Basissubsidie amateurkunst (BAK) aanvragen

Stichtingen of verenigingen in de gemeente Groningen die actief bezig zijn met amateurkunst kunnen subsidie aanvragen. Voor de voormalige gemeente Haren en Ten Boer gelden vooralsnog andere regels (zie onder).

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten. Dit heet de Basisregeling Amateurkunst (BAK).

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Basisregeling Amateurkunst (BAK), dan moet uw vereniging of stichting eerst 2 jaar aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  1. De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen.
  2. De vereniging of stichting vraagt een redelijke contributie van de actieve leden
  3. Alleen de deskundige artistieke leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de uitvoerende leden niet
  4. De vereniging of stichting geeft minstens 1x per jaar een openbare presentatie (optreden, concert, tentoonstelling, voorstelling) in de gemeente Groningen.
    Let op: Dit zijn géén presentaties op scholen, tijdens levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomsten of voor bedrijven en studentenverenigingen.
  5. De vereniging of stichting zorgt zelf voor de publiciteit van de optredens, concerten, tentoonstelling of voorstellingen.

Daarnaast moet de aanvraag voor het subsidiejaar 2020 uiterlijk 1 december 2019 in het bezit zijn van het college. Let op: Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

De aanvragers van vorig jaar hebben het aanvraagformulier via de mail ontvangen. Mocht u het aanvraagformulier niet hebben ontvangen dan telefonisch contact opnemen met Contractering Mo.

Verenigingen en stichtingen krijgen geen subsidie als ze onderdeel zijn van een bedrijf of een kerkelijke, levensbeschouwelijke of politieke organisatie. De aanvullende weigeringsgronden kunt u vinden in de Nadere Regels.

Hoe het werkt

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 30% van het totaal van de honoraria voor deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten met een gezamenlijk maximum van € 1.589,00 per subsidieontvanger per jaar.

In de Nadere Regels kunt u zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Instellingen die een beroep doen op de BAK worden gevraagd een digitaal profiel bij Vrijdag aan te maken via www.bijvrijdag.nl/amateurkunst.

U kunt daarnaast ook subsidie aanvragen voor amateurkunstprojecten bij de Plusregeling amateurkunst. Deze regeling is ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. U kunt bij de Plusregeling een aanvraag doen voor de ondersteuning van niet-reguliere projecten die zich onderscheiden op het gebied van artistieke kwaliteit, participatie/bereik, samenwerking en/of scholing op niet-individueel niveau. Meer informatie is te vinden bij de Kunstraad Groningen.

Nieuwe aanvragers

Verenigingen of stichtingen die voor de eerste keer subsidie willen aanvragen, moeten eerst de volgende gegevens mailen aan contracteringMO@groningen.nl

  • een kopie van de statuten
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling)
  • een (kopie van) een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn

Contact

Gemeente Groningen / afdeling Contractering MO

050 367 83 30
Contactformulier

Voormalige gemeente Haren

Eenmalige subsidie voor cultuur, sport, welzijn en zorg
Met ingang van 2017 is er geen geld meer beschikbaar voor eenmalige subsidies voor cultuur, sport, welzijn en zorg.

Jaarsubsidies
Jaarsubsidies worden verleend voor een jaar of voor een periode van meerdere jaren (meestal vier kalenderjaren). De gemeente bepaalt welke organisaties in aanmerking komen voor een subsidie voor een periode van meerdere jaren. Doorgaans gaat het om instellingen die voor veel inwoners belangrijk zijn. Samen met de organisatie spreekt de gemeente af welke activiteiten worden uitgevoerd en welke resultaten dat moet opleveren.

Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Aanvragen voor subsidie voor een periode van meerdere jaren, worden ingediend uiterlijk 31 maart voorafgaand aan de periode van meerdere jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

De subsidie die een organisatie heeft ontvangen, is een voorschot. Na afloop van elk kalenderjaar waarvoor subsidie is ontvangen, moet de subsidie verantwoord worden. Dat doet u via een verzoek om subsidievaststelling. Het verzoek om subsidievaststelling moet uiterlijk 30 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor subsidie is verkregen, ingediend zijn. In de subsidieregeling Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg gemeente Haren 2014 staat vermeld welke gegevens u moet aanleveren om de jaarsubsidie te kunnen vaststellen.

Voor het aanvragen van een subsidie per jaar of per periode van meerdere jaren bent u verplicht het aanvraagformulier (pdf 64 kB) jaarsubsidie te gebruiken.

Voormalige gemeente Ten Boer

Subsidie amateuristische kunstbeoefening
Verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening, zoals zang- of muziekverenigingen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gemeentelijk subsidie. Het betreft hier een exploitatiesubsidie aan de vereniging. Voor incidentele, dorpseigen, activiteiten kan een subsidie worden aangevraagd bij de vereniging dorpsbelangen van het betreffende dorp. Die verenigingen krijgen voor dit doel van de gemeente jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.