Proces bestemmingsplan en uitwerkingsplan

Wat is een bestemmingsplan. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand. Waar kunt u de plannen bekijken en hoe kunt u reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat u wel en niet mag op het gebied van (ver)bouwen en gebruiken van grond en water. In de wet staat dat gemeenten verplicht zijn om deze regels op te schrijven. Een bestemmingsplan is de meest gebruikte manier daarvoor. Iedereen moet zich aan de regels in het bestemmingsplan houden, ook de overheid. 

Naast bestaande bestemmingsplannen worden er ook steeds nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd op een weiland.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Voorontwerp

Voor het maken van een bestemmingsplan wordt eerst door deskundigen allerlei verplichte onderzoeken gedaan. Volgens de wet moet dat. Bijvoorbeeld of er beschermde dieren voorkomen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt gemaakt. De gemeente gaat verder met het bestemmingsplan als uit de onderzoeken blijkt dat het plan door kan gaan.

De uitslagen van de onderzoeken worden door ons in het bestemmingsplan gezet. Als het bestemmingsplan klaar is, heet het een 'voorontwerpbestemmingsplan'.

Het maken van een voorontwerpbestemmingsplan is volgens de wet niet verplicht. Maar wij horen graag uw mening voordat we de officiële fase ingaan met een ontwerpbestemmingsplan. Want een ontwerpbestemmingsplan maken is volgens de wet wel verplicht.

Als het voorontwerpbestemmingsplan klaar is, mag u het bekijken en erop reageren. Uw reactie heet een 'inspraakreactie'. En u heeft daar 4 weken de tijd voor (soms meer). Ook wordt de provincie en andere organisaties gevraagd om op het plan te reageren. U leest in de krant of op de webpagina bekendmakingen op onze website hoe en wanneer u kunt reageren. Ook leest u daar waar u het bestemmingsplan kunt bekijken.

Ontwerp

De binnengekomen inspraakreacties en de reacties van organisaties worden door ons bekeken. De reacties leiden vaak tot veranderingen in het plan. Nadat de veranderingen klaar zijn, heet het een 'ontwerpbestemmingsplan'. Het college moet eerst akkoord gaan met deze veranderingen en daarna kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken.

U kunt reageren als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan via het formulier op onze website of u stuurt een brief. Of u maakt een afspraak met een planjurist voor een gesprek. U leest precies hoe en wanneer u kunt reageren in de krant, op de webpagina bestemmingsplannen of in het Gemeenteblad.

Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een 'zienswijze'. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Dit noemen we de 'zienswijzentermijn'.

U kunt in de zienswijzentermijn een bouwaanvraag inleveren voor het gebied waarvoor een ontwerpbestemmingsplan is gemaakt. De nieuwe regels in het ontwerpbestemmingsplan worden dan vergeleken met wat u wilt in het bouwplan. Het bouwplan moet passen binnen de nieuwe regels wil u een vergunning krijgen.  

Vaststelling

De binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken. Het belang van de schrijver van de zienswijze wordt afgewogen tegen het algemene belang van de gemeente en haar inwoners. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan wel of niet meer veranderd vergeleken met het ontwerpbestemmingsplan. Wij doen deze voorbereidingen.

Daarna bekijkt de gemeenteraad het bestemmingsplan, maar ook alle zienswijzen die zijn binnengekomen. Dit doen zij in de meningvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Als u een zienswijze stuurt, dan krijgt u een uitnodiging van de gemeenteraad. U kunt dan tijdens de bijeenkomst uw zienswijze verder uitleggen. In de volgende vergadering van de gemeenteraad nemen ze een besluit. Die vergadering heet de besluitvormende bijeenkomst. Gaat de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan dan is het plan vastgesteld.

Beroep bij de Raad van State

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken en er op reageren. Het reageren noemen we 'beroep instellen' en uw reactie heet een 'beroepschrift'. Die stuurt u naar de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. U krijgt daar 6 weken de tijd voor. De termijn van 6 weken is heel belangrijk.

Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om beroep in te stellen. U kunt ook binnen de termijn van 6 weken een 'pro forma' beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u uw reden(en) voor beroep later opstuurt. U krijgt daarvoor een termijn van Raad van State. Deze termijn staat in de ontvangstbevestiging die u krijgt.

U mag volgens de wet in beroep gaan als u een 'belanghebbende' bent. Dus als het bestemmingsplan rechtstreeks schade toebrengt aan uw belangen.
U leest in de Gezinsbode, op de gemeentelijke website of in het Gemeenteblad hoe en wanneer u kunt reageren. Voor meer informatie over beroep instellen kunt u ook de website van Raad van State bekijken via deze link.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?

De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift

Waar moet u om denken in het beroepschrift als de Crisis- en herstelwet geldt?

Soms wordt een bestemmingsplan gemaakt met behulp van de Crisis- en herstelwet. Die zorgt ervoor dat het hele proces sneller gaat. Bijvoorbeeld als er grote haast is met het bouwen van woningen. Dat heeft gevolgen voor het beroepschrift. In het beroepschrift moet u dan altijd de reden(en) noemen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat noemen we 'beroepsgronden'.

Het beroepschrift is ongeldig als u uw beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn opstuurt. Uw beroepschrift is dan ‘niet-ontvankelijk’. U kunt uw beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer alsnog toesturen.
In de bekendmaking staat of de Crisis- en herstelwet geldt voor het bestemmingsplan.

Wat is een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan?

Op de pagina 'Geldende bestemmingsplannen' staat een aantal bestemmingsplannen met de status ‘geconsolideerd’. Dat is een versie waarin aanpassingen die in het bestemmingsplan zijn gedaan, door een of meer andere bestemmingsplannen, zijn verwerkt.

Bijvoorbeeld: het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen' heeft aanpassingen gedaan in de bouw- en gebruiksregels van 16 bestaande bestemmingsplannen. Die aanpassingen zijn verwerkt in de plankaart en de regels van de geconsolideerde versie van die plannen.

Daarmee ontstaat een bijgewerkte versie van deze plannen. Hierin zijn de laatste aanpassingen in verwerkt. Een geconsolideerde versie heeft volgens de wet geen geldige status. Ze is bedoeld als dienstverlening voor de gebruiker. U hoeft op die manier niet in verschillende bestemmingsplannen die voor een plek of gebied gelden, te zoeken naar de laatst geldende regels.

Wat is een uitwerkingsplan?

Soms maakt de gemeente een bestemmingsplan voor een nieuw gebied, maar weten ze nog niet voor het hele gebied wat ze daar precies willen bouwen. Voor dat stuk waar ze het nog niet precies voor weten nemen ze een 'uitwerkingsplicht' op.

Dat wil zeggen dat de gemeente de plicht heeft om voor dit gebiedje wel ongeveer aan te geven wat ze er mee willen doen. Bijvoorbeeld woningen bouwen. Maar ze hoeven dan nog niet in detail te vertellen hoe hoog een flat of rijtjeswoningen worden. Of op hoeveel procent van de grond gebouwd mag worden. De gemeente moet binnen 10 jaar nadat het bestemmingsplan is vastgesteld de regels in detail opschrijven. Dat doet de gemeente in een 'uitwerkingsplan'.

De gang van zaken voor een uitwerkingsplan is vergelijkbaar met die voor een bestemmingsplan. Het belangrijkste verschil is dat niet de raad, maar het college van burgemeester en wethouders het plan vaststelt.

Waar vindt u de bekendmakingen waarin staat wanneer u kunt reageren?

Het bekend maken van bestemmingsplannen (en uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten) kunt u hier vinden:

  • In de Groninger Gezinsbode, het Harener Weekblad, de Noorderkrant en online in het (NIEUWS).
  • Op de gemeentelijke website op de pagina bekendmakingen van de bestemmingsplannen (en uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten)
  • In het Gemeenteblad (geldt niet voor voorontwerp bestemmings- en uitwerkingsplannen)

Het bestemmingsplan bekijken en reageren

Op de pagina actuele bestemmingsplannen vindt u alle geldende en in procedure zijnde plannen. Informatie over bekijken en reageren vindt u als u doorklikt op het betreffende bestemmingsplan.

Heeft u vragen over een bestemmingsplan dat in de maak is?

U kunt voor vragen over bestemmingsplannen die in de maak zijn, bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Groningen: 14 050. U vraagt naar een jurist Ruimtelijke Plannen van afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. U wordt doorverbonden of teruggebeld. Of u mailt uw vraag naar bestemmingsplannen@groningen.nl.

Voor vragen over bestaande bestemmingsplannen kunt u bellen met het Loket Bouwen en Wonen van afdeling VTH op het algemene telefoonnummer van de gemeente Groningen: 14 050. Mailen kan via een contactformulier, die vindt u op bouwdossier of bestemmingsplan inzien