Strategie werklocaties

Groningen groeit. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen.

Het ruimtelijk faciliteren van werk

Door de verstedelijkingsopgave die op de regio Groningen-Assen af komt zullen we als regio tot 2040 35.000 nieuwe woningen gaan realiseren en komen er naar verwachting 28.000 banen bij. Een groot deel van deze woningen en banen zal terecht komen in de gemeente Groningen.

Op 22 december 2021 heeft de gemeenteraad de strategie werklocaties (pdf 4 MB) vastgesteld. In de strategie werklocaties leest u hoe we:

  • ruimte bieden aan de economie van Groningen
  • de economie gaan aanjagen
  • onze werklocaties toekomstbestendig maken

Waarom deze strategie werklocaties?

De vorige beleidskaders voor bedrijventerreinen (Rode Loper, 2014) en kantoren (structuurvisie kantoren, 2010) waren toe aan vervanging. Beide stukken zijn tijdens of vlak na de recessie opgesteld. Inmiddels is de ruimte die er toen was, ondanks de coronacrisis, een stuk schaarser geworden. Er zijn steeds meer ruimtevragers die een plek zoeken in onze gemeente: onder andere woningbouw, energieopwekking, economie, natuur & recreatie. We willen als gemeente zorgvuldig om gaan met de beschikbare ruimte. Daarom kiezen we er voor om de groei van de werkgelegenheid zoveel mogelijk op te vangen in de bestaande bebouwde omgeving. Dat vraagt een andere insteek en werkwijze van ons als gemeente.

Over de samenhang tussen de verschillende ruimtevragers leest u meer in de ontwerp-omgevingsvisie die in januari 2022 aan de raad werd aangeboden. Actuele informatie over de omgevingsvisie vindt u op de webpaginaexterne-link-icoon.

Uitvoeringsprogramma

Het college heeft een uitvoeringsprogramma werklocaties vastgesteld. Deze zal worden geactualiseerd als onderdeel van het meerjarenprogramma stadsontwikkeling van de gemeente Groningen.

Meer informatie