Ontwerp-bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen opnieuw ter inzage

Inwoners van de gemeente Groningen konden vanaf 20 april t/m 31 mei reageren op het ontwerp-bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. In dit bestemmingsplan worden alle karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen vastgelegd.

Veranderingen

In het ontwerp-bestemmingsplan staat dat de gemeente bij een aanvraag voor sloop een extra afweging gaat maken waarbij de cultuurhistorische component een rol gaat spelen. Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de stad die ze is. De gemeente wil die unieke en herkenbare identiteit graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat naast monumenten ook karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen beter beschermd worden tegen sloop. Uiteindelijk blijft sloop voor deze gebouwen nog steeds mogelijk met een vergunning, maar de gemeente streeft naar instandhouding of inpassing van de ruimtelijke waarden en karakteristieken van de gebouwen.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft eerder ter inzage gelegen van 6 januari t/m 16 februari 2022. Door de ingediende reacties is besloten om een aantal grote veranderingen aan te brengen. Dat is ook de reden dat het ontwerp opnieuw ter inzage is gelegd. Deze veranderingen zijn:

  1. De beeldondersteunende gebouwen/objecten (met een beoordeling van 3-5 punten) komen te vervallen behalve die in beschermde stads- en dorpsgezichten en De Wijert Noord;
  2. De gebouwen/objecten met een zeer hoge beoordeling (van 10-12 punten) worden opgenomen in het bestemmingsplan als karakteristiek. In het vorige ontwerp was deze groep gebouwen/objecten nog niet opgenomen;
  3. De gebruiksvriendelijkheid van de kaart is verbeterd door alleen de gebouwen en objecten te laten zien waar het ontwerpbestemmingsplan van toepassing is.

Cultuurhistorische waarden

De onbeschermde cultuurhistorische waarden zijn door een onafhankelijke deskundige bureau geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie en waardering van het onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen geleid tot 4.134 objecten met de status karakteristiek en 610 objecten met de status beeldondersteunend. Daarnaast zijn er ook nog gebouwen/objecten die in aanmerking komen voor een monumenten status, dit wordt later verder uitgewerkt.

Afwegingskader Cultuurhistorie

Het ontwerp ‘Afwegingskader Cultuurhistorie’ hoort bij het ontwerp-bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’. Het legt uit hoe de eigenaar bij het maken van een plan voor verbouw of nieuwbouw kan omgaan met de karakteristieken van een pand. Daarnaast helpt het de gemeente om een goed besluit te nemen over (gedeeltelijke) sloop. Mag (een deel van) een pand gesloopt worden? Dan staan in het ontwerp Afwegingskader Cultuurhistorie (pdf 507 kB) ook regels voor de mogelijke herbouw.

Hoe weet ik of mijn pand karakteristiek of beeldondersteunend is?

U kunt uw gebouw op 2 manieren opzoeken:

  • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Typ uw adres in het zoekveld links. Selecteer uw adres en klik op Zoeken. U ziet nu alle regels die voor uw adres gelden. Staat het document Gebouwd Erfgoed Groningen in de rij? Dan is uw gebouw karakteristiek of beeldondersteunend. 
  • Kijk of uw adres voorkomt in de adressenlijst (pdf 9 MB). Tip: u kunt in de documenten zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F

Wilt u graag hulp bij het zoeken? Gebruikt dan het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Gebouwd Erfgoed' in. 

Naast gebouwen bevat het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ook een aantal objecten. Objecten zijn bouwwerken zoals bruggen en hekwerken (alles wat geen gebouw is). Dus waar op deze pagina ‘gebouw’ staat, kan ook ‘of object’ worden gelezen.

Inspraak en reactie

Eigenaren konden op het ontwerp-bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen een reactie indienen. Meer informatie is hierover te vinden op de webpagina Bestemmingsplannenexterne-link-icoon.

De ingekomen reacties zijn verwerkt. Het college van B&W heeft het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Belanghebbenden hebben daarna nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Meer informatie