Cultuurbeleid en cultuuronderwijs

Wat wil de gemeente bereiken op cultuurgebied en hoe gaan we dat aanpakken? Dat leest u in verschillende beleidsplannen.

Wat u moet weten

Cultuurbeleid

De hoofdlijnen van het cultuurbeleid staan in de Cultuurnota. Die verschijnt iedere 4 jaar.

Kadernota Cultuur 2017-2020

De culturele ambities voor de periode 2017-2020 staan in de kadernota cultuur, Cultuurstad Groningen - City of Talent, vastgesteld door onze raad. De uiteindelijke cultuurnota 2017-2020 wordt in november 2016 door de gemeenteraad bekrachtigd. Meer informatie over het cultuurnotaproces van onze gemeente vindt u op de website van cultuurnotagroningen.nl

Conceptcultuurnota 2017-2020

De conceptcultuurnota Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020, Uitvoeringsprogramma Cultuur, die het college heeft vrijgegeven volgt op de kadernota cultuur waarin het college aangaf in te willen zetten op versterking van de sector en Groningen te willen positioneren als ‘City of Talent’.

Belanghebbenden kunnen t/m 9 september 2016 een schriftelijke reactie indienen. De cultuurnota gaat in op 1 januari 2017.

De definitieve cultuurnota: Cultuurstad Groningen: City of talent

Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 is op 25 oktober vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Groningen. Op 16 november wordt deze besproken in de commissie O&W en op 30 november in de raad. U hebt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de hoorzitting op 8 november.

Cultuurnota 2013-2016

De Kunstraad Groningen heeft in 2014 het cultuurbeleid geëvalueerd. Daarna heeft het college van B&W besloten in 2015 en 2016 extra geld uit te trekken om de belangrijkste problemen van de Groningse cultuursector aan te pakken.

Visie op lokale omroep

De gemeente betaalt de lokale omroep (OOG). De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van programma's maar heeft wel een beleidsvisie voor de omroep opgesteld. De belangrijkste punten:

  • OOG moet een belangrijke samenbindende functie voor Groningers vervullen.
  • De programma's moeten de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving vergroten en de plaatselijke democratie bevorderen.
  • De programma’s moeten voor minstens de helft informatief, cultureel of educatief gericht op de gemeente Groningen zijn.
  • OOG moet fungeren als kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling en centraal (digitaal) informatievertrekpunt van Groningen.

Omroepnota 2016-2019 (pdf 50 kB)

Visie op Stadsbibliotheek

Welke rol moet de Stadsbibliotheek vervullen? Waar wil de gemeente Groningen de komende jaren met de Stadsbibliotheek naartoe? Dat leest u in het gemeentelijk beleidsplan voor de Stadsbibliotheek. Een nieuw beleidsplan voor de periode vanaf 2017 wordt onderdeel van de nieuwe cultuurnota 2017-2020.

Bibliotheekvisie 2010-2016 (pdf 155 kB)

Cultuuronderwijs

Scholen in Groningen beslissen zelf hoe ze onderwijs over cultuur willen geven. Maar de gemeente en provincie Groningen willen wel stimuleren dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Daarvoor hebben ze de projectorganisatie Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen (CMK Groningen) opgericht. Bij het CMK Groningen kunnen scholen geld aanvragen om cultuureducatie en deskundigheidsbevordering in te kopen in te kopen. Culturele instellingen kunnen hier subsidie aanvragen voor hun onderwijsprojecten.