Basissubsidie amateurkunst (BAK) aanvragen

U bent een stichting of vereniging in de gemeente Groningen en bent actief bezig met amateurkunst? Lees dan hoe u subsidie kunt aanvragen.

Let op: 

U kunt in het najaar van 2018 subsidie voor 2019 aanvragen.

Hoe het werkt

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten. Dit heet de Basisregeling Amateurkunst (BAK).

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 30% van het totaal van de honoraria voor deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten met een gezamenlijk maximum van € 1.589,- per subsidieontvanger per jaar.

Instellingen die een beroep doen op de BAK worden gevraagd een digitaal profiel bij Vrijdag aan te maken via www.bijvrijdag.nl/amateurkunst.

Daarnaast is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor amateurkunstprojecten bij de Plusregeling amateurkunst. Deze regeling is ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. U kunt bij de Plusregeling een aanvraag doen voor de ondersteuning van niet-reguliere projecten die zich onderscheiden op het gebied van artistieke kwaliteit, participatie/bereik, samenwerking en/of scholing op niet-individueel niveau. Meer informatie is te vinden bij de Kunstraad Groningen.

Nieuwe aanvraag

Let op: U kunt geen subsidie meer voor 2018 aanvragen. In het najaar kunt u subsidie aanvragen voor 2019.

(Nieuwe) aanvragers kunnen in de Nadere Regels subsidies gemeente Groningen, hoofdstuk 6, paragraaf 6.3 Basisregeling amateurkunst zien of ze in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Verenigingen of stichtingen die voor de eerste keer subsidie willen aanvragen, moeten eerst contact opnemen met de Afdeling Contractering MO:

Gemeente Groningen / afdeling Contractering MO
Kreupelstraat 1
9712 HW GRONINGEN

050 367 63 30
Contactformulier

Postadres
Postbus 400
9700 AK GRONINGEN

De gemeente vraagt u de volgende gegevens op te sturen:

  • een kopie van de statuten
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling)
  • een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn

Wat u moet weten

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Basisregeling Amateurkunst (BAK), dan moet uw vereniging of stichting eerst 2 jaar aan onderstaande voorwaarden voldoen. Verenigingen en stichtingen krijgen geen subsidie als ze onderdeel zijn van een bedrijf of een kerkelijke, levensbeschouwelijke of politieke organisatie.

  1. De aanvragende vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  2. De vereniging of stichting vraagt een redelijke contributie van de actieve leden
  3. Alleen de deskundige artistieke leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de uitvoerende leden niet
  4. De vereniging of stichting geeft minstens 2x per jaar een openbare presentatie (optreden, concert, tentoonstelling, voorstelling) in de gemeente Groningen.
    Let op. Dit zijn géén presentaties op scholen, tijdens levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomsten of voor bedrijven en studentenverenigingen.
  5. De vereniging of stichting zorgt zelf voor de publiciteit van de optredens, concerten, tentoonstelling of voorstellingen.