Specifieke privacyverklaringen

De gemeente Groningen kent ook specifieke privacyverklaringen.

Wat is een specifieke privacyverklaring?

Het privacybeleid en de algemene privacyverklaring van de gemeente Groningen beschrijven in hoofdlijnen hoe met de persoonsgegevens van inwoners wordt omgegaan. 

In de specifieke privacyverklaringen is te vinden hoe de gemeente Groningen binnen een specifiek proces met persoonsgegevens omgaat. Bijvoorbeeld welke persoonsgegevens worden gebruikt, onder welke grondslag en voor hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

De specifieke privacyverklaringen zijn onderverdeeld in deze categorieën: 

 • Afval
 • Bouwen en wonen
 • Burgerzaken, contact en dienstverlening
 • Cultuur, sport en vrije tijd
 • Energie, klimaat en groen
 • Enquêtes, onderzoek en statistiek
 • Jeugd en onderwijs
 • Ondersteuning en zorg
 • Parkeren, verkeer en bouwprojecten
 • Regelingen, vergoedingen en extra's
 • Veiligheid
 • Werk en inkomen
 • Overige

Afval

Volgt binnenkort

Bouwen en wonen

Volgt binnenkort

Burgerzaken, contact en dienstverlening

Dit is de privacyverklaring van de gemeente Groningen voor het Meldpunt Overlast en Zorg. Hierin leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

Het Meldpunt Overlast en Zorg is een samenwerkingsverband van de gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties. Burgers en bedrijven kunnen bij het meldpunt terugkerende overlast in de woon- en leefomgeving melden of melden dat zij zich zorgen maken over iemand uit hun woon- en leefomgeving. De functionarissen van het MOZ nemen de meldingen in behandeling, bepalen welke partijen bij een casus worden betrokken en voeren desgevraagd procesregie. Zowel gegevens over de melder als over de potentieel overlastgever of zorgbehoevende worden geregistreerd. 

Het doel van de verwerking

Om de werkzaamheden van het Meldpunt Overlast en Zorg uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt om:

a. het op effectieve wijze beperken en bestrijden van (woon)overlast door het treffen van maatregelen tegen overlast gevende personen;

b. personen waarover bezorgdheid bestaat toe te leiden naar en te motiveren voor passende zorg, ondersteuning en dienstverlening.

Hieronder geven wij u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is de grondslag van de verwerking?  

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig.De persoonsgegevens worden voor de werkzaamheden van het Meldpunt Overlast en Zorg verwerkt op grond van: 

 • Taak van algemeen belang (voor degenen op wie de melding betrekking heeft). Het Meldpunt Overlast en Zorg handelt op grond van artikel 151d en 172 Gemeentewet (Burgemeester verwerkingsverantwoordelijke) en artikelen 2.1.1 en 2.3.1 t/m 2.3.3 en 5.1.1 en 5.2.1 WMO (College van B&W verwerkingsverantwoordelijke)
 • Toestemming (voor melders)

Voor melders geldt de grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd bij het doen van een melding. Het geven van toestemming is niet verplicht.

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen worden verwerkt:

 • Degenen op wie de melding betrekking heeft
 • Melders 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt van degenen op wie de melding betrekking heeft:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN 
 • Medische gegevens (afhankelijk van inhoud melding; kan bijvoorbeeld via info politie), 
 • Eventuele maatregelen of anderszins relevante informatie over de betrokkene (kan bijvoorbeeld over de situatie gaan of veiligheidsrisico)

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt van de melders:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • BSN, automatisch via DigiD

De bovenstaande persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte tussen convenantpartners van het Meldpunt Overlast en Zorg (gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties) gedeeld voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het Meldpunt Overlast en Zorg. Bij elke melding wordt afzonderlijk beoordeeld welke persoonsgegevens moeten worden gedeeld en met welke convenantpartner. Hierbij worden alleen persoonsgegevens gedeeld die de ontvangende partij nodig heeft voor de verdere behandeling van de melding.

Het convenant is openbaar.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens is de afdeling Uitvoering & Services van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen verantwoordelijk.

Verder wordt voor de verwerking door de gemeente gebruikgemaakt van de E-Suite, waarvoor de organisatie Dimpact verwerker is in opdracht van gemeente Groningen. Hiervoor bestaat een verwerkersovereenkomst met Dimpact.

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens blijven niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor de werkzaamheden van het Meldpunt Overlast en Zorg worden de persoonsgegevens 5 jaar bewaard.

Profilering

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de werkzaamheden van het Meldpunt Overlast en Zorg wordt door gemeente Groningen geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal privacyrechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u heeft met betrekking tot uw privacy en de wijze waarop u deze rechten kan uitoefenen, verwijzen wij u naar deze paginaexterne-link-icoon van website van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, zoals de BIO en ISO 27001. 

Meer informatie

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht op de websiteexterne-link-icoon van de gemeente Groningen. Hierexterne-link-icoon vindt u onder andere de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

Wil je meer informatie over privacy en jouw rechten? Bezoek dan www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Wij hebben deze privacyverklaring op 16 mei 2024 voor het laatst gewijzigd.

Cultuur, sport en vrije tijd

Volgt binnenkort

Energie, klimaat en groen

Volgt binnenkort

Enquêtes, onderzoek en statistiek

Volgt binnenkort

Jeugd en onderwijs

Dit is de privacyverklaring van Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), afdeling jeugdhulp van de gemeente Groningen voor het onderzoek jeugdhulp op scholen. Hierin leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

Inzicht verkrijgen in de verstrekte jeugdhulp per school binnen de gemeente Groningen. Doel is om inzicht te krijgen in de kosten van Jeugdhulp, welke aanbieders er per school zijn en welke Jeugdhulp er per school wordt geboden. Deze gegevens worden vervolgens als basis gebruikt om met de scholen en jeugdhulpaanbieders in gesprek te gaan om de jeugdhulp te verbeteren. 

Het doel van de verwerking

Om het onderzoek jeugdhulp op scholen uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt om jeugdhulp effectiever in te kunnen zetten en om de samenwerking tussen onderwijs en WIJ teams te bevorderen. Het doel is om de best passende aanbod voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte te kunnen organiseren. 

Hieronder geven wij u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is de grondslag van de verwerking?

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De persoonsgegevens worden voor het onderzoek jeugdhulp op scholen verwerkt op grond van: 

 • Jeugdwet (art. 2.1 en 2.2)
 • Artikel 89 in samenhang met overweging 126  van de AVG en artikel 7.4.4 lid 1 sub c van de Jeugdwet in combinatie met een verenigbaar doel vanuit de Leerplichtwet, de Jeugdwet en de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020. 

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen worden verwerkt:

 • Leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar 
 • Op alle scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen. 
 • Deze gegevens worden opgevraagd over de 3 voorafgaande schooljaren, dus 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023. De peildatum is telkens 1 februari

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • BSN
 • Geboortedatum 
 • NAW 
 • School(type) 
 • BRIN 
 • Product categorie 
 • Aanbieder
 • Verwijzer 
 • Indicatie 
 • Kosten 

De persoonsgegevens zijn afkomstig van interne afdelingen van de gemeente Groningen.  

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens is de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)

van de gemeente Groningen verantwoordelijk. De verwerking van de persoonsgegevens is niet uitbesteed aan een externe partij. 

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens blijven niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor het onderzoek jeugdhulp op scholen worden de persoonsgegevens bewaard tot het definitieve rapport (2 maanden).

Profilering

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het onderzoek jeugdhulp op scholen wordt door gemeente Groningen geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering. 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal privacy rechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u heeft met betrekking tot uw privacy en de wijze waarop u deze rechten kan uitoefenen, verwijzen wij u naar deze paginaexterne-link-icoon van website van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgende de BIO.

Meer informatie

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht op de websiteexterne-link-icoon van de gemeente Groningen. Hierexterne-link-icoon vindt u onder andere de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

Wil je meer informatie over privacy en jouw rechten? Bezoek dan www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Wij hebben deze privacyverklaring op 01-07-2024 voor het laatst gewijzigd.

Ondersteuning en zorg

Dit is de privacyverklaring van Programma Nieuwkomers van de gemeente Groningen voor het maken van afspraken met de mobiele tandartspraktijk. Hierin leggen we uit waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u hebt.

U hebt een afspraak gemaakt met de mobiele tandartspraktijk. De mobiele tandartspraktijk wordt ingezet voor het verlenen van tandheelkundige zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Het doel van de verwerking

Om uw afspraak mogelijk te kunnen maken, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Hieronder geven we u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is de grondslag van de verwerking? 

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De persoonsgegevens voor het maken van een afspraak met de mobiele tandartspraktijk worden verwerkt op grond van:

 • Een taak van algemeen belang (Regeling opvang ontheemden Oekraïne)

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen worden verwerkt:

 • Mensen die een afspraak maken bij de mobiele tandartspraktijk.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • RMO-zorgnummer
 • Burgerservicenummer
 • Reden tandartsafspraak

Bovenstaande persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte gedeeld met Europe Medicare. Europe Medicare maakt gebruik van mobiele tandartspraktijken en verzorgt uw afspraak.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Concernstaf van de gemeente Groningen verantwoordelijk.

Verder wordt voor de verwerking door de gemeente gebruikgemaakt van de Exquise Next Generation, waarvoor de organisatie Europe Medicare verwerker is in opdracht van gemeente Groningen. Hiervoor bestaat een verwerkersovereenkomst met Europe Medicare.

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard?

Europe Medicare is verplicht uw dossier tenminste twintig jaar te bewaren. Uw gegevens worden bewaard zodat deze (indien nodig) kunnen worden overgedragen aan een andere zorgverlener.

De gemeente Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Profilering

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het maken van een tandartsafspraak wordt door gemeente Groningen geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt een aantal privacy-rechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U hebt bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u hebt met betrekking tot uw privacy en de wijze waarop u deze rechten kan uitoefenen, verwijzen we u naar deze paginaexterne-link-icoon van website van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, zoals de BIO en ISO 27001. [indien mogelijk aanvullen met van toepassing zijnde norm]

Meer informatie

Voor privacy-gerelateerde vragen kunt u terecht op de website van de gemeente Groningen. Hier vindt u onder andere de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. We raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

We hebben deze privacyverklaring op 4 oktober 2023 voor het laatst gewijzigd.

Parkeren, verkeer en bouwprojecten

Volgt binnenkort

Regelingen, vergoedingen en extra's

Dit is de privacyverklaring van Directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen voor De Voorzieningenwijzer. Hierin leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

De Voorzieningenwijzer is een instrument van leverancier Zorgweb. Inwoners die de tool willen invullen kunnen dit zelfstandig doen of samen met een daarvoor opgeleide WIJ-consulent. Deelnemers worden met De Voorzieningenwijzer geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund over de volgende regelingen en producten:

 • Gemeentelijke minimaregelingen, zoals: individuele inkomenstoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, laptopregeling, Stadjerspas, individuele studietoeslag, witgoedregeling, meerkostenregeling.
 • Armoedevoorzieningen: Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld, zwemvangnet.
 • Landelijke regelingen: alle toeslagen Belastingdienst, advies wel/geen belastingaangifte.
 • Overige: zorgverzekering, energiecontract.

Het doel van de verwerking

Om De Voorzieningenwijzer in te kunnen zetten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt om een advies te kunnen geven aan de deelnemer om hiermee armoede te bestrijden en het gebruik van regelingen voor rechthebbenden te verhogen.

Hieronder geven wij u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen worden verwerkt:

 • Deelnemers die De Voorzieningenwijzer zelfstandig of samen met een consulent van Stichting WIJ Groningen invullen.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Thema gemeentelijke regelingen:

 • Leeftijd, wanneer iemand de leeftijd van 20 jaar nog niet heeft bereikt, wordt er ook verwerkt welke soort onderwijs de deelnemer volgt;
 • Gezinssamenstelling, of deelnemer gehuwd is, samenwoont en of er inwonende kinderen zijn;
 • Inkomensgegevens, wat het (gezamenlijk) netto maandinkomen is, of er loonbeslag op het inkomen ligt, of er andere verplichte inhoudingen zijn op het inkomen, of deelnemer in een schuldsaneringstraject zit (MSNP of WSNP), of er sprake is van financiële nood of materiële nood;
 • Medische gegevens, of deelnemer chronisch ziek is of een beperking heeft;
 • Contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Thema Energie:

 • Adresgegevens, postcode en huisnummer;
 • Financieel, of er een betalingsachterstand is, zo ja: of er een betalingsregeling is getroffen
 • en of er genoeg spaargeld aanwezig is om een overstapboete te betalen;
 • Gezinssamenstelling, uit hoeveel personen het huishouden bestaat.

Thema Zorg:

 • Financieel, of er een betalingsachterstand is bij de zorgverzekeraar, zo ja, of er een betalingsregeling is en of de schuld voor 31 december afbetaald is, of er middelen zijn om fysiotherapiebezoek te betalen, of er sprake is van buitenlandbezoek, en zo ja, of er sprake is van een reisverzekering;
 • Gezinssamenstelling, of er minderjarige kinderen en een partner zijn, indien er minderjarige kinderen zijn bij wie de minderjarige kinderen worden meeverzekerd;
 • Gezondheidsgegevens/medische gegevens, of er sprake is van medicijngebruik of chronische ziekte, welke medicijnen er worden gebruikt en of er gebondenheid aan een merk is bij het medicijngebruik en zo ja welke, bij welke apotheek men de medicijnen afhaalt en welke dosering, of er gebruikgemaakt wordt van een alternatieve genezer, of er sprake is van een bril of lenzen, of er sprake is van een kunstgebit, of er verwachting is van een beugel in het aankomende jaar, of er verwachting is van een beugel bij een minderjarige kind aankomend jaar, of er een probleem is met de voeten en zo ja, of er sprake is van orthopedisch schoeisel en/of steunzolen, of podotherapie gewenst is, of er sprake is van het gebruik van een hulpmiddel, of er sprake is van gehoorproblemen, of er een WMO voorziening is en als de aanvrager een vrouw is of er gebruikgemaakt wordt van anticonceptie en of een vrouw in verwachting of zwanger is en zo ja, of er sprake is van medische indicatie en of een ziekenhuisbevalling wenselijk is;
 • BSN (uitsluitend voor aanvraag zorgverzekering op verzoek van zorgverzekeraar. Dit gegeven wordt niet opgeslagen in de tool van Zorgweb).

Thema Toeslagen:

 • Financiële gegevens, of men huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag ontvangt, of er wijzigingen zijn geweest in huur of inkomen, of men vanuit voorgaande jaren nog recht heeft op toeslagen en het totaalbedrag daarvan.

Thema Inkomstenbelasting:

 • Financiële gegevens, of er negatieve inkomensposten zijn, of er partneralimentatie wordt betaald, of er aftrekbare zorgkosten boven het drempelbedrag zijn, of er kosten worden gemaakt voor gehandicapte kinderen / broers / zussen, of er premies worden betaald voor lijfrente of arbeidsongeschiktheid, of er giften zijn gedaan, of er sprake is van sterk wisselende inkomens in de afgelopen 3 jaar, of delen van het jaar geen inkomen is geweest, of heffingskortingen volledig zijn gebruikt.

Doorgifte vanuit Woningcorporaties:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats-gegevens);
 • Contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Afspraak maken door Stichting WIJ Groningen, na ontvangen aanvraag deelnemer:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats-gegevens);
 • Contactgegevens e-mailadres en telefoonnummer.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor het thema gemeentelijke regelingen is de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen verantwoordelijk. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor de thema’s energie, zorg, toeslagen en inkomstenbelasting is Zorgweb verantwoordelijk. 

Voor ondersteuning bij het invullen van De Voorzieningenwijzer wordt Stichting WIJ Groningen door de gemeente Groningen ingeschakeld en verwerkt Stichting WIJ Groningen voor het bieden van deze ondersteuning persoonsgegevens. Stichting WIJ Groningen is voor de verwerking van deze persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijk. 

Tenslotte kan een deelnemer worden doorverwezen naar Stichting WIJ Groningen door de woningcorporatie waar de deelnemer een woning van huurt. De woningcorporatie kan het invullen van De Voorzieningenwijzer voorstellen in het kader van armoedebestrijding en om schulden en betalingsachterstanden te voorkomen. De woningcorporatie zet dan, na uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming van de deelnemer, de NAW-gegevens en contactgegevens door aan Stichting WIJ Groningen. De woningcorporatie is voor deze verwerking van persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijk.

Om de afspraken over de verantwoordelijkheden van partijen en de bescherming van persoonsgegevens van de deelnemers te borgen zijn hierover afspraken gemaakt in de vorm van een privacy-convenant en met de woningcorporaties in de vorm van afzonderlijke privacy-overeenkomst in het verlengde van de prestatieafspraken. 

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard?

De verwerkte persoonsgegevens blijven maximaal 2 jaar bewaard, met uitzondering van de gegevens die bewaard moeten worden in het kader van de WFT, hiervoor geldt een bewaartermijn van 5 jaar. U kunt Zorgweb of de WIJ-consulent te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens die niet in het kader van de WFT moeten worden bewaard te verwijderen.

Wat is de grondslag van de verwerking?  

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De persoonsgegevens worden voor De Voorzieningenwijzer verwerkt op grond van: 

 • De uitvoering van een taak van algemeen belang welke haar grondslag heeft in de gemeentelijke WMO-verordening.
 • Het doorverwijzen van een deelnemer naar Stichting WIJ Groningen om De Voorzieningenwijzer gezamenlijk in te vullen, kan enkel wanneer er sprake is van een vrijelijk gegeven toestemming. Het geven van deze toestemming is niet verplicht, maar zonder de toestemming mag de woningcorporatie of de gemeente Groningen uw gegevens niet doorzetten aan Stichting WIJ Groningen. U moet dan zelfstandig de tool doorlopen om een advies over gemeentelijke regelingen, armoedevoorzieningen, landelijke regelingen en de zorgverzekering en het energiecontract te ontvangen.

Profilering

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van De Voorzieningenwijzer wordt door gemeente Groningen geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering. 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal privacy-rechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u heeft met betrekking tot uw privacy en de wijze waarop u deze rechten kan uitoefenen, verwijzen wij u naar deze pagina van website van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, zoals de BIO en ISO 27001. Zorgweb werkt volgens een algemeen erkende norm voor informatiebeveiliging, te weten: NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 en is volgens deze norm gecertificeerd. 

Meer informatie

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht op de website van de gemeente Groningen. Met onder andere de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

Wilt u meer informatie over privacy en uw rechten? Bezoek dan www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Wij hebben deze privacyverklaring op 15 februari 2024 voor het laatst gewijzigd.

Veiligheid

Volgt binnenkort

Werk en inkomen

Dit is de privacyverklaring van Eerste Hulp bij Geldzaken van de gemeente Groningen voor de uitvoering van vroegsignalering. Hierin leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

Sinds 1 januari 2021 zijn verhuurder, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en het Waterbedrijf verplicht aan de gemeente door te geven als een inwoner één of meerdere rekeningen niet heeft betaald. 

De gemeente is verplicht om inwoners waarover zij bericht hebben gekregen dat er een betalingsachterstand is een hulpaanbod te doen. Om dit hulpaanbod te kunnen doen verwerkt de gemeente NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, signaalpartner (zorgverzekeraar, energiemaatschappij, waterbedrijf verhuurder en het CAK), achterstandsgegevens, cliëntnummer, BSN, gezinsinformatie.

Het doel van de verwerking

Om de zogenoemde vroegsignalering uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt om een hulpaanbod te kunnen doen en daarbij te kunnen bepalen op welke wijze dit hulpaanbod wordt gedaan. 

Hieronder geven wij u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 Wat is de grondslag van de verwerking? 

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De persoonsgegevens worden voor de uitvoering van vroegsignalering verwerkt op grond van: 

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Landelijke overeenkomst vroegsignalering en bijbehorende overeenkomsten

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen worden verwerkt:

 • Inwoners van de gemeente Groningen; een natuurlijk persoon waarover de gemeente een signaal ontvangen heeft dat er een betalingsachterstand is.  

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens (indien beschikbaar telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • Geboortedatum;
 • Signaalpartner (zorgverzekeraar, energiemaatschappij, waterbedrijf, verhuurders en het CAK);
 • Achterstandsgegevens;
 • Cliëntnummer;
 • BSN;
 • Gezinsinformatie.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens is de afdeling Inkomensdienstverlening, Intake GKB van de gemeente Groningen verantwoordelijk. Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de applicatie van Xxllnx, RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf door de gemeente. Voor de verwerking door Xxllnc is de gemeente, Inkomensdienstverlening, Intake GKB verantwoordelijk. 

Verder wordt voor de verwerking door de gemeente gebruikgemaakt van de applicatie RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf, waarvoor de organisatie Xxllnc verwerker is in opdracht van gemeente Groningen. Hiervoor bestaat een verwerkersovereenkomst met Xxllnc en de gemeente Groningen.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens blijven niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor vroegsignalering worden de persoonsgegevens zes maanden bewaard. 

Profilering

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van vroegsignalering wordt door gemeente Groningen geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering. 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal privacyrechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u heeft met betrekking tot uw privacy en de wijze waarop u deze rechten kan uitoefenen, verwijzen wij u naar deze paginaexterne-link-icoon van website van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, zoals de BIO en ISO 27001. 

Meer informatie

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht op de websiteexterne-link-icoon van de gemeente Groningen. Hierexterne-link-icoon vindt u onder andere de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

Wilt u meer informatie over privacy en jouw rechten? Bezoek dan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Wij hebben deze privacyverklaring op 22 april 2024 voor het laatst gewijzigd.

Overige

Volgt binnenkort