Ruim baan voor talent en vernieuwing

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat jonge talentvolle kunstenaars de kans krijgen om een eigen signatuur te ontwikkelen, om te experimenteren en om 'vlieguren' te maken. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden.

Stipendia

Voor talentvolle beginnende schrijvers en kunstenaars stelt de gemeente aanmoedigingsbeurzen beschikbaar.

Bewezen talentregeling

De gemeente Groningen biedt beginnende instellingen en organisaties van talentvolle jonge kunstenaars de mogelijkheid om een 2-jarige subsidie aan te vragen om te kunnen experimenteren en 'vlieguren' te maken om een eigen signatuur te ontwikkelen. Doel is het stimuleren van ontwikkeling en groei in oeuvre, cultureel ondernemerschap en zichtbaarheid vergroten.

Voor wie is de subsidie

De '2-jarige regeling bewezen talent' is beschikbaar voor organisaties op het gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst of een mix daarvan.

De subsidies worden toegekend aan organisaties die vakmanschap kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door middel van diploma’s van kunstvakopleidingen van de betrokkenen. En die daarnaast bijvoorbeeld al talententrajecten van bijvoorbeeld Station Noord, Hit- en Up Noord hebben doorlopen.

Zijn er geen specifieke talententrajecten? Dan kan een steunverklaring van een culturele instelling in de gemeente Groningen toegevoegd worden. In deze steunverklaring gaat de instelling in op de artistieke kwaliteit van de organisatie en activiteiten.

Meer informatie vindt u in de nadere regels subsidiesexterne-link-icoon.

Waarvoor kan de subsidie ingezet worden

Voor de regeling is maximaal € 80.000 per aanvraag voor 2 jaar beschikbaar. De bijdrage is te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en activiteiten plus voor materiaal, huisvesting, coaching, tijd en diensten van derden.

Voorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen:

  • Moet een aanvragende organisatie, een in Nederland gevestigd rechtspersoon zijn.
  • Moet een aanvragende instelling, met name in de gemeente Groningen werkzaam zijn.
  • Mogen de aanvragers maximaal 35 jaar zijn.
  • Mag een organisatie maximaal circa 5 jaar een beroepspraktijk hebben.
  • Moet de aanvrager voldoen aan de Code Cultural Governance en de code Fair Practice.
  • Moet de aanvrager zich met de activiteiten richten op publiek.

Beschikbare bedragen

Voor de 2-jarige regeling bewezen talent is € 240.000 beschikbaar voor 2023/2024. Het subsidiebedrag is maximaal € 80.000 per organisatie (€40.000 per jaar). Uitbetaling vindt plaats in termijnen.

Naast een financiële bijdrage begeleiden we je vanuit de gemeente om je verder te helpen professionaliseren en bieden we een leertraject cultureel ondernemerschap.

Aanvraag

In 2024 kun je een nieuwe aanvraag doen.

Na de aanvraag

Bij binnenkomst controleren wij de aanvraag op compleetheid. Is deze compleet dan sturen wij de aanvraag  naar de Kunstraad ter beoordeling.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld

Voor deze regeling stelt Kunstraad Groningen een onafhankelijke adviescommissie samen. Iedere aanvraag krijgt twee commissieleden toegewezen. Zij beoordelen, apart van elkaar, de aanvraag op een aantal vooraf vastgestelde criteria.

In 'Uitwerking criteria 2-jarige regeling bewezen talent' lees je een verdere uitwerking van de criteria en het wegingskader. Na de individuele, schriftelijke beoordeling volgt een adviesvergadering, waarin alle aanvragen naast elkaar worden gelegd om tot een afgewogen advies te komen.

Kunstraad Groningen brengt vervolgens een onderbouwd advies uit richting gemeente Groningen, waarna het college van B&W definitief besluit welke initiatieven de 2-jarige regeling bewezen talent toegekend krijgen.

Criterium

Scoring (aantal punten)

Artistiek inhoudelijke kwaliteit

minimaal 1, maximaal 6

Perspectief op ontwikkeling

minimaal 1, maximaal 6

Zakelijke kwaliteit/ondernemerschap

minimaal 1, maximaal 6

Bijdrage aan beleid

minimaal 0, maximaal 2

Maximaal te behalen punten

20

Artistiek inhoudelijke kwaliteit

Dit criterium kijkt of het project getuigt van artistieke kwaliteit, of het vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid toont. Welke artistieke visie heeft aanvrager? Wat is de meerwaarde van dit project? Hoe onderscheidend is het en wat draagt het bij aan het artistieke klimaat in (de gemeente) Groningen?

Schaal: 1 t/m 6
1Niet overtuigend
2Weinig overtuigend
3Voldoende overtuigend
4Ruimschoots overtuigend
5Zeer overtuigend
6Uitzonderlijk overtuigend

Perspectief op ontwikkeling

Dit criterium kijkt naar de ontwikkeling die de aanvrager wil doormaken, zowel op persoonlijk, inhoudelijk als zakelijk vlak. Wat is het ontwikkelperspectief van de aanvrager? Hoe draagt het project hieraan bij? Is het realistisch en vertrouwenwekkend? Hoe onderscheidend is deze ambitie? Leidt het project/deze activiteiten tot een duurzame verbetering van kwaliteit? En tot een bestendige(r) beroepspraktijk?

Schaal: 1 t/m 6
1Geen perspectief
2Weinig perspectief
3Voldoende perspectief
4goed perspectief
5Uitstekend perspectief
6Groots perspectief

Zakelijke kwaliteit / ondernemerschap

Dit criterium kijkt naar de zakelijke kwaliteiten en het ondernemerschap van aanvrager. Is hiervan voldoende basis bij aanvrager aanwezig? Hoe komt dit terug in het project? Is er een strategie bij tegenvallende resultaten? Welk publiek wil aanvrager op welke manier bereiken en lijkt dit realistisch?

Schaal: 1 t/m 6
1Niet vertrouwenwekkend
2Weinig vertrouwenwekkend
3Voldoende vertrouwenwekkend
4ruimschoots vertrouwenwekkend
5Zeer vertrouwenwekkend
6Uitzonderlijk vertrouwenwekkend

Bijdrage aan beleid

Dit criterium kijkt of aanvrager een visie heeft op hoe de activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke opgaves in de gemeente Groningen. Ook toetst het de bekendheid met de 3 belangrijkste landelijke codes, waarbij het naleven van de Fair Practice Code en Code Cultural Governance vereist is.

Score: 0, 1 of 2
0Niet of weinig aanwezig
1Voldoende aanwezig
2Goed aanwezig

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Gebruik dan het algemene contactformulierexterne-link-icoon en vermeld als onderwerp 'Stipendia'.