Procedure bestemmingsplan en uitwerkingsplan

Wat is een bestemmingsplan. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand. Waar kunt u de plannen bekijken en hoe kunt u reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat u wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. In de wet staat dat gemeenten verplicht zijn om deze regels op te schrijven. Een bestemmingsplannen is de meest gebruikte manier daarvoor.

Wat is een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan?

Op de pagina 'Geldende bestemmingsplannen' staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een versie waarin aanpassingen die in het bestemmingsplan zijn gedaan, door een of meer andere bestemmingsplannen, zijn verwerkt. Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen' heeft aanpassingen gedaan in de bouw- en gebruiksregels van 16 bestaande bestemmingsplannen. Die aanpassingen zijn verwerkt in de plankaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen. Daarmee ontstaat een bijgewerkte versie van deze plannen. Hierin zijn de laatste aanpassingen in verwerkt. Een geconsolideerde versie heeft volgens de wet geen geldige status. Ze is bedoeld als dienstverlening voor de gebruiker. U hoeft op die manier niet in verschillende bestemmingsplannen die voor een plek of gebied gelden, te zoeken naar de laatst geldende regels.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Voorontwerp

Voor het maken van een bestemmingsplan worden eerst door deskundigen allerlei verplichte onderzoeken gedaan. Volgens de wet moet dat. Bijvoorbeeld of er beschermde dieren voorkomen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt gemaakt. We gaan verder met het bestemmingsplan als uit de onderzoeken blijkt dat het plan door kan gaan. De uitslagen van de onderzoeken worden door ons in het bestemmingsplan gezet. Als het bestemmingsplan klaar is, heet het een 'voorontwerpbestemmingsplan'. Het maken van een voorontwerpbestemmingsplan is volgens de wet niet verplicht. Maar wij horen graag uw mening voordat we de officiële fase ingaan met een ontwerpbestemmingsplan. Want een ontwerpbestemmingsplan maken is volgens de wet wel verplicht. Als het college akkoord is met het voorontwerpbestemmingsplan dan mag u het bekijken en erop reageren. Uw reactie heet een 'inspraakreactie'. En u heeft daar 4 weken de tijd voor (soms meer). Ook wordt de provincie en andere organisaties gevraagd om op het plan te reageren. U leest in de krant of op de pagina voor bestemmingsplannen op onze website hoe en wanneer u kunt reageren. Ook leest u daar waar u het bestemmingsplan kunt bekijken.

Ontwerp

De binnengekomen inspraakreacties en de reacties van organisaties worden door ons bekeken. De reacties leiden vaak tot veranderingen in het plan. Nadat de veranderingen klaar zijn, heet het een 'ontwerpbestemmingsplan'. Het college moet eerst akkoord gaan met deze veranderingen en daarna kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U kunt reageren als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan via het formulier op onze website of u stuurt een brief. Of u maakt een afspraak met een planjurist voor een gesprek. U leest precies hoe en wanneer u kunt reageren in de krant, op de pagina voor bestemmingsplannen of in de Staatscourant. Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een 'zienswijze'. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Dit noemen we de 'zienswijzentermijn'. Een zienswijze sturen is belangrijk voor het geval u na het vaststellen van een bestemmingsplan het nog steeds niet eens bent met het plan. De wet zegt dat u geen reactie (een 'beroepschrift') mag insturen als u niet eerst een zienswijze heeft gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Een uitzondering op deze regel leest u onder het kopje 'Beroep bij de Raad van State'. 

U kunt in de zienswijzentermijn een bouwaanvraag inleveren voor het gebied waarvoor een ontwerpbestemmingsplan is gemaakt. De nieuwe regels in het ontwerpbestemmingsplan worden dan vergeleken met wat u wilt in het bouwplan. Het bouwplan moet passen binnen de nieuwe regels wil u een vergunning krijgen.  

Vaststelling

De binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken. Het belang van de schrijver van de zienswijze wordt afgewogen tegen het algemene belang van de gemeente en haar inwoners. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan wel of niet meer veranderd. Het college doet deze voorbereidingen. Daarna bekijkt de gemeenteraad het bestemmingsplan, maar ook alle zienswijzen die zijn binnengekomen. Dit doen zij in de meningvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Als u een zienswijze had gestuurd dan krijgt u een uitnodiging van de gemeenteraad. U kunt dan tijdens de bijeenkomst uw zienswijze verder uitleggen. In de volgende vergadering van de gemeenteraad nemen ze een besluit. Die vergadering heet de besluitvormende bijeenkomst. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld. Als het vastgestelde bestemmingsplan veranderd is vergeleken met het ontwerpbestemmingsplan dan heet het 'gewijzigd' vastgesteld. Zijn er geen veranderingen gedaan dan heet het bestemmingsplan 'ongewijzigd' vastgesteld. Of het bestemmingsplan gewijzigd of ongewijzigd is vastgesteld is van belang als u wilt reageren op het vastgestelde bestemmingsplan. Dat leest u hieronder bij 'Beroep bij de Raad van State'.

Beroep bij de Raad van State

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u bekijken en er op reageren. U krijgt daar zes weken de tijd voor. De brief met uw reactie heet een 'beroepschrift'. Die stuurt u naar de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. Er gelden volgens de wet regels in welke gevallen u een beroepschrift mag sturen. U mag alleen een beroepschrift schrijven als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:
-    U stuurde een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar de gemeenteraad in de 'zienswijzentermijn'.
-    U bewijst dat u buiten uw schuld om (dat heet ‘redelijkerwijs’) geen zienswijze kon indienen in de 'zienswijzentermijn'.
-    U bent het niet eens met de veranderingen die zijn gemaakt in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vergeleken met het ontwerpbestemmingsplan. Als u alleen reageert op de veranderingen dan kan dat zonder dat u eerst een zienswijze indiende op het ontwerpbestemmingsplan.
Verder is nog van belang dat u uw beroepschrift binnen de aangegeven 6 weken verstuurt. De periode van zes weken noemen we de 'beroepstermijn'. U leest in de Gezinsbode, op de website van gemeente Groningen of in de Staatscourant wanneer u kunt reageren.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het uitwerkingsplan niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw vraag om voorlopige voorziening. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Wat is een uitwerkingsplan?

Soms maakt de gemeente een bestemmingsplan voor een nieuw gebied, maar weten ze nog niet voor het hele gebied wat ze daar precies willen bouwen. Voor dat stuk waar ze het nog niet precies voor weten nemen ze een 'uitwerkingsplicht' op. Dat wil zeggen dat de gemeente de plicht heeft om voor dit gebiedje wel ongeveer aan te geven wat ze er mee willen doen. Bijvoorbeeld woningen bouwen. Maar ze hoeven dan nog niet in detail te vertellen hoe hoog een flat of rijtjeswoningen worden. Of op hoeveel procent van de grond gebouwd mag worden. De gemeente moet binnen 10 jaar nadat het bestemmingsplan is vastgesteld de regels in detail opschrijven. Dat doet de gemeente in een 'uitwerkingsplan'.

De gang van zaken voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststelt.

Waar vindt u de bekendmakingen waarin staat wanneer u kunt reageren?

Het bekend maken van bestemmingsplannen (en uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten) kunt u hier vinden:

  • In de Groninger Gezinsbode, het Harener Weekblad, de Noorderkrant en online in het (NIEUWS).
  • Op de gemeentelijke website op de pagina voor het bekendmaken van de bestemmingsplannen (en uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten)
  • In de Staatscourant (geldt niet voor voorontwerp bestemmings- en uitwerkingsplannen)
     

Het bestemmingsplan bekijken en reageren

Op de pagina actuele bestemmingsplannen vindt u alle geldende en in procedure zijnde plannen. Informatie over bekijken en reageren vindt u als u doorklikt op het betreffende bestemmingsplan.