Wet Goed Verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg.

Regels

Door de Wet Goed Verhuurderschap moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan nieuwe regels houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. Zo worden huurders beter beschermd. Ook kunnen huurders klachten melden bij de gemeente.

Waar gaan de nieuwe regels voor verhuur over?

 • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie.
 • Het voorkomen en tegengaan van intimidatie.
 • Verhuurders mogen maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.
 • Het schriftelijk informeren van huurders over rechten en plichten voor de woning.
 • Het voorkomen van onredelijke servicekosten.
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen dubbele bemiddelingskosten vragen.
 • Een aparte huurovereenkomst in de juiste taal voor arbeidsmigranten (buitenlandse werknemers uit een land binnen de Europese Unie).

Lees meer over de Wet Goed Verhuurderschap op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon. Er bestaat ook een uitlegvideo. Deze video is ook beschikbaar met ondertiteling in andere talen: Engels (Englishexterne-link-icoon), Spaans (Españolexterne-link-icoon), Pools (Polskiexterne-link-icoon), Roemeens (Românâexterne-link-icoon) en Bulgaars (българскиexterne-link-icoon).

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Houdt een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels? Dan kunnen huurders dat melden bij het meldpunt van de gemeente. Een melding doen is gratis en kan anoniem. Een anonieme melding kan het onderzoek wel lastig of onmogelijk maken.

Ga naar het meldpunt >

Informatie voor huurders

Algemene vragen over de huur en verhuur van een woning kunt u stellen aan het Steunpunt Hurenexterne-link-icoon. Daar kunt u ook juridisch advies krijgen. Daarnaast kunt u terecht bij het Juridisch Loketexterne-link-icoon. Zij bieden gratis eerste hulp bij juridische vragen.

Via de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon kunt u uw huurprijs controleren. Betaalt u volgens de puntentelling te veel huur? Dan kunt u dat laten weten aan het Steunpunt Hurenexterne-link-icoon.

Het Steunpunt Huren kan u helpen om:

 • de situatie te bespreken met uw verhuurder;
 • een procedure te starten bij de Huurcommissie.

Ja. Huurt u van een woningcorporatie en wilt u ongewenst verhuurgedrag melden? Dan kunt u een melding doen bij de corporatie die de woning verhuurt.

Regels voor verhuurders

Als verhuurder of verhuurbemiddelaar moet u zich houden aan de regels van de Wet Goed Verhuurderschap. Hieronder leest u meer over deze regels. De gemeente houdt toezicht en zorgt voor handhaving. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente met een waarschuwing, boete of andere maatregel komen.

Brochure 'Verhuurt u een woonruimte? Dan gelden deze regels.'externe-link-icoon

Om woondiscriminatie tegen te gaanexterne-link-icoon, moet u:

 • een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken
 • gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria
 • aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen

Brochure ‘Discriminatie op de woningmarkt’


Vanaf 1 januari 2024 moet u de werkwijze:

 • schriftelijk vastleggen
 • openbaar maken
 • aanpassen als dat nodig is
 • bekend maken bij uw eventuele werknemers

Om intimidatie tegen te gaan, moet u:

 • op een juiste manier en met respect voor de huurder omgaan met klachten;
 • geen vormen van fysieke of seksuele bedreigingen of intimidatie hanteren;
 • er niet bewust voor zorgen dat voorzieningen in de woning niet (goed) gebruikt kunnen worden;
 • de huurder niet chanteren (bijvoorbeeld dreigen met het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract of met het opzeggen van de bestaande huurovereenkomst).

Vraagt u uw huurder een waarborgsomexterne-link-icoon te betalen? Die waarborgsom mag sinds 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. 

Ook moet u de huurder bij een waarborgsom informeren over:

 • de hoogte van de waarborgsom;
 • de termijnen waarbinnen de huurder deze som moet terugbetalen;
 • de manier waarop de huurder deze som moet terugbetalen.

U bent verplicht duidelijke afspraken te maken met uw huurder en deze vast te leggen in een huurcontract.

U bent verplicht de huurder schriftelijk te informeren over de volgende zaken:

 • De rechten en plichten van de huurder. Deze volgen uit de Regeling goed verhuurderschapexterne-link-icoon.
 • Contactgegevens waarbij de huurder terecht kan met vragen over de woning.
 • Als u een waarborgsom rekent: de hoogte van de waarborgsom, de termijnen waarbinnen de huurder deze som moet terugbetalen en de manier waarop de huurder deze som moet terugbetalen.
 • Als u de huurder servicekosten laat betalen: de hoogte van de servicekosten en een jaarlijks en volledig kostenoverzicht voor de huurder.
 • De contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt.

De wet omschrijft welke kosten onderdeel zijn van de kale huurprijs en welke kosten u als servicekosten mag rekenen. Er zijn ook voorzieningen (en daarmee kosten) die hierbuiten vallen.

Kale huurprijs

 • De kale huurprijs is het bedrag dat de huurder maandelijks betaalt voor het huren van de woning, samen met de kosten voor voorzieningen die niet los te zien zijn van de gehuurde woning (de ‘onroerende aanhorigheden’).
 • Sommige woonconcepten kennen gemeenschappelijke ruimten, waartoe huurders exclusief toegang hebben. Bijvoorbeeld een studie- of hobbyruimte. Deze ruimten zitten in de kale huur. Denk ook aan de collectieve cv-installatie, het trappenhuis, gemeenschappelijke tuin.

Servicekosten

 • Servicekosten zijn kosten voor geleverde zaken en diensten die boven op de kale huur komen en te maken hebben met wonen. De huurder betaalt hier maandelijks een bedrag voor. U geeft elk jaar een overzicht van de gerekende servicekosten en de opbouw hiervan. Dat doet u voor 1 juli.
 • Het gaat om werkelijk gemaakte en redelijke kosten. U mag geen winst maken. Voorbeelden zijn: werkzaamheden van de huismeester, schoonmaak en kleine reparaties en het gebruik van meubels, gas, water en licht zonder eigen meter.

Overige kosten

 • Betaalt u de gemeentebelastingen (het gebruikersdeel van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing)? Dan stuurt u hiervoor een aparte rekening aan de huurder. Deze kosten mogen niet via de kale huur of de servicekosten gerekend worden.
 • Voor aanvullende zaken en diensten (onder andere fitness, zorg en maaltijdservice) kunt u met uw huurder een apart contract afsluiten.

In de wet is bepaald dat verhuurders en verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten in rekening mogen brengen.

Als u de woning aan een arbeidsmigrant (uit een land binnen de Europese Unie) verhuurt, dan gelden de volgende extra regels:

 • U moet de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst vastleggen.
 • De informatie over de algemene rechten en plichten van de huurder moet u aanbieden in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt of waar diegene de voorkeur aan geeft.

Een arbeidsmigrant is een buitenlandse werknemer die voor zijn of haar werk tijdelijk in Nederland woont.

Naast de regels hierboven is het goed om de huurder bij het sluiten van het huurcontract ook schriftelijk te informeren over de volgende zaken: