HOLT-locatie (voormalige ALO-locatie)

De gemeente ziet het plan Holt op de voormalige ALO-locatie als een voorbeeldproject voor het inrichten van de openbare ruimte. Er komen 320 woningen in verschillende soorten en maten. Het gaat om zowel koop- als (sociale)huurwoningen. Verder biedt het plan HOLT ruimte voor winkels, horeca en een hotel. De helft van de ruimte wordt een openbare parkachtige omgeving met veel groen.

Aanbestedingsproject

Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke thema’s binnen het plan. Verder is er veel ruimte voor natuur, het toepassen van opslag technieken voor water en warmte en zonnepanelen op daken. Met deze uitgangspunten is de gemeente een aanbestedingstraject gestart voor de ontwikkeling van de voormalige ALO-locatie. Het plan HOLTexterne-link-icoon van vastgoedontwikkelaar MWPO, in samenwerking met woningcorporatie woningcorporatie Nijesteeexterne-link-icoon en Nijhuis Bouwexterne-link-icoon, is als beste beoordeeld in dit aanbestedingstraject.

Locatie

Op dit moment wordt het terrein gebruikt voor de opslag van materiaal voor het project Zuidelijke Ringweg. Dat gaat de komende jaren veranderen.

Inspraak

Op 6 september 2022 heeft het college van B&W besloten het voorontwerp bestemmingsplanexterne-link-icoon ter inzage te leggen voor inspraak.

  • Van 15 september tot en met 12 oktober 2022 kon iedereen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren.
  • Op 5 oktober 2022 heeft vastgoedontwikkelaar MPWOexterne-link-icoon hiervoor een informatiebijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners en omliggende bedrijven.

Planning

Momenteel werken wij aan het ‘ontwerp stedenbouwkundig plan’. Dit voorlopig ontwerp en de resultaten van de terinzagelegging worden gebruikt voor een ontwerpbestemmingsplan.

Er is geprobeerd om het ontwerpbestemmingsplan in 2023 ter inzage te leggen. Door marktomstandigheden is dat niet gelukt. In 2024 zijn er nieuwe overleggen om verdere procedures te doorlopen. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer het plan verder vorm krijgt. Als dat bekend wordt, dan melden wij dat op deze webpagina.

Documenten

Contact

Hebt u een vraag of opmerking over het plan HOLT?

Meer informatie

Op 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad de bouwenvelopexterne-link-icoon en de grondexploitatie voor ontwikkeling van deze locatie vastgesteld. In de bouwenvelop staan de uitgangspunten en randvoorwaarden.

Wij hebben 3 ontwikkelaars uitgenodigd om een plan te maken. De belangrijkste punten: 

  • Maximaal 320 woningen (waarvan minimaal 20% huurwoningen).
  • Nadruk op duurzaamheid.
  • Ruimte bieden voor commerciële ruimten.
  • Minstens voor 50% onbebouwd blijven.

In maart 2021 is van de drie ingediende plannen het plan HOLT (verder HOLT-locatie) van ontwikkelaar MWPOexterne-link-icoon als winnaar beoordeeld. Dit plan behaalde op stedenbouw, architectuur en duurzaamheid de hoogste score, namelijk uitmuntend. Op 28 mei 2021 hebben MWPO en de gemeente de koopovereenkomst en de realisatieovereenkomst voor deze ontwikkeling gesloten.

Plan HOLT heeft aan de ene kant een sterke stedelijke rand, die gevormd wordt door de Laan Corpus den Hoorn, Van Swietenlaan en Martiniboulevard. Aan de andere kant, aan de zijde van de zogenaamde Parkzone, komt een losse, open rand. Aan de Laan Corpus den Hoorn komt een  bebouwing van 7 tot 10 lagen, met een accent van maximaal 76 meter hoog (een woontoren met op de bovenste verdieping een horecagelegenheid; de zogenaamde rooftop-bar. 
Voor de rest van de locatie geldt een bebouwingshoogte van minimaal 4 en maximaal 7 lagen.

De gemeente Groningen stelt eisen voor energiebesparing. Zo gebruiken wij het dakoppervlakte van de bebouwing zo goed mogelijk voor zonne-energie (warmte of elektriciteit). Ook werken wij met een warmte- en koudesysteem (WKO). Plannen om uit te breiden moeten energieneutraal zijn of juist energie opleveren. Binnen het plan HOLT proberen wij de energievraag zo laag mogelijk te houden.

Verder gebruiken wij neerslag  voor de irrigatie van de planten en bomen in het gebied. Dit gebruiken wij ook als buffer tegen extreem weer.

De omgeving heeft zorgen over de slagschaduw van de toren. Het is onduidelijk voor hoeveel schaduw de toren overdag zorgt. Om dit duidelijk te krijgen hebben Rho-adviseurs een studie uitgevoerd naar de slagschaduw van de toren. Bekijk de beelden gebaseerd op het bestemmingsplan 2021: