Cultuurbeleid en cultuuronderwijs

Wat wil de gemeente bereiken op cultuurgebied en hoe gaan we dat aanpakken? Dat leest u in verschillende beleidsplannen.

Cultuurbeleid

De hoofdlijnen van het cultuurbeleid staan in de Cultuurnota. Die verschijnt iedere 4 jaar.

Kadernota Cultuur 2021-2028

Op 2 juli 2019 stelde het college van B&W de concept-kadernota cultuur (pdf 279kB) vast als eerste stap op weg naar de nieuwe gemeentelijke cultuurnota 2021-28. De kadernota geeft een overzicht van de gemeentelijke ambities op cultuurgebied om hier samen met partners aan te werken.

Inspraak

De concept-kadernota cultuur staat van 3 juli tot en met 21 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. U kunt uw inspraakreactie vóór 20 augustus 2019 per e-mail sturen naar: cultuurnota.groningen@groningen.nl

Op basis van de inspraak kan de concept-kadernota worden aangepast. De gemeenteraad stelt de kadernota in zijn definitieve vorm vast op woensdag 30 oktober 2019. Cultuurinstellingen die deel willen uitmaken van de nieuwe cultuurnota worden vervolgens gevraagd hun beleidsplan voor de periode 2021-24 op te stellen, en kunnen eind 2019 hun nieuwe subsidie-aanvraag doen.  

De huidige cultuurnota 2017-20 loopt af op 31 december 2020. Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe cultuurnota in. De kadernota gaat vooral over wat we als gemeente in de periode 2021-28 met cultuurstad Groningen willen bereiken. De hieruit volgende cultuurnota gaat over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget de komende vier jaar hiervoor inzetten. Meer informatie wordt te zijner tijd beschikbaar gesteld op www.cultuurnotagroningen.nl

Cultuurnota 2017-2020: City of talent

Het uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 is op 25 oktober 2016 vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Groningen. Op 16 november 2016 is deze besproken in de commissie O&W en op 30 november 2016 in de raad.

Cultuurnota 2013-2016

De Kunstraad Groningen heeft in 2014 het cultuurbeleid geëvalueerd. Daarna heeft het college van B&W besloten in 2015 en 2016 extra geld uit te trekken om de belangrijkste problemen van de Groningse cultuursector aan te pakken.

Visie op lokale omroep

De gemeente betaalt de lokale omroep (OOG). De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van programma's maar heeft wel een beleidsvisie voor de omroep opgesteld. De belangrijkste punten:

  • OOG moet een belangrijke samenbindende functie voor Groningers vervullen.
  • De programma's moeten de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving vergroten en de plaatselijke democratie bevorderen.
  • De programma’s moeten voor minstens de helft informatief, cultureel of educatief gericht op de gemeente Groningen zijn.
  • OOG moet fungeren als kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling en centraal (digitaal) informatievertrekpunt van Groningen.

Omroepnota 2016-2019 (pdf 50 kB)

Visie op Stadsbibliotheek

Welke rol moet de Stadsbibliotheek vervullen? Waar wil de gemeente Groningen de komende jaren met de Stadsbibliotheek naartoe? Dat leest u in het gemeentelijk beleidsplan voor de Stadsbibliotheek. Een nieuw beleidsplan voor de periode vanaf 2017 wordt onderdeel van de nieuwe cultuurnota 2017-2020.

Bibliotheekvisie 2010-2016 (pdf 155 kB)

Cultuuronderwijs

Scholen in Groningen beslissen zelf hoe ze onderwijs over cultuur willen geven. Maar de gemeente en provincie Groningen willen wel stimuleren dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Daarvoor hebben ze de projectorganisatie Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen (CMK Groningen) opgericht. Bij het CMK Groningen kunnen scholen geld aanvragen om cultuureducatie en deskundigheidsbevordering in te kopen in te kopen. Culturele instellingen kunnen hier subsidie aanvragen voor hun onderwijsprojecten.