Welstand

Voor het bouwen of ingrijpend veranderen van een gebouw is een omgevingsvergunning nodig. Als onderdeel van die vergunning toetst de gemeente ook of het plan wel in de omgeving past. Dat heet de welstandstoets. Zo wordt er gekeken naar het ontwerp van het gebouw, hoe het zich verhoudt tot de omgeving en de bouwtechnische en esthetische uitwerking. Groningen wil zorgvuldig omgaan met de omgeving en hiermee aantrekkelijk blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Sneltoetscriteria

Veel aanvragen voor een omgevingsvergunning gaan over kleine veranderingen aan de bestaande bebouwing. Ook hier is het belangrijk dat de kwaliteit van de bebouwing en het straatbeeld overeind blijft. Voor de meest voorkomende kleine bouwplannen heeft de gemeente sneltoetscriteria opgesteld. Zo kunt u snel zien aan welke criteria uw bouwplan moet voldoen.

Kaders voor toetsing

Elke week behandelen het Atelier Stadsbouwmeester en de monumentencommissie nieuwe aanvragen.

De aanvragen worden getoetst aan diverse kaders. Zo zijn er:

De Welstandsnota (pdf 20,4 MB) heeft als doel om bij bouwplannen de beoordeling van welstand binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen. Daarmee dienen we de rechtszekerheid van initiatiefnemers met plannen. Daarnaast waarborgt de Welstandsnota de kwaliteit van de welstandstoetsing en biedt deze samenhang in gemeentelijk beleid dat zich richt op de kwaliteit van het stadsbeeld.

Bij uw bouwproject is het ook belangrijk om met diverse zaken rekening te houden, zoals kwaliteit, het karakter van de wijk en duurzaamheid. En betrek ook uw buren bij uw plannen. Zo zijn er nog meer aandachtspunten voor bouwers. Lees ze in de 10 vuistregels.

Ook heeft de gemeente voor bepaalde gebieden specifieke beeldkwaliteitsplannen opgesteld.

Excessenregeling

De gemeente ziet er op toe dat een verbouwing of nieuwbouw volgens de vergunning wordt uitgevoerd. Ook voor bouwprojecten waarvoor geen vergunning nodig is, gelden de regels op het gebied van welstand.

Om te voorkomen dat bouwwerken toch ernstig in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand, bestaat de excessenregeling. We spreken van een 'exces' wanneer iedereen kan zien dat het uiterlijk of de positie van een bouwwerk buitensporig afwijkt van de omgeving. Of dat het bouwwerk afbreuk doet aan de ruimtelijke samenhang, de kwaliteit en de eigenheid van een plek.

De regeling geldt ook voor (varende) bouwwerken die, bijvoorbeeld door gebrekkig onderhoud, ernstig verwaarloosd en vervallen zijn. In dit soort gevallen kan de gemeente eisen dat een bouwwerk wordt aangepast volgens welstandscriteria of zelfs moet worden afgebroken.