Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen

Status

Voorontwerp

Het plan
Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Het voorontwerpplan ziet toe op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken van deze objecten.

Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat daarom een stelsel waarbij sloop en verbouw van karakteristieke panden niet zondermeer is toegestaan. Uiteindelijk blijft sloop voor deze objecten wel nog steeds mogelijk met een vergunning, maar de gemeente streeft naar instandhouding of inpassing van de ruimtelijke waarden en karakteristieken van de objecten.

In 2019 zijn de onbeschermde cultuurhistorische waarden van de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer door een onafhankelijke deskundige geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie en waardering van het onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen geleid tot 4.299 objecten met de status karakteristiek en 1.488 objecten met de status beeldondersteunend. Daarnaast zijn er ook nog objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus, dit wordt later verder uitgewerkt. In Haren worden de onbeschermde cultuurhistorische waarden momenteel via eenzelfde traject ook in beeld gebracht.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 4 juni tot en met 29 juli 2020 ter inzage gelegen. Op 18 juni is er een digitale informatiebijeenkomst geweest. De ingekomen reacties worden verwerkt in een inspraakverslag. Daarna wordt het voorontwerpbestemmingsplan aangepast tot ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt vervolgens ter inzage gelegd voor zienswijzen. Daarna wordt het facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Belanghebbenden hebben daarna nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Planning
De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan midden 2021 door het college wordt vastgesteld. Dit ontwerp wordt na de zomervakantie voor zes weken ter inzage gelegd en dan kunt u een zienswijze indienen. Het bestemmingsplan wordt begin 2022 definitief vastgesteld.

Via deze link kunt u veelgestelde vragen over de betekenis van termen, waardenstelling, procedure, aanvraag van vergunningen, met bijbehorende antwoorden vinden.