Projecten projectontwikkelaars en woningcorporatie

Voor de andere onderdelen zoals woningbouw zijn de woningcorporatie en de projectontwikkelaars verantwoordelijk. Omwonenden en andere belangstellenden worden daarom door deze organisaties betrokken bij de verdere uitwerking van hun plannen. Inmiddels zijn er al verschillende inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Planning

  • September/oktober 2023 – Flora en fauna onderzoek.
  • Daarna – Start opstellen ontwerp Parkzone met snel te behalen, kleine resultaten in de openbare ruimte samen met gebruikers, bewoners en andere betrokkenen en belanghebbenden.

Geweest

  • 5 april – Geamendeerd Besluit Gebiedsvisie, inclusief reactienota in de raad.
  • 25 oktober 2021 – Informatieavond in het Gomaruscollege over concept Gebiedsvisie.
  • 25 oktober – 6 december 2021 Inspraakperiode op Gebiedsvisie.
  • 21 februari – College besluit om de raad voor te stellen om de  gebiedsvisie en reactienota vast te stellen.

Documenten

Contact en nieuwsbrief

Wilt u informatie ontvangen over de veranderingen in Helpman-Noord, neem dan een abonnement op de nieuwsbrief-Zuid.

Vragen? Neem dan contact met het projectteam Helpman-Noord via: Helpman-Noord@groningen.nl.