build-reside iconMaartenscollege

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - de komende jaren fors om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven.

Maartenscollege

Ook in het zuidelijke deel van de gemeente Groningen ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen.

Eén van de scholenlocaties die daarvoor in aanmerking komt, is de locatie Maartenscollege in Haren. In een haalbaarheidsstudie wordt onderzocht op welke wijze een herinrichting, verbouw en/of nieuwbouw op de huidige locatie ingepast kan worden.

Diverse schoolbesturen zijn hierbij betrokken. Dit zijn het Maartenscollege, de International School Groningen (ISG) en de Groningse School Vereniging (GSV). Samen met de gemeente Groningen onderzoeken zij op welke manier dit het beste kan plaatsvinden.

Toekomstscenario

In de toekomstvisie van de scholen vormt de locatie Maartenscollege de centrale plek waar internationaal- en tweetalig onderwijs op zowel primair- als voortgezet niveau gehuisvest worden. In de haalbaarheidsstudie zijn de blijvende inpassing en uitbreiding van de GSV meegenomen. Voor deze inpassing en uitbreiding gaat het GSV uit van scenario’s van 300 en 900 leerlingen.

Haalbaarheidsstudie

Het totale gebied waar het haalbaarheidsonderzoek zich op richt bevindt zich binnen de rode stippellijn en het parkeerterrein Esserberg. Dit is het terrein aan/rondom de Hemmenlaan en de Rijksstraatweg waar zich onder andere bevinden:

  • Het Maartenscollege.
  • De bijbehorende gymzalen.
  • Het statige witte gebouw aan de Rijksstraatweg (villa).
  • De semipermanente gebouwen van de ISG.
  • Het voormalig (sport)grasveld naast de net opgeleverde woningen van DHE1.
afbeelding

In de haalbaarheidsstudie is rekening gehouden met de ontwikkelingen van de diverse scholen.  Zo is er sprake van een integraal geheel. Dit is de basis voor het kunnen nemen van weloverwogen en realistische besluiten. De studie houdt naast de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, rekening met onderwerpen als onder andere: stedenbouw en landschap, verkeer en parkeren, erfgoed en cultuurhistorie, en planologie.

Omgeving

De veranderingen leiden ook tot aanpassingen van de verkeerssituatie in het gebied. Hierbij zijn toegankelijkheid en veiligheid belangrijke randvoorwaarden. Meerdere scenario’s en oplossingsrichtingen worden bekeken. Wij willen de omgeving graag meenemen in de eerste ideeën die er zijn en we horen ook graag uw mening hierover. 

Planning

De haalbaarheidsstudie is afgerond. De gemeenteraad heeft eind 2021 de oplossingsrichtingen voor het onderwijs in Groningen Zuid vastgesteld. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verdere uitwerking van het programma en diverse voorstellen voor de locatie Maartenscollege in Haren. Een onderdeel van het programma is de volledige verplaatsing van de basisschool Groningse Schoolvereniging naar deze locatie. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 meer informatie volgt over de vervolgstappen en planning.

Digitale informatiebijeenkomst

Op dinsdag 22 juni 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst. U kunt deze informatiebijeenkomst terugkijken.

Wilt u de uitzending terugkijken met ondertiteling? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Na deze bijeenkomst zullen de diverse presentaties, filmpjes en documenten een plek krijgen op deze projectpagina. 

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Meer informatie