Maartenscollege

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - de komende jaren fors om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven.

Maartenscollege

Ook in het zuidelijke deel van de gemeente Groningen ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen.

Eén van de scholenlocaties die daarvoor in aanmerking komt, is de locatie Maartenscollege in Haren. In een haalbaarheidsstudie wordt onderzocht op welke wijze een herinrichting, verbouw en/of nieuwbouw op de huidige locatie ingepast kan worden.

Diverse schoolbesturen zijn hierbij betrokken. Dit zijn het Maartenscollegeexterne-link-icoon, de International School Groningen (ISG)externe-link-icoon en de Groningse School Vereniging (GSV)externe-link-icoon. Samen met de gemeente Groningen onderzoeken zij op welke manier dit het beste kan plaatsvinden.

Toekomstscenario

In de toekomstvisie van de scholen vormt de locatie Maartenscollege de centrale plek waar internationaal- en tweetalig onderwijs op zowel primair- als voortgezet niveau gehuisvest worden. In de haalbaarheidsstudie zijn de blijvende inpassing en uitbreiding van de GSV meegenomen.

Haalbaarheidsstudie

Het totale gebied waar het haalbaarheidsonderzoek zich op richt bevindt zich binnen de rode stippellijn en het parkeerterrein Esserberg. Dit is het terrein aan/rondom de Hemmenlaan en de Rijksstraatweg waar zich onder andere bevinden:

  • Het Maartenscollege.
  • De bijbehorende gymzalen.
  • Het statige witte gebouw aan de Rijksstraatweg (villa).
  • De semipermanente gebouwen van de ISG.
  • Het voormalig (sport)grasveld naast de net opgeleverde woningen van DHE1.

In de haalbaarheidsstudie is rekening gehouden met de ontwikkelingen van de diverse scholen.  Zo is er sprake van een integraal geheel. Dit is de basis voor het kunnen nemen van weloverwogen en realistische besluiten. De studie houdt naast de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, rekening met onderwerpen als onder andere: stedenbouw en landschap, verkeer en parkeren, erfgoed en cultuurhistorie, en planologie.

Omgeving

De veranderingen leiden ook tot aanpassingen van de verkeerssituatie in het gebied. Hierbij zijn toegankelijkheid en veiligheid belangrijke randvoorwaarden. Meerdere scenario’s en oplossingsrichtingen worden bekeken. Wij willen de omgeving graag meenemen in de eerste ideeën die er zijn en we horen ook graag uw mening hierover. 

Planning

De haalbaarheidsstudie is afgerond. De gemeenteraad heeft eind 2021 de oplossingsrichtingen voor het onderwijs in Groningen Zuid vastgesteld. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verdere uitwerking van het programma en diverse voorstellen voor de locatie Maartenscollege in Haren. Een onderdeel van het programma is de volledige verplaatsing van de basisschool Groningse Schoolvereniging naar deze locatie.

Bijeenkomsten

In de afgelopen periode is er doorgewerkt om mogelijkheden te vinden hoe de campus voor internationaal en tweetalig onderwijs kan worden ingepast op de huidige locatie - inclusief de volledige verplaatsing van de Groningse Schoolvereniging.

De plannen zijn verder uitgewerkt op basis van:

  • Onderwijsconcepten
  • Verkeer en parkeren
  • Ecologie
  • Flora en fauna
  • Cultuurhistorie

Er is nog geen concreet ontwerp opgesteld.

Inloopbijeenkomst 15 februari 2023

Op 15 februari 2023 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden, waarbij de voorlopige resultaten zijn gedeeld. Lees en bekijk de panelen die op de inloopbijeenkomst zijn neergezet:

Inloopbijeenkomst 22 juni 2021 terugkijken

U kunt de informatiebijeenkomst van 22 juni 2021 terugkijkenexterne-link-icoon. Wilt u de uitzending terugkijken met ondertiteling? Maak dan gebruik van het contactformulierexterne-link-icoon.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon.

Meer informatie