housing-forms iconGroningen stad aan de Hunze

De gemeente wil de oude rivierloop van de Hunze in ere herstellen.

Herstel oude rivierloop de Hunze

De Hunze is een belangrijke, historisch waardevolle, groenblauwe structuur in de gemeente Groningen. Deze oude rivierloop is op sommige delen van het traject nog nauwelijks herkenbaar. In de omgevingsvisie van de gemeente Groningen ambiëren we om de oude Hunzeloop weer een prominente plek te geven. Dit is ook vastgelegd in het coalitieakkoord.

Met het herstel van de Hunzeloop willen we een stevige (groenblauwe) structuur toevoegen die:

  • het stadslandschap versterkt,
  • sturing kan geven aan nieuwe ontwikkelingen,
  • kan bijdragen aan biodiversiteit, groen en waterberging in stedelijk gebied.

Ontwikkelkader en uitvoeringsplan

Het ontwikkelkader geeft een agenda mee aan ontwikkelende partijen om het Hunzeherstel mee te nemen in ruimtelijke plannen. Een aantal initiatieven pakken we vanuit de gemeente Groningen zelf op. Deze projecten worden opgenomen in een uitvoeringsplan.

Pas wanneer er ingrepen plaats gaan vinden in en rondom het Hunzegebied, bekijken we per project wat er mogelijk is om een deel van het Hunzeherstel uit te voeren. Dan starten we een gebiedsproces en zoeken we samen met grondeigenaren en andere partijen naar mogelijkheden om het Hunzeherstel hier uit te voeren. Tijdens zo’n gebiedsproces is er volop ruimte voor inspraak.

Inspraak

Van 19 juli t/m 29 september 2023 kon u reageren op de inhoud van het concept-ontwikkelkader. De gemeente stelt nu het definitieve ontwikkelkader en het bijbehorende uitvoeringsplan vast.

Meer informatie