money-debts-2 iconBasissubsidie amateurkunst (BAK) aanvragen

Stichtingen of verenigingen in de gemeente Groningen die actief bezig zijn met amateurkunst kunnen subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten. Dit heet de Basisregeling Amateurkunst (BAK).

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Basisregeling Amateurkunst (BAK), dan moet uw vereniging of stichting eerst 2 jaar aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  1. De vereniging of stichting is statutair gevestigd in de gemeente Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen.
  2. De vereniging of stichting vraagt een redelijke contributie van de actieve leden
  3. Alleen de deskundige artistieke leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de uitvoerende leden niet
  4. De vereniging of stichting geeft minstens 1x per jaar een openbare presentatie (optreden, concert, tentoonstelling, voorstelling) in de gemeente Groningen.
    Let op: Dit zijn géén presentaties op scholen, tijdens levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomsten of voor bedrijven en studentenverenigingen.
  5. De vereniging of stichting zorgt zelf voor de publiciteit van de optredens, concerten, tentoonstelling of voorstellingen.

Daarnaast moet de aanvraag voor een subsidiejaar uiterlijk 1 december in het bezit zijn van het college. Let op: Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

De aanvragers van vorig jaar ontvangen het aanvraagformulier rond eind oktober via de mail. Mocht u het aanvraagformulier daarna niet hebben ontvangen? Neem dan telefonisch contact opnemen met de afdeling Contractering MO.

Verenigingen en stichtingen krijgen geen subsidie als ze onderdeel zijn van een bedrijf of een kerkelijke, levensbeschouwelijke of politieke organisatie. De aanvullende weigeringsgronden kunt u vinden in de Nadere Regels.

Hoe het werkt

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 30% van het totaal van de honoraria voor deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten met een gezamenlijk maximum van € 1.589,00 per subsidieontvanger per jaar. In de Nadere Regels kunt u zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Digitaal profiel

Instellingen die gebruik willen maken van de BAK moeten een digitaal profiel bij de KultuurCentrale aanmaken.

Plusregeling amateurkunst

U kunt daarnaast ook subsidie aanvragen voor amateurkunstprojecten bij de Plusregeling amateurkunst. Deze regeling is ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. U kunt bij de Plusregeling een aanvraag doen voor de ondersteuning van niet-reguliere projecten die zich onderscheiden op het gebied van artistieke kwaliteit, participatie/bereik, samenwerking en/of scholing op niet-individueel niveau. Meer informatie is te vinden bij de Kunstraad Groningen.

Nieuwe aanvragers

Verenigingen of stichtingen die voor de eerste keer subsidie willen aanvragen, moeten  voor 15 november de volgende gegevens mailen aan contracteringMO@groningen.nl 

  • een kopie van de statuten
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling)
  • een (kopie van) een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn

Contact

Gemeente Groningen / afdeling Contractering MO

050 367 83 30 of maak gebruik van het contactformulier .