Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Status bestemmingsplan

Ontwerp

Reageren

Van 6 januari tot en met 16 februari 2022 kunt u uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen'. Uw reactie heet een zienswijze.

Van 6 januari tot en met 16 februari 2022 kunt u ook uw reactie geven op het ontwerp ‘Afwegingskader Cultuurhistorie’. Dit hoort bij het ontwerpbestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen'. Uw reactie heet een ‘inspraakreactie’.

Het ontwerpbestemmingsplan

Voor het grondgebied van de vroegere gemeente Groningen, dat wil zeggen de gemeentegrens van vóór de gemeentelijke herindeling, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan heet 'Gebouwd Erfgoed Groningen'. Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Een ontwerpbestemmingplan is een voorlopig bestemmingsplan en nog geen definitief bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen' is gemaakt voor alle karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen in dit gebied. Het wil de karakteristieke en/of ruimtelijk belangrijke kenmerken van de gebouwen beschermen. Voor zover dat mogelijk is. We noemen deze gebouwen 'karakteristiek' of 'beeldondersteunend'. Wat dat precies betekent kunt u lezen in de vragen en antwoorden.

Dit ontwerpbestemmingsplan is een facetbestemmingsplan. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan een speciaal onderwerp regelt. In dit geval regelt het het beschermen van de karakteristieke en/of ruimtelijk belangrijke kenmerken van de gebouwen. Een facetbestemmingsplan is een aanvulling op de bestemmingsplannen die in de gemeente gelden. De geldende bestemmingsplannen blijven gewoon gelden. Maar de regels in het facetbestemmingsplan gaan dan voor de regels in het geldende bestemmingsplan. Tenminste, als het gaat over het onderwerp dat met een facetbestemmingsplan wordt geregeld.

Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die het slopen van karakteristieke gebouwen verbiedt. Dit bestemmingsplan heeft daarom een systeem, waarbij sloop en verbouw van karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen aan de buitenkant niet zomaar is toegestaan. Ook heeft het bestemmingsplan een regeling, waarmee het mogelijk is een sloopvergunning te krijgen onder voorwaarden. Hiermee mag je deze gebouwen slopen of veranderen.  Maar de gemeente doet wel zijn best om de ruimtelijke waarden en karakteristieken van de gebouwen te bewaren of in te passen.

In 2019 zijn de onbeschermde cultuurhistorische waarden van de vroegere gemeenten Groningen en Ten Boer door een onafhankelijke deskundige bekeken en gewaardeerd. Het onderzoeken en waarderen van het onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de vroegere gemeente Groningen geleid tot 4.299 gebouwen met de status karakteristiek en 1.488 gebouwen met de status beeldondersteunend. Daarnaast zijn er ook nog gebouwen die in aanmerking komen voor een monumentenstatus. Dit wordt later verder uitgewerkt. In Haren worden de onbeschermde cultuurhistorische waarden op dit moment op dezelfde manier onderzocht.

Procedure

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 4 juni tot en met 29 juli 2020 ter inzage gelegen. Op 18 juni 2020 is er een digitale informatiebijeenkomst geweest. De ingekomen reacties zijn verwerkt in een inspraakverslag. Daarna is het voorontwerpbestemmingsplan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt in januari 2022 ter inzage gelegd voor zienswijzen. Daarna wordt het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op het vastgestelde bestemmingsplan kan daarna beroep worden ingediend bij Raad van State.

Planning

De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 is in te zien en dat u er een reactie op kunt geven. Uw reactie heet een zienswijze. Het bestemmingsplan wordt volgens de planning voor de zomer van 2022 definitief vastgesteld.

Documenten bestemmingsplanprocedure