Ruim baan voor talent en vernieuwing

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat jonge talentvolle kunstenaars de kans krijgen om een eigen signatuur te ontwikkelen, om te experimenteren en om “vlieguren” te maken.

Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden.

Stipendia

Voor talentvolle beginnende schrijvers en kunstenaars stelt de gemeente aanmoedigingsbeurzen beschikbaar. Dit zijn het:

Bewezen talentregeling

In 2021 start de gemeente met een bewezen talentregeling voor instellingen en organisaties van talentvolle kunstenaars / makers. Deze subsidie maakt het mogelijk om activiteiten en / of producties te maken. En om cultureel ondernemerschap in de praktijk te brengen en te werken aan zichtbaarheid van de organisatie en daarmee de kansen op een beroepspraktijk te vergroten.

Voor wie is de subsidie

De 'tweejarige regeling bewezen talent' is beschikbaar voor organisaties op het gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst of een mix daarvan.

De subsidies worden toegekend aan organisaties die vakmanschap kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door middel van diploma’s van kunstvakopleidingen van de betrokkenen. En die daarnaast talententrajecten van bijvoorbeeld Station Noord, Hit- en Up Noord hebben doorlopen. Zijn er geen specifieke talententrajecten? Dan kan een steunverklaring van een culturele instelling in de gemeente Groningen toegevoegd worden. In deze steunverklaring gaat de instelling in op de artistieke kwaliteit van de organisatie en activiteiten.

Waarvoor kan de subsidie ingezet worden

Voor de regeling is maximaal € 80.000 per aanvraag voor 2 jaar beschikbaar. De bijdrage is te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en activiteiten plus voor materiaal, huisvesting, tijd en diensten van derden.

Voorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen:

 • moet een aanvragende organisatie, een in Nederland gevestigd rechtspersoon zijn
 • moet een aanvragende instelling, met name in de gemeente Groningen werkzaam zijn
 • mag een organisatie ca. 3 tot 7 jaar een beroepspraktijk hebben
 • mag een organisatie maximaal 1 keer eerder een bijdrage uit deze regeling hebben ontvangen
 • moet de aanvrager voldoen aan de Code Cultural Governance en de code Fair Practice.

Beoordelingscriteria

Beschrijf in de aanvraag (kort en bondig) wat de missie, visie en doelen van de organisatie zijn. Geef een schets van de beoogde ontwikkelingen en resultaten in die 2 jaar, in termen van artistieke ontwikkeling, zakelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, bijdrage aan het kunstenaanbod, je publiek en je bijdrage aan de strategieën van de gemeente Groningen. Bij het uitgewerkte plan moet je een begroting toevoegen.

Beschikbare bedragen

Voor de tweejarige regeling bewezen talent is voor 2021-2022 € 240.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal € 80.000 per organisatie. Uitbetaling vindt plaats in termijnen. Naast een financiële bijdrage begeleiden we je vanuit de gemeente om je verder te helpen professionaliseren en bieden we een leertraject cultureel ondernemerschap.

Aanvragen

Dien de aanvraag in via het aanvraagformulier. Na ontvangst van het formulier controleren wij of dit volledig is ingevuld en dat alle bijlagen (in pdf) er bij zitten.

Let op: je kunt het formulier niet tussentijds opslaan. Zorg er voor dat je de bijlagen bij de hand hebt voordat je de aanvraag indient:

 • Een begroting voor het hele traject van 2 jaar. Maak hiervoor gebruik van het format (xlxs 19kB).
 • Een recent uittreksel (maximaal 2 jaar oud) van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de oprichtingsakte of statuten van de organisatie.
 • De curricula vitae van de artistieke maker(s) en belangrijkste betrokkenen bij het ontwikkelingstraject.
 • Overzicht van een aantal (succesvolle) culturele projecten met bijvoorbeeld een incidentele subsidie. Voeg indien aanwezig recensies toe.
 • Eventueel een adhesiebetuiging van een in de gemeente gevestigde culturele instelling.
 • Meest recente jaarverslag en jaarrekening

Aanvragen die dan nog onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden in de toelichtingen bij de regeling en in de Algemene Subsidie Voorwaarden van de gemeente Groningen. Aanvragers zijn verplicht bij de aanvraag alle benodigde informatie aan te leveren op basis waarvan beoordeeld kan worden of aan de voorwaarden is voldaan.

Na de aanvraag

Bij binnenkomst controleren wij de aanvraag op compleetheid. Is deze compleet dan sturen wij aanvraag  naar de Kunstraad ter beoordeling. Eind januari 2021 adviseert de Kunstraad de gemeente over de aanvragen en half februari stelt B&W de subsidietoekenningen vast. Eind februari ontvangen aanvragers het formele besluit op de subsidieaanvraag.

Beslistermijn

De aanvraag kun je vanaf 23 november tot 7 december 09:00 indienen. Het college van burgemeester en wethouders stelt op 16 februari 2021 vast welke aanvraag gehonoreerd wordt. De regeling gaat in per 1 maart 2021.

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Maak dan gebruik van het contactformulier.