Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Status

Voorontwerp

Het plan
Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Het voorontwerpplan ziet toe op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken van deze objecten.

Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat daarom een stelsel waarbij sloop en verbouw van karakteristieke panden niet zondermeer is toegestaan. Uiteindelijk blijft sloop voor deze objecten wel nog steeds mogelijk met een vergunning, maar de gemeente streeft naar instandhouding of inpassing van de ruimtelijke waarden en karakteristieken van de objecten.

In 2019 zijn de onbeschermde cultuurhistorische waarden van de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer door een onafhankelijke deskundige geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie en waardering van het onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen geleid tot 4.299 objecten met de status karakteristiek en 1.488 objecten met de status beeldondersteunend. Daarnaast zijn er ook nog objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus, dit wordt later verder uitgewerkt. In Haren worden de onbeschermde cultuurhistorische waarden momenteel via eenzelfde traject ook in beeld gebracht.

Nadere informatie
Op donderdag 18 juni om 17:00 uur is er een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats via Webex. Daarvoor is het nodig dat u zich vóór 18 juni 15:00 uur opgeeft. Als u zich heeft opgegeven dan ontvangt u een vergaderverzoek om deel te nemen aan de bijeenkomst. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Reageer via het reactieformulier.

Ook kunt u via het platform de Stem van Groningen  het bestemmingsplan raadplegen en direct in het document een reactie geven.

Via deze link kunt u veelgestelde vragen over de betekenis van termen, waardenstelling, procedure, aanvraag van vergunningen, met bijbehorende antwoorden vinden.