Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Status bestemmingsplan

Voorontwerp

Bent u eigenaar van een gebouw in Groningen?
Controleer dan of uw gebouw door de gemeente is aangewezen als karakteristiek of beeldondersteunend object. Hoe u dit kunt controleren, leest u in de vragen en antwoorden.

Waarom vragen wij u om uw gebouw te controleren?
Voor deze gebouwen gelden straks nieuwe regels. U krijgt misschien met de nieuwe regels te maken als u uw gebouw aan de buitenkant wilt verbouwen of (deels) wilt slopen. De nieuwe regels staan in het bestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen'. In het najaar kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Meer informatie over het bestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen' staat hieronder. Meer informatie kunt u ook vinden via vragen en antwoorden. U kunt daar ook een contactformulier invullen.

Aangewezen karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen

Update 27 september 2021 - er staat helaas een fout in de adressenlijsten: gebouwen met 5 punten zijn aangewezen als karakteristiek. Deze fout wordt verbeterd bij het ontwerpbestemmingsplan. Dan worden gebouwen met 5 punten aangewezen als beeldondersteunend.

Het plan
Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Het voorontwerpplan ziet toe op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken van deze objecten.

Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat daarom een stelsel waarbij sloop en verbouw van karakteristieke panden niet zondermeer is toegestaan. Uiteindelijk blijft sloop voor deze objecten wel nog steeds mogelijk met een vergunning, maar de gemeente streeft naar instandhouding of inpassing van de ruimtelijke waarden en karakteristieken van de objecten.

In 2019 zijn de onbeschermde cultuurhistorische waarden van de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer door een onafhankelijke deskundige geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie en waardering van het onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen geleid tot 4.299 objecten met de status karakteristiek en 1.488 objecten met de status beeldondersteunend. Daarnaast zijn er ook nog objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus, dit wordt later verder uitgewerkt. In Haren worden de onbeschermde cultuurhistorische waarden momenteel via eenzelfde traject ook in beeld gebracht.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 4 juni tot en met 29 juli 2020 ter inzage gelegen. Op 18 juni 2020 is er een digitale informatiebijeenkomst geweest. De ingekomen reacties worden verwerkt in een inspraakverslag. Daarna wordt het voorontwerpbestemmingsplan aangepast tot ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt vervolgens ter inzage gelegd voor zienswijzen. Daarna wordt het facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op het vastgestelde bestemmingsplan kan daarna beroep worden ingediend bij Raad van State.

Planning
De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan in het najaar van 2021 door het college wordt vastgesteld. Daarna kunt u erop reageren. Uw reactie heet een zienswijze. Het bestemmingsplan wordt begin 2022 definitief vastgesteld.

Documenten bestemmingsplanprocedure: