Procedure bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand, waar kan ik de plannen inzien en welke mogelijkheden zijn er voor zienswijze, inspraak en bezwaar.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan legt wettelijk vast wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Voorontwerp

Het maken van een bestemmingsplan begint met het bepalen van het plangebied en het doen van onderzoek. Zo worden alle belangrijke aspecten die een plaats in het plan moeten vinden in kaart gebracht. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpbestemmingsplan.

In de meeste gevallen hebben burgers inspraak op een voorontwerp. Dit kan gedurende 4 weken (soms meer). Ook wordt provincie en andere instanties gevraagd op het plan te reageren.

Ontwerp

Na verwerking van de inspraak en andere reacties kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan inzien. Dit kan gedurende 6 weken. Iedereen kan een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) geven. Nieuw binnenkomende bouwaanvragen worden vanaf dit moment in de procedure aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst.

Vaststelling

Daarna krijgt de gemeenteraad het plan voorgelegd. De gemeenteraad bekijkt het ontwerpbestemmingsplan, maar ook alle reacties die zijn ingediend. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld. Het vastgestelde plan kan opnieuw door iedereen gedurende 6 weken worden ingezien.

Beroep bij de Raad van State

Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Het plan is dan niet onherroepelijk voordat de Raad van State over het beroep heeft beslist.

Wat is een uitwerkingsplan?

In een bestemmingsplan kan een uitwerkingsplicht met globale uitwerkingsregels worden opgenomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders de plicht mee om tijdens de geldigheidsduur van het bestemmingsplan een uitwerkingsplan op te stellen waarin de globale uitwerkingsregels worden uitgewerkt in specifieke planregels.

De procedure voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststellen.

Publicaties (bekendmakingen)

Publicaties over bestemmingsplannen (en voorbereidingsbesluiten) zijn te vinden via onderstaande media:

  • Groninger Gezinsbode (Stadsberichten)
  • Gemeentelijke website (Stadsberichten)
  • Staatscourant (alleen bij ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen)

Inzien en reageren

Op de pagina actuele bestemmingsplannen vindt u alle geldende en in procedure zijnde plannen. Informatie over inzien en reageren vindt u als u doorklikt op het betreffende bestemmingsplan.