Cultuurbeleid en cultuuronderwijs

Wat wil de gemeente bereiken op cultuurgebied en hoe gaan we dat aanpakken? Dat leest u in verschillende beleidsplannen.

Cultuurbeleid

De hoofdlijnen van het cultuurbeleid staan in de Cultuurnota. Die verschijnt iedere 4 jaar.

Kadernota Cultuur 2021-2028

De kadernota (pdf 559 kB) geeft een overzicht van de gemeentelijke ambities op cultuurgebied om hier samen met partners aan te werken.

Nieuwe Cultuurnota

De huidige cultuurnota 2017 - 2020 loopt af op 31 december 2020. Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe cultuurnota in. De kadernota gaat vooral over wat we als gemeente in de periode 2021 - 2028 met cultuurstad Groningen willen bereiken. De hieruit volgende cultuurnota gaat over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget de komende vier jaar hiervoor inzetten. Meer informatie wordt te zijner tijd beschikbaar gesteld op www.cultuurnotagroningen.nl

Cultuurnota 2017-2020: City of talent

Het uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 is op 25 oktober 2016 vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Groningen. Op 16 november 2016 is deze besproken in de commissie O&W en op 30 november 2016 in de raad.

Visie op lokale omroep

De gemeente betaalt de lokale omroep (OOG). De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van programma's maar heeft wel een beleidsvisie voor de omroep opgesteld. De belangrijkste punten:

  • OOG moet een belangrijke samenbindende functie voor Groningers vervullen.
  • De programma's moeten de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving vergroten en de plaatselijke democratie bevorderen.
  • De programma’s moeten voor minstens de helft informatief, cultureel of educatief gericht op de gemeente Groningen zijn.
  • OOG moet fungeren als kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling en centraal (digitaal) informatievertrekpunt van Groningen.

Omroepnota 2020-2023 (pdf 372 kB)

Cultuuronderwijs

Scholen in Groningen beslissen zelf hoe ze onderwijs over cultuur willen geven. Maar de gemeente en provincie Groningen willen wel stimuleren dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Daarvoor hebben ze de projectorganisatie Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen (CMK Groningen) opgericht. Bij het CMK Groningen kunnen scholen geld aanvragen om cultuureducatie en deskundigheidsbevordering in te kopen in te kopen. Culturele instellingen kunnen hier subsidie aanvragen voor hun onderwijsprojecten.

Cultuurprogramma We the North

We the North is een cultuurprogramma van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden, met een budget van € 600.000,- per jaar. Met de bestaande cultuurbudgetten van de overheden wordt dit geld ingezet voor noordelijke culturele experimenten. Lees hierover meer op de website van We the North.

VRIJDAG

Iedereen in Groningen kan meedoen aan kunst en cultuur.

  • VRIJDAG richt zich voornamelijk op het bereiken van mensen die niet vanzelfsprekend in contact komen met kunst en cultuur.
  • VRIJDAG probeert de sociaal-maatschappelijke kracht van kunst en cultuur tot zijn recht te laten komen.
  • In de gemeente Groningen is er speciale aandacht voor de wijken en ondersteunt VRIJDAG laagdrempelige initiatieven.
  • Ook is VRIJDAG aanbieder van binnenschools cultuuronderwijs: bijvrijdag.nl