Procedure bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand, waar kan ik de plannen bekijken en welke mogelijkheden zijn er voor reactie (zienswijze, inspraak en bezwaar).

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan legt volgens de wet vast wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond.

Wat is een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan?

Op de pagina 'Geldende bestemmingsplannen' staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een versie waarin wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht door een of meer andere bestemmingsplannen zijn verwerkt. Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsregels wonen' heeft wijzigingen aangebracht in de bouw- en gebruiksregels van 16 bestaande bestemmingsplannen. Die wijzigingen zijn verwerkt in de kaart en regels van de geconsolideerde versie van die plannen. Daarmee ontstaat een bijgewerkte versie van deze plannen, waarin de laatste aanpassingen zijn verwerkt. Een geconsolideerde versie heeft volgens de wet geen geldige status. Ze is bedoeld als dienstverlening aan de gebruiker. U hoeft op die manier niet in verschillende plannen die voor een plek of gebied gelden, te zoeken naar de laatst geldende regels.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Voorontwerp

Het maken van een bestemmingsplan begint met het kiezen van het gebied waarvoor het plan geldt en het doen van allerlei verplichte onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken worden in het bestemmingsplan gezet. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpbestemmingsplan.

U heeft inspraak op een voorontwerpplan. Dat wil zeggen dat u een reactie erop kunt geven. U heeft daar 4 weken de tijd voor (soms meer). Ook wordt de provincie en andere instanties gevraagd om op het plan te reageren.

Ontwerp

Na het verwerken van de inspraakreacties en andere reacties kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Dit kan tijdens een periode van 6 weken. Iedereen kan een mondelinge of schriftelijke reactie geven. Dit heet een zienswijze. Nieuw binnenkomende bouwaanvragen worden vanaf dit moment in het proces aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst.

Vaststelling

Daarna krijgt de gemeenteraad het plan voorgelegd. De gemeenteraad bekijkt het ontwerpbestemmingsplan, maar ook alle reacties die zijn ingediend. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld.

Beroep bij de Raad van State

Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan wordt het plan opnieuw gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State. Het plan is dan niet onherroepelijk voordat de Raad van State over het beroep heeft beslist.

Wat is een uitwerkingsplan?

In een bestemmingsplan kan een uitwerkingsplicht met globale uitwerkingsregels worden opgenomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders de plicht mee om tijdens de geldigheidsduur van het bestemmingsplan een uitwerkingsplan op te stellen waarin de globale uitwerkingsregels worden uitgewerkt in specifieke planregels.

De procedure voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststellen.

Publicaties (bekendmakingen)

Publicaties over bestemmingsplannen (en voorbereidingsbesluiten) zijn te vinden via onderstaande media:

  • Groninger Gezinsbode, het Harener Weekblad en de Noorderkrant (NIEUWS).
  • Gemeentelijke website (NIEUWS)
  • Staatscourant (alleen bij ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen)
     

Inzien en reageren

Op de pagina actuele bestemmingsplannen vindt u alle geldende en in procedure zijnde plannen. Informatie over inzien en reageren vindt u als u doorklikt op het betreffende bestemmingsplan.