Cultuurbeleid en cultuuronderwijs

Wat wil de gemeente bereiken op cultuurgebied en hoe gaan we dat aanpakken? Dat leest u in verschillende beleidsplannen.

Cultuurbeleid

De hoofdlijnen van het cultuurbeleid staan in de Kadernota. In de cultuurnota geven we aan hoe we de ambities gaan uitvoeren.

Kadernota Cultuur 2021-2028

De kadernota (pdf 559 kB) geeft een overzicht van de gemeentelijke ambities op cultuurgebied om hier samen met partners aan te werken. In 4 strategieën stimuleert de gemeente deelname aan cultuur, cultuuronderwijs, talentontwikkeling en het versterken van de culturele sector.

Cultuurnota 2021-2024: Kunst en cultuur voor iedereen

Op 6 oktober 2020 heeft het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen de Cultuurnota vastgesteld. Dit is de concretisering van de kadernota van september 2019. In de nota staat welke instellingen de komende 4 jaar subsidie krijgen van de gemeente.

Cultuuronderwijs

Scholen in Groningen beslissen zelf hoe ze onderwijs over cultuur willen geven. Maar de gemeente en provincie Groningen willen wel stimuleren dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Daarvoor hebben ze de projectorganisatie Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen (CMK Groningen) opgericht. Het CMK ondersteunt in deskundigheidsbevordering en de integratie van cultuureducatie in het onderwijsprogramma. Daarnaast stuurt het CMK op de verbinding tussen onderwijs en cultuuraanbieders.

Cultuurparticipatie

De gemeente wil zorgen dat iedereen in Groningen mee kan doen aan kunst en cultuur.

Jeugd en volwassenenfonds

Naast het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er nu ook het Volwassenenfonds. Ben jij 18 jaar of ouder, heb je een Stadjerspas en wil je lid worden van een sportclub of deelnemen aan culturele activiteiten? Het Volwassenenfonds helpt met het betalen van de contributie of het lesgeld zodat jij deel kunt nemen aan sport of cultuur
Meer informatie vind je op de website van Sport050.

VRIJDAG

 • VRIJDAG richt zich voornamelijk op het bereiken van mensen die niet vanzelfsprekend in contact komen met kunst en cultuur.
 • VRIJDAG probeert de sociaal-maatschappelijke kracht van kunst en cultuur tot zijn recht te laten komen.
 • In de gemeente Groningen is er speciale aandacht voor de wijken en ondersteunt VRIJDAG laagdrempelige initiatieven.
 • Ook is VRIJDAG aanbieder van binnenschools cultuuronderwijs: bijvrijdag.nl

Ruim baan voor talent en vernieuwing

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat jonge talentvolle kunstenaars de kans krijgen om een eigen signatuur te ontwikkelen, om te experimenteren en om “vlieguren” te maken. Lees verder>>

Subsidies voor cultuur

Organiseert u een cultureel project of culturele manifestatie? Dan kunt u een (eenmalige) subsidie aanvragen.

Professionele kunsten

 • Incidentensubsidie – dit budget is bestemd voor activiteiten die primair met een artistiek doel worden georganiseerd. Aanvragen >>
 • Cofinancieringsfonds - Met deze middelen willen we culturele activiteiten stimuleren die inspelen op maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, zorg en sociale cohesie. Daarnaast kunnen uit deze regeling culturele activiteiten in de openbare ruime ondersteund worden die een bijdrage leveren aan gebiedsontwikkeling en het vergroten van het publieksbereik van de culturele sector. Per project is er maximaal € 30.000 beschikbaar, waarmee maximaal 50% van de totale kosten gedekt wordt. De aanvragen voor dit fonds worden maandelijks beoordeeld en in volgorde van ontvangst behandeld totdat de middelen op zijn. Voor meer informatie, neem contact op via contracteringmo@groningen.nl

Amateurkunst

Stichtingen of verenigingen in de gemeente Groningen die actief bezig zijn met amateurkunst kunnen subsidie aanvragen.

 • Basissubsidie amateurkunst subsidie voor de kosten van deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten.
 • Plusregeling amateurkunst Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, voor samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, voor festivals en inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering (scholing, workshops, trainingen).

Kijk op Basissubsidie amateurkunst voor meer informatie of om deze subsidies aan te vragen.

We the North

We the North is een cultuurprogramma van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden, met een budget van € 600.000 per jaar. Met de bestaande cultuurbudgetten van de overheden wordt dit geld ingezet voor noordelijke culturele experimenten. Lees hierover meer op de website van We the North.

Visie op lokale omroep

De gemeente betaalt de lokale omroep (OOG). De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van programma's maar heeft wel een beleidsvisie voor de omroep opgesteld. De belangrijkste punten:

 • OOG moet een belangrijke samenbindende functie voor Groningers vervullen.
 • De programma's moeten de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving vergroten en de plaatselijke democratie bevorderen.
 • De programma’s moeten voor minstens de helft informatief, cultureel of educatief gericht op de gemeente Groningen zijn.
 • OOG moet fungeren als kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling en centraal (digitaal) informatievertrekpunt van Groningen.

Omroepnota 2020-2023 (pdf 372 kB)

Coronasteunpakket voor culturele instellingen

Met een steunpakket voor de tweede helft 2021 en eerste helft 2022 ondersteunen we wederom grote en kleine culturele instellingen, culturele ondernemers, zzp’ers en de amateurkunstsector.

Structureel gefinancierde instellingen uit de cultuurnota kunnen contact opnemen met de reguliere accounthouder.

Noodfonds

Net als in 2021 hebben de gemeente een Noodfonds ingesteld voor unieke, onvervangbare culturele ondernemers in de gemeente Groningen. We hebben hiervoor € 400.000 geraamd met een maximum van € 100.000 per aanvrager. Culturele ondernemers met minimaal twee personeelsleden kunnen een aanvraag doen voor compensatie van de netto schade over de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022. De Kunstraad toetst nieuwe aanvragers inhoudelijk aan de hand van een aantal criteria. Zie ook: Nadere regel noodfonds culturele ondernemers 2021 (pdf 124 kB)

Aanvraagproces

Neem contact met ons op als je van plan bent een aanvraag in te dienen via contracteringmo@groningen.nl. Hier kun je de aanvraag ook indienen. Als je in acute nood verkeert, neem dan ook contact met ons op. De deadline voor aanvragen voor de tweede helft van 2021 is 1 april 2022 en voor aanvragen voor de eerste helft van 2022 is de deadline 10 mei 2022.

Cofinancieringsfonds

Als bijdrage aan het herstel van de cultuursector hebben we in het steunpakket € 200.000 extra uitgetrokken voor het gemeentelijke cofinancieringsfonds.

Probleemoplossers

Het college wil de gemeentelijke organisatie stimuleren om creatieve zzp’ers in te huren bij maatschappelijke vraagstukken.

Beeldende kunstenaars

Met het project Lucht willen de gemeente Groningen en Kunstpunt kunstenaars en vormgevers uit Groningen ondersteunen.

Corona regelingen Kunstraad

Op de website van de Kunstraad vindt u meer informatie over: 

 • Professionaliseringsregeling PPO voor zzp’ers
 • Amateurkunstregelingen
 • Snelloket voor zzp’ers voor kleine projecten
 • Incidentenbudget voor professionele culturele projecten. Het incidentenbudget is in 2022 wederom verdubbeld door de provincie en de cofinancieringseis is verlaagd.

Landelijke regelingen

Een overzicht van landelijke steunmogelijkheden voor zzp’ers uit het vijfde landelijke steunpakket is te vinden op de website van de Kunstenbond.