permits iconWet Goed Verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg.

Regels

In de wet staan nieuwe regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. Door deze regels zijn huurders beter beschermd.

De nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gaan over:

 • Voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
 • Vragen van maximaal 2 maanden kale huur aan borg
 • Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst
 • Informeren van huurders over rechten en plichten ten aanzien van de huurwoning
 • Voorkomen van onredelijke servicekosten
 • Specifieke regels bij verhuur aan arbeidsmigranten

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Meldpunt

U kunt een melding doen als een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan deze regels houdt. Melden is gratis en kan anoniem.

Informatie voor huurders

Algemene vragen over huur en verhuur van een woning kunt u stellen aan het Steunpunt Huren.

Via de website van de Rijksoverheid kunt u uw huurprijs controleren. Als de puntentelling aangeeft dat u teveel huur betaalt, dan kunt u dat aangeven bij het Steunpunt Huren. Daar helpen ze u om dit aan te kaarten bij uw verhuurder of kunnen een procedure starten bij de huurcommissie. Het puntenstelsel is op dit moment nog niet wettelijk afdwingbaar.

Informatie voor verhuurders

Om woondiscriminatie tegen te gaan, moet u:

 • een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken
 • gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria
 • aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen

Vanaf 1 januari 2024 moet u de werkwijze:

 • schriftelijk vastleggen
 • openbaar maken
 • aanpassen als dat nodig is
 • bekend maken bij uw eventuele werknemers

Vraagt u uw huurder een waarborgsom te betalen? Die waarborgsom mag sinds 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten voor 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Dat heeft de rechter bepaald.

U moet de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst aan uw huurder terugbetalen. U mag alleen de volgende vier kosten verrekenen met de waarborgsom:

 • Achterstallige huur
 • Servicekosten
 • Schade aan de huurwoning die voor de rekening van de huurder is
 • Energieprestatievergoeding

Andere kosten zoals administratiekosten mogen niet verrekend worden met de waarborgsom. Bij verrekening met de waarborgsom betaalt u het resterende bedrag binnen 30 dagen na beëindiging van de huur terug aan de huurder.

Verplicht informeren

U bent verplicht de huurder schriftelijk te informeren over een verrekening op de waarborgsom. Hierover stuurt u een volledige kostenspecificatie aan de huurder.

U moet de huurder bij het sluiten van het huurcontract schriftelijk informeren over de volgende punten:

 • De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met u is afgesproken.
 • U mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld als er een dringende noodsituatie is.
 • De verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming. U kunt deze links ook doorgeven aan de huurder.
 • Wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op de website van de Rijksoverheid over de kostenverdeling bij gebreken. Raadpleeg zelf ook het Gebrekenboek (1 juli 2023) van de Huurcommissie. Daarin staat hoe zij mogelijke gebreken aan de huurwoning in het algemeen beoordeelt.
 • Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op de website van de Rijksoverheid die ingaat op wanneer u naar de Huurcommissie kan en naar de kantonrechter. 
 • Als u een waarborgsom in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
  • de hoogte van de waarborgsom;
  • de termijnen waarbinnen u de waarborgsom moet terugbetalen;
  • de manier waarop u de waarborgsom moet terugbetalen.
 • Contactgegevens waar de huurder vragen over de woning kan stellen.
 • Als u servicekosten bij uw huurder in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
  • de hoogte van de servicekosten;
  • uw jaarlijkse volledige kostenspecificatie aan de huurder.
 • Vanaf 1 januari 2024 moet u de huurder ook informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt.

U mag servicekosten in rekening brengen. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U mag geen onredelijke servicekosten aan uw huurder vragen. In het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie vindt u een overzicht van de toegestane servicekosten. Ook geeft u de huurder ieder jaar een afrekening van de servicekosten.

Als u de woning aan een arbeidsmigrant verhuurt, dan gelden de volgende extra regels:

 • U moet de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst vastleggen.
 • De informatie over de algemene rechten en plichten van de huurder moet u aanbieden in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt of waar hij de voorkeur aan geeft.