Bekendmakingen bestemmingsplannen

Officiële bekendmakingen voor de bestemmingsplannen van de gemeente Groningen.

Archief

Het archief bekendmakingen bestemmingsplannen gaat terug tot 16 september 2014.

Actueel

Reageren op voorontwerpbestemmingsplan 'Engelberterweg 96'

Groningen, 26 april 2022

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond en water wat er mag. Een voorontwerpbestemmingsplan is een proefversie van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente hoort graag wat u vindt van het voorontwerpbestemmingsplan. U leest hieronder waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u waar en wanneer u de stukken kunt bekijken. En hoe en wanneer u kunt reageren.  

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het voorontwerpbestemmingsplan regelt dat er een recreatieterrein met kampeermiddelen mag komen. De bestemming agrarisch verdwijnt. De regels gaan gelden voor het perceel Engelberterweg 96 te Engelbert. Het bestemmingsplan laat de functie wonen onveranderd. 

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken? 

U kunt van 27 april tot en met 25 mei 2022 het voorontwerpbestemmingsplan bekijken en de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?

U kunt reageren van 27 april tot en met 25 mei 2022 op het voorontwerpbestemmingplan en de stukken die daarbij horen. Uw reactie heet een ‘inspraakreactie’. Reageren kan op deze manieren:

Meer informatie leest u op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/procedure-bestemmingsplan.

Voorbereidingsbesluit 'Helperpark 300-304 Groningen 2022’ vastgesteld

Groningen, 21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2022 het voorbereidingsbesluit ‘Helperpark 300-304 Groningen 2022’ heeft vastgesteld. De gemeenteraad besloot om een herziening voor te bereiden van het bestemmingsplan ‘Europark 2013 voor het perceel Helperpark 300-304 in Groningen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een jaar en treedt vandaag in werking, op 21 april 2022.

Waarom is dit voorbereidingsbesluit genomen?
Een voorbereidingsbesluit moet ongewenste ontwikkelingen voorkomen. De gemeente voorkomt hiermee dat er ongeveer 100 woningen bijgebouwd kunnen worden op deze locatie op het binnenterrein. 

Waar kunt u het bekijken? 
U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf vandaag hier bekijken:

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voorbereidingsbesluit ‘Regulering supermarkten binnenstad’ vastgesteld

Groningen, 21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2022 het voorbereidingsbesluit ‘Supermarkten binnenstad’ heeft vastgesteld. De gemeenteraad besloot dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de binnenstad van Groningen. De plangrenzen staan op de plankaart die bij dit besluit hoort. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een jaar en treedt vandaag in werking, op 21 april 2022.

Waarom is dit voorbereidingsbesluit genomen?
Met dit voorbereidingsbesluit wordt een ongewenste ontwikkeling voorkomen. Het voorkomt de toename van het aantal vierkante meters voor supermarkten in de binnenstad. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 27 april 2022.

Waar kunt u het bekijken? 
U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf vandaag hier bekijken:

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voorbereidingsbesluit ‘Regulering Flitsbezorgdiensten’ vastgesteld

Groningen, 21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2022 het voorbereidingsbesluit ‘Regulering Flitsbezorgdiensten’ heeft vastgesteld. De gemeenteraad besloot dat een paraplubestemmingsplan wordt voorbereid voor het hele grondgebied van de gemeente Groningen. De plangrenzen staan op de plankaart die bij dit besluit hoort. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een jaar en treedt vandaag in werking, op 21 april 2022.

Waarom is dit voorbereidingsbesluit genomen?
Met dit voorbereidingsbesluit wordt een ongewenste ontwikkeling voorkomen. Het voorkomt het vestigen van nieuwe flitsbezorgdiensten, ook wel ‘dark stores’ genoemd. In het voorbereidingsbesluit is ook een verbod opgenomen om het gebruik van gronden te veranderen in een gebruik voor flitsbezorgdiensten.

Waar kunt u het bekijken? 
U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf vandaag hier bekijken:

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan 110kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel 

Groningen, 6 april 2022

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet mag. Volgens de wet is de gemeente verplicht om een ontwerpbestemmingsplan te maken voor de veranderingen in dit nieuwe bestemmingsplan. U kunt er nu op reageren. Hoe en wanneer leest u hieronder. Evenals waar het ontwerpbestemmingsplan over gaat en waar en wanneer u het kunt bekijken.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?
Dit ontwerpbestemmingsplan regelt de aanleg van een 110kV-kabelverbinding tussen de elektriciteitstations Hunze en Bloemsingel. Deze kabel vervangt de bestaande, verouderde kabel. De regels gaan gelden voor het gebied waarin het tracé (ruwweg) is gelegen en loopt globaal vanaf 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Hunze noordwestwaarts via de Europaweg, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, Vrydemalaan en via Bloemsingel naar 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt van 7 april tot en met 18 mei 2022 het ontwerpbestemmingsplan bekijken en de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken: 
•    De landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam. Of op de code van het  bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP652kabelverbGron-ow01.
•    De gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Dat kan op afspraak via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U kunt reageren van 7 april tot en met 18 mei 2022 op het ontwerpbestemmingsplan en de stukken die daarbij horen. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. Reageren kan alleen op deze drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ bij het ontwerpbestemmingsplan in op de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. U krijgt meteen een bevestiging van ontvangst.
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
•    U gaat in gesprek met een planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Bel voor een afspraak naar het algemene telefoonnummer 14 050 van de Gemeente Groningen.

Meer informatie leest u op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/procedure-bestemmingsplan.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan Herziening Parkeren 2021 

Groningen, 23 februari 2022

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet mag. 
Hieronder leest u waar het ontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u waar en wanneer u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. En hoe en wanneer u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?
Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan is om voor de gehele gemeente Groningen gelijke regels in bestemmingsplannen op te nemen voor het onderdeel parkeren, inclusief het fietsparkeren. Dit bestemmingsplan verbetert de parkeerregels die staan in het bestemmingsplan Facetherziening Parkeren uit 2016 en in bestemmingsplannen die na 1 juli 2018 zijn vastgesteld.
Sinds 1 juli 2018 is het verplicht om in bestemmingsplannen regels ten aanzien van parkeren op te nemen. Voor een aantal bestemmingsplannen in de vroegere gemeente Haren moet dat nog gedaan worden. Ten Boer heeft in haar bestemmingsplannen van vóór de herindeling weliswaar parkeerregels opgenomen, maar deze worden met dit ontwerpbestemmingsplan gelijkgetrokken met die voor de rest van de gemeente.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt van 24 februari tot en met 6 april 2022 het ontwerpbestemmingsplan bekijken en de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken: 
•    De landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam. Of op de code van het  bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP647HerzPark2020-ow01.
•    De gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen in Groningen, Harm Buiterplein 1.
•    Het gemeentelijk loket in Haren, Raadhuisplein 10. 
•    Het gemeentelijk loket in Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. 
Wegens corona zijn de gemeentelijke loketten nog gesloten. Wel kunt u een afspraak maken via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien. Een medewerker neemt dan via email of telefoon contact met u op.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U kunt reageren van 24 februari tot en met 6 april 2022 op het ontwerpbestemmingsplan en de stukken die daarbij horen. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. Reageren kan alleen op deze drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ bij het ontwerpbestemmingsplan in op de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. U krijgt meteen een bevestiging van ontvangst.
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
•    U gaat in gesprek met een planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Bel voor een afspraak naar het algemene telefoonnummer 14 050 van de Gemeente Groningen.

Meer informatie leest u op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/procedure-bestemmingsplan.

Beheersverordening Parkeren vastgesteld

Groningen, 4 februari 2022

De gemeenteraad heeft op 15 september 2021 onder nummer 7f de Beheersverordening Parkeren vastgesteld. De beheersverordening treedt in werking op 5 februari 2022. Tegen de vaststelling is geen beroep mogelijk. Dat staat in artikel 8:3, eerste lid onder a van de Algemene wet bestuursrecht. De beheersverordening Parkeren wordt in overeenstemming met artikel 139 Gemeentewet bekendgemaakt.

Waar gaat de beheersverordening over?
Sinds 2018 zijn gemeenten verplicht om regels over parkeren in beheersverordeningen op te nemen. In het verleden stonden die regels in de Bouwverordening. In 12 beheersverordeningen van de voormalige gemeente Haren waren de parkeerregels nog niet opgenomen. Met deze Beheersverordening Parkeren is dat nu geregeld. 

Waar en wanneer kunt u de beheersverordening bekijken?
U kunt de Beheersverordening Parkeren bekijken op deze plekken:
•    De landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van de beheersverordening: NL.IMRO.0014.BV002Parkeren-vg01.
•    Het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. De papieren versie is hier te bekijken van 4 februari voor zes weken. Een afspraak maakt u via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.

Reageren op vastgesteld bestemmingsplan, hogere geluidwaardenbesluit en omgevingsvergunning voor Friesestraatweg 181

Groningen, 19 januari 2022

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 181’ op 22 december 2021 onder besluitnummer 7v vastgesteld. Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Ook hebben burgemeesters en wethouders tegelijkertijd de omgevingsvergunning voor het bouwplan en het hogere geluidwaardenbesluit vastgesteld. Verderop leest u wat deze begrippen betekenen. U kon op de ontwerpbesluiten reageren van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021. Er zijn tijdens deze periode reacties (zienswijzen) ingediend. Die hebben niet tot veranderingen geleid in de vastgestelde stukken. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Hieronder leest u waar en wanneer u de stukken kunt bekijken en hoe u kunt reageren.

Beschrijving bouwplan
Het bestemmingsplan maakt het bouwen mogelijk van 575 woningen. Er komen 500 studio’s voor jongeren en een flatgebouw met 75 ruimere appartementen voor de sociale huur. De woningen komen op de plek waar vroeger het bedrijf Gembeton zat. Dat is vlakbij de Westelijke Ringweg, midden in de Reitdiepzone. De bouwhoogte wisselt tussen 4 en 35 meter.

Wat moet u nog meer weten?
De nieuwe woningen worden dicht bij de Westelijke Ringweg gebouwd. Het gevolg is dat het geluid van het verkeer in de woning iets hoger wordt dan in eerste instantie is toegestaan door de wet. Om dit toch toe te kunnen staan is een besluit voor hogere geluidwaarden genomen. 
Voor de ontwikkeling van dit bouwproject gelden de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling. Die staan in artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze regelingen zorgen ervoor dat het proces voor bouwprojecten sneller klaar is. Onder andere doordat de gemeente het proces van het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en het besluit voor de omgevingsvergunning kan combineren. Een omgevingsvergunning is een vergunning om te mogen bouwen. De gemeenteraad is op 26 juni 2019 akkoord gegaan met het gebruiken van de Coördinatieregeling voor het bouwen van nieuwe woningen in de Reitdiepzone.

Coördinatiebesluit en Crisis-en herstelwet
Voor het ontwikkelen van het bouwproject Friesestraatweg 181 zijn de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling van toepassing. Hiermee combineert de gemeente de procedures voor het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en de omgevingsvergunning. Dat betekent dat alle besluiten dezelfde beroepsprocedure volgen. 

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt van 20 januari tot en met 2 maart 2022 het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere geluidwaarden en het besluit omgevingsvergunning bekijken. Met de stukken die daarbij horen. Dat kan op de volgende plekken:
•    Het bestemmingsplan op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van het bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP602Friesestrw181-vg01. 
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 in Groningen. Een afspraak maakt u via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.

Bent u het niet eens met de genomen besluiten? 
Dan kunt u reageren van 20 januari tot en met 2 maart 2022. Uw reactie heet een beroepschrift. 
De periode van zes weken waarin u kunt reageren heet de ‘beroepstermijn’. U verstuurt uw reactie binnen de beroepstermijn. Niet iedereen mag zomaar een beroepschrift sturen naar de Raad van State. De besluiten moeten wel echt gevolgen voor u hebben, of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’. U kunt ook een beroepschrift sturen als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze heeft ingediend. 

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan gaat meteen gelden als de beroepstermijn is afgelopen. Het ‘treedt in werking’. Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Waar moet u om denken in het beroepschrift?
De Crisis- en herstelwet geldt voor dit bestemmingsplan. Dat heeft gevolgen voor uw beroepschrift.
In het beroepschrift moet u de redenen noemen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat noemen we ‘beroepsgronden’. Het beroepschrift is ongeldig (dit heet ‘niet-ontvankelijk’) als u uw beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn opstuurt. U kunt uw beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer alsnog toesturen.

Naar welk adres schrijft u?
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De brief voor de voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen'

Groningen, 5 januari 2022

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Een ontwerpbestemmingplan is een voorlopig bestemmingsplan en nog geen definitief bestemmingsplan. U leest hieronder waar het ontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u wanneer u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken en hoe u een reactie kunt geven.

Waar gaat het bestemmingsplan over?
Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan een speciaal onderwerp regelt. Dit facetbestemmingsplan regelt het beschermen van de karakteristieke en/of ruimtelijk belangrijke kenmerken van deze gebouwen. Voor zover dat mogelijk is. Op dit moment geldt de Provinciale Omgevingsverordening van de provincie Groningen die de sloop van panden verbiedt. Dit bestemmingsplan heeft daarom een systeem, waarbij sloop en verbouw van karakteristieke en beeldondersteunende panden aan de buitenkant niet zomaar is toegestaan. Ook heeft het bestemmingsplan een regeling, waarmee het onder voorwaarden mogelijk is een sloopvergunning te krijgen. Hiermee mag je deze gebouwen slopen of veranderen.
Het ontwerpbestemmingsplan is gedeeltelijk veranderd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. U kon daarop reageren (inspraak) van 4 juni 2020 tot en met 29 juli 2020.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt van 6 januari tot en met 16 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan bekijken met de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP648GebouwdErfgd-ow01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 kunt u uw reactie geven. Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een ‘zienswijze’. Dat kan op het bestemmingsplan en de stukken die daarbij horen. Dat kan alleen op deze drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ in op de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen bij het bestemmingsplan. U krijgt meteen een bevestiging van ontvangst.
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
•    U gaat in gesprek met een planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Bel voor een afspraak naar het algemene telefoonnummer 14050 van de Gemeente Groningen.

Reageren op besluit voor vaststellen bestemmingsplan 'Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer

Groningen, 8 december 2021

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 onder nummer 9b een positief besluit genomen over het bestemmingsplan ‘Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer’. Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgesteld bestemmingsplan. Hieronder leest u waar en wanneer u het besluit en de andere stukken kunt bekijken en wanneer u kunt reageren.

Waar gaat het bestemmingsplan over?
De provincie Groningen legt een breed fietspad aan tussen Groningen en Ten Boer. Het laatste deel van het fietspad moeten ze nog aanleggen. Dat kan niet volgens het oude bestemmingsplan. Daarom hebben we dit nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het gebied waarover het plan gaat, ligt aan de oostkant van de stad Groningen. Het ligt onder het Edonbos en grenst aan de wijk Lewenborg. Het brede fietspad komt ongeveer te liggen tussen de Zuidwending aan de oostkant en de Noorddijker-weg aan de westkant.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
Het vastgestelde bestemmingsplan is op een klein onderdeel veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van het bestemmingsplan. Dit noemen we ‘gewijzigd’ vastgesteld. Deze wijziging betreft het toevoegen van de bestemming “Water”. Het ligt in noorden van het bestemmingsplan. U kon op het ontwerpbestemmingsplan reageren van 1 april tot en met 12 mei 2021. Die reactie heet een ‘zienswijze’.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 het bestemmingsplan en het besluit bekijken. En de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP650FietsroutePls-vg01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.
Het gemeentelijk Loket in Ten Boer is tijdelijk gesloten vanwege corona.

Bent u het niet eens met het besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan?
Dan kunt u reageren van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022. Uw reactie heet een beroepschrift. De periode van zes weken waarin u reageert heet de ‘beroepstermijn’. U verstuurt uw brief binnen de beroepstermijn. Niet iedereen mag zomaar een beroepschrift sturen naar de Raad van State. Het bestemmingsplan moet wel echt gevolgen voor u hebben, of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’. U kunt ook een beroepschrift sturen als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze heeft ingediend.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan gaat meteen gelden als de beroepstermijn is afgelopen. Het ‘treedt in werking’. Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Naar welk adres schrijft u?
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De brief voor de voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze
Afdeling, op hetzelfde adres.

Bekijken voorbereidingsbesluit 'Oosterweg 83 Groningen 2021'

Groningen, 1 december 2021

De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 besloten een herziening voor te bereiden van het bestemmingsplan. Het gaat om het perceel Oosterweg 83 in Groningen. Het voorbereidingsbesluit geldt een jaar, met ingang van vandaag.

Waarom is dit besluit genomen?
Het voorbereidingsbesluit moet ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Door het voorbereidingsbesluit worden bouwaanvragen niet zonder meer verleend, ook al passen ze in het bestemmingsplan. 

Waar kunt u het bekijken? 
U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf vandaag, 1 december 2021,  bekijken:
-    op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. De code die u bij het zoeken kunt invullen is NL.IMRO.0014.VB043Oosterweg2021-vg01.
-    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/voorbereidingsbesluiten.
-    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona kunt u alleen een afspraak maken via de webpagina gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Bekijken voorbereidingsbesluit 'Jachtlaan 2 Haren 2021'

Groningen, 17 november 2021

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2021 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Jachtlaan 2 in Haren. Een voorbereidingsbesluit houdt ongewenst gebruik van een gebouw en grond tegen. Volgens de oude geldende regels mag hier een nieuwe supermarkt komen. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken. Het kost tijd voordat die klaar zijn en gelden. Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat er in de tussentijd toch een nieuwe supermarkt komt. De geldende regels staan in de ‘beheersverordening Kom Haren’. 

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de periode van een jaar en start op 14 november 2021. 

Waar kan ik het bekijken?
U kunt het voorbereidingsbesluit bekijken met ingang van 18 november 2021:
-     op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De code die u bij het zoeken kunt invullen is NL.IMRO.0014.VB041Jachtlaan2021-vg01;
-    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-inzien.
 

Reageren op besluit vaststellen bestemmingsplan Midscheeps 3

Groningen, 6 oktober 2021

De gemeenteraad heeft op 15 september 2021 onder nummer 7h een positief besluit genomen over het bestemmingsplan ‘Midscheeps 3’. Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgesteld bestemmingsplan. Hieronder leest u waar en wanneer u het besluit en de andere stukken kunt bekijken en wanneer u kunt reageren.

Waarover gaat het bestemmingsplan?
Op de plek waar de oude bibliotheek in Lewenborg stond, Midscheeps 3, komt nieuwbouw. Het bestaande gebouw wordt gesloopt. Het bestemmingsplan regelt dat er 38 appartementen komen voor de sociale huur.

Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld
Het vastgestelde bestemmingsplan is niet veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van het bestemmingsplan. Dit noemen we ‘ongewijzigd’ vastgesteld. U kon op het ontwerpbestemmingsplan  reageren van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021. Die reactie heet een ‘zienswijze’.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan bekijken?
U kunt van 7 oktober tot en met 17 november 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. En de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van het  bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP636Midscheeps3-vg01.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona is het loket op afspraak open, van dinsdag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Een afspraak maakt u via het contactformulier op gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Bent u het niet eens met het besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan?
Dan kunt u reageren van 7 oktober tot en met 17 november 2021. Uw reactie heet een beroepschrift. De periode van zes weken waarin u reageert heet de ‘beroepstermijn’. U verstuurt uw brief binnen de beroepstermijn. Niet iedereen mag zomaar een beroepschrift sturen naar de Raad van State. Het bestemmingsplan moet wel echt gevolgen voor u hebben, of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’. U kunt ook een beroepschrift sturen als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze heeft ingediend.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan gaat meteen gelden als de beroepstermijn is afgelopen. Het ‘treedt in werking’. Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het bestemmingsplan niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw beroepschrift. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Naar welk adres schrijft u?
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De brief voor de voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Voorbereidingsbesluit ‘Brandenburgerstraat 7-11’

Groningen, 14 juli 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 7 juli 2021 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het geldt voor het gebied dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het binnenterrein gelegen achter de percelen Brandenburgerstraat 7 tot en met 11 te Groningen. Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Waarom is dit besluit genomen?
Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen dit gebied een aanhoudingsplicht (een tijdelijk verbod) geldt voor het realiseren van nieuwe zelfstandige woningen of kamerverhuur.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van een jaar en treedt in werking met ingang van 14 juli 2021.

Waar kunt u het bekijken?
U kunt het voorbereidingsbesluit bekijken met ingang van 14 juli 2021:

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Reageren op besluit vaststellen bestemmingsplan ‘Veegplan 2019’

7 juli 2021

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2021, onder besluitnummer 5e, het bestemmingsplan ‘Veegplan 2019’, gewijzigd vastgesteld. Dat wil zeggen dat het vastgestelde bestemmingsplan is veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van dit bestemmingsplan. Hieronder leest u waar en wanneer u het bestemmingsplan kunt bekijken en in welke gevallen u kunt reageren.

Waar gaat het bestemmingsplan over?
Door het bestemmingsplan Veegplan 2019 verandert een aantal geldende bestemmingsplannen. De veranderingen brengen de bestemmingsplannen in overeenstemming met de bestaande situatie of maken gewenste situaties mogelijk. De veranderingen gaan over het repareren van juridische, teken-technische en redactionele foutjes. Ook zijn redelijk kleine veranderingen gemaakt in de regels en/of op de verbeelding. Een groot deel van de aanpassingen zijn voor het plangebied van Meerstad. De veranderingen voor Meerstad zijn wenselijke veranderingen die in de loop van het uitwerken van de bouwplannen voor Meerstad naar voren kwamen.

Waar gaan de veranderingen over?
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 februari tot en met 25 maart 2020 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode vier zienswijzen ingediend. Dit heeft tot een aantal veranderingen in het plan geleid. Daarnaast zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen gedaan. Het betreft hier enerzijds veranderingen in de lijn van de doelstellingen van het Veegplan en anderzijds een aantal aanpassingen in de regels om de juridische basis te beschermen. De hele lijst met wijzigingen staat in het bestemmingsplan.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan bekijken?
U kunt met ingang van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. En de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van het  bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP605Veegplan2019-vg01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona is het loket open op dinsdag- en vrijdagochtend op afspraak. Een afspraak maakt u via het contactformulier op gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden of u belt met 14050.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U schrijft een reactie tegen het besluit van vaststellen van het bestemmingsplan. De reactie die u geeft heet een ‘beroepschrift’. Dat kan met ingang van 8 juli tot en met 18 augustus 2021. Deze periode van zes weken om te reageren noemen we de ‘beroepstermijn’. U verstuurt uw reactie binnen de beroepstermijn. Niet iedereen mag zomaar een beroepschrift sturen naar de Raad van State. Het bestemmingsplan moet wel echt gevolgen voor u hebben, of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’. Ook als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze heeft ingediend, dan kunt u in beroep gaan (een beroepschrift schrijven).

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan gaat meteen gelden als de beroepstermijn is afgelopen. Het ‘treedt in werking’. Wilt u dit niet dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het bestemmingsplan niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw beroepschrift. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Naar welk adres kunt u schrijven?
U stuurt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Bestemmingsplan in voorbereiding Engelberterweg 96

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Engelberterweg 96 te Engelbert. Het bestemmingsplan gaat de functie voor gebruik veranderen van Wonen en Agrarisch naar een recreatieve functie. Er mag een Bed & Breakfast en een recreatieterrein met kampeermiddelen komen. Om de ontwikkeling volgens de wet mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Deze vooraankondiging gaat alleen over het plan van het college om dit bestemmingsplan te maken. Pas als het bestemmingsplan geschreven is, wordt dit in de krant bekend gemaakt en kunt u er op reageren. Op dit moment liggen daarom nog geen stukken ter inzage, kunt u nog geen inspraakreactie sturen en worden organisaties nog niet om advies gevraagd.

Reageren op besluit vaststellen ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’

Groningen, 30 juni 2021

Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. De gemeenteraad besloot op 2 juni 2021 onder nummer 6c positief over het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan is veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van dit bestemmingsplan. Dit heet gewijzigd vastgesteld. Hieronder leest u waar en wanneer u het bestemmingsplan kunt bekijken en in welke gevallen u kunt reageren.

Waar gaat het bestemmingsplan over?
Voor het noordelijk deelgebied van het voormalige Suikerfabriekterrein, De Suikerzijde, is een bestemmingsplan vastgesteld. In dit bestemmingsplan is onder meer wonen en werken toegestaan. Het te ontwikkelen gebied ligt op de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek en ligt globaal tussen het kanaal Hoendiep aan de noordzijde en het spoor naar Zuidhorn aan de zuidzijde. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door de Energieweg en het kanaal Hoendiep. Voor het bestemmingsplan is een Milieueffectrapport (MER) met twee aanvullingen opgesteld.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
Het vastgestelde ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’ is veranderd vergeleken met de ontwerpversie van het bestemmingsplan. Dit noemen we ‘gewijzigd’ vastgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan kon u zes weken reageren van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021. Een reactie op een ontwerp bestemmingsplan noemen we een ‘zienswijze’. De belangrijkste wijzigingen gaan vooral over de uitleg (‘onderbouwing’) van verschillende milieu- en natuurwaarden in en rondom het plangebied en het verplaatsen van de aanduiding voor de waterkering op de kaart.
U leest alle veranderingen in het raadsvoorstel en in de stukken die ‘staat van wijzigingen’ en ‘zienswijzenverslag' heten.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan bekijken?
U kunt met ingang van 1 juli tot en met 11 augustus 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. En de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van het  bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP646SuikerzijdNrd-vg01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona is het loket open op dinsdag- en vrijdagochtend op afspraak. Een afspraak maakt u via het contactformulier op gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden. Of u belt met het algemene nummer 14050 van de gemeente Groningen.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U schrijft een reactie tegen het besluit van vaststellen van het bestemmingsplan. De reactie die u geeft heet een ‘beroepschrift’. Dat kan met ingang van 1 juli tot en met 11 augustus 2021. U kunt ook reageren tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. In het exploitatieplan staat een berekening van de kosten die een grondeigenaar aan de gemeente moet betalen voor zijn nieuwe rechten. De gemeente heeft geen exploitatieplan gemaakt omdat alle gronden in eigendom zijn van de gemeente Groningen. Deze periode van zes weken om te reageren noemen we de ‘beroepstermijn’. U verstuurt uw reactie binnen de beroepstermijn. Niet iedereen mag zomaar een beroepschrift sturen naar de Raad van State. Het bestemmingsplan moet wel echt gevolgen voor u hebben, of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft. Volgens de wet bent u dan een ‘belanghebbende’. Ook als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze heeft ingediend, dan kunt u in beroep gaan (een beroepschrift schrijven). 

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan gaat meteen gelden als de beroepstermijn is afgelopen. Het ‘treedt in werking’. Wilt u dit niet dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het bestemmingsplan niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw beroepschrift. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Waar moet u om denken in het beroepschrift?
De Crisis- en herstelwet geldt voor dit bestemmingsplan. Dat heeft gevolgen voor uw beroepschrift.
In het beroepschrift moet u de redenen noemen waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat noemen we ‘beroepsgronden’. Het beroepschrift is ongeldig (dit heet ‘niet-ontvankelijk’) als u uw beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn opstuurt. U kunt uw beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer alsnog toesturen.

Naar welk adres kunt u schrijven?
U stuurt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Geluidontheffing bestemmingsplan ‘De Suikerzijde- deelgebied noord’ vastgesteld

Groningen, 30 juni 2021

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen ter plaatse van het bestemmingsplan ‘De Suikerzijde, deelgebied noord’ (zie de rubriek bestemmingsplannen in deze stadsberichten). Dit kan niet zomaar omdat de geluidbelasting op de gevels van de woningen hoger is dan de toegestane grenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai, 55 dB voor spoorweglawaai en 50 dB(A) voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder. Om deze nieuwbouw toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze grenswaarde en hogere waarden vaststellen. Het gaat om de geluidbelasting vanwege het Hoendiep, Spoorstraat, Stadsstraat, spoorlijn Groningen-Leeuwarden en het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a, lid 5 en lid 6.

Het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarden geluid De Suikerzijde deelgebied Noord te Groningen” heeft van 10 december 2020 t/m 20 januari 2021 ter inzage gelegen zodat belanghebbenden een zienswijze konden indienen. In deze periode is een zienswijze ontvangen. De zienswijze gaat onder meer over de hoogte van de gezondheidskundige advieswaarden t.o.v. de normen voor hogere waarde op de nieuw te bouwen woningen in de Wet geluidhinder. Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we naar het bijbehorende zienswijzenverslag. De zienswijze gaf geen aanleiding om het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid te wijzigen.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden bekijken met ingang van 1 juli tot en met 11 augustus 2021:
•    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/chw-bestemmingsplan-de-suikerzijde-deelgebied-noord;
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona is het loket open op dinsdag- en vrijdagochtend op afspraak. Een afspraak maakt u via het contactformulier op gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden of u belt met 14050.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Tegen dit besluit kan met ingang van 1 juli tot en met 11 augustus 2021 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wilt u uitstel van de werking van dit besluit?
Dit besluit gaat meteen gelden als de beroepstermijn is afgelopen. Het ‘treedt in werking’. Wilt u dit niet dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het hogerewaardenbesluit geluid niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw beroepschrift. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift. Ook deze brief moet worden toegestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Besluit vaststellen Structuurvisie 'De Suikerzijde

Groningen, 30 juni 2021

De gemeenteraad besloot op 2 juni 2021 onder nummer 6c positief over het vaststellen van de structuurvisie ‘De Suikerzijde’. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgestelde structuurvisie. De vastgestelde structuurvisie is veranderd ten opzichte van de ontwerpversie.

Waar gaat de structuurvisie over?
De behoefte aan nieuwe woningen is groot. De Suikerzijde biedt de mogelijkheden om hier de komende jaren een grote bijdrage aan te leveren. De ambities uit The Next City zijn daartoe vertaald in een Structuurvisie De Suikerzijde. Deze Structuurvisie vormt een globaal en indicatief raamwerk, dat ruimte biedt voor een gefaseerde inrichting en ontwikkeling van dit gebied voor de komende decennia. Het bevat de hoofdprincipes voor de inrichting en ontwikkeling, waarbinnen verschillende leef-, woon- en werkmilieus kunnen worden ontwikkeld. Vanuit een sterke hoofdstructuur en openbare ruimte kan bij het uitwerken van de grote bouwvelden in de verschillende deelgebieden flexibel worden ingespeeld op de veranderende behoeftes vanuit de stedelijke opgaven.

Het gebied van de structuurvisie ligt globaal tussen de weg en het kanaal Hoendiep aan de noordzijde, de westelijke ringweg naast het voorterrein van het oude Suikerfabriekterrein aan de oostzijde, de spoorwegverbinding naar Zuidhorn en de Peizerweg aan de zuidzijde en de Johan van Zwedenlaan aan de westzijde.

Waar kunt u de structuurvisie bekijken?
U kunt vanaf 1 juli 2021 de vastgestelde structuurvisie bekijken. En de stukken die daarbij horen. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de naam of de code van de structuurvisie: NL.IMRO.0014.SV008Suikerzijde-vg01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.

Geen bezwaar of beroep mogelijk
Tegen het besluit tot vaststelling van deze structuurvisie kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Over de ontwerpstructuurvisie zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft deze zienswijzen beoordeeld en betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van de structuurvisie.

Voorbereidingsbesluit 'Geitenhouderijen'

Groningen, 9 juni 2021

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2021 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor zowel de kernen als het buitengebied van de gemeente Groningen. Een voorbereidingsbesluit voorkomt ongewenste ontwikkelingen. En is nodig omdat het tijd kost om een nieuw bestemmingsplan te maken waarin dit nieuwe beleid is geregeld. Het gebied waar het om gaat is aangegeven op een kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort.

Waarom is dit besluit genomen?
Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen dit gebied een aanhoudingsplicht (een tijdelijk verbod) geldt voor het oprichten en uitbreiden van geitenhouderijen en het al dan niet gedeeltelijk omschakelen van bestaande agrarische bedrijven naar een geitenhouderij.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van een jaar en start met ingang van 10 juni 2021.

Waar kunt u het bekijken?
U kunt het voorbereidingsbesluit bekijken met ingang van 10 juni 2021:
-    op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. De code die u bij het zoeken kunt invullen is NL.IMRO.0014.VB040Geitenhouder-vg01;
-    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/voorbereidingsbesluiten;
-    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. Informatie over bezoeken vindt u via de webpagina: gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan ‘Meeroevers II/b Vlek 13’

Groningen, 26 mei 2021

De raad van de gemeente Groningen heeft op 28 april 2021 het beeldkwaliteitsplan ‘De Zeilen fase 2’ ongewijzigd vastgesteld.

In het beeldkwaliteitsplan zijn algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen ten behoeve van de samenhang in de verschillende woonbuurten en de invulling van de openbare ruimte. Daarnaast worden criteria genoemd betreffende de stedenbouwkundige structuur, de openbare ruimte en de architectuur. Na vaststelling door de gemeenteraad is dit beeldkwaliteitsplan het vervangende kader voor de welstandstoetsing voor het deelgebied De Zeilen fase 2.

Tegen dit besluit staan geen beroepsmogelijkheden open.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan ‘De Zeilen Fase 2’

Groningen, 26 mei 2021

De raad van de gemeente Groningen heeft op 28 april 2021 het beeldkwaliteitsplan ‘De Zeilen fase 2’ ongewijzigd vastgesteld.

In het beeldkwaliteitsplan zijn algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen ten behoeve van de samenhang in de verschillende woonbuurten en de invulling van de openbare ruimte. Daarnaast worden criteria genoemd betreffende de stedenbouwkundige structuur, de openbare ruimte en de architectuur. Na vaststelling door de gemeenteraad is dit beeldkwaliteitsplan het vervangende kader voor de welstandstoetsing voor het deelgebied De Zeilen fase 2.

Tegen dit besluit staan geen beroepsmogelijkheden open.

Besluit vaststellen aangepast bestemmingsplan ‘Haren - Raadhuisplein’

Groningen, 19 mei 2021

Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. De gemeenteraad heeft op 30 maart 2021 onder nummer 4a een positief besluit genomen over de vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan Haren Raadhuisplein.

Dat was nodig door een uitspraak van de Raad van State d.d. 4 november 2020. Het bestemmingsplan was al eerder vastgesteld, namelijk op 25 september 2019. Enkele omwonenden hebben daartegen beroep aangetekend. Daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november 2020 een tussenuitspraak gedaan. Daarin heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen het bestemmingsplan op enkele punten aan te passen.

Het bestemmingsplan is op de volgende punten aangepast:
-    In de noordelijke strook van het plangebied worden de aanduidingen “horeca” en “detailhandel” geschrapt (aanpassing verbeelding);
-    In de noordelijke strook van het plangebied is een laad- en losruimte alleen inpandig toegestaan (aanpassing verbeelding en planregels);
-    De waterparagraaf is aangepast (aanpassing toelichting);
-    Bij toename van verhard oppervlak moet minimaal 10% van de toename aan watercompensatie worden gerealiseerd (aanpassing planregels).    

Wat valt er nog meer te weten voor u?
Het besluit tot vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan Haren - Raadhuisplein is ter kennis gebracht van de Raad van State. De Raad van State bepaalt de verdere gang van zaken, bijvoorbeeld of er nog weer een zitting komt. Uiteindelijk zal er een einduitspraak komen.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan bekijken?
U kunt bestemmingsplan Haren - Raadhuisplein en de stukken die daarbij horen bekijken. Dat kan op deze plekken:
-   Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; u kunt de code van het bestemmingsplan invullen: NL.IMRO.0014.BPHR13INBR-VA03;
-    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen;
-    Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met Corona kan dat voorlopig alleen op afspraak via: gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden of via telefoon 14 050.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere geluidwaarden en ontwerpomgevingsbesluit 'Friesestraatweg 181'

Groningen, 28 april 2021

Wij zijn van plan om een vergunning te verlenen voor het bouwen van 575 woningen aan de Friesestraatweg 181. Er komen 500 studio’s voor jongeren en een flatgebouw met 75 ruimere appartementen voor de sociale huur. De woningen komen op de plek waar vroeger het bedrijf Gembeton zat. Dat is vlakbij de Westelijke Ringweg, midden in de Reitdiepzone.
Voor dit project hebben we het bestemmingsplan “Friesestraatweg 181’ gemaakt. Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Als u het niet eens bent met deze veranderingen dan kunt u nu reageren. Hieronder leest u waar en wanneer u de stukken kunt bekijken en hoe u kunt reageren.

Geen veranderingen vergeleken met het voorontwerpbestemmingsplan
U kon op de ‘proefversie’ van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan, reageren. Dit kon van 20 februari tot en met 18 maart 2020. Hierop zijn een aantal inspraakreacties ingediend. Het bestemmingsplan is niet veranderd door de reacties. U kunt nu reageren op de officiële versie van het bestemmingsplan. Dit noemen we een ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. De gemeente bekijkt alle zienswijzen en neemt daarna een definitief besluit.

Wat moet u nog meer weten?
De nieuwe woningen worden dicht bij de Westelijke Ringweg gebouwd. Het gevolg is dat het geluid van het verkeer in de woning iets hoger wordt dan is toegestaan door de wet. Om dit toch toe te kunnen staan is een besluit voor hogere geluidwaarden nodig. U kunt ook op dit ontwerpbesluit reageren. Het college neemt daarna een definitief besluit op het verlenen van de hogere grenswaarden.
Voor de ontwikkeling van dit bouwproject gelden de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling.
Deze regelingen zorgen ervoor dat het proces voor bouwprojecten sneller klaar is. Onder andere doordat wij het proces van het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en het besluit voor de omgevingsvergunning combineren. De gemeenteraad is op 26 juni 2019 akkoord gegaan met het gebruiken van de Coördinatieregeling voor het bouwen van nieuwe woningen in de Reitdiepzone.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 29 april tot en met 9 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerp omgevingsvergunning met de stukken die daarbij horen, bekijken. Dat kan op deze plekken:
•    U kunt het digitale bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP602Friesestrw181-ow01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Met ingang van 29 april tot en met 9 juni 2021 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de ontwerpen van het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden en de omgevingsvergunning en de stukken die daarbij horen. Dat kan alleen op deze drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ van het bestemmingsplan in op de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
•    U gaat in gesprek met de planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Bel voor een afspraak naar het algemene telefoonnummer 14050 van de Gemeente Groningen.

Rectificatie bekendmaking vaststellen uitwerkingsplan 'Meeroevers II/b vlek 13'

Groningen, 28 april 2021

Op 14 april 2021 is bekendgemaakt dat het uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b Vlek 13’ door het college is vastgesteld. In die bekendmaking zijn voorwaarden gesteld voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Deze voorwaarden zijn echter grotendeels komen te vervallen door een recente uitspraak van de Raad van State.

De veranderingen in de bekendmakingen zijn als volgt:
•    De voorwaarden voor het instellen van beroep zijn aangepast. Het is niet langer nodig om eerst een zienswijze te hebben ingediend. Wel moet u een belanghebbende te zijn. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan wel echt gevolgen voor u moet hebben. Of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft.
•    Met deze rectificatie bekendmaking is de beroepstermijn voor een periode van twee weken opgeschoven van 29 april tot en met 9 juni 2021.

Voor de oorspronkelijke tekst verwijzen wij u naar de bekendmaking van 14 april 2021. Die kunt u vinden in de Staatscourant.

Rectificatie bekendmaking vaststellen Geluidontheffing uitwerkingsplan 'Meeroevers II/b vlek 13'

Groningen, 28 april 2021

Op 14 april 2021 is bekendgemaakt dat het college de hogere grenswaarden geluid voor het uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b vlek 13’ heeft vastgesteld. In die bekendmaking zijn voorwaarden gesteld voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Deze voorwaarden zijn echter grotendeels komen te vervallen door een recente uitspraak van de Raad van State.

De veranderingen in de bekendmakingen zijn als volgt:
•    De voorwaarden voor het instellen van beroep zijn aangepast. Het is niet langer nodig om eerst een zienswijze te hebben ingediend. Wel moet u een belanghebbende te zijn. Dat wil zeggen dat het besluit wel echt gevolgen voor u moet hebben. Of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft.
•    Met deze rectificatie bekendmaking is de beroepstermijn voor een periode van twee weken opgeschoven naar 29 april tot en met 9 juni 2021.

Voor de oorspronkelijke tekst verwijzen wij u naar de bekendmaking van 14 april 2021. Die kunt u vinden in de Staatscourant.

Rectificatie bekendmaking vaststellen uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 28 april 2021

Op 14 april 2021 is bekendgemaakt dat het uitwerkingsplan ‘De Zeilen fase 2’ door het college is vastgesteld. In die bekendmaking zijn voorwaarden gesteld voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Deze voorwaarden zijn echter grotendeels komen te vervallen door een recente uitspraak van de Raad van State.

De veranderingen in de bekendmakingen zijn als volgt:
•    De voorwaarden voor het instellen van beroep zijn aangepast. Het is niet langer nodig om eerst een zienswijze te hebben ingediend. Wel moet u een belanghebbende te zijn. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan wel echt gevolgen voor u moet hebben. Of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft.
•    Met deze rectificatie bekendmaking is de beroepstermijn voor een periode van twee weken opgeschoven naar 29 april tot en met 9 juni 2021.

Voor de oorspronkelijke tekst verwijzen wij u naar de bekendmaking van 14 april 2021. Die kunt u vinden in de Staatscourant.

Rectificatie bekendmaking vaststellen Geluidontheffing uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 28 april 2021

Op 14 april 2021 is bekendgemaakt dat het college de hogere grenswaarden geluid voor het uitwerkingsplan ‘De Zeilen fase 2’ heeft vastgesteld. In die bekendmaking zijn voorwaarden gesteld voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Deze voorwaarden zijn echter grotendeels komen te vervallen door een recente uitspraak van de Raad van State.

De veranderingen in de bekendmakingen zijn als volgt:
•    De voorwaarden voor het instellen van beroep zijn aangepast. Het is niet langer nodig om eerst een zienswijze te hebben ingediend. Wel moet u een belanghebbende te zijn. Dat wil zeggen dat het besluit wel echt gevolgen voor u moet hebben. Of voor uw bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld omdat het over uw eigendommen gaat. Of er verandert iets in uw omgeving waar u last van heeft.
•    Met deze rectificatie bekendmaking is de beroepstermijn voor een periode van twee weken opgeschoven naar 29 april tot en met 9 juni 2021.

Voor de oorspronkelijke tekst van de bekendmaking verwijzen wij u naar het bericht van 14 april 2021. Die kunt u vinden in de Staatscourant.

Reageren op besluit vaststellen uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 14 april 2021

Een uitwerkingsplan en bestemmingsplan regelen wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Dit uitwerkingsplan werkt de algemene regels, die in het bestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’ staan, uit tot precieze regels. Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een positief besluit genomen over het vaststellen van het uitwerkingsplan ‘De Zeilen fase 2’. Nu het college van B&W akkoord is, heet het een vastgesteld uitwerkingsplan. Hieronder leest u waar en wanneer u het uitwerkingsplan en de andere stukken kunt bekijken en in welke gevallen u kunt reageren.

Waar gaat het uitwerkingsplan over?
Het uitwerkingsplan gaat over de tweede fase voor het woongebied De Zeilen in Meerstad. De nieuwe woonwijk De Zeilen ligt ten oosten van Groenewei en Tersluis. En het ligt in de omgeving van de sluis naar het Woldmeer. In de hele woonwijk komen ongeveer 600 woningen. Voor de eerste fase maakten we uitwerkingsplan ‘De Zeilen fase 1’. Hierin regelden we 150 woningen. Dit uitwerkingsplan voor fase twee maakt het bouwen van in totaal 450 woningen en een tijdelijke school mogelijk.

Het uitwerkingsplan is gewijzigd vastgesteld
Het vastgestelde uitwerkingsplan is veranderd vergeleken met de ontwerpversie van dit uitwerkingsplan. Dit noemen we ‘gewijzigd’ vastgesteld. Op het ontwerpuitwerkingsplan kon u zes weken reageren van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021. De veranderingen gaan alleen om aanpassingen die wij nog nodig vonden. Dat noemen we ‘ambtelijke wijzigingen’. Het gaat om:
-    De aanduiding ‘waterstaatkeringszone’ is aangepast op de kaart (‘verbeelding’) omdat het waterschap daar om vroeg.
-    Op de verbeelding is in het noordwesten van het uitwerkingsplan een bestemmingsgrens tussen een woon- en groenbestemming aangepast.
-    In de regels zijn binnen de bestemming Woongebied - 8 en Woongebied - Groen de regels over platte daken aangepast volgens het beeldkwaliteitsplan.
Meer informatie leest u in het collegevoorstel.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 15 april tot en met 26 mei 2021 het vastgestelde uitwerkingsplan met de stukken die erbij horen, bekijken. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat kan op de naam van het plan of deze code: NL.IMRO.0014.UP010DeZeilenfase2-vg01.
•    Bij het gemeente Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U schrijft een reactie tegen het besluit van het vaststellen van het uitwerkingsplan. Dat kan met ingang van 15 april tot en met 26 mei 2021. Deze periode van zes weken om te reageren noemen we de ‘beroepstermijn’. Uw reactie moet u binnen de beroepstermijn versturen. De reactie die u geeft heet een ‘beroepschrift. U mag alleen een beroepschrift schrijven als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:
-    U stuurde een reactie (een ‘zienswijze’) naar het college van B&W over het ontwerpuitwerkingsplan in de periode van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021.
-    U bewijst dat u buiten uw schuld om (dat heet ‘redelijkerwijs’) geen zienswijze kon indienen bij het college van B&W, in de periode van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021.
-    U bent het niet eens met de veranderingen die zijn gemaakt in het vastgestelde uitwerkingsplan vergeleken met het ontwerpuitwerkingsplan.

Wilt u uitstel van de werking van het uitwerkingsplan?
De dag na de beroepstermijn gaat het uitwerkingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het uitwerkingsplan niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw vraag om voorlopige voorziening. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Naar welk adres kunt u schrijven?
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Reageren op geluidontheffing uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 14 april 2021

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen, tiny houses en een onderwijsgebouw in het uitwerkingsplan De Zeilen fase 2’ in Meerstad, gemeente Groningen (zie ook in de rubriek ‘bestemmingsplannen’).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidbelasting op meerdere gevels van de woningen, tiny houses en onderwijsgebouw hoger is dan de grenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder.
Daarnaast ligt het uitwerkingsplan gedeeltelijk in de geluidszone van een NAM-locatie. Om de nieuwbouw van de geplande woningen en/of tiny houses toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze grenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Vossenburglaan, het Slochterdiep en de NAM-locatie. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is wel gewijzigd ten opzicht van het ontwerp van het besluit. In het besluit is een hogere waarde voor een onderwijsgebouw opgenomen.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
Het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 15 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeenteloket Bouwen en Wonen. Het loket aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen is open op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan bezoeken alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Tegen dit besluit kan met ingang van 15 april 2021 tot en met 27 mei 2021 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen over dit onderwerp naar voren hebben gebracht, en door hen die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. Een gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een beroep leidt niet automatisch tot uitstel. Wie een beroep instelt kan voor uitstel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Reageren op besluit vaststellen uitwerkingsplan 'Meeroevers II/b vlek 13'

Groningen, 14 april 2021

Een uitwerkingsplan en bestemmingsplan regelen wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Dit uitwerkingsplan werkt de algemene regels, die in het bestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’ staan, uit tot precieze regels. Het college van B&W heeft op 23 maart 2021 onder nummer 2 een positief besluit genomen over het vaststellen van het uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b vlek 13’. Nu het college van B&W akkoord is, heet het een vastgesteld uitwerkingsplan. Hieronder leest u waar en wanneer u het uitwerkingsplan en de andere stukken kunt bekijken en in welke gevallen u kunt reageren.

Waar gaat het uitwerkingsplan over?
Dit uitwerkingsplan maakt het bouwen van in totaal 56 woningen mogelijk. Er komen rijtjeswoningen, twee onder een kap woningen en vrijstaande woningen. Ook wordt er een ‘schuur’ gebouwd met daarin 12 woningen op de begane grond.
De woningen komen in Vlek 13 van de buurt Meeroevers in Meerstad. Vlek 13 ligt meteen ten oosten van de Hoofdweg tussen Groningen en Harkstede.
 
Het uitwerkingsplan is gewijzigd vastgesteld
Het vastgestelde uitwerkingsplan is veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van dit uitwerkingsplan. Dit noemen we ‘gewijzigd’ vastgesteld. Op het ontwerpuitwerkingsplan kon u zes weken reageren van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021. Een reactie op een ontwerpuitwerkingsplan noemen we een ‘zienswijze’. Er zijn toen 8 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan zijn de regels onder Woongebied 9 veranderd als het gaat om ‘kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis’. U vindt de lijst van deze soort bedrijven aan huis in de bijlage van het uitwerkingsplan. De bijlage heet ‘Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken’. Een bedrijf aan huis is nu alleen nog mogelijk met afwijken van de regels van het uitwerkingsplan. Dat wil zeggen dat het college van B&W beslist of ze ermee akkoord gaat. De andere zienswijzen die niet voor veranderingen zorgden, leest u in het collegevoorstel.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 15 april tot en met 26 mei 2021 het vastgestelde uitwerkingsplan met bijbehorende stukken bekijken. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het uitwerkingsplan is  NL.IMRO.0014.UP011Meeroevers2b-vg01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/uitwerkingsplan-meeroevers-iib-vlek-13.
•    Bij het gemeenteloket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U schrijft een reactie tegen het besluit van het vaststellen van het uitwerkingsplan. Dat kan met ingang van 15 april tot en met 26 mei 2021. Deze periode van zes weken om te reageren noemen we de ‘beroepstermijn’. Uw reactie moet u binnen de beroepstermijn versturen. De reactie die u geeft heet een ‘beroepschrift. U mag alleen een beroepschrift schrijven als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:
-    U heeft in de periode van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 een zienswijze bij het college van B&W ingediend over het ontwerpuitwerkingsplan.
-    U kunt aantonen dat u buiten uw schuld om (dat heet ‘redelijkerwijs’) niet in staat was om in de periode van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 een zienswijze in te dienen bij het college van B&W.
-    U bent het niet eens met de veranderingen die zijn gemaakt in het vastgestelde uitwerkingsplan ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan.

Wilt u uitstel van de werking van het uitwerkingsplan?
De dag na de beroepstermijn gaat het uitwerkingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Hiermee geldt het uitwerkingsplan niet eerder dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw vraag om voorlopige voorziening. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift.

Naar welk adres kunt u schrijven?
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Reageren op geluidontheffing uitwerkingsplan 'Meeroevers II/b vlek 13'

Groningen, 14 april 2021

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen in het uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b vlek 13’ in Meerstad, gemeente Groningen” (zie ook de rubriek bestemmingsplannen in Nieuws, Gezinsbode).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidbelasting op meerdere gevels van de woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Vossenburglaan. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 5 en lid 6.

Het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarden geluid Meeroever vlek 13 te Meerstad in de gemeente Groningen‘ heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen om belanghebbenden in staat te stellen een zienswijze in te dienen. Deze termijn liep van 17 december 2020 t/m 27 januari 2021. In deze periode is een zienswijze ontvangen. Het betreft o.a. de hoogte van de hogere waarde op de nieuw te bouwen woningen en de geluidsbelasting op een bestaande woning (buiten het uitwerkingsplan).

In reactie hierop wijzen wij erop, dat het Besluit hogere grenswaarden geluid er uitsluitend op ziet dat de betrokken nieuwbouwwoningen worden voorzien van voldoende geluidisolatie tegen wegverkeerslawaai. Het besluit is dus niet gericht op de regulering van de verkeersintensiteit op de Hoofdweg en de bijbehorende geluidbelasting op bestaande woningen. Deze aspecten zijn in een eerder stadium wel meegewogen en beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Daarom verwijzen wij voor onze reactie op deze zienswijze naar de reactienota zienswijzen HGW op de website gemeente.groningen.nl/uitwerkingsplan-meeroevers-iib-vlek-13.

Dit betekent, dat het Besluit hogere grenswaarden geluid niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
Het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 15 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeenteloket Bouwen en Wonen. Het loket aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen is open op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan bezoeken alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.
Ook kunt u het besluit inzien op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/uitwerkingsplan-meeroevers-iib-vlek-13.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Tegen dit besluit kan met ingang van 15 april 2021 tot en met 27 mei 2021 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen over dit onderwerp naar voren hebben gebracht, en door hen die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. Een gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een beroep leidt niet automatisch tot uitstel. Wie een beroep instelt kan voor uitstel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer

Groningen, 31 maart 2021

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. De provincie Groningen legt een breed fietspad aan tussen Groningen en Ten Boer. Het laatste deel van het fietspad moeten ze nog aanleggen. Dat kan niet volgens het oude bestemmingsplan. Daarom maken we nu een nieuw bestemmingsplan. Het gebied van het plan ligt aan de oostkant van de stad Groningen. Het ligt onder het Edonbos en grenst aan de wijk Lewenborg. Het brede fietspad komt ongeveer te liggen tussen de Zuidwending aan de oostkant en de Noorddijkerweg aan de westkant. 
Hieronder kunt u lezen waar en wanneer u de stukken kunt bekijken en hoe u kunt reageren. 

Waarom krijgt u dit bericht?
Op de proefversie van het bestemmingsplan (een voorontwerpbestemmingsplan) kregen wij (inspraak)reacties tussen 12 november t/m 9 december 2020. Dit leidde niet tot veranderingen in het bestemmingsplan. U kunt nu reageren op de officiële versie van het bestemmingsplan. Dit heet een ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie heet een ‘zienswijze’. Een zienswijze sturen is nodig als u later in het proces een reactie (een beroepschrift) wilt indienen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt het besluit.  

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 1 april tot en met 12 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan met de stukken die daarbij horen, bekijken. Dat kan op deze plekken: 
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP650FietsroutePls-ow01.
•    Op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-fietsroute-plus-groningen-ten-boer.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Wegens Corona kunt u bellen voor een afspraak met 14050. Dit geldt ook voor een afspraak bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. 

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Met ingang van 1 april tot en met 12 mei 2021 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op het ontwerpbestemmingsplan en de stukken die daarbij horen. Dat kan alleen op deze drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ in op de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
•    U kunt een mondelinge zienswijze indienen. U kunt een afspraak maken met de planjurist. U belt hiervoor naar het secretariaat van afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, telefoon 050-3678016.

Reageren op besluit voor vaststellen bestemmingsplan 'Ter Borchlaan 1'

Groningen, 24 maart 2021

Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. De gemeenteraad heeft op 3 maart 2021 onder nummer 4d een positief besluit genomen over het bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 te Groningen. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan is niet veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van dit bestemmingsplan. Dit heet ongewijzigd vastgesteld.
Hieronder leest u waar en wanneer u het bestemmingsplan kunt bekijken en in welke gevallen u kunt reageren.

Waar gaat het bestemmingplan over?
Het bestemmingsplan maakt het bouwen van 2 gebouwen mogelijk op het perceel Ter Borchlaan 1in Groningen. Deze 2 gebouwen vervangen het bestaande gebouw dat vroeger een boerderij was. De woning die bij de boerderij hoorde blijft staan. Deze wordt in het bouwplan opgenomen. In de 2 gebouwen zullen in totaal 13 woningen worden gebouwd (12 appartementen en het bestaande voorhuis).

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan bekijken?
Met ingang van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 kunt u het bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 en de stukken die daarbij horen, bekijken. Dat kan op deze plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; u kunt zoeken op de naam of de code van het bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP614TerBorchlaan1-vg01.
•    Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Dit kan op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via: gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
U kunt met ingang van 25 maart tot en met 6 mei 2021 een reactie schrijven tegen het besluit voor het vaststellen van het bestemmingsplan Ter Borchlaan 1. Deze periode heet de ‘beroepstermijn’. Uw reactie moet binnen de beroepstermijn verstuurd zijn. Uw schriftelijke reactie heet een beroepschrift. Een beroepschrift schrijven kan alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
-    U heeft in de periode van 20 augustus t/m 30 september 2020 een reactie (‘zienswijze’) bij de gemeenteraad ingediend over het ontwerpbestemmingsplan.
-    U kunt aantonen dat u buiten uw schuld om (dat heet ‘redelijkerwijs’) niet in staat was om in de periode van 20 augustus t/m 30 september 2020 een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?
De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan ‘Ter Borchlaan 1’ meteen gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u moet naast uw beroepschrift nog een brief sturen waarin u vraagt om een ‘voorlopige voorziening’. Want hiermee gaat het bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 niet eerder gelden dan nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw vraag om voorlopige voorziening. Deze brief moet net als het beroepschrift binnen de beroepstermijn verstuurd zijn.

Waar moet u om denken in het beroepschrift?
De Crisis- en herstelwet geldt voor dit bestemmingsplan. Dat heeft gevolgen voor het beroepschrift.
In het beroepschrift moeten de bezwaren (dit heet ‘beroepsgronden’) staan. Het beroep wordt ongeldig (dit heet ‘niet-ontvankelijk’) verklaard, als binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Naar welk adres kunt u schrijven?
U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Reageren op de besluiten van vaststelling van het bestemmingsplan, omgevingsvergunning  en het besluit hogere waarden geluid voor Friesestraatweg 231 (Coördinatieregeling)

Groningen, 17 februari 2021

Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2021 onder besluitnummer 5g een positief besluit genomen over het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgesteld bestemmingsplan. Ook vastgesteld zijn de besluiten voor hogere geluidwaarden en de omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen.
U kon van 17 september tot en met 28 oktober 2020 reageren op de ontwerpversies van de besluiten. De ingediende reacties (zienswijzen) hebben niet tot wijzigingen geleid.

Beschrijving plan
Het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’ (plan Dykstaete) heeft betrekking op de locatie van de huidige vakgarage Veldma Jansen (kadastraal bekend GNG, L, 2389 en 2390 te Groningen). Vanwege de dichte ligging op de Westelijke Ringweg is voor dit bouwplan een besluit voor hogere geluidwaarden nodig vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder.

Versnelde regeling voor bouwen
Voor het ontwikkelen van het plan gelden de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling. Dit staat in artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze regelingen zorgen ervoor dat het proces voor bouwen sneller klaar is. Onder andere doordat wij het proces van het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en het besluit voor de omgevingsvergunning combineren. De gemeenteraad is op 26 juni 2019 akkoord gegaan met het gebruiken van de Coördinatieregeling voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouw in de Reitdiepzone.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
Met ingang van 18 februari tot en met 31 maart 2021 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231’, het vaststellingsbesluit en de besluiten voor hogere geluidwaarden en omgevingsvergunning bekijken. Dat kan op deze plekken:
-    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het bestemmingsplan bekijken. Het nummer is NL.IMRO.0014.645Friesestrw231-vg01.
-    Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via: gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Instellen beroep
Met ingang van 18 februari tot en met 31 maart 2021 kunt u een reactie schrijven tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit hogere geluidwaarden en het besluit omgevingsvergunning Deze schriftelijke reactie heet een beroepschrift. De periode waarbinnen u kunt reageren heet de ‘beroepstermijn’. Een beroepschrift schrijven kan alleen als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:
-    U heeft in de periode van 17 september tot en met 28 oktober 2020  een zienswijze bij de gemeenteraad en/of het college van B&W ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp hogere geluidwaardenbesluit en/of het    ontwerpbesluit omgevingsvergunning.
-    U kunt aantonen dat u buiten uw schuld om (dat heet ‘redelijkerwijs’) niet in staat was om in de periode van 17 september tot en met 28 oktober 2020 een zienswijze in te dienen.

De Crisis- en herstelwet geldt voor dit bestemmingsplan
Dat heeft gevolgen voor het beroepschrift. In het beroepschrift moeten de bezwaren (dit heet ‘beroepsgronden’) staan. Het beroep wordt ongeldig (dit heet ‘niet-ontvankelijk’) verklaard, als binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wilt u uitstel van de werking van het plan?
De dag na de beroepstermijn gaat het plan meteen gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u moet naast uw beroepschrift nog een brief sturen waarin u vraagt om een ‘voorlopige voorziening’. Want hiermee gaat het  plan niet eerder gelden dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan over uw vraag om voorlopige voorziening. Deze brief moet net als het beroepschrift binnen de beroepstermijn verstuurd zijn.

Het adres van Raad van State
U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan 'Midscheeps 3'

Groningen, 10 februari 2021

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Op de plek waar de oude bibliotheek in Lewenborg stond, Midscheeps 3, komt nieuwbouw. Het bestaande gebouw wordt gesloopt. Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat er 38 appartementen komen voor de sociale huur.
Het ontwerpbestemmingsplan is niet veranderd ten opzichte van het voorontwerp van het bestemmingsplan, waarop gereageerd kon worden (inspraak) van 11 juni tot en met 8 juli 2020.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 11 februari tot en met 24 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan met de stukken die daarbij horen, bekijken. Dat kan op drie plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP636Midscheeps3-ow01.
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden.

Hoe en wanneer kunt u een reactie geven?
Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een ‘zienswijze’. Met ingang van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken alleen op deze drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ in op de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-midscheeps-3. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
•    U kunt een mondelinge zienswijze indienen. U kunt bellen voor een afspraak met de planjurist via het secretariaat van afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, telefoon 050 - 3678016.

Reageren op op de ontwerpversie van het uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b vlek 13’

Groningen, 16 december 2020

Een uitwerkingsplan of bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Dit uitwerkingsplan werkt de globale regels, die in het bestemmingsplan Meerstad Midden-West staan, verder uit. Het uitwerkingsplan is gemaakt voor Vlek 13 van de buurt Meeroevers in Meerstad. Het doel is het bouwen van ongeveer 56 woningen.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 het ontwerpuitwerkingsplan met bijbehorende stukken bekijken. Dat kan op drie plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het uitwerkingsplan is NL.IMRO.0014.UP011Meeroevers2b-ow01;
•    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/uitwerkingsplan-meeroevers-iib-vlek-13;
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie geven?
Uw reactie op een gemeentelijk ontwerp van een uitwerkingsplan heet een ‘zienswijze’. Met ingang van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op het ontwerpuitwerkingsplan en de bijbehorende stukken op drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ in op de website gemeente.groningen.nl/uitwerkingsplan-meeroevers-iib-vlek-13. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst;
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen;
•    U kunt een mondelinge zienswijze indienen. Neem hiervoor contact op met dhr. M. Hoogvliet. Afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, telefoonnummer: 14050

Reageren op geluidontheffing ontwerp uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b vlek 13’

Groningen, 16 december 2020

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen op de locatie Vlek 13 van de buurt Meeroevers in Meerstad in Groningen. Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de gevels van een aantal nieuwe woningen hoger is dan de grenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder.
Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze grenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Hoofdweg. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt gedurende 6 weken, met ingang van 16 december 2020 tot en met 27 januari 2021 ter inzage:
•    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/uitwerkingsplan-meeroevers-iib-vlek-13;
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie geven?
Met ingang van 16 december 2020 tot en met 27 januari 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon (050) 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’, de ontwerpstructuurvisie ‘De Suikerzijde’ en de aanvulling op het MER

Groningen, 9 december 2020

Voor het noordelijk deelgebied van het voormalige Suikerfabriekterrein, De Suikerzijde, is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het doel is om er onder meer wonen en werken toe te staan. Het te ontwikkelen gebied ligt op de vloeivelden tussen het spoor naar Zuidhorn en het Hoendiep. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door het zogenaamde voorterrein, de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen. Het betreft een ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte zoals bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Ten behoeve van het bestemmingsplan is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Tevens is er voor het gehele gebied van de Suikerzijde een ontwerpstructuurvisie opgesteld. Het gebied voor de ontwerpstructuurvisie wordt ruwweg omsloten door de weg Hoendiep in het noorden, het voorterrein van het Gasfabriekterrein (de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen) in het westen, de Peizerweg in het zuiden en de Johan van Zwedenlaan in het westen.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan en structuurvisie
Het voorontwerp van de structuurvisie De Suikerzijde en het voorontwerp bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’ hebben van 9 april tot en met 3 juni jl. ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak- en vooroverlegreacties hebben geleid tot een aantal wijzigingen en aanpassingen in het ontwerp structuurvisie en het ontwerp bestemmingsplan. Het bijbehorende MER heeft in dezelfde periode ter inzage gelegen ten behoeve van zienswijzen. Naar aanleiding van het voorlopige advies van de Commissie m.e.r. is een aanvulling op het MER gemaakt.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt op met ingang van met ingang van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 de stukken bekijken. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, de ontwerpstructuurvisie en de recente aanvulling op de MER. Dat kan op drie plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP646SuikerzijdNrd-ow01, het nummer van de structuurvisie is NL.IMRO.0014.SV008Suikerzijde-ow01;
•    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/chw-bestemmingsplan-de-suikerzijde-deelgebied-noord en op desuikerzijde.groningen.nl;
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie geven?
Uw reactie op een gemeentelijk ontwerp van een bestemmingsplan of structuurvisie of op de aanvulling op het MER heet een ‘zienswijze’. Met ingang van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpstructuurvisie en de aanvulling op de MER. Dat kan op drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ t.b.v. het bestemmingsplan, structuur en/of de aanvulling op het MER in op de website gemeente.groningen.nl/chw-bestemmingsplan-de-suikerzijde-deelgebied-noord.U krijgt direct een bevestiging  van ontvangst;
•    U stuurt een brief naar de gemeenteraad, p/a Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen;
•    U gaat in gesprek met een jurist. Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 050- 367 80 16.

Reageren op de geluidontheffing ontwerpbestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord'

Groningen, 9 december 2020

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen op de plek van het Chw bestemmingsplan “De Suikerzijde deelgebied noord” (zie de rubriek Bestemmingsplannen in deze Stadsberichten). Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de gevels van de woningen hoger is dan de grenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai, 55 dB voor spoorweglawaai en 50 dB(A) voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder. Om de bouw van de nieuwe woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze grenswaarde en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege het Hoendiep, Spoorstraat, Stadsstraat, spoorlijn Groningen-Leeuwarden en het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a, lid 5 en lid 6.

U kunt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden bekijken met ingang van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021:
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, Groningen op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time;
•    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt het pdf-bestand onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Belanghebbenden kunnen met ingang van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 reageren door  een zienswijze over dit ontwerpbesluit in te dienen. Dit kan op twee manieren:
•    U schrijft een brief naar Burgemeester en wethouders, p/a Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering, afdeling Stadsingenieur), Postbus 7081, 9701 JB Groningen;
•    U gaat in gesprek met de afdeling Stadsingenieurs, bel voor een afspraak met telefoonnummer (050) 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Reageren op de ontwerp van het uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 2 december 2020

Een uitwerkingsplan of bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Dit uitwerkingsplan werkt de globale regels, die in het bestemmingsplan Meerstad Midden-West staan, verder uit. Het uitwerkingsplan is gemaakt voor de tweede fase in het gebied ‘De Zeilen’ in Meerstad. Het doel is het bouwen van ongeveer 450 woningen en een tijdelijke school.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
U kunt met ingang van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 het ontwerpuitwerkingsplan met bijbehorende stukken bekijken. Dat kan op drie plekken:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het uitwerkingsplan is NL.IMRO.0014.UP010DeZeilenfase2-ow01;
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie geven?
Uw reactie op een gemeentelijk ontwerp van een uitwerkingsplan heet een ‘zienswijze’. Met ingang van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op het ontwerpuitwerkingsplan en de bijbehorende stukken. Dat kan op drie manieren:
•    U vult het ‘online zienswijzeformulier’ in. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst;
•    U stuurt een brief naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen;
•    U gaat in gesprek met een jurist. Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 050 - 367 80 16.

Reageren op geluidontheffing ontwerp uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 2 december 2020

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen op de locatie ‘De Zeilen fase 2 te Meerstad in Groningen.
Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de gevels van een aantal nieuwe woningen hoger is dan de grenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder.
Daarnaast ligt het uitwerkingsplan gedeeltelijk in de geluidszone van een NAM-locatie. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze grenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Vossenburglaan, het Slochterdiep en de NAM-locatie. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 ter inzage:
•    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie geven?
Met ingang van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering,  Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon (050) 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Bekijken voorbereidingsbesluit ‘Jachtlaan 2 Haren 2020’

Groningen, 11 november 2020


De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Jachtlaan 2 in Haren. Een voorbereidingsbesluit houdt ongewenst gebruik van een gebouw en grond tegen. Volgens de oude geldende regels mag hier een nieuwe supermarkt komen. De gemeente vindt dit ongewenst en wil om dit te voorkomen nieuwe regels maken. Het kost tijd voordat die klaar zijn en gelden. Een voorbereidingsbesluit voorkomt dat er in de tussentijd toch een nieuwe supermarkt komt. De geldende regels staan in de ‘beheersverordening Kom Haren’.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van een jaar en start met ingang van 14 november 2020.

Waar kan ik het bekijken?
U kunt het voorbereidingsbesluit bekijken met ingang van 14 november 2020:
-     op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De code die u bij het zoeken kunt invullen is NL.IMRO.0014.VB039Jachtlaan2020-vg01;
-    op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/voorbereidingsbesluiten;
-    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Reageren op het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer’

Groningen, 11 november 2020

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond. Een voorontwerp wil zeggen dat het een eerste versie is van het bestemmingsplan.
De provincie Groningen is aan het werk om een breed fietspad aan te leggen tussen Groningen en Ten Boer. Het laatste deel van het fietspad moeten ze nog aanleggen. Binnen de regels die nu gelden is het aanleggen van een fietspad niet toegestaan. Om het fietspad toch mogelijk te maken wordt er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het gebied van het plan ligt aan de oostkant van de stad Groningen. Het ligt onder het Edonbos en grenst aan de wijk Lewenborg. Het brede fietspad komt ongeveer te liggen tussen de Zuidwending aan de oostkant en de Noorddijkerweg aan de westkant.
U leest hieronder waar en wanneer u het plan kunt bekijken en hoe u uw reactie kunt geven hierover.  

Waar en wanneer kan ik het plan bekijken?
U kunt het plan op drie plekken bekijken. Dat kan met ingang van 12 november tot en met 9 december 2020:
•    Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het plan is:  NL.IMRO.0014.BP650FietsroutePls-vo01;
•    als pdf-bestanden op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-fietsroute-plus-groningen-ten-boer;
•        bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Hoe en wanneer kan ik mijn reactie geven?
Uw reactie op een gemeentelijk voorontwerp van een bestemmingsplan heet een ‘inspraakreactie’. Met ingang van 12 november tot en met 9 december 2020 kunt u een inspraakreactie indienen. Dat kan op twee manieren:
•    U vult het ‘online inspraakformulier’ in op de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-fietsroute-plus-groningen-ten-boer. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst;
•    U stuurt een brief naar afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wij gaan daarna bekijken of het plan aangepast moet worden. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Reageren op besluit voor vaststellen bestemmingsplan ’ Openbaar Vaarwater 2019’

Groningen, 30 september 2020

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. De gemeenteraad heeft op 9 september 2020 onder nummer 8c een positief besluit genomen over het nieuwe bestemmingsplan 'Openbaar Vaarwater 2019'. Dit bestemmingsplan gaat over een groot deel van het openbaar vaarwater in de gemeente Groningen. Nu de gemeenteraad akkoord is, heet het een vastgesteld bestemmingsplan.
U kunt nu reageren op het vastgestelde bestemmingplan. U leest hieronder waar en wanneer u de stukken kunt bekijken en óf en hoe u kunt reageren.

Wat valt er nog meer te weten voor u?
Het vastgestelde bestemmingsplan is veranderd ten opzichte van de ontwerpversie van het bestemmingsplan. Dit veranderen noemen we gewijzigd vaststellen. Op het ontwerpbestemmingsplan kon gereageerd worden van 19 maart tot en met 29 april 2020. Een reactie op het ontwerpbestemmingsplan noemen we een zienswijze.
De veranderingen gaan vooral over de kaart die bij het bestemmingsplan hoort. De plekken waar een aantal gasleidingen liggen, zijn nu goed ingetekend en de plangrens die getekend was aan de Energieweg vlakbij Suikerzijde, deelgebied Noord is veranderd. Ook zijn de grenzen veranderd die overlast van geluid van bedrijven laten zien. U kunt alle veranderingen lezen in het bestand dat ‘Staat van wijzigingen’ heet.

Waar en wanneer kan ik het bestemmingsplan bekijken?
U kunt het bestemmingsplan en de stukken die daarbij horen op drie plekken bekijken, met ingang van 1 oktober tot en met 11 november 2020:
1.      Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier zoeken op de bestemmingsplannaam of op de code van het bestemmingsplan: NL.IMRO.0014.BP592OpnbVaarw2019-vg01;
2.    Als pdf-bestanden op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen;
3.    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.

Kan ik reageren en zo ja, hoe en wanneer?
Met ingang van 1 oktober tot en met 11 november 2020 kunt u een reactie schrijven naar de Raad van State. Deze reactie heet dan een beroepschrift. Een beroepschrift schrijven kan alleen als er sprake is van één of meer van de onderstaande voorwaarden:
-    als u in de periode van 19 maart t/m 29 april 2020 een reactie (zienswijze) bij de gemeenteraad heeft ingediend over de ontwerpbestemmingsplan;
-    als u kunt aantonen dat u buiten uw schuld om (‘redelijkerwijs’) niet in staat was om in de periode van 19 maart t/m 29 april 2020 een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad;
-    als u het niet eens bent met de veranderingen die gemaakt zijn in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt een beroepschrift schrijven tegen het besluit voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. In het exploitatieplan staat een berekening van de kosten die een grondeigenaar moet betalen voor zijn nieuwe rechten om te bouwen. De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan gemaakt omdat er geen plannen voor bouwen zijn.

Als u niet wilt dat het bestemmingsplan gaat gelden (‘in werking treedt’) vanaf 12 november 2020, dan moet u naast uw beroepschrift nog een brief sturen. In die brief vraagt u om een voorlopige voorziening. Hiermee gaat het bestemmingsplan niet eerder gelden, dan dat de rechter een uitspraak heeft gedaan op uw vraag om voorlopige voorziening.

U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De vraag om voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzitter van de Afdeling op hetzelfde adres.

Reageren op het ontwerpplan en de ontwerpbesluiten voor woningbouwplan Dykstaete, Friesestraatweg 231 in Groningen

Groningen, 16 september 2020

Wij zijn van plan om een (omgevings)vergunning te verlenen voor het bouwen van 153 woningen aan de Friesestraatweg. De woningen komen op de plek waar de vakgarage Veldma Jansen staat, kadastraal bekend GNG, L, 2389 en 2390. De bouwhoogte loopt in stappen op en af van 3 bouwlagen tot een blok van 11 lagen dichtbij het Reitdiep.  
Voor dit bouwproject hebben wij een bestemmingsplan gemaakt. Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond. Het bestemmingsplan heet ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’ en het toekomstige woningbouwproject heet ‘Dykstaete’.

U kunt nu uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten. U leest hieronder waar en wanneer u de stukken kunt bekijken en hoe u uw reactie kunt geven.

Wat moet u nog meer weten?
Van 19 maart tot en met 15 april 2020 kon iedereen reageren op het concept van dit bestemmingsplan dat we een voorontwerpbestemmingsplan noemen. De binnengekomen reacties zijn door ons behandeld en te lezen in het ontwerpbestemmingsplan en de stukken die daarbij horen.

De nieuwe woningen worden dicht bij de Westelijke Ringweg gebouwd. Het gevolg is dat het geluid van verkeer in de woning iets hoger wordt dan is toegestaan door de wet. Om dit toch toe te kunnen staan is een besluit voor hogere geluidwaarden nodig. U kunt ook op dit ontwerpbesluit reageren.

Voor de ontwikkeling van dit bouwproject gelden de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling, die in artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening staat. Deze regelingen zorgen ervoor dat het proces voor bouwprojecten sneller klaar is. Onder andere doordat wij het proces van het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en het besluit voor de omgevingsvergunning combineren. De gemeenteraad is op 26 juni 2019 akkoord gegaan met het gebruiken van de Coördinatieregeling voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouw in de Reitdiepzone.

Waar en wanneer kan ik de stukken bekijken?
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’, het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning op verschillende manieren bekijken, met ingang van 17 september tot en met 28 oktober 2020:
•    Als pdf-bestanden op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen;
•    Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. In verband met corona kan dat alleen op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier ook de stukken kopen op aanvraag;
•    Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U kunt zoeken op de plannaam of op het plannummer NL.IMRO.0014.BP645Friesestrw231-ow01.

Hoe en wanneer kan ik mijn reactie geven?
Uw reactie heet in deze fase van het proces een ‘zienswijze’. U kunt met ingang van 17 september tot en met 28 oktober 2020 een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’ en/of het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Hieronder kunt u lezen op welke manieren:
•    Voor een zienswijze op het bestemmingsplan stuurt u een brief naar de Gemeenteraad, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Een zienswijze op het ontwerp hogere geluidwaardenbesluit en/of het ontwerp omgevingsbesluit stuurt u naar hetzelfde adres als hierboven maar dan aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zijn er nog twee andere manieren:
•    U vult online het formulier voor een zienswijze in via de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt het formulier op de pagina ‘Actuele bestemmingsplannen’ onder de naam van het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
•    U gaat in gesprek met de jurist voor bestemmingsplannen, meneer J. Klok. Bel voor een afspraak met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, telefoonnummer 050 367 80 16.

Wij vragen u om duidelijk in uw brief aan te geven op welk ontwerpbesluit of ontwerpplan u een reactie geeft.

Voorontwerp uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2'

Groningen, 19 augustus 2020

Het plan
Voor het deelgebied ‘De Zeilen’ in Meerstad is een uitwerkingsplan voor fase 2 opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw en is een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Het uitwerkingsplan voorziet in de bouw van circa 450 woningen en een tijdelijke school.

Inzage
Het voorontwerpuitwerkingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 augustus 2020 gedurende vier weken ter inzage. U kunt de stukken op vier manieren inzien:
-    digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP010DeZeilenfase2-vo01;
-    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, uitsluitend op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time.
    LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop.
    Exemplaren van het uitwerkingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
-    bij Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Inspraakreactie
U kunt een reactie indienen met ingang van 20 augustus tot en met 16 september 2020.
Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Of u stuurt een schriftelijke reactie naar de Afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Ontwerpbestemmingsplan 'Ter Borchlaan 1'

Groningen, 19 augustus 2020

Het plan
Voor het perceel Ter Borchlaan 1 te Groningen is een ontwerpbestemmingsplan ‘Ter Borchlaan 1’ gemaakt. Het plan voorziet in vervangende nieuwbouw met dien verstande dat het bestaande voorhuis zal worden behouden. Het planvoornemen betreft het realiseren van 2 bouwvolumes waarbinnen de 12 appartementen en het bestaande voorhuis (totaal 13 woningen) zullen worden gerealiseerd / opgenomen.      
Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 24 oktober tot en met 20 november 2019. Dit betreft o.a. diverse aanpassingen/aanvullingen in de toelichting, het opnemen van de bestemming ‘waarde – cultuurhistorie’ met de aanduiding karakteristiek object voor het voorhuis en het schrappen van de bestemming ‘verkeer’.

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 20 augustus tot en met 30 september 2020 gedurende zes weken ter inzage ten behoeve van het indienen van zienswijzen. U kunt de stukken op drie manieren inzien:
-    digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP614TerBorchlaan1-ow01.
-    bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, uitsluitend op afspraak via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time. LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. U kunt bij het Loket ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen tegen betaling.

Zienswijze indienen
Met ingang van 20 augustus tot en met 30 september 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder
‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze wilt indienen dan kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

Gecoördineerde bekendmaking vaststelling bestemmingsplan, hogere geluidwaardenbesluit en omgevingsvergunning Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)

Groningen, 8 juli 2020

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2020, onder besluitnummer 7c, het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139’ (plan Crossroads), vastgesteld, met de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwplan en het hierbij behorende hogere geluidwaardenbesluit, overeenkomstig het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Beschrijving plan
Het bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) heeft betrekking op de voormalige ACM-locatie (kadastraal bekend GNG, L, 8105, 8106 en 8107 te Groningen), nabij de Westelijke Ringweg, de spoorlijn naar Delfzijl en het Reitdiep. Het plan is opgesteld om een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van nieuwe woningbouw. De aanvraag omgevingsvergunning bestaat uit het oprichten van 7 bouwblokken met 292 woningen en het verwijderen van één houtopstand inclusief drie potentieel monumentale bomen. Vanwege de dichte ligging op de Westelijke Ringweg is voor dit bouwplan een besluit voor hogere geluidwaarden nodig vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder.

Coördinatiebesluit en Crisis-en herstelwet
Voor de ontwikkeling van het bouwproject Crossroads zijn de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing om de procedures voor het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en de omgevingsvergunning voor het bouwplan te combineren. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2019 ingestemd met het toepassen van de
Coördinatieregeling ten behoeve van nieuwe woningbouwontwikkeling in de Reitdiepzone.

Inzien besluiten
De ontwerpbesluiten hebben vanaf 6 februari tot en met 18 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze periode zienswijzen naar voren gebracht. Uitsluitend de omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Het betreft een aanvullende voorwaarde over meer groen in het inrichtingsplan, dit naar aanleiding van een motie van Groen Links die bij de vaststelling door de raad is aangenomen.

Burgemeester en wethouders van Groningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij het vastgestelde bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139’(plan Crossroads) en de hiermee gecoördineerde besluiten  hogere geluidwaarden en omgevingsvergunning ter inzage leggen.
Deze stukken liggen met de bijbehorende bijlagen met ingang van 9 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Het bestemmingsplan met de bijbehorende besluiten kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0014.BP565Friesestrw139-vg01.

Instellen beroep
Met ingang van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit hogere geluidwaarden en het besluit omgevingsvergunning. De gronden van beroep moeten op grond van de Crisis- en herstelwet binnen de beroepstermijn worden ingediend. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van genoemde besluiten kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp hogere geluidwaardenbesluit en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijziging die in het besluit omgevingsvergunning is aangebracht (aanvullende voorwaarde m.b.t. meer groen in het inrichtingsplan).

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Uitwerkingsplan Westerwal van Heemskerckstraat opnieuw vastgesteld

Groningen, 1 juli 2020

Het plan
Burgemeester en wethouders hebben op 24 juni 2020 onder besluitnummer 5, het uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat voor de tweede maal herzien vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het gebied aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het water Hoendiep. Hier komen maximaal 180 appartementen en studio's en een aantal grondgebonden woningen.
In een beroepsprocedure is het plan op 10 december 2019 voor de eerste maal herzien vastgesteld en is het maximum aantal grondgebonden woningen verminderd. De ontwikkelaar en de appellant hebben nu alsnog overeenstemming bereikt. Het plan wordt daarom nu nogmaals opnieuw vastgesteld om het oorspronkelijk beoogde aantal van 22 woningen weer mogelijk te maken.

Inzage
Het uitwerkingsplan ligt ter inzage met ingang van 2 juli tot en met 12 augustus 2020. U kunt de stukken op drie manieren inzien:
-    digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg03;
-    op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.
     LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen    tussen 9.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.
    U kunt bij het Loket ook exemplaren van het uitwerkingsplan bestellen (tegen betaling).

Beroepsfase
Met ingang van 2 juli tot en met 12 augustus kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de hernieuwde vaststelling zijn aangebracht.

Op dit uitwerkingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Midscheeps 3'

Groningen, 10 juni 2020

Het plan
Voor de locatie Midscheeps 3 in Lewenborg, waar de oude bibliotheek was gevestigd, is een voorontwerpbestemmingsplan ‘Midscheeps 3’ gemaakt. De initiatiefnemer (Lefier) wil huisvesting ontwikkelen voor de sociale huur. Het plan is om het gebouw te slopen en nieuwbouw te plegen. In het programma zijn 38 appartementen opgenomen.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 11 juni 2020 tot en met 8 juli 2020. U kunt de stukken op drie manieren inzien:
-    digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP636Midscheeps3-vo01;
-    op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt bij het Loket ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen (tegen betaling).
    LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Inspraakreactie
Een schriftelijke reactie kunt u van 11 juni 2020 tot en met 8 juli 2020 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Gebouwd Erfgoed Groningen' ter inzage

Groningen, 3 juni 2020

Het plan
Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een facetbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ gemaakt. Het voorontwerpplan ziet toe op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken van deze objecten.
Op dit moment geldt een Provinciale Omgevingsverordening die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat daarom een stelsel waarbij sloop en verbouw van karakteristieke panden niet zondermeer is toegestaan. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een regeling waarmee het onder voorwaarden mogelijk is om karakteristieke panden te slopen dan wel ingrijpend te wijzigen.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 4 juni tot en met 29 juli 2020. U kunt de stukken op vier manieren inzien:
-     digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP648GebouwdErfgd-vo01;
-     als pdf-bestand op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen;
-     tijdens een virtuele inloopbijeenkomst op donderdag 18 juni 2020. Over deze bijeenkomst zullen te zijner tijd nadere details bekend worden gemaakt op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Van de reacties op het plan zal een verslag worden gemaakt;
-     op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt bij het Loket ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen (tegen betaling).
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Inspraakreactie
Een schriftelijke reactie kunt u met ingang van 4 juni tot en met 29 juli 2020 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een online inspraakreactie indienen. Dit kan door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Daarnaast kunt u via de website stemvangroningen.nl uw op-/aanmerkingen of vragen in een document plaatsen.

Bestemmingsplan 'Dorpsweg 36 Garmerwold' vastgesteld

Groningen, 20 mei 2020

Vastgesteld plan
De gemeenteraad heeft op 22 april 2020 onder nummer 5b het bestemmingsplan ‘Dorpsweg 36 Garmerwolde’ vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel grond achter het huidige agrarische bedrijf op dit adres en maakt de bouw van een nieuwe boerderij mogelijk.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een wijziging in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 16 januari tot en met 26 februari 2020 ter inzage heeft gelegen. De wijziging betreft het ontwerp van het erfinrichtingsplan dat is toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 21 mei tot en met 1 juli 2020. U kunt de stukken op drie manieren inzien:
-    digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP604Dorpsweg36Gw-vg01;
-    op papier bij het Loket Bouwen en Wonen Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. U kunt bij het Loket ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen (tegen betaling).
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Beroep
Met ingang van 21 mei tot en met 1 juli 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen 2' vastgesteld

Groningen, 13 mei 2020

De gemeenteraad heeft op 1 april 2020 het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 vastgesteld.

Het plan
Het bestemmingsplan wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de woonfunctie voor het grondgebied van de oude gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling). Voor dat gebied gaan dezelfde woonregels gelden.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 29 november 2019  tot en met 9 januari 2020. Bij de vaststelling heeft de raad een aantal zaken in het plan gewijzigd. Zo is een aantal definities aangepast of toegevoegd, is de regeling voor het toetsen en toelaten van beschermd wonen verbeterd, moeten nieuwe woningen nu groter zijn dan 50 m² in plaats van minimaal 50 m², zijn de regels voor omvorming van onzelfstandige woningen en eenheden aangescherpt, wordt ook onzelfstandig wonen uitgesloten op binnenterreinen en bij splitsing, geldt de 50 m²-eis niet voor delen van de Poelestraat en de bouwlocaties Oosterhamrikkade ZZ 97-101, gaat het plan ook gelden voor de uitwerkingsplannen Meeroevers vlek 3, Het Eiland, De Zeilen en Groenewei, is aan de Blekerstraat 12/12a de maximale bouwhoogte verlaagd naar 10 en 9 meter en mogen daar alleen woningen groter dan 50 m² worden gebouwd, zijn de regels voor het binnenterrein van het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan 1 aangepast en tot slot is een overbodige aanduiding aan de Nieuwe Boteringestraat 29-31 geschrapt.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt ter inzage van 14 mei tot en met 25 juni 2020. U kunt de stukken op drie manieren inzien:
-    digitaal en aanklikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-vg01;
-    op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.
U kunt bij het Loket ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen (tegen betaling).

Beroep
Er staat beroep open tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Dat kan met ingang van 14 mei tot en met 25 juni 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u een belanghebbende bent die:

-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Als u beroep heeft ingesteld, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Als u zo’n verzoek indient binnen de beroepstermijn, gaat het bestemmingsplan nog niet gelden totdat op het verzoek is beslist. Een beroepschrift stuurt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u aan de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Uitwerkingsplan 'De Meeuwen' vastgesteld

Groningen, 15 april 2020

Plan ongewijzigd vastgesteld
Het college van B &W heeft op 24 maart 2020 het uitwerkingsplan ‘De Meeuwen’ vastgesteld.
Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de oostelijke rand van de woonwijk De Meeuwen. Het plangebied wordt begrensd door de Barkmolenstraat aan de westzijde, kantoorlocaties aan de noord- en zuidzijde en de Europaweg aan de oostzijde. Het plan maakt de bouw van circa 85 grondgebonden woningen mogelijk. Met de beoogde woningen vindt een voortzetting en afronding van de woonwijk plaats.

Het plan is ten opzichte van het plan, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 9 januari tot en met 19 februari ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage
Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, liggen de papieren stukken met ingang van 16 april tot en met 27 mei 2020 ter inzage. In verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN inloop zonder afspraak. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur via  het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen in de openingstijden.
U kunt bij het Loket ook een exemplaar van het uitwerkingsplan bestellen.

Digitaal ter inzage
Het digitale plan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP005DeMeeuwen-vg01 vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen
Met ingang van 16 april tot en met 27 mei 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Besluit geluidontheffing voor uitwerkingsplan 'De Meeuwen' vastgesteld

Groningen, 15 april 2020

Doel
Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen in het uitwerkingsplan ‘De Meeuwen’ (zie de rubriek bestemmingsplannen in Nieuws, Gezinsbode).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidbelasting op een aantal gevels hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Tevens ligt het uitwerkingsplan in de geluidszone van Industrieterrein Groningen-Zuidoost. Om de nieuwbouw van de woningen in de toekomst toch mogelijk te maken, hebben burgemeester en wethouders ontheffing verleent van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vastgesteld op 6 maart 2020 voor de geluidbelasting vanwege de N7 (Zuidelijke Ringweg), Europaweg en vanwege het industrieterrein. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 40, artikel 45, artikel 83 lid 1 en 2, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Ter inzage
Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, liggen de papieren stukken ter inzage van 16 april tot en met 27 mei 2020. In verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN inloop zonder afspraak. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur via  het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen in de openingstijden.
U kunt bij het Loket ook exemplaren van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden bestellen.

Beroep instellen
Tegen dit besluit kan met ingang van 16 april tot en met 27 mei 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het besluit op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord'

Groningen, 8 april 2020

Het plan
Voor het noordelijk deelgebied van De Suikerzijde is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit plan regelt de ontwikkeling van het eerste deelgebied van het terrein van de voormalige Suikerfabriek in Groningen. Het plan maakt de inrichting van het gebied mogelijk, met onder meer bebouwing voor wonen en werken.
Dit eerste deelgebied ligt op de vloeivelden tussen het spoor naar Zuidhorn en het Hoendiep. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door het zogenaamde voorterrein, de locatie van de voormalige fabrieksgebouwen.
Het betreft een voorontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte zoals bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Ten behoeve van het bestemmingsplan is een Milieueffectrapport opgesteld.

Inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’ en het Milieueffectrapport liggen ter inzage met ingang van 9 april tot en met 3 juni 2020.

U kunt het bestemmingsplan en het milieueffectrapport als PDF-bestanden inzien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen en op de suikerzijde.groningen.nl.
Het bestemmingsplan is ook plan digitaal en aanklikbaar te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP646SuikerzijdNrd-vo01.

Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, liggen de papieren stukken ter inzage. In verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN inloop zonder afspraak. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur via  het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen in de openingstijden.
U kunt bij het Loket ook exemplaren van het voorontwerp bestemmingsplan en het Milieueffectrapport bestellen (tegen betaling).

Reageren
Een schriftelijke reactie op het bestemmingsplan (‘inspraak’) en/of het Milieueffectrapport (‘zienswijze’) kunt u van 9 april tot en met 3 juni 2020 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt op het bestemmingsplan ook een online inspraakreactie indienen via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Let op: dat kan alleen via het webformulier onder de knop ‘Online inspraakreactie indienen’ op de pagina van dit bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Voorontwerp structuurvisie 'De Suikerzijde'

Groningen, 8 april 2020

Het plan
Voor De Suikerzijde is een voorontwerp structuurvisie gemaakt. Deze structuurvisie wordt het kader voor de ontwikkeling van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek in Groningen en het bedrijventerrein Hoendiep Zuid tot een nieuw woon- en werkgebied. Het plan schetst op hoofdlijnen hoe wij de ontwikkeling van het gebied op de lange termijn voor ons zien.
Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Johan van Zwedenlaan, de weg Hoendiep, de Westelijke Ringweg, een stukje van het spoor naar Zuidhorn en de bestaande bebouwing langs de Peizerweg. Ten behoeve van de structuurvisie is een Milieueffectrapport opgesteld.

Inzage
De voorontwerp structuurvisie en het Milieueffectrapport liggen ter inzage met ingang van 9 april tot en met 3 juni 2020.

U kunt de voorontwerp structuurvisie en het milieueffectrapport digitaal inzien, op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen en op desuikerzijde.groningen.nl.
De voorontwerp structuurvisie vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.SV008Suikerzijde-vo01.

Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 liggen de papieren stukken ter inzage. In verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN inloop zonder afspraak. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur via  het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en website in de gaten voor veranderingen in de openingstijden.
U kunt bij het Loket ook exemplaren van de voorontwerp structuurvisie en het Milieueffectrapport bestellen (tegen betaling).

Reageren
Een schriftelijke reactie op de voorontwerp structuurvisie (‘inspraak’) en/of het Milieueffectrapport (‘zienswijze’) kunt u van 9 april tot en met 3 juni 2020 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt op de structuurvisie ook online een inspraakreactie indienen via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Let op: dat kan alleen met het webformulier onder de knop ‘Online inspraakreactie indienen’ op de pagina van dit plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. Structuurvisie Reitdiepzone

Groningen, 18 maart 2020

Doel
De woningbouwontwikkeling in de Reitdiepzone, de voormalige bedrijvenstrook tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep, gaat op dit moment snel. Vanwege het grote aantal woningen wordt voor deze zone een samenhangende ruimtelijke Structuurvisie opgesteld met een bijbehorende milieueffectrapportage (MER). De startnotitie hiervoor, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is gereed.
Deze startnotitie beschrijft de afbakening, het detailniveau en de methode van aanpak. Zo wordt gekeken naar de (verkeers)effecten van een maximum model met veel woningen (Variant intensief) en van een variant met minder woningen (Variant ontspannen).

Ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt in het kader van de inspraak met ingang van 19 maart tot en met 15 april 2020 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van de notitie zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Schriftelijke inspraakreactie
Een schriftelijke reactie kunt u van 19 maart tot en met 15 april 2020 sturen naar Burgemeester en wethouders van Groningen, afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 (Vakgarage VeldmaJansen)

Groningen, 18 maart 2020

Doel
Ten behoeve van woningbouw op de locatie van Vakgarage VeldmaJansen, Friesestraatweg 231, nabij de Westelijke Ringweg in het noordelijk gedeelte van de Reitdiepzone, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plan voorziet in 153 appartementen in de vrije sector. De bouwhoogte varieert van 3 tot 11 bouwlagen.
Over de plannen voor woningbouw op deze locatie is op 14 oktober 2019 een inloopavond gehouden in de Stadskerk aan de Friesestraatweg.
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 19 maart tot en met 15 april 2020 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Ter inzage digitaal
U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0014.BP645Friesestrw231-vo01). U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie indienen
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u van 19 maart tot en met 15 april 2020 aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019

Groningen, 18 maart 2020

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het plan is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 050.

Wijzigingen t.o.v. het voorontwerpplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een groot deel van het openbaar vaarwater in de gemeente Groningen en wijkt op meerdere onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 29 augustus tot en met 9 oktober 2019.

Digitale ter inzage
Het digitale plan vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP592OpnbVaarw2019-ow01.

Zienswijzen indienen
Met ingang van 19 maart tot en met 29 april 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)

Groningen, 19 februari 2020

Beschrijving plan
Ten behoeve van woningbouw op de voormalige Gembetonlocatie, nabij de Westelijke Ringweg, midden in de Reitdiepzone, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft het plan
Friesestraatweg 181, dat voorziet in circa 575 woningen, waarvan 500 studio’s voor jongeren en een gebouw met 75 ruimere appartementen in de sociale huursector. De bouwhoogte varieert van 3 tot 11 bouwlagen.
Over de plannen voor woningbouw op deze locatie is op 9 april 2019 een inloopavond gehouden in de Stadskerk aan de Friesestraatweg.
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 20 februari tot en met 18 maart 2020 bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen zonder afspraak van 9.00 tot 13.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0014.BP602Friesestrw181-vo01) of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie indienen
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u van 20 februari tot en met 18 maart 2020 aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan 2019'

Groningen, 12 februari 2020

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2019’ ligt met ingang van 13 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het plan is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen, Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. Geopend zonder afspraak op maandagen van 9.00 - 12.00 uur.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP605Veegplan2019-ow01.

Beschrijving plan
Dit ontwerpbestemmingsplan brengt wijzigingen aan in 15 geldende bestemmingsplannen. Het betreft het herstellen van juridische, tekentechnische en redactionele onvolkomenheden; en het aanbrengen van relatief kleine wijzigingen die gewenst zijn in de regels en / of op verbeelding. De aan te brengen wijzigingen brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie dan wel maken gewenste situaties mogelijk. Een relatief groot deel van de aanpassingen bevindt zich in het plangebied voor Meerstad. De wijzigingen voor Meerstad zijn wenselijke wijzigingen die in de loop van de uitwerking van de bouwplannen voor Meerstad zijn opgekomen.

Zienswijze indienen
Vanaf 13 februari tot en met 25 maart 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

 

Gecoördineerde bekendmaking ontwerpbestemmingsplan, ontwerp hogere geluidwaardenbesluit en ontwerp omgevingsbesluit Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)

Groningen, 5 februari 2020

Beschrijving plan
Het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139’ (plan Crossroads) heeft betrekking op de voormalige ACM-locatie (kadastraal bekend GNG, L, 8105, 8106 en 8107 te Groningen), nabij de Westelijke Ringweg, de spoorlijn naar Delfzijl en het Reitdiep. Het plan is opgesteld om een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van nieuwe woningbouw. De aanvraag omgevingsvergunning bestaat uit het oprichten van 7 bouwblokken met 292 woningen en het verwijderen van één houtopstand inclusief drie potentieel monumentale bomen.
Vanwege de dichte ligging op de Westelijke Ringweg is voor dit bouwplan een besluit voor hogere geluidwaarden nodig vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder.

Inspraak en stikstof
In het voorjaar 2019 heeft het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van de inspraak 4 weken ter inzage gelegen.
De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp omgevingsbesluit hebben vervolgens enige tijd op zich laten wachten. Dit komt met name door de stikstofproblematiek. De depositie van stikstof vanwege het project Crossroads op Natura 2000-gebieden is nader berekend.
De stikstofberekening is als aparte bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Coördinatiebesluit en Crisis-en herstelwet
Voor de ontwikkeling van het bouwproject Crossroads zijn de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing om de procedures voor het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en het ontwerp omgevingsbesluit te combineren. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2019 ingestemd met het toepassen van de Coördinatieregeling ten behoeve van nieuwe woningbouwontwikkeling in de Reitdiepzone.

Inzien ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders van Groningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139’en de hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten  hogere geluidwaarden en de omgevingsvergunning ter inzage leggen.
Deze stukken liggen met de bijbehorende bijlagen met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.    

Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0014.BP565Friesestrw139-ow01.

De pdf-bestanden van het ontwerpbestemmingsplan met losse bijlagen, het ontwerpbesluit hogere waarde geluid en het ontwerp omgevingsbesluit zijn te vinden op de pagina ‘Actuele bestemmingsplannen’ op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

Zienswijzen indienen
Gedurende de inzagetermijn van 6 februari tot en met 18 maart 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp hogere geluidwaardenbesluit en het hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsbesluit naar voren brengen bij de gemeente Groningen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Het is ook mogelijk een zienswijze in te dienen via de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier ‘Online zienswijze indienen’, te vinden op de pagina ‘Actuele bestemmingsplannen’ onder de naam van het bestemmingsplan. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, telefoon (050) 367 8016.

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen te worden gericht aan de gemeenteraad.
Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp hogere geluidwaardenbesluit en het ontwerp omgevingsbesluit dienen te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders.
U wordt verzocht in uw brief duidelijk aan te geven op welk ontwerp uw zienswijze betrekking heeft.

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsweg 36 Garmerwolde ter inzage

Groningen, 15 januari 2020

Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsweg 36 Garmerwolde ligt met ingang van 16 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur. Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
Het plan is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. Geopend zonder afspraak op maandagen van 9.00 - 12.00 uur.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een perceel grond achter het huidige agrarische bedrijf op dit adres en maakt de bouw van een nieuwe boerderij mogelijk.

Het plan vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP604Dorpsweg36Gw-ow01.

Vanaf 16 januari tot en met 26 februari 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

Ontwerpuitwerkingsplan De Meeuwen ter inzage

Groningen, 8 januari 2020

Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ’De Meeuwen’ ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 9 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.    
Het ontwerpuitwerkingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 3 mei 2018 tot en met 30 mei 2018.
Exemplaren van het ontwerpuitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Doel
Het ontwerpuitwerkingsplan heeft betrekking op de oostelijke rand van de woonwijk De Meeuwen. Het plangebied wordt begrensd door de Barkmolenstraat aan de westzijde, kantoorlocaties aan de noord- en zuidzijde en de Europaweg aan de oostzijde. Het plan maakt de bouw van circa 85 grondgebonden woningen mogelijk. Met de beoogde woningen vindt een voortzetting en afronding van de woonwijk plaats.

Ter inzage digitaal
Het ontwerpuitwerkingsplan kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP005DeMeeuwen-ow01. De pdf-bestanden van het uitwerkingsplan en bijbehorende stukken zijn te vinden op de pagina ‘Actuele bestemmingsplannen’ op de gemeentelijke website.

Zienswijze indienen
Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Het is ook mogelijk een zienswijze in te dienen via de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier ‘Online zienswijze indienen’, te vinden op de pagina ‘Actuele bestemmingsplannen’ onder de naam van het uitwerkingsplan. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 82 55.

Ontwerp hogere waardenbesluit geluidontheffing uitwerkingsplan De Meeuwen

Groningen, 8 januari 2020

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen in het uitwerkingsplan De Meeuwen te Groningen (zie ook de rubriek bestemmingsplannen in Nieuws, Gezinsbode).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidbelasting op een aantal gevels hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Tevens ligt het uitwerkingsplan in de geluidszone van Industrieterrein Groningen-Zuidoost. Om de nieuwbouw van de woningen in de toekomst toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de N7 (Zuidelijke Ringweg), Europaweg en vanwege het industrieterrein. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 40, artikel 45, artikel 83 lid 1 en 2, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 9 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 te Groningen, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Ook kunt u het ontwerpbesluit inzien op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt het pdf-bestand (‘papieren versie’) onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Belanghebbenden kunnen van 9 januari tot en met 19 februari 2020 een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering, afdeling Stadsingenieurs, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon (050) 367 10 87.
Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Hogere waardenbesluit geluidontheffing bestemmingsplan Zernike Campus Groningen

Groningen, 18 december 2019

Burgemeester en wethouders hebben op 26 augustus 2019 met het oog op de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ hogere waarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld voor nieuw te bouwen onderwijsgebouwen in het plangebied.

Het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.

Tegen dit besluit kan van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het besluit op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen vastgesteld

Groningen, 18 december 2019

Bestemmingsplan vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2019 onder nummer 7b het bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op Zernike Campus Groningen en omvat het bestaande onderwijs- en bedrijvengebied. Het doel van het bestemmingsplan is deze te integreren tot één campus met een menging van onderwijs en bedrijven.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een amendement aanvaard, waarbij de bestemming ‘Gemengd’ van het ‘Paddebosje’ (bosgebied tussen Zernikelaan en Nijenborgh) wordt gewijzigd in de bestemming ‘Groen’. Daarnaast heeft de gemeenteraad naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en ambtshalve, verschillende wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 18 april tot en met 29 mei 2019 ter inzage heeft gelegen. De aangebrachte wijzigingen zijn vermeld in de bij het raadsbesluit behorende Staat van wijzigingen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het raadsbesluit en de andere stukken die hierop betrekking hebben, met ingang van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.    
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Ter inzage digitaal
Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP555ZernikeCampus-vg01.

Beroep instellen
Van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Hernieuwd uitwerkingsplan Westerwal van Heemskerckstraat

Groningen, 18 december 2019

Uitwerkingsplan opnieuw vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 10 december 2019 het uitwerkingsplan ‘Westerwal Van Heemskerckstraat’ opnieuw vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het water Hoendiep. Hier zijn maximaal 180 appartementen en studio's en maximaal 30 grondgebonden woningen geprojecteerd.

Burgemeester en wethouders hebben het uitwerkingsplan al eerder vastgesteld op 23 april 2019. De Raad van State heeft naar aanleiding van een ingesteld beroep uitgesproken dat het plan in strijd met de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat is vastgesteld, en heeft daarom het vaststellingsbesluit vernietigd. Het plan is nu gewijzigd naar aanleiding van de uitspraak en opnieuw vastgesteld.
De aangebrachte wijzigingen zijn vermeld in de bij het besluit behorende Staat van wijzigingen.

Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt, samen met het collegebesluit en de andere stukken die hierop betrekking hebben, met ingang van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.    
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Ter inzage digitaal
Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg02.

Beroep instellen
Van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de hernieuwde vaststelling ten opzichte van het eerder vastgestelde uitwerkingsplan zijn aangebracht. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk

Groningen, 11 december 2019

De gemeenteraad heeft op 27 november 2019 onder agendapunt 6.f. het bestemmingsplan ‘Noorderstraat Hoogkerk’ vastgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming van het voormalige tenniscomplex op de hoek van de Noorderstraat (bestemming Sport) in Bedrijventerrein ten behoeve van SuikerUnie. De suikerfabriek wil dit perceel gebruiken voor de uitbreiding van haar parkeerterrein, de stalling van rollend materieel en het plaatsen van enkele ‘portakabins’ in maximaal één bouwlaag.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is de breedte van de groenstrook in alle stukken naar een maat van 3 meter gebracht. Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan was deze nog 2 meter. In de vastgestelde versie is de groenstrook nu overal 3 meter breed.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 14.00 tot 17.00 uur.    
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Ter inzage digitaal
Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP594Noorderstraat-vg01.

Beroep instellen
Van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren

Groningen, 13 november 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2019, onder nummer 8b,  heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding.

Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het perceel Jachtlaan 2 te Haren. Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 14 november 2019.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 14 november 2019 voor een ieder ter inzage bij de gemeentelijke loketten:

•    Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
•    Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 050.     
Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://gemeente.groningen.nl/voorbereidingsbesluiten. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB038Jachtla2Haren-vg01.

Opnieuw vastgesteld bestemmingsplan Haren- Raadhuisplein

Groningen, 13 november 2019

Bestemmingsplan opnieuw vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2019, onder nummer 8b, het bestemmingsplan Haren-Raadhuisplein gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Haren heeft het plan al eerder, op 12 november 2018, vastgesteld. Onder andere omwille van de financiële haalbaarheid was het echter nodig dit besluit te herzien en het plan opnieuw vast te stellen. Het plan bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat vanaf 13 juli 2017 ter inzage heeft gelegen, én wijzigen ten opzichte van het vorig jaar vastgestelde plan. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels, de toelichting en de gedane onderzoeken. Ze zijn vermeld in het raadsvoorstel.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het raadsbesluit en de andere stukken die hierop betrekking hebben, vanaf 14 november tot en met 27 december 2019 ter inzage bij:
•    het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
•    het Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 050.     
Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.  Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BPHR13INBR-VA02 (deze code wijkt om technische redenen af van de code zoals vermeld in het raadsbesluit).

Beroep instellen
Van 14 november tot en met 27 december 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening vragen. Als dit verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift kan worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Crisis- en herstelwet
Omdat het bestemmingsplan ziet op de bouw van meer dan 11 woningen, is daarop Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat:
•    alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
•    het indienen van een zogeheten ‘pro forma beroepschrift’ niet mogelijk is: het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
•    na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd.

Voorontwerpbestemmingsplan Ter Borchlaan 1

Groningen, 23 oktober 2019

Voor  het perceel Ter Borchlaan 1 te Groningen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plan  voorziet in vervangende nieuwbouw. Het planvoornemen betreft het realiseren van 2  bouwvolumes waarbinnen de 12 appartementen en een voorhuis (totaal 13 woningen) zullen worden gerealiseerd.     
Het plangebied wordt begrensd door de kadastrale grenzen van het perceel Ter Borchlaan 1.

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak gedurende 4 weken ter inzage met ingang van 24 oktober tot en met 20 november 2019 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende bijlagen zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP614TerBorchlaan1-vo01.

Een schriftelijke reactie kunt u van 24 oktober tot en met 20 november 2019 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Voorbereidingsbesluit Woonschepenhaven

Groningen, 2 oktober 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2019, onder nummer 6b,  heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de Woonschepenhaven.
Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In het voorbereidingsbesluit is tevens een verbod op gebruikswijzigingen opgenomen voor gebruik van (ligplaatsen voor) woonschepen voor kamerverhuur of bewoning anders dan door één huishouden.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 3 oktober 2019.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 3 oktober 2019 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB037Woonschepenha-vg01.

Voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019, Verordening openbaar vaarwater 2020, Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020 en Nota ‘Welstand te water Groningen’

Groningen, 28 augustus 2019

Nieuwe regels voor openbaar vaarwater en ligplaatsen voor woonboten

De gemeente heeft nieuwe regels opgesteld voor het gebruik van het openbaar water en ligplaatsen voor woonboten. Deze regels zijn opgesteld in de volgende documenten:
-    het bestemmingsplan  ‘Openbaar Vaarwater 2019’
-    ‘Verordening openbaar vaarwater 2020’
-    ‘Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020’
-    de nota ‘Welstand te water Groningen’

Omgevingsvergunning
Een eerste aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan is een andere wetgeving. Veel woonboten worden nu als bouwwerk aangemerkt. Deze woonboten hebben daarom voortaan een omgevingsvergunning nodig. De gemeentelijke regels moeten hierop worden aangepast. Het bestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’ en de ‘Verordening openbaar vaarwater 2020’, met het bijbehorende aanwijsbesluit, voorzien hierin.

Woonkwaliteit
Een tweede aanleiding vormt de Watervisie ‘Koersen op water’, waarin nieuw beleid is geformuleerd met betrekking tot water. Met dit beleid wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan het wonen op het water en de openbare ruimte. Met het oog hierop is welstandsbeleid aangekondigd voor woonboten. Dit beleid is uitgewerkt in de nota ‘Welstand te water Groningen’ .

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’, het concept ‘Verordening openbaar vaarwater 2020’, het concept ‘Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020’ en de conceptnota ‘Welstand te water Groningen’ liggen, met de bijbehorende stukken, vanaf 29 augustus 2019 zes weken lang voor inspraak ter inzage.

Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0014.BP592OpnbVaarw2019-vo01. Het bestemmingsplan, de verordening, het aanwijsbesluit en de welstandsnota kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Op papier zijn ze in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van de stukken zijn op aanvraag en tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen zich hierover ook laten informeren op een openbare inloopbijeenkomst op woensdag 4 september 2019. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de roeivereniging De Hunze, Praediniussingel 32, 9711 AG Groningen te Groningen van 17.00 tot 20.00 uur.

Inspraakreactie
Van 29 augustus tot en met 9 oktober 2019 kunt u op het bestemmingsplan, de verordening, het aanwijsbesluit en de welstandsnota inspreken.
Digitaal kan dat via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier ‘Online inspraakreactie indienen’, te vinden onder ‘Actuele bestemmingsplannen’ onder de naam van het bestemmingsplan.
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, p/a Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Bestemmingsplan Theda Mansholt vastgesteld

Groningen, 24 juli 2019

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2019 het bestemmingsplan Theda Mansholt vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het oprichten van maximaal vier
vrijstaande woningen op de locatie waar in het verleden de Theda Mansholt school stond, aan het zuidelijke uiteinde van de Beatrixlaan te Haren.

Het plan is ten opzichte van het plan, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 30 augustus 2018 tot en met 10 oktober 2018, ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 25 juli tot en met 5 september 2019 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur. Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het plan is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 050.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is
NL.IMRO.0017.BPHWTM18INBR-VA01.

Van 26 juli tot en met 5 september 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Coördinatiebesluit ten behoeve van woningbouw Reitdiepzone

Groningen, 24 juli 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 juni 2019, onder nummer 6d, heeft besloten toepassing te geven aan de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening, ten behoeve van woningbouw in de Reitdiepzone. Dit is de strook tussen het Reitdiep en ventweg Friesestraatweg, die nog de oude bestemming Bedrijven heeft.

Toepassing van de coördinatieregeling houdt in dat een aantal besluiten, nodig voor het realiseren van nieuwe woningbouw, gecoördineerd worden voorbereid en bekendgemaakt. Dit betreft in ieder geval het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten en het besluit tot vaststellen van hogere grenswaarden Wet geluidhinder. In een aantal gevallen is een kapvergunning nodig en een vergunning op grond van de Waterwet.

De kennisgeving en ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten volgt op een nader te bepalen tijdstip.
Met ingang van de dag, waarop deze ontwerpbesluiten ter inzage liggen, kan daarover door een ieder gedurende zes weken naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren worden gebracht.

Het eerste plan dat in het kader van de coördinatieregeling ter inzage wordt gelegd is het woningbouwplan Crossroads, Friesestraatweg 139 op de voormalige ACM-locatie. De bekendmaking van de stukken van dit plan zal naar verwachting na de zomervakantie plaatsvinden, in de tweede helft van september/eerste helft oktober 2019.
Degenen die in een eerder stadium op dit plan hebben gereageerd en waarvan het mailadres bekend is, worden van deze bekendmaking van te voren op de hoogte gesteld.

Het door de gemeenteraad genomen coördinatiebesluit ligt met ingang van 25 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, vanaf 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Voorbereidingsbesluit Stadhouderslaan 1

Groningen, 12 juli 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 10 juli 2019 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Oranjebuurt - Noorderplantsoenbuurt wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het perceel Stadhouderslaan 1.
Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 12 juli 2019.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 12 juli 2019 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Het besluit is tevens in te zien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB035Stadhoudersl1-vg01.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderstraat Hoogkerk’ ter inzage

Groningen, 19 juni 2019

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderstraat Hoogkerk’ ligt met ingang van 20 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming van het voormalige tenniscomplex op de hoek van de Noorderstraat (bestemming Sport) in Bedrijventerrein ten behoeve van Suikerunie. De suikerfabriek wil dit perceel gebruiken voor de uitbreiding van haar parkeerterrein, de stalling van rollend materieel en het plaatsen van enkele ‘portakabins’ in maximaal één bouwlaag.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.BP594Noorderstraat-ow01 inzien op de landelijke website www.ruimtelijke plannen.nl  of op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 82 55.

Uitwerkingsplan 'De Zeilen, fase 1' en hogere geluidswaarden vastgesteld

Groningen, 5 juni 2019

Het uitwerkingsplan ‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad is op 21 mei 2019 met de hogere geluidswaarden door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.
Het collegebesluit ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 6 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Een exemplaar van het uitwerkingsplan is op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
-    Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West.

U kunt het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP009DeZeilen-vg01 inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. of op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en/of het hogerewaardenbesluit geluid. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan en het hogere waardenbesluit geluid kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het college van Burgemeester en Wethouders zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan of ontwerp hogerewaardenbesluit geluid naar voren heeft gebracht.
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Uitwerkingsplan 'Groenewei' en hogere geluidswaarden vastgesteld

Groningen, 5 juni 2019

Het uitwerkingsplan ‘Groenewei’ in Meerstad is op 21 mei 2019 met de hogere geluidswaarden door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.
Het collegebesluit ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 6 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Een exemplaar van het uitwerkingsplan is op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
-    Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West.

U kunt het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP008Groenewei-vg01 inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. of op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en/of het hogerewaardenbesluit geluid. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan en het hogere waardenbesluit geluid kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het college van Burgemeester en Wethouders zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan of ontwerp hogerewaardenbesluit geluid naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat vastgesteld

Groningen, 1 mei 2019

Burgemeester en wethouders hebben op 23 april 2019 het uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat vastgesteld. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het water Hoendiep. Hier zijn maximaal 180 appartementen en studio's en maximaal 30 grondgebonden woningen geprojecteerd. Gestreefd wordt naar een gevarieerd woningaanbod, met een mix van huur- en koopwoningen met een goede toegankelijkheid en een uitnodigende, groene uitstraling.

Bij de vaststelling van het uitwerkingsplan hebben burgemeester en wethouders wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in de bij het plan ter inzage liggende Staat van wijzigingen.
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 2 mei tot en met 12 juni 2019 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde uitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ook inzien op https://gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg01.

Op dit uitwerkingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Van 3 mei tot en met 13 juni 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren heeft gebracht;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
 • die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-uitwerkingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vaststelling hogere geluidsgrenswaarden uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat

Groningen, 1 mei 2019

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen in het uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat (zie de rubriek bestemmingsplannen in deze Nieuwsberichten).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidbelasting op meerdere gevels van de woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai en 55 dB voor spoorweglawaai uit de Wet geluidhinder. Tevens ligt de locatie in de geluidszone van het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege het Hoendiep, de Laan 1940-1945, de spoorlijn Groningen-Delfzijl en het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 5.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit, dat ter inzage heeft gelegen van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019, zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp van het besluit.

Het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 te Groningen, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Ook kunt u het besluit inzien op de gemeentelijke website, op het adres  https://gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.

Tegen dit besluit kan vanaf 3 mei tot en met 13 juni 2019 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen over dit onderwerp naar voren hebben gebracht, en door hen die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. Een gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een beroep leidt niet automatisch tot uitstel. Wie een beroep instelt kan voor uitstel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Buitengebied Haren' niet vastgesteld

Groningen, 24 april 2019

De gemeenteraad heeft op 17 april 2019  onder nr. 6n besloten het bestemmingsplan Buitengebied Haren niet vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan diende als planologisch kader voor het buitengebied van de voormalige gemeente Haren, maar bleek op meerdere onderdelen niet meer actueel. Een nieuw planologisch kader voor onder meer het buitengebied van Haren zal te zijner tijd worden opgenomen in een Omgevingsplan als bedoeld in de Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking treedt.

Het raadsbesluit om het bestemmingsplan Buitengebied Haren niet vast te stellen ligt met ingang van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
    
Het raadsbesluit is tevens in te zien bij:

 • Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 050.
 • Loket Bouwen en Wonen, Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. Geopend zonder afspraak op maandagen van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.00 uur.

U kunt het raadsbesluit en achterliggende stukken ook inzien op https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten.

Van 26 april tot en met 6 juni 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Haren. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’

Groningen, 17 april 2019

Voor Zernike Campus Groningen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het onderwijsgedeelte en het bedrijvengedeelte van de campus. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de Stedenbouwkundige visie Zernike Campus Groningen, vastgesteld in 2015. Volgens deze visie moeten de beide gebiedsdelen worden geïntegreerd tot één campus met een menging van onderwijs en bedrijven. Het bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ voorziet hierin.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ ligt met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Op dit adres zijn exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken tegen betaling verkrijgbaar.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP555ZernikeCampus-ow01. De pdf-bestanden van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn onder meer naar aanleiding van de inspraak enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 13 september tot en met 10 oktober 2018.

Vanaf 18 april tot en met 29 mei 2019 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Het is ook mogelijk een zienswijze in te dienen via de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier ‘Online zienswijze indienen’, dat zich bevindt bij het bestemmingsplan op de pagina ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 82 55.

Hogere waarden ontwerpbestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’

Groningen, 17 april 2019

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe onderwijsgebouwen in het bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ (zie ook de rubriek bestemmingsplannen in Nieuws, Groninger Gezinsbode).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidsbelasting op de randen van een aantal bouwvlakken hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van de onderwijsgebouwen in de toekomst toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders hogere waarden vaststellen voor de geluidsbelasting vanwege de Plataanlaan, Blauwborgje, de Deimten, de Mudden, Kadijk, Nijenborgh, Zernikelaan, Zernikepark en Professor Uilkensweg. Dit kan op grond van artikel 83, lid 1, en artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder.

Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 te Groningen, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Het ontwerpbesluit kan ook worden inzien op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Belanghebbenden kunnen van 18 april tot en met 29 mei 2019 naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a  Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering, afdeling Stadsingenieurs, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon 050 367 10 87. Dit nummer kan ook worden gebeld voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139 plan Crossroads’

Groningen, 18 maart 2019

Ten behoeve van woningbouw op de voormalige ACM locatie, nabij de Westelijke Ringweg, de spoorlijn naar Delfzijl en het Reitdiep, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft het plan Crossroads op de locatie Friesestraatweg 139, dat voorziet in 289 woningen, waarvan 270 appartementen en 19 woningen langs het Reitdiep. De hoogte van de bouwblokken is verschillend, met een hoogteaccent van 65 meter in de zuidwesthoek van het plangebied.
Over de plannen voor woningbouw op deze locatie zijn eerder informatieavonden gehouden (op 2 juli 2016 en 23 mei 2018).

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 21 maart tot en met 17 april 2019 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.0014.BP565Friesestrw139-vo01) of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Een schriftelijke reactie kunt u van 21 maart tot en met 17 april 2019 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Ontwerpuitwerkingsplannen en beeldkwaliteitsplannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’

Groningen, 27 februari 2019

De ontwerpuitwerkingsplannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad liggen met de bijbehorende beeldkwaliteitsplannen met ingang van 28 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van de uitwerkingsplannen zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
-    Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

De uitwerkingsplannen en beeldkwaliteitsplannen zijn opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormen een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West.

U kunt de uitwerkingsplannen met identificatienummers NL.IMRO.0014.UP008Groenewei-ow01 en NL.IMRO.0014.UP009DeZeilen-ow01 inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. of op de gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van de plannen onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Vanaf 28 februari tot en met 10 april 2019 kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpuitwerkingsplannen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij de uitwerkingsplannen. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 82 55.

Geluidontheffing ontwerpuitwerkingsplannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’ (Meerstad)

Groningen, 27 februari 2019

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen in de Meerstad- gebieden Groenewei en De Zeilen, fase 1 (zie ook de rubriek bestemmingsplannen in Nieuws, Gezinsbode).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de gevels van een aantal nieuwe woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Vossenburglaan. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

De ontwerpbesluiten tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 28 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 te Groningen, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
-    Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Belanghebbenden kunnen van 28 februari tot en met 10 april 2019 schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerpbesluiten naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering,  Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon 050 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over deze ontwerpbesluiten.

Bestemmingsplan Kindcentrum vastgesteld

Ten Boer, 14 november 2018

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2018 het bestemmingsplan Kindcentrum vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op de bouw van een basisschool en een kinderopvang aan de Riekele Prinsstraat, aan de kop van de huidige skeeler- en ijsbaan. Deze baan zal voor de bouw van het Kindcentrum worden ingekort, waarbij het clubgebouw van IJsvereniging Kaakheem elders zal worden herbouwd.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 31 mei tot en met 11 juli 2018 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel en de staat van wijzigingen, die beide ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 15 november tot en met 27 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-vg01.

Van 15 november tot en met 27 december 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestem-mingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater 2019

Groningen, 9 januari 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2018, onder nummer 4c,  heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het plangebied van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2010, onder nummer 8b.
Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. In het voorbereidingsbesluit is tevens een verbod op gebruikswijzigingen opgenomen voor gebruik van (ligplaatsen voor) woonschepen voor kamerverhuur of bewoning anders dan door één huishouden.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 10 januari 2019.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 10 januari 2019 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB034OpenbVaar2019-vg01.

Ontwerpuitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat

Groningen, 19 december 2018

Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Westerwal Van Heemskerckstraat’ met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpuitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpuitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het Hoendiep. Hier zijn maximaal 180 appartementen en studio's en maximaal 30 grondgebonden woningen geprojecteerd. Gestreefd wordt naar een gevarieerd woningaanbod, met een mix van huur- en koopwoningen met een goede toegankelijkheid en een uitnodigende, groene uitstraling.
Het ontwerpuitwerkingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 26 april tot en met 23 mei 2018.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het uitwerkingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-ow01.
 
Met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Groningen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het uitwerkingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpgeluidontheffing uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat

Groningen, 19 december 2018

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen ter plaatse van het Uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat te Groningen (zie de publicatie in deze Stadsberichten). Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de gevels van de woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai en 55 dB voor spoorweglawaai uit de Wet geluidhinder. Tevens ligt de locatie in de geluidszone van het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk. Om de nieuwbouw van de geplande woningen ter plaatse van het uitwerkingsplan  toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarde en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege het Hoendiep, Laan 1940-1945, spoorlijn Groningen-Delfzijl en industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk.  Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 1 en lid 5.

Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Tot en met 30 januari 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a Gemeente Groningen,  Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling IGG van de gemeente, telefoon 050 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Wijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan vastgesteld

Groningen, 19 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft op 11 december 2018 het wijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan vastgesteld. Dit wijzigingsplan ‘Atlas en Pleione Pleiadenlaan’ heeft betrekking op het gebied tussen de Pleiadenlaan, de Dierenriemstraat en het openbaar groen aan de Wilgenlaan.
Ter plaatse van het voormalig UWV-GAK-kantoor zijn  Atlas en Pleione, twee woontorens van 17 en 23 bouwlagen, geprojecteerd. De openbare ruimte, waarvan de kwaliteit op dit moment te wensen overlaat, zal met aandacht worden vormgegeven met ruimte voor groen langs de waterpartij aan de Wilgenlaan.

Bij de vaststelling van het wijzigingsplan heeft het college wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan, zoals dat met ingang van 27 september tot en met 7 november 2018 ter inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende wijzigingen.
•    De tekst inzake het gemeentelijk beleid is geactualiseerd (paragraaf 2.3).
•    De functie Maatschappelijke dienstverlening op de begane grond is vervangen door een studie-/ activiteiten- en/of ontmoetingsruimte (lid 4.1/lid 4.5).
•    In verband met het door de gemeenteraad vastgestelde paraplubestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen is voor de noordelijke woontoren een verbod op kamerverhuur toegevoegd, terwijl een dergelijk verbod voor de huurwoningen (niet specifiek ‘sociale’ huurwoningen) in de zuidelijke woontoren niet beoogd is (artikelen 4.1, 4.5 en artikel 1.41) en is in de woningsplitsingsregeling (artikel 8) het woord ‘bestaand’ geschrapt, omdat er ten tijde van inwerkingtreding van het wijzigingsplan nog geen bestaande woningen aanwezig zijn.  
Zie voor meer informatie het collegebesluit.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het wijzigingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatie-nummer is NL.IMRO.0014.WP001AtlasPleione-vg01.

Van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het college zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het wijzigingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vaststelling hogere geluidsgrenswaarden wijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan

Groningen, 19 december 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 november 2018 ten behoeve van het wijzigingsplan ‘Atlas en Pleione Pleiadenlaan’ hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting hebben vastgesteld.

Het hogere waardenbesluit ligt met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Tegen dit besluit kan met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het besluit op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren (Ten Boer)

Groningen, 28 november 2018

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2018 het bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op twee onderwerpen.
Het biedt bescherming aan karakteristieke panden en structuren in de negen dorpskernen van Ten Boer. Daartoe bevat het regels voor verbouw, sloop en nieuwbouw.
Het andere onderwerp is het parkeren. Door een wijziging van de Woningwet moeten regels voor het parkeren die worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voortaan zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Voorheen waren die regels onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Dit wordt in dit bestemmingsplan voor de negen dorpen geregeld.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de staat van wijzigingen, die alle ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer. Het is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.    
U kunt het bestemmingsplan inzien op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het plan is daarnaast te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark-vg01.

Van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2

Groningen, 28 november 2018

Het ontwerpbestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 ligt in het kader van de zienswijzenprocedure met ingang van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de woonfunctie in een groot deel van de gemeente. Voor de binnenstad en de schilwijken heeft de raad in april 2017 al eerder een bestemmingsplan met dit doel vastgesteld (Herziening bestemmingsregels wonen). Met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 zullen in de hele gemeente dezelfde woonregels gaan gelden.

De aanleiding voor het aanpassen van de woonregels is de grote druk op de particuliere woningvoorraad vanwege het hoge percentage jongerenhuisvesting in een aantal woonwijken. In de woonvisie Wonen in Stad (2015) heeft de raad aangekondigd hier in te willen zetten op maatwerk om de jongerenhuisvesting beter te reguleren. In vooral de populaire oude wijken (binnenstad en schilwijken) stond de leefbaarheid onder druk door het verschil in leefwijze van jongeren en andere stadjers. In deze gebieden zijn de woonregels daarom het eerst aangepast. Dit plan heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn beduidend minder aanvragen voor het omzetten van woningen naar onzelfstandige woonruimte binnengekomen. En de aanvragen die nog binnenkomen voor kamerverhuur kunnen we beter begeleiden naar een aangepast plan met zelfstandig woningen.
We zijn hiermee in staat de jongerenhuisvesting beter te reguleren. Wel bestaat de kans dat de vraag zich nu gaat verplaatsen naar de wijken op grotere afstand van het centrum; het waterbedeffect. Dit kunnen we voorkomen door de aangepaste woonregels voor de hele gemeente te laten gelden. Het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt bevat voor nagenoeg de hele gemeente eenduidige woonregels onder andere wat betreft de minimale oppervlakte van woningen, kamerverhuur en woningsplitsing. Het plan bevat tevens een aanpassing van een aantal regels in de plannen die vallen onder het eerder genoemde bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen; dit ten behoeve van de uniformiteit voor de hele stad.

Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op een aantal onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 24 mei tot en met 20 juni 2018.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-ow01) of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.
U kunt ook via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan De Mérodelaan vastgesteld

Groningen, 28 november 2018

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2018 het bestemmingsplan De Mérodelaan vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de Aldi-locatie aan de Mérodelaan en voorziet in de bouw van een nieuwe supermarkt met daarboven 55-60 appartementen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn enkele kleine wijzigingen in het plan aangebracht, omdat soms gesproken werd over 55 en soms over 60 appartementen. De tekst is hierop aangepast, in die zin het gaat om 55 tot (maximaal) 60 appartementen.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP579DeMerodelaan-vg01.

Van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft
     gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorbereidingsbesluit Zernike Campus Groningen

Groningen, 14 november 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2018, onder nummer 6b, heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Zernike 2006’ wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het plangebied van het bestemmingsplan ‘Zernike 2006’, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2007, onder nummer 8.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 15 november 2018.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 15 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op gemeente.groningen.nl/voorbereidingsbesluiten. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB033ZernikeCampus-vg01.

Voorontwerpuitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1

Groningen, 31 oktober 2018

De voorontwerp uitwerkingsplannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad liggen met ingang van 1 november 2018 gedurende vier weken ter inzage ligt bij:
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op     afspraak. Exemplaren van de uitwerkingsplannen zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
-    Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

De uitwerkingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormen een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West.

U kunt de uitwerkingsplannen met identificatienummers NL.IMRO.0014.UP008Groenewei-vo01 en NL.IMRO.0014.UP009DeZeilen-vo01 inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. of op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van de plannen onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt hier tevens een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Over de beide uitwerkingsplannen wordt op dinsdag 13 november 2018 van 17.30 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Bureau Meerstad, Zijlkade 2. U kunt dan mondeling op de plannen reageren.
Een schriftelijke reactie kunt u van 1 november tot en met 28 november 2018 sturen naar de Afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Atlas en Pleione Pleiadenlaan’

Groningen, 26 september 2018

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Atlas en Pleione Pleiadenlaan’ heeft betrekking op het gebied tussen de Pleiadenlaan, de Dierenriemstraat en het openbaar groen aan de Wilgenlaan. Ter plaatse van het voormalig UWV-GAK-kantoor zijn  Atlas en Pleione, twee woontorens van 17 en 23 bouwlagen, geprojecteerd. De openbare ruimte, waarvan de kwaliteit op dit moment te wensen overlaat, zal met aandacht worden vormgegeven met ruimte voor groen langs de waterpartij aan de Wilgenlaan.
Het plan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 19 april tot en met 16 mei 2018.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het plan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.WP001AtlasPleione-ow01 digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens is het plan in te zien op de website van de gemeente Groningen, gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. U kunt hier tevens doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart.

Vanaf 27 september tot en met 7 november 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het wijzigingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Meeroevers Vlek 3 het Eiland’

Groningen, 19 september 2018

Het op 11 september 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitwerkingsplan ligt met ingang van 20 september 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij:

 • het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het uitwerkingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
 • Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van een nieuw woningbouwplan in het woongebied Meeroevers in Meerstad. Het plangebied vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West.
Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn naar aanleiding van opmerkingen van het Waterschap Hunze en Aa’s bij de vaststelling enkele wijzigingen in het plan aangebracht.

U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan via ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP006Meeroevers3-vg01 vindt u tevens op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het college van Burgemeester en Wethouders zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’

Groningen, 12 september 2018

Voor Zernike is een nieuw bestemmingsplan opgesteld: bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op Zernike Campus en Zernike Science Park. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan, ‘Zernike 2006’.
Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de Stedenbouwkundige visie Zernike Campus Groningen, vastgesteld in 2015. Volgens deze visie moeten het bestaande onderwijsgebied en  bedrijvenpark worden geïntegreerd tot één campus met een mix van bedrijven en onderwijs. Het bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ voorziet hierin.

Het voorontwerpbestemmingsplan, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 13 september 2018 gedurende vier weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.BP555ZernikeCampus-vo01 ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de website
gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan op de gemeentelijke website onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Een schriftelijke reactie kunt u van 13 september tot en met 10 oktober 2018 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Over het voorontwerpbestemmingsplan wordt op dinsdag 2 oktober 2018 een openbare inloopbijeenkomst gehouden, gecombineerd met een brede informatiemarkt over de ontwikkelingen op de Zernike Campus. Deze informatiemarkt vindt plaats in de hal van de Energy Academy, Nijenborgh 6 te Groningen van 17:00 tot 19:00  uur. Van de reacties op het plan zal een verslag worden gemaakt.

Vastgesteld bestemmingsplan ’Bedrijventerrein Reitdiep’

Groningen, 8 augustus 2018

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2018 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep vastgesteld. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Friesestraatweg in het zuiden-zuidwesten, de Professor Uilkensweg in het oosten en een brede groenstrook aan de noordzijde. Het bestemmingsplan biedt een planologische regeling voor het reeds bestaande transferium en laat voorts bedrijven (tot en met milieu-categorie 3.1) en (kleinschalige) kantoren toe, alsmede bedrijvigheid die grotendeels is toegespitst op de nabijheid van het transferium en op de locatie aan de rand van de stad nabij de Friesestraatweg. Tot slot is ook een gezondheidscentrum toegestaan, omdat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor, maar qua omvang niet inpasbaar is in, het wijkcentrum.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat met ingang van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 ter inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende punten.
-    Een eerstelijns diagnostisch centrum (lid 4.1) is tevens toegestaan.
-    Voor ondergeschikte detailhandel bij een verkooppunt voor motorbrandstoffen is ter verduidelijking van de regeling in plaats van het bruto vloeroppervlak het netto vloeroppervlak aangegeven
     (sublid 4.2.2 onder g).
-    De bouwhoogte voor reclamezuilen inclusief reclameverzamelpunten is conform het gemeentelijk reclamebeleid gesteld op 2.5 meter (sublid 4.2.3).
-    De abusievelijk opgenomen verbodsbepaling voor kleine kantoren is geschrapt (lid 4.5).
Zie verder het raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 9 augustus tot en met 19 september 2018 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP573BedrtReitdiep-vg01.

Met ingang van 9 augustus tot en met 19 september 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld uitwerkingsplan Tersluis, Vlek 16

Groningen, 1 augustus 2018

Het vastgestelde uitwerkingsplan Tersluis Vlek 16 ligt met ingang van 2 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij:
- het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het uitwerkingsplan zijn op aanvraag   tegen betaling op dit adres verkrijgbaar;
- Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van een nieuw woningbouwplan in het woongebied Tersluis in Meerstad. Het plangebied vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West.
Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, dat van 12 april tot en met 23 mei 2018 ter inzage heeft gelegen, zijn naar aanleiding van opmerkingen van het Waterschap Hunze en Aa’s bij de vaststelling enkele wijzigingen in het plan aangebracht.

U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan via ‘Actuele bestemmingsplannen’. Het plan vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP007TersluisVlk16-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 2 augustus tot en met 12 september 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het college van Burgemeester en Wethouders zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpuitwerkingsplan Meeroevers vlek 3 het Eiland

Groningen, 20 juni 2018

Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Meeroevers vlek 3 het Eiland’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 21 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpuitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerpuitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van een nieuw woningbouwplan op Vlek 3 (Het Eiland), direct gelegen aan de Woldmeerweg nabij het zuidelijk voorzieningencentrum in Meeroevers in Meerstad. Het plangebied vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden West.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het uitwerkingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP006Meeroevers3-ow01. 
 
Met ingang van 21 juni tot en met 1 augustus 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook een zienswijze indienen via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het uitwerkingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan De Mérodelaan

Groningen, 30 mei 2018

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Mérodelaan’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Voor de herontwikkeling van de Aldi-locatie, De Mérodelaan 2, in De Wijert-Zuid is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt op de hoek van de Vestdijklaan en de Bordewijklaan, naast de Zuiderflat, bij de parkeerplaats aan De Mérodelaan.
Het bestemmingsplan is opgesteld om op deze locatie de realisering van een nieuwe supermarkt met daarboven ongeveer 55 appartementen en een parkeerdek mogelijk te maken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP579DeMerodelaan-ow01. 
 
Met ingang van 31 mei tot en met 11 juli 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerp Hogere waarde besluit (Geluidontheffing) bestemmingsplan De Mérodelaan

Groningen, 30 mei 2018

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van nieuwe woningen op de locatie De Mérodelaan te Groningen (zie de rubriek bestemmingsplannen in deze stadsberichten).
Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op de gevels van een aantal nieuwe woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Vestdijklaan. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 te Groningen, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Met ingang van 31 mei tot en met 11 juli 2018  kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering,  Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Stadsingenieurs, telefoon 050 367 10 87. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit.

Voorontwerpbestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2

Groningen, 23 mei 2018

Het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 ligt in het kader van de inspraak met ingang van 24 mei tot en met 20 juni 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit voorontwerpbestemmingsplan wijzigt de gebruiksmogelijkheden van de woonfunctie in een groot deel van de gemeente. In een aantal gevallen zijn ook de bouwmogelijkheden aangepast. Voor de binnenstad en de schilwijken heeft de raad in april 2017 al een bestemmingsplan met dit doel vastgesteld. Met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 gelden in de hele gemeente dezelfde woonregels.
De aanleiding voor het aanpassen van de woonregels was de grote druk op de particuliere woningvoorraad vanwege het hoge percentage jongerenhuisvesting in een aantal woonwijken. In de woonvisie Wonen in Stad (2015) heeft de raad aangekondigd hier in te willen zetten op maatwerk om de jongerenhuisvesting beter te reguleren. In vooral de populaire oude wijken stond de leefbaarheid onder druk door het verschil in leefwijze van jongeren en andere inwoners.
In deze gebieden zijn de woonregels daarom het eerst aangepast. Dit plan heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn beduidend minder aanvragen voor het omzetten van woningen naar onzelfstandige woonruimte binnengekomen.
En de aanvragen die nog binnenkomen voor kamerverhuur kunnen we beter begeleiden naar een aangepast plan met zelfstandige woningen.
Daar waar de druk hoog is willen we nu geen nieuwe kamerverhuur meer toestaan. We zijn hiermee in staat de jongerenhuisvesting beter te reguleren. Wel bestaat de kans dat de vraag zich nu gaat verplaatsen naar de wijken op grotere afstand van het centrum; het waterbedeffect. Dit kunnen we voorkomen door de aangepaste woonregels voor de hele gemeente te laten gelden. Het bestemmingsplan waarop u nu kunt inspreken bevat voor de hele gemeente eenduidige woonregels wat betreft de minimale oppervlakte van woningen, kamerverhuur en woningsplitsing.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-vo01) of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 

Een schriftelijke reactie kunt u van 24 mei tot en met 20 juni 2018 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Voorontwerpuitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat

Groningen, 25 april 2018

Aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het Hoendiep, bevindt zich een nog onbebouwd, voormalig bedrijventerrein. In juni 2013 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld, waarbij het terrein is bestemd als “Wonen – uit te werken”. Uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat voorziet hierin. Hier zijn maximaal 180 appartementen en studio's en maximaal 30 grondgebonden woningen geprojecteerd. Gestreefd wordt naar een gevarieerd woningaanbod, met een mix van huur- en koopwoningen met een goede toegankelijkheid en een uitnodigende, groene uitstraling.

Het voorontwerpuitwerkingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 26 april tot en met 23 mei 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpuitwerkingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vo01 ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 

Een schriftelijke reactie kunt u van 26 april tot en met 23 mei 2018 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder
‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Over het voorontwerpuitwerkingsplan wordt op 7 mei een openbare inloopbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Augustinuscollege, Admiraal de Ruyterlaan 37 te Groningen, van 18.00 tot 20.30 uur. Van de reacties op het plan zal een verslag worden gemaakt.

Voorontwerpuitwerkingsplan De Meeuwen

Groningen, 2 mei 2018

Voor de oostelijke rand van de woonwijk De Meeuwen is uitwerkingsplan De Meeuwen opgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Barkmolenstraat aan de westzijde, kantoorlocaties aan de noord- en zuidzijde en de Europaweg aan de oostzijde. Het plan maakt circa 85 grondgebonden woningen in een stedelijke, maar groene setting mogelijk. Met de beoogde woningen vindt een voortzetting en afronding van de woonwijk plaats.

Het voorontwerpuitwerkingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 3 mei 2018 tot en met 30 mei 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpuitwerkingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het uitwerkingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP005DeMeeuwen-vo01.

Een schriftelijke reactie kunt u van 3 mei 2018 tot en met 30 mei 2018 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder
Online inspraakreactie indienen’ bij het plan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Voorontwerpwijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan

Groningen, 18 april 2018

Voor het gebied tussen de Pleiadenlaan, de Dierenriemstraat en het openbaar groen aan de Wilgenlaan bevindt zich het voormalig UWV-GAK-kantoor. Dit  kantoor wordt vervangen door twee woontorens van 17 en 23 bouwlagen met als projectnaam Atlas en Pleione. De openbare ruimte, waarvan de kwaliteit op dit moment te wensen overlaat, zal met aandacht worden vormgegeven met ruimte voor groen langs de waterpartij aan de Wilgenlaan.

Het voorontwerpwijzigingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 19 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpwijzigingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het wijzigingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.WP001AtlasPleione-vo01.

Een schriftelijke reactie kunt u van 19 april 2018 tot en met 16 mei 2018 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’ bij het plan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Over het voorontwerpwijzigingsplan wordt donderdag 26 april een openbare inloopbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum Sonde 2000, Eikenlaan 288-1 te Groningen, van 16.30 tot 19.30 uur. Van de reacties op het plan zal een verslag worden gemaakt.

Vastgesteld bestemmingsplan Friesestraatweg 209 (Brivec-locatie)

Groningen, 11 april 2018

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2018 het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 209’ (Brivec-locatie) vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 12 april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 150 woningen op de locatie Friesestraatweg 209 (voormalige Brivec-locatie) ten zuiden van het kantorencomplex Ommelanden.
De locatie maakt onderdeel uit van de Reitdiepzone tussen de westelijke ringweg en het Reitdiep, een voormalige bedrijvenstrook die getransformeerd wordt naar nieuwe woningbouw.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn enkele wijzigingen in het plan aangebracht die met name betrekking hebben op de geluidbelasting en de situering van de nieuwe woningblokken. Verder is de waterparagraaf ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uitgebreid. De wijzigingen staan vermeld in het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP581Friesestrw209-vg01.

Van 12 april tot en met 23 mei 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpuitwerkingsplan Tersluis Vlek 16

Groningen, 11 april 2018

Het ontwerpuitwerkingsplan Vlek 16 Tersluis ligt met ingang van 12 april 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.Exemplaren van het ontwerpuitwerkingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerpuitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve van een nieuw woningbouwplan in het woongebied Tersluis in Meerstad. Het plangebied vormt een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad-Midden West.

U kunt het ontwerpuitwerkingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.UP007TersluisVlk16-ow01.

Vanaf 12 april tot en met 23 mei 2018 kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het uitwerkingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep

Gemeente Groningen, 28 februari 2018

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Reitdiep’ met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de Friesestraatweg in het zuiden-zuidwesten, de Professor Uilkensweg in het oosten en een brede groenstrook aan de noordzijde. In het plangebied waren in het vigerend plan bedrijven t/m milieucategorie 3.2, kantoren en twee benzinepompstations toegestaan. Het voorliggend bestemmingsplan biedt een planologische regeling voor het reeds bestaande transferium en laat voorts ook bedrijven (tot en met milieucategorie 3.1) en (kleinschalige) kantoren toe, alsmede bedrijvigheid die grotendeels is toegespitst op de nabijheid van het transferium en op de locatie aan de rand van de stad nabij de Friesestraatweg. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om afhaalpunten voor een supermarkt of stomerij, een verkooppunt voor motorbrandstoffen, een garagebedrijf en een autowasstraat. Tot slot is ook een gezondheidscentrum toegestaan, omdat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor, maar qua omvang niet inpasbaar is in, het wijkcentrum.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP573BedrtReitdiep-ow01.
 
Met ingang van 1 maart  tot en met 11 april 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Bestemmingsplan Meerstad-Midden West vastgesteld

Groningen, 14 februari 2018

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’ vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt met het bijbehorend Milieueffectrapport met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij:
-    Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden in Meerstad waar de komende 10 jaar nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd. Het gaat om het noordwestelijke deel van Meerstad, bestaande uit de woonwijken Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis-Oost met aangrenzende delen van de oorspronkelijke bebouwing en het Woldmeer.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP568MeerstadMidW-vg01.

Van 15 februari tot en met 28 maart 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, de Drafbaan 2017

Groningen, 14 februari 2018

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, de Drafbaan 2017’ vastgesteld. De drafbaan ligt aan de westkant van de stad, aan de zuidoostzijde van het Stadspark, in de hoek van de A7 (Weg der Verenigde Naties) en de westelijke ringweg (Laan 1940-1945). Aan de zuidzijde wordt de drafbaan begrensd door het kantoor en het parkeerterrein van de Gasunie.

De inzet van het bestemmingsplan is:
- een adequate en goed gemotiveerde regeling geven voor evenementen op de drafbaan,  
- rekening houden met de levendigheid van de stad, en
- bescherming bieden aan het woon- en leefmilieu van omwonenden.

Het bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van een gegrond verklaard beroep inzake de in 2016 vastgestelde evenementenregeling voor de drafbaan. Het geconstateerde motiveringsgebrek is hersteld en er is een regeling opgenomen voor de begin- en eindtijden van evenementen, venstertijden waarbinnen geluidrelevante muziek e.d. mag worden geproduceerd en de meetmethode van geluid. Tevens zijn er enkele verduidelijkingen en aanscherpingen (minder grootschalige evenementen, schrappen van een incidentele tijdelijke verhoging van de geluidproductie voor grootschalige evenementen) en ondergeschikte wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 15 februari tot en met 28 maart 2018 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP580DeDrafbaan-vg01.

Met ingang van 15 februari tot en met 28 maart 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorontwerpbestemmingsplan 'De Mérodelaan'

Groningen, 17 januari 2018

Voor de herontwikkeling van de Aldi-locatie, De Mérodelaan 2, in De Wijert-Zuid is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt op de hoek van de Vestdijklaan en de Bordewijklaan, naast de Zuiderflat, bij de parkeerplaats aan De Mérodelaan.
Het bestemmingsplan is opgesteld om op deze locatie de realisering van een nieuwe supermarkt met daarboven ongeveer 55 appartementen en een parkeerdek mogelijk te maken.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 18 januari tot en met 14 februari 2018 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak, telefoon nummer  050 367 81 11.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn hier tegen betaling verkrijgbaar.
 
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan De Merodelaan’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’).
U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een schriftelijke reactie kunt u van 18 januari tot en met 14 februari 2018 sturen aan Gemeente Groningen, Afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Tijdens de inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens en uw inspraakreactie kunt invullen. Dat formulier kunt u dan digitaal verzenden naar de gemeente. U krijgt een bevestiging van ontvangst. Voor het geven van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, telefoon nummer 050 367 82 55.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Gasleiding Groningen - Winschoten'

Groningen, 17 januari 2018

De gemeenteraad heeft op 20 december 2017 onder nr. 6k het bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de vernieuwing van het gastransportnetwerk tussen de stad Groningen en Winschoten. De verlegging en versterking van leidingen in dit gebied heeft prioriteit van het Rijk. Vandaar dat de crisis- en herstelwet op dit bestemmingsplan van toepassing is verklaard. Op basis van deze wet is een snelle afhandeling van beroep mogelijk en kunnen lagere overheden niet in beroep gaan tegen besluiten van de centrale overheid.
In de gemeente Groningen gaat het om een gasleiding in de omgeving van de Winschoterweg tussen de Stainkoeln en de gemeentegrens met Hoogezand.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 14 september tot en met 25
oktober 2017 ter inzage heeft gelegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van
18 januari tot en met 28 februari 2018 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op
afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP570GaslGronWinsc-vg01.

Van 18 januari tot en met 28 februari 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorbereidingsbesluit 'Openbaar Vaarwater'

Groningen, 10 januari 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2017, onder nummer 6l,  heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het plangebied van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2010, onder nummer 8b.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 11 januari 2018.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 11 januari 2018 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB031Openbaarvaarw-vg01.

Ontwerpbestemmingsplan 'Friesestraatweg 209' (Brivec-locatie)

Groningen, 11 oktober 2017

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 209’ (Brivec-locatie), met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 150 woningen op de locatie Friesestraatweg 209 (voormalige Brivec-locatie) ten zuiden van het kantorencomplex Ommelanden.
De locatie maakt onderdeel uit van de Reitdiepzone tussen de westelijke ringweg en het Reitdiep, een voormalige bedrijvenstrook die nu getransformeerd wordt naar nieuwe woningbouw.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP581Friesestrw209-ow01.

Vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan 'Gasleiding Groningen-Winschoten'

Groningen, 13 september 2017

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gasleiding Groningen-Winschoten’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 14 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de vernieuwing van het gastransportnetwerk tussen de stad Groningen en Winschoten. De verlegging en versterking van leidingen in dit gebied heeft prioriteit van het Rijk. Vandaar dat de crisis- en herstelwet op dit bestemmingsplan van toepassing is verklaard. Op basis van deze wet is een snelle afhandeling van beroep mogelijk en kunnen lagere overheden niet in beroep gaan tegen besluiten van de centrale overheid.
In de gemeente Groningen gaat het om een gasleiding in de omgeving van de Winschoterweg tussen de Stainkoeln en de gemeentegrens met Hoogezand.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP570GaslGronWinsc-ow01.

Met ingang van 14 september tot en met 25 oktober 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan 'Meerstad-Midden West'

Groningen, 16 juli 2017

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’ ligt met het bijbehorend Milieueffectrapport met ingang van 17 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage bij:
-    Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;
-    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden in Meerstad waar de komende 10 jaar nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd. Het gaat om het noordwestelijke deel van Meerstad, bestaande uit de woonwijken Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis-Oost met aangrenzende delen van de oorspronkelijke bebouwing en het Woldmeer.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP568MeerstadMidW-ow01.

Vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Bestemmingsplan 'Selwerderhof e.o.'  vastgesteld

Groningen, 26 juli 2017

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Selwerderhof e.o.’ vastgesteld. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Plataanlaan (de noordelijke ringweg) in het zuiden, de spoorlijn Groningen-Delfzijl/ Roodeschool in het oosten, het Van Starkenborghkanaal en de sloot ten noorden van het Selwerderhof in het noorden en de Paddepoelsterweg in het westen.
Het bestemmingsplan is erop gericht om het plangebied te voorzien van een actueel bestemmingsplan in het kader van het actualiseringstraject van de gemeente Groningen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 26 januari tot en met 8 maart 2017 ter inzage heeft gelegen. Voor de inhoud van de wijzigingen verwijzen wij naar het ter inzage liggende raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 27 juli tot en met 6 september 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP559Selwerderhof-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 27 juli tot en met 6 september 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Halfweg' vastgesteld

Groningen, 26 juli 2017

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Halfweg’ vastgesteld. Het bestemmingsplan Halfweg heeft betrekking op het plangebied dat wordt gevormd door het Hoendiep aan de zuidkant, het woonwagenterrein Hoendiep aan de westkant, de zone met schoolgebouwen in het groen aan de noordkant en de bestaande bedrijfsbebouwing van het Hoendiep aan de oostzijde.
Het bestemmingsplan is erop gericht om het plangebied te voorzien van een actueel bestemmingsplan in het kader van het actualiseringstraject van de gemeente Groningen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 29 september tot en met 9 november 2016 ter inzage heeft gelegen. Voor de inhoud van de wijzigingen verwijzen wij naar het ter inzage liggende raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 27 juli tot en met 6 september 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP553Halfweg-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 27 juli tot en met 6 september 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'De Meeuwen - De Brink 2017' vastgesteld

Groningen, 19 juli 2017

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 het bestemmingsplan De Meeuwen-De Brink 2017 vastgesteld. Het bestemmingsplan De Meeuwen-De Brink 2017 heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door het Eemskanaal, de Europaweg, de zuidelijke ringweg en de kade langs het Oude Winschoterdiep.
Met het plan wordt beoogd het bestaande bestemmingsplan De Brink-De Meeuwen voor het plangebied te actualiseren en de bestaande planologische en/of feitelijke situatie vast te leggen; het gebied ten westen van de Europaweg te voorzien van een nog uit te werken woonbestemming.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat met ingang van 9 maart 2017 tot en met 19 april 2017 ter inzage heeft gelegen. Het betreft:
-      de bestemming Groen: de mogelijkheid van parkeren in de groenstrook aan de ventweg langs de Europaweg is toegevoegd (artikel 5);
-    de bestemming Wonen uit te werken: bewoning door groepen van meer dan 10 minder-zelfredzame personen (lid 8.1) is uitgesloten en de eis van tweezijdige bereikbaarheid van het gebied is opgenomen (lid 8.2).  
Zie verder het raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP569MeeuwBrink17-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Uitvaartfaciliteit Hoendiep' vastgesteld

Groningen, 19 juli 2017

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep vastgesteld. Het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep heeft betrekking op het gebied dat aan de noordkant wordt begrensd door het Westpark en aan de zuidkant door de weg Hoendiep; het ligt tussen de huisnummers Hoendiep 151 en 154.

Het plan voorziet in de aanleg en bouw van een uitvaartcentrum met een crematorium.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 ter inzage heeft gelegen. Voor de inhoud van de wijzigingen verwijzen wij naar het ter inzage liggende raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP563UitvFacHoendi-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Grondberging Roderwolderdijk 2016' vastgesteld

Groningen, 5 juli 2017

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2017 het bestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2016  vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de zuidzijde van de A7 ten westen van de bestaande grondberging van Suikerunie aan de Roderwolderdijk en is bedoeld voor de uitbreiding van de bestaande grondberging.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage heeft gelegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van
6 juli tot en met 16 augustus 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op
afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP547GrondRodwd16-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 6 juli tot en met 16 augustus 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsregels Wonen' vastgesteld

Groningen, 17 mei 2017

De gemeenteraad heeft op 19 april 2017 het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen  vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied waarvoor de volgende 16 bestemmingsplannen gelden:
•    Binnenstad
•    Binnenstad-Oost
•    Bodenterrein - UMCG
•    Cortinghborg
•    Cortinghborg II
•    Ebbingekwartier
•    Europapark: De Linie
•    Helpman
•    Hortusbuurt-Noorderplantsoen
•    Korrewegwijk-de Hoogte
•    Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt
•    Oosterparkwijk
•    Oosterpoort
•    Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt
•    Oud Zuid
•    Schildersbuurt.

Het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de woonfunctie in deze 16 plannen.
De raad heeft deze maatregel aangekondigd in de woonvisie Wonen in Stad (2015). In de woonvisie is opgenomen dat de leefbaarheid in een aantal woonwijken onder druk staat. Dit komt onder andere doordat er een te groot deel van de woningen in gebruik is voor jongerenhuisvesting. Eén van de maatregelen die de raad hiervoor wil nemen is het vaststellen van een bestemmingsplan dat de bouw van extra verdiepingen op bestaande panden tegengaat, evenals het bebouwen van binnenterreinen en de vorming van te kleine woningen. Ook de komst van nieuwe kamerverhuurpanden gaat de gemeente beperken. In het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen zijn deze maatregelen vastgelegd in juridische regels.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage heeft gelegen. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in het zienswijzenverslag en in het raadsvoorstel die bij het bestemmingsplan ter inzage liggen.  

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP558HerzBestemWon-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 18 mei tot en met 28 juni 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Hoogkerk Zuid 2016' vastgesteld

Groningen, 10 mei 2017

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2017 onder nummer 6b het bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 vastgesteld.
Dit ontwerpbestemmingsplan zorgt voor een actueel kader, waarin de bestaande feitelijke en/of juridische situatie zoveel mogelijk wordt vastgelegd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen beoogd. Het plangebied wordt begrensd door het Koningsdiep/de Roderwolderdijk, de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de Zuiderweg en de A7 met aansluitend een strook grond langs de A7 aan de zuidoostzijde.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 17 november tot en met 28 december 2016 ter inzage heeft gelegen:
•    opname van een nadere toelichting inzake de milieu-aspecten industrielawaai, luchtkwaliteit en geur (de paragrafen 4.5 en 6.2 van de toelichting);
•    opname van de regeling voor de hoogspanningsverbinding van TenneT (verbeelding, artikel 14 en paragraaf 4.6);
•    aanpassing van de regeling voor de gastransportleiding van de Gasunie en opname van een regeling voor het aanwezige gasontvangstation (verbeelding en artikel 5).
•    opname van de bestemming Waterstaat-Waterkering langs het Koningsdiep en een gedeelte van het Hoendiep (verbeelding, artikel 18,par. 6.2);
•    verwijderen van de geluidzone Groningen-West Hoogkerk van het industrieterrein (verbeelding).
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2017  ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP562HoogkrkZd2016-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Meerstad-Midden West' en bijbehorend Milieueffectrapport

Groningen, 8 maart 2017

Voor de gebieden in Meerstad waar de komende 10 jaar nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd, is een actueel bestemmingsplan opgesteld.
Het betreft het noordwestelijke deel van Meerstad, bestaande uit de woonwijken Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis-Oost met aangrenzende delen van de oorspronkelijke bebouwing en het Woldmeer.
Voor dit voorontwerpbestemmingsplan, ‘Meerstad-Midden West’, is een Milieueffectrapport (MER)
opgesteld waarin de milieugevolgen van de planontwikkeling in dit gebied zijn beschreven en beoordeeld.

Het bestemmingsplan ligt met het bijbehorend MER in het kader van de inspraak met ingang van 9 maart tot en met 19 april 2017 ter inzage bij:
-    Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;
-    Het Loket Bouwen en Wonen, gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
Exemplaren van het bestemmingsplan en het MER zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door
aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP568MeerstadMidW-vo01.

Een schriftelijke reactie kunt u van 9 maart tot en met 19 april 2017 sturen aan de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online inspraakreactie indienen’.
U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Over het bestemmingsplan en het bijbehorend MER wordt op woensdagmiddag 29 maart 2017 van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, Waterviolier 2.
U bent dan van harte welkom.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J.A. Klok van de gemeente Groningen,telefoonnummer  050 367 81 06.

Ontwerpbestemmingsplan 'De Meeuwen-De Brink'

Groningen, 8 maart 2017

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Meeuwen-De Brink 2017’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 9 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door het Eemskanaal, de Europaweg, de zuidelijke ringweg en de kade langs het Oude Winschoterdiep.
Het Eemskanaal en het Oude Winschoterdiep met aanliggende kade zijn niet opgenomen in het
plangebied omdat voor het openbaar vaarwater een afzonderlijk bestemmingsplan zal worden
opgesteld. Ook de zuidelijke ringweg is buiten het plangebied gehouden. Doel van dit bestemmingsplan is in hoofdzaak: het bestaande bestemmingsplan De Brink-De Meeuwen voor het plangebied actualiseren en de bestaande planologische en/of feitelijke situatie vastleggen en om het gebied ten westen van de Europaweg te voorzien van een nog uit te werken woonbestemming.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP569MeeuwBrink17-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 9 maart tot en met 19 april 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Bestemmingsplan 'Noordoosthoek Hoornse Meer' hernieuwd vastgesteld

Groningen, 1 maart 2017

De gemeenteraad heeft op 15 februari 2017 het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer opnieuw vastgesteld.
Het plan is ten opzichte van het eerdere besluit van de gemeenteraad (d.d. 24 februari 2016) gewijzigd. Hiermee heeft de gemeenteraad gevolg gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 november 2016, nummer 201602732/1/R4. In deze tussenuitspraak heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen een door de Afdeling geconstateerd gebrek in het bestemmingsplan betreffende gronden die direct grenzen aan de woning van enkele appellanten. De wijzigingen, die met het nieuwe besluit in het bestemmingsplan zijn aangebracht, betreffen een aangepaste regeling voor deze gronden (verbeelding en regels).

Het hernieuwd vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 2 maart 2017 tot en met 12 april 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP545NOhoekHoornM-vg02. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 2 maart tot en met 12 april 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de hernieuwde vaststelling ten opzichte het eerder vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Polaris Pleiadenlaan' vastgesteld

Groningen, 8 februari 2017

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2017 het bestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan vastgesteld. Het bestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan heeft betrekking op de voormalige Rabotoren in Paddepoel. Het plangebied wordt begrensd door de Zonnelaan, de Pleiadenlaan, het parkeerterrein van winkelcentrum Paddepoel en openbaar groen aan de Wilgenlaan. Doel van het bestemmingsplan is realisering van een woontoren met daarnaast lagere hoogbouw met tweekamerappartementen van rond de 45 m² voor starters op de woningmarkt/werkende jongeren, een verbeterde groenstructuur langs de Wilgenlaan en het onttrekken van het plangebied aan de geluidszone vanwege industrieterrein Groningen-West.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat met ingang van 29 september tot en met 9 november 2016  ter inzage heeft gelegen (zie ook het raadsvoorstel). Dit betreft het volgende.
1.    De toelichting is aangevuld met resultaten van het ecologisch vervolgonderzoek (paragraaf 4.3 en bijlage 1).
2.    De toelichting (paragraaf 4.2), artikel 9 en de plankaart zijn aangepast naar aanleiding van nader archeologisch onderzoek.
3.    De definitie van het bebouwingspercentage is aangepast.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 9 februari tot en met 22 maart 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP564Polaris-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 9 februari tot en met 22 maart 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Wijzigingsplan 'Driebond - Oostelijke Ringweg' vastgesteld

Groningen, 25 januari 2017

Burgemeester en wethouders hebben op 20 december 2016 het wijzigingsplan ‘Driebond-Oostelijke Ringweg’ vastgesteld. Het wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van de bouw van een nieuw autobedrijf voor Peugeot en Renault op de zuidoosthoek van het bedrijventerrein Driebond, aan het eind van de Osloweg, bij het verkeersknooppunt Euvelgunne.

Bij de vaststelling van het wijzigingsplan heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in de situering van de bestemmingen water en groen door het iets breder maken van de bestemming water.
Het bouwvlak voor het autobedrijf is ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan niet veranderd.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 26 januari 2017 zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het wijzigingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.
U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het wijzigingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.WP002DriebOostRing-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 26 januari tot en met 8 maart 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het wijzigingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan 'Selwerderhof e.o.'

Groningen, 25 januari 2017

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Selwerderhof  e.o.’ ligt met ingang van 26 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het nieuwe bestemmingsplan is in hoofdzaak een bevestiging van de bestaande stedenbouwkundige structuur. De feitelijke en/of bestaande juridische situatie is vastgelegd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen beoogd.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Plataanlaan (de noordelijke ringweg) in het zuiden, de spoorlijn Groningen-Delfzijl/ Roodeschool in het oosten, het Van Starkenborghkanaal en de sloot ten noorden van het Selwerderhof in het noorden en de Paddepoelsterweg in het westen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP559Selwerderhof-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 26 januari tot en met 8 maart 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan 'Uitvaartfaciliteit Hoendiep'

Groningen, 11 januari 2017

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitvaartfaciliteit Hoendiep’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat aan de noordkant wordt begrensd door het Westpark en aan de zuidkant door de weg Hoendiep; het ligt tussen de huisnummers Hoendiep 151 en 154.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP563UitvFacHoendi-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Bestemmingsplan 'Hoofdstation Groningen' vastgesteld

Groningen, 11 januari 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2016, onder nummer 7a, het bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ heeft betrekking op het Hoofdstation en het
bijbehorende spooremplacement en heeft als doel de maatregelen uit het project Groningen Spoorzone
mogelijk te maken. Deze maatregelen houden onder meer in het doortrekken van regionale spoorlijnen, aanpassing van perrons, de aanleg van een reizigers- en een fietstunnel, een zuidelijke stationsingang, een ondergrondse fietsenstalling, een busonderdoorgang nabij de Achterweg / Viaductstraat (PostNL-locatie) en zes bushaltes bij de nieuwe zuidentree. Het bestemmingsplan voorziet tevens in een conserverende bestemming voor omliggende (kantoor)bebouwing westelijk van het station (KPN-borg, Cascadecomplex, De Regentes).

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en ambtshalve, wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 16 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels en de toelichting van het bestemmingsplan en zijn vermeld in de bij het raadsbesluit behorende Staat van wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken, van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0014.BP552HfdstationGro-vg01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen. Tevens kan het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, worden geraadpleegd op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

Van 12 januari tot en met 22 februari 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft    gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan 'Herziening bestemmingsregels wonen'

Groningen, 21 december 2016

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening bestemmingsregels wonen’ ligt met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de woonfunctie in de volgende 16 bestemmingsplannen:

 • Binnenstad
 • Binnenstad-Oost
 • Bodenterrein - UMCG
 • Cortinghborg
 • Cortinghborg II
 • Ebbingekwartier
 • Europapark: De Linie
 • Helpman
 • Hortusbuurt-Noorderplantsoen
 • Korrewegwijk-de Hoogte
 • Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt
 • Oosterparkwijk
 • Oosterpoort
 • Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt
 • Oud Zuid
 • Schildersbuurt.

In de woonvisie Wonen in Stad (2015) heeft de raad wat betreft de jongerenhuisvesting onder andere uitgesproken dat in een aantal stadswijken de leefbaarheid onder druk staat omdat er een te groot deel van de woningen in gebruik is voor jongerenhuisvesting. Eén van de maatregelen die de raad daarom wil nemen is om een bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van panden in deze wijken beperkt. Het gaat dan om onder andere het tegengaan van de bouw van extra verdiepingen op bestaande panden, het bebouwen van binnenterreinen en de vorming van te kleine woningen. Ook de komst van nieuwe kamerverhuurpanden gaat de gemeente beperken. In het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen zijn deze maatregelen vastgelegd in juridische regels. Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP558HerzBestemWon-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan 'Grondberging Roderwolderdijk 2016'

Groningen, 14 december 2016

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Grondberging Roderwolderdijk 2016’ ligt met ingang van 15 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de zuidzijde van de A7 ten westen van de bestaande grondberging van Suikerunie aan de Roderwolderdijk en is bedoeld voor de uitbreiding van de bestaande grondberging.

Het voorontwerpbestemmingsplan dateert uit 2015; het ontwerpplan uit 2016. Dit jaartal is aangepast. Verder heeft Suikerunie naar aanleiding van een inspraakreactie van een bewoner een voorstel gedaan voor een kortere ontsluitingsroute naar het grondbergingsterrein, waarbij de lus via de Roderwolderdijk wordt afgesneden. Dit voorstel behoeft nog nadere uitwerking maar is juridisch mogelijk vanwege de verkeersbestemming van het aangrenzende bestemmingsplan Westpoort. Het bestemmingsplan voor de grondberging hoeft hierop niet te worden aangepast.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP547GrondbRodwd15-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder
‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan 'Hoogkerk Zuid 2016'

Groningen, 16 november 2016

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogkerk-Zuid 2016’ met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 17 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan zorgt voor een actueel kader, waarin de bestaande feitelijke en/of juridische situatie zoveel mogelijk wordt vastgelegd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen beoogd. Het plangebied wordt begrensd door het Koningsdiep/de Roderwolderdijk, de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de Zuiderweg en de A7 met aansluitend een strook grond langs de A7 aan de zuidoostzijde.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP562HoogkrkZd2016-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 17 november  tot en met 28 december 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder
‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Bestemmingsplan 'Kardinge' opnieuw vastgesteld

Groningen, 2 november 2016

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2016 het bestemmingsplan Kardinge opnieuw vastgesteld.
Het plan is ten opzichte van het eerdere besluit van de gemeenteraad (24 juni 2015) gewijzigd. Hiermee heeft de gemeenteraad gevolg gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juni 2016, nummer 201506855/1/R4. In deze tussenuitspraak heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen een door de Afdeling geconstateerd gebrek in het bestemmingsplan wat betreft de regeling voor evenementen te herstellen.
De wijzigingen, die met het nieuwe besluit in het bestemmingsplan zijn aangebracht, houden een aangepaste regeling voor evenementen in.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 3 november tot en met 14 december 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP530Kardinge-vg02.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 3 november tot en met 14 december 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de hernieuwde vaststelling ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan 'Melisseweg' vastgesteld

Groningen, 2 november 2016

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2016 het bestemmingsplan Melisseweg vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de Melisseweg in het noorden, het Windepad en het voetpad tussen Windepad en Kervelpad in het oosten, het Kervelpad in het zuiden en de Pop Dijkemaweg in het westen.
Het plan voorziet in de bouw van ruim 100 grondgebonden woningen op vrijkomende locaties van het Noorderpoortcollege.
Burgemeester en wethouders hebben ten behoeve van dit bestemmingsplan tevens hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Dit besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit, dat van 19 mei tot en met 29 juni 2016 ter inzage heeft gelegen.

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden zijn gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.

Op dit bestemmingsplan en hogere waardenbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 19 mei tot en met 29 juni 2016 ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van parkeren en het gebruik van woningen en zijn vermeld in het raadsvoorstel.  
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het besluit hogere grenswaarden wegverkeerlawaai liggen met ingang van 3 november tot en met 14 december 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken en van het besluit hogere grenswaarden zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP561Melisseweg-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 3 november tot en met 14 december 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en tegen het besluit hogere grenswaarden. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan  of het hogere waardenbesluit op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Notitie Reikwijdte en detailniveau Meerstad-Midden West

Groningen, 26 oktober 2016

Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Meerstad-Midden is de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West’ opgesteld. In deze notitie wordt beschreven welke delen van genoemd bestemmingsplan worden geactualiseerd en hoe de milieugevolgen van de wijzigingen (minder woningen, verandering in verkeersbewegingen, wijziging oppervlakte meer) worden onderzocht. Het betreft globaal de plandelen Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis Oost.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad-Midden West ligt in het kader van de inspraak met ingang van 27 oktober 2016 tot en met 7 december 2016 ter inzage bij:
-    Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;
-    Het Loket Bouwen en Wonen, gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
-    Gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a te Slochteren, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, woensdags van 13.30 tot 19.30 uur en verder ‘s middags uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van de Notitie zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.
U kunt de Notitie ook online inzien. Dat is mogelijk op de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan onder Actuele bestemmingsplannen. U vindt hier het pdf-bestand (‘papieren versie’).

U kunt uitsluitend een schriftelijke reactie indienen van 27 oktober tot en met 7 december 2016, gericht aan de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Een inspraakreactie via de email is niet mogelijk.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 82 55.

Over de Notitie wordt op woensdagmiddag 2 november 2016 van 16.00 tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, Waterviolier 2. U bent dan van harte welkom.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J.A. Klok van de gemeente Groningen,
telefoonnummer  050 367 81 06.

Ontwerpwijzigingsplan 'Driebond-Oostelijke Ringweg'

Groningen, 26 oktober 2016

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Driebond-Oostelijke Ringweg’, ligt met ingang van 27 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpwijzigingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het gebied dat is gesitueerd in de zuidoosthoek van het bedrijventerrein Driebond, aan het eind van de Osloweg, bij het verkeersknooppunt Euvelgunne. Het wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van de bouw van een nieuw autobedrijf.

U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het wijzigingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.WP002DriebOostRing-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 27 oktober 2016 tot en met 7 december 2016 kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 82 55.

Ontwerpbestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan

Groningen, 28 augustus 2016

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Polaris Pleiadenlaan’ met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 29 september 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige Rabotoren in Paddepoel. Het plangebied wordt begrensd door de Zonnelaan, de Pleiadenlaan, het parkeerterrein van winkelcentrum Paddepoel en openbaar groen aan de Wilgenlaan. Doel van het bestemmingsplan is realisering van een woontoren met daarnaast lagere hoogbouw met tweekamerappartementen van rond de 45 m² voor starters op de woningmarkt/werkende jongeren, een verbeterde groenstructuur langs de Wilgenlaan en het onttrekken van het plangebied aan de geluidszone vanwege industrieterrein Groningen-West.
Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen met ingang van 23 juni tot en met 20 juli 2016.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.  
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP564Polaris-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 29 september tot en met 9 november 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website
gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Ontwerpbestemmingsplan Halfweg

Groningen, 28 augustus 2016

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Halfweg’ met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 29 september 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Voor het gebiedje ‘Halfweg’ is een nieuw bestemmingsplan gemaakt in het kader van het actualiseringstraject van de gemeente Groningen dat erop gericht is om het grondgebied van de gemeente Groningen te voorzien van actuele bestemmingsplannen.

Het plangebied wordt gevormd door het Hoendiep aan de zuidkant, het woonwagenterrein Hoendiep aan de westkant, de zone met schoolgebouwen in het groen aan de noordkant en de bestaande bedrijfsbebouwing van het Hoendiep aan de oostzijde.

Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen met ingang van 20 augustus tot en met 16 september 2015.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP553Halfweg-ow01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen. 

Met ingang van 29 september tot en met 9 november 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, de drafbaan en de Kring

Groningen, 10 augustus 2016

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark - de drafbaan en De Kring’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door twee locaties aan de westzijde van de stad; het betreft woonwagenlocatie De Kring en de drafbaan. Woonwagenlocatie De Kring bevindt zich ten westen van het Stadspark tussen woonwijk De Buitenhof en Hoogkerk, de drafbaan ligt in het Stadspark nabij de A7 en de westelijke ringweg. De inzet van dit plan is een adequate regeling te geven voor evenementen op de drafbaan in het Stadspark en voor bijbehorende bouwwerken bij woonwagens op de locatie De Kring.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 18 februari tot en met 30 maart 2016 ter inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende wijzigingen.
•    De geluidnorm voor categorie-1-evenementen is verlaagd en voor categorie-2- en 3-evenementen gemotiveerd en verscherpt; de definitie van ‘dance-evenement’ is toegevoegd en de strengere regeling voor dance-evenementen is toegelicht (artikel 1 en toelichting).
•    Een uitzondering is opgenomen:
- voor de eindtijden van het Bevrijdingsfestival, Koningsdag en het Gronings Ontzet;
- op de algemene regel inzake de rustperiode van minimaal twee weken tussen dance-evenementen betreffende de periode tussen de viering van Koningsdag en de viering van Bevrijdingsdag en
- voor de maximaal toegestane duur van een dance-evenement bij de viering van Koningsdag; deze wordt 3 uur langer, de toegestane eindtijden blijven gelijk (artikel 2).
•    Het tijdelijk incidenteel toestaan van verhoging van de geluidnorm met 5 dB(A)/5dB(C) voor categorie-3-evenementen is gemotiveerd (toelichting).
•    De maximale geluidsituatie is voor wat betreft de afbeeldingen verduidelijkt (toelichting en bijlage).
Voorts zijn enkele ondergeschikte, niet-inhoudelijke wijzigingen opgenomen (technisch en tekstueel).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 11 augustus t/m 21 september 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP551DrafbnStadspa-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 11 augustus tot en met 21 september 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Friesestraatweg 145

Groningen, 20 juli 2016

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2016  het bestemmingsplan Friesestraatweg 145 vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige bedrijfslocatie aan de Friesestraatweg 145 en voorziet in de bouw van een wooncomplex voor jongeren en starters. Er kunnen ruim 400 wooneenheden worden gerealiseerd.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 28 januari tot en met 9 maart 2016 ter inzage heeft gelegen. Deze betreffen de regels ten aanzien van de dakhellingen. Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 21 juli tot en met 31 augustus 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP554Friesestrw-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 21 juli tot en met 31 augustus 2016  kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat

Groningen, 20 juli 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 8 juni 2016, onder nummer 8a, het bestemmingsplan ‘Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat’ heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat’ is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ´Binnenstad´, vastgesteld op 26 november 2014. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier. Met het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente het woon- en leefklimaat in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat verbeteren. Met het oog hierop zijn de regels van het geldende bestemmingsplan aangescherpt, onder andere door het invoeren van een volledig verbod op seksinrichtingen en strengere eisen voor woonfuncties (zoals een minimumoppervlakte-eis van 50 m² voor woningen en een verbod op kamerverhuur). Daarnaast introduceert het nieuwe bestemmingsplan een regeling voor fietsparkeren. De mogelijkheden voor functiemenging worden onder andere verruimd door ook daghoreca toe te staan.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en ambtshalve, wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 21 januari tot en met 2 maart 2016 ter inzage heeft gelegen. Onder andere is voor de locaties, waarvoor het ontwerpbestemmingsplan een maximumgoothoogte van 4 meter en een maximumbouwhoogte van 8 meter aangaf, in het vastgestelde bestemmingsplan de maximumgoothoogte gewijzigd in 4 meter en de maximumbouwhoogte in 7 meter. Verder is onder meer voor een aantal panden met één bouwlaag in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat, waarvoor het ontwerpbestemmingsplan een maximumgoothoogte van 7 meter of 11 meter en een maximumbouwhoogte van 10,50 meter of 15 meter aangaf, nu een maximumgoothoogte van 4 meter en een maximumbouwhoogte van 7 meter voorgeschreven. Een volledige opsomming van de bij de vaststelling in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen is vermeld in de bij het raadsbesluit behorende Staat van wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken, van 21 juli tot en met 31 augustus 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0014.BP556VisHoekMuurst-vg01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen. Tevens kan het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, worden geraadpleegd op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.
Van 21 juli tot en met 31 augustus 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
•    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
•    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen,die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;
•    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Voorbereidingsbesluit Herziening bestemmingsregels wonen

Groningen, 29 juni 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 22 juni 2016 heeft besloten te verklaren dat een herziening van 12 bestemmingsplannen wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Deze bestemmingsplannen zijn gelegen in en rondom de binnenstad.
Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 30 juni 2016.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 30 juni 2016 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, tussen 14.00 - 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB030HerzBestWonen-vg01. De digitale bestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Voorontwerpbestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan

Groningen, 22 juni 2016

Voor  de voormalige Rabotoren in Paddepoel is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Doel van het bestemmingsplan is realisering van een woontoren met daarnaast lagere hoogbouw met tweekamerappartementen van rond de 45 m² voor starters op de woningmarkt/werkende jongeren, een verbeterde groenstructuur langs de Wilgenlaan en het onttrekken van het plangebied aan de geluidszone vanwege industrieterrein Groningen-West. Het plangebied wordt begrensd door de Zonnelaan, de Pleiadenlaan, het parkeerterrein van winkelcentrum Paddepoel en openbaar groen aan de Wilgenlaan.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 23 juni tot en met 20 juli 2016 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP564Polaris-vo01. U vindt de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. 

Een schriftelijke reactie kunt u met ingang van 23 juni tot en met 20 juli 2016 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Tijdens de inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder “Online inspraakreactie geven’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Over het voorontwerpbestemmingsplan wordt op 30 juni 2016 een openbare inspraakbijeenkomst gehouden. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op het kantoor van WIJS, Dierenriemstraat 106 te Groningen, tussen 18.30 tot 20.30 uur. Op deze bijeenkomst kunnen insprekers mondeling en schriftelijk op het voorontwerp reageren. Van deze reacties zal een verslag worden gemaakt.

Vastgesteld bestemmingsplan Binnenstad

Gemeente Groningen, 22 juni 2016

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2016 het bestemmingsplan Binnenstad opnieuw vastgesteld.
Het plan is ten opzichte van het eerdere besluit van de gemeenteraad (26 november 2014), gewijzigd. Hiermee heeft de gemeenteraad gevolg gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 november 2015, nummer 201500648/1/R4. In deze tussenuitspraak heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen een door de Afdeling geconstateerd gebrek in het bestemmingsplan (motivering horecaregeling ter plaatse van Kleine der A7) te herstellen.
De wijzigingen, die met het nieuwe besluit in het bestemmingsplan zijn aangebracht, houden onder meer een aangepaste regeling voor dit perceel in.

Het hernieuwd vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 22 juni tot en met 4 augustus 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 22 juni tot en met 4 augustus 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de hernieuwde vaststelling ten opzichte het eerder vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Facetherziening Parkeren

Groningen, 22 juni 2016

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2016 het bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van de regels voor het parkeren in 86 geheel of nog gedeeltelijk geldende bestemmingsplannen. De aanpassing is noodzakelijk vanwege een wetswijziging. Door deze wetswijziging zal voortaan in bestemmingsplannen van de stad Groningen wat betreft de parkeerregels rechtstreeks verwezen worden naar de Beleidsregels Parkeernormen van de gemeente Groningen. De aanpassing is uitsluitend juridisch van aard en bevat geen wijzigingen in de geldende parkeernormen. De Beleidsregels Parkeernormen 2012 van de gemeente Groningen zijn dienovereenkomstig aangepast en op 3 februari 2016 bekengemaakt in het Gemeenteblad.

Het plan is ten opzichte van het plan, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 4 februari  tot en met 16 maart 2016, ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 23 juni tot en met 3 augustus 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP557Parkeren-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 23 juni 2016 tot en met 3 augustus 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan Hoofdstation Groningen

Groningen, 15 mei 2016,

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ met ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ heeft betrekking op het Hoofdstation en het bijbehorende spooremplacement en heeft als doel de maatregelen uit het project Groningen Spoorzone mogelijk te maken. Deze maatregelen houden onder meer in het doortrekken van regionale spoorlijnen, aanpassing van perrons, de aanleg van een reizigers- en een fietstunnel, een zuidelijke stationsingang, een ondergrondse fietsenstalling, een busonderdoorgang nabij de Achterweg / Viaductstraat (PostNL-locatie) en zes bushaltes bij de nieuwe zuidentree. Het bestemmingsplan voorziet tevens in een conserverende bestemming voor omliggende (kantoor)bebouwing westelijk van het station (KPN-borg, Cascadecomplex, De Regentes).

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inzage bestemmingsplan en informatie
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen van 16 juni tot en met 27 juli 2016 worden ingezien bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Op dit adres zijn exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken op aanvraag tegen betaling verkrijgbaar.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP552HfdstationGro-ow01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Voorts wordt op dinsdag 28 juni 2016 een inloopbijeenkomst gehouden waar informatie zal worden gegeven en vragen kunnen worden gesteld over het ontwerpbestemmingsplan, de gevolgen van de aankoop van de PostNL-locatie en het project Groningen Spoorzone. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, Groningen, en begint om 19.30 uur.

Indiening zienswijzen
Vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.
Het is tevens mogelijk een zienswijze online in te dienen. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Bruilweering 2014

Groningen, 25 mei 2016

De gemeenteraad heeft op 20 april 2016 het bestemmingsplan Bruilweering 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan Bruilweering 2014, dat uitsluitend het Groningse deel van volkstuinencomplex Bruilweering betreft, wordt als volgt globaal begrensd: aan de westzijde door de grens met de gemeente Tynaarlo, aan de noordzijde door de A7 (Weg der Verenigde Naties), aan de oostzijde door de volkstuinencomplexen Diverdoatsie en Piccardthof, en aan de zuidzijde door woonwijk Piccardthof. Dit plan heeft in hoofdzaak ten doel: het behoud van het volkstuinencomplex; een actueel juridisch-planologisch kader verschaffen voor het plangebied; een passende regeling opnemen voor personen met een permanente persoonsgebonden woonbeschikking; de waardevolle groen- en ecologische structuur beschermen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 8 oktober tot en met 18 november 2015 ter inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende punten:
-    De regeling voor percelen met bestaande bebouwing is verruimd (sublid 5.2.2 onder e).
-    Het verbod op standplaatsen voor woonwagens is geschrapt (artikel 12 onder d).
-    sublid 8.2.4 is verduidelijkt en verruimd voor wat betreft de situering van erf- en tuinafscheidingen.
-    Aan de noordoost- en zuidzijde is de bestemming Groen op de verbeelding voorzien van de aanduiding ‘natuurwaarden’. De paragraaf ecologie is in verband hiermee aangepast (par. 4.3).
-    In de ondergrond van de verbeelding is tuinhuis nr. 222 op de juiste plek ingetekend en uit bijlage 2 geschrapt. Tuinhuis nr. 503 is aangegeven als ‘specifieke vorm van recreatie-persoonsgebonden beschikking’.
-    Ondergeschikte punten: de definitie van het begrip stacaravan is opgenomen; een aantal begrippen is eenduidiger vermeld en overbodige zaken zijn geschrapt.  

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP538Bruilweering-vg01.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Met ingang van 26 mei 2016 tot en met 6 juli 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan Melisseweg en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Gemeente Groningen, 18 mei 2016

Aan en nabij de Melisseweg wordt op vrijkomende locaties van het Noorderpoortcollege een woningbouwplan voorbereid. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig en moet een geluidontheffing worden verleend voor de eerste fase van de woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan en een ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van19 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken en van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door de Melisseweg in het noorden, het Windepad en het voetpad tussen Windepad en Kervelpad in het oosten, het Kervelpad in het zuiden en de Pop Dijkemaweg in het westen.

De geluidbelasting op de gevels van een aantal nieuwe woningen is hoger dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van de geplande woningen toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Beneluxweg (N146, oostelijke ringweg). Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ook inzien op de pagina projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.  Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP561Melisseweg-ow01.
De digitale bestemmingsplanbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen. 

Vanaf 19 mei 2016 tot en met 29 juni 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de beide ontwerpen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Uitsluitend voor het bestemmingsplan kunt u ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. 050 367 8255.

Vastgesteld bestemmingsplan Europapark herziening 2015

Gemeente Groningen, 11 mei 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2016, onder nummer 6e, het bestemmingsplan ‘Europapark, herziening 2015’ heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Europapark, herziening 2015’ vervangt een deel van het bestemmingsplan ‘Europapark 2013, vastgesteld op 25 september 2013. Dit betreft het gebied globaal gelegen tussen de Mediacentrale, het Helperpark – de Duinkerkenstraat, het Oude Winschoterdiep en het bedrijventerrein Winschoterdiep. Aanleiding voor deze herziening is het plan voor de bouw van een nieuw sportcentrum op het voormalige oefenveld van FC Groningen. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een planologische regeling voor een aantal bedrijfskavels oostelijk van deze locatie (terrein aan de andere zijde van het voormalig stamspoor).

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 26 november 2015 tot en met 6 januari 2016 ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de regels en de toelichting van het bestemmingsplan en zijn vermeld in de bij het raadsbesluit  behorende Staat van wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken, van 12 mei tot en met 22 juni 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.  
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0014.BP560Europapherz15-vg01. De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen. Tevens kan het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, worden geraadpleegd op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

Van 12 mei tot en met 22 juni 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
- die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer

Gemeente Groningen, 9 maart 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 24 februari 2016 onder nummer 8b het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door het recreatiegebied langs de Onlandsedijk aan de noordkant; de Hoornsedijk langs het Noord-Willemskanaal aan de oostkant; het Hoornse Meer aan de zuidkant; de woonwijk Hoornse Meer aan de westkant.
Het plan voorziet in een terras nabij de waterkant en een paviljoen in/aan het water ten behoeve van recreatieve gebruikers, omwonenden en gasten van het Hampshirehotel. Voorts voorziet het plan in hoofdzaak in aanlegsteigers, alsmede een verbetering van de natuurwaarden.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 20 augustus tot en met 30 september 2015 ter inzage heeft gelegen. Het betreft:
•    het opnemen van:
* een nadere onderbouwing inzake het doel van het Hampshirehotel en de doorbraak Gasthuisland (paragraaf 1.1) en verduidelijking van de parkeerbalans (paragraaf 3.6) en de geprojecteerde steigers (paragraaf 4.5.1/lid 6.1);
* de conclusie inzake de duurzaamheidsladder (par. 4.1) en toevoeging van de toets in de bijlage (bijlage 9);
* de motivering voor de ontheffing van de Provinciale Omgevingsverordening (paragraaf 2.2) en toevoeging van de ontheffing in de bijlage (bijlage 8);
* de boomeffectanalyse (BEA) in een afzonderlijk bijgevoegde bijlage en overeenkomstige aanpassingen in de toelichting, alsmede aanscherping van de natuurcompensatieregeling en vergroting van het plangebied naar het zuiden (par.4.3, artikel 6, bijlage 1 bij de regels, de verbeelding);
* een regeling van sport- en spelvoorzieningen (artikel 5);
•    correcties inzake de bestaande situatie met betrekking tot het toegestane autoverkeer op de Hoornsedijk en de situering van de cirkelvormige parkeerplaats (par. 3.6 en 4.4).
•    het toevoegen van de conclusie inzake de Natura-2000gebieden (par. 4.3);
•    actualisering van hoofdstuk 7  inzake de exploitatie-overeenkomst;
•    een correctie: de verkeersaantrekkende werking wordt geschat op circa 988 motorvoertuigbewegingen per etmaal (par.3.6);
•    ondergeschikte wijzigingen:
- Verduidelijking: er komt geen nieuw terras, maar het bestaande terras wordt uitgebreid.
- Het beeldkwaliteitsplan wordt niet meer vermeld in de tekst, omdat een dergelijk plan formeel geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 10 maart tot en met 20 april 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, vanaf 14.00 t/m 17.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP545NOhoekHoornM-vg01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’).
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Van 10 maart tot en met 20 april 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark- de drafbaan en De Kring

Gemeente Groningen, 17 februari 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark - de drafbaan en De Kring’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 18 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, vanaf 14.00 – 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op twee locaties aan de westzijde van de stad; het betreft woonwagenlocatie De Kring en de drafbaan. Woonwagenlocatie De Kring bevindt zich ten westen van het Stadspark tussen woonwijk De Buitenhof en Hoogkerk, de drafbaan ligt in het Stadspark nabij de A7 en de westelijke ringweg. De inzet van dit plan is een adequate regeling te geven voor evenementen op de drafbaan in het Stadspark en voor bijbehorende bouwwerken bij woonwagens op de locatie De Kring.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP551DrafbnStadspa-ow01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark - de drafbaan en De Kring’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Met ingang van 18 februari  tot en met 30 maart 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. 050 367 63 88.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website
gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

Ontwerpbestemmingsplan Facetherziening Parkeren

Gemeente Groningen, 3 februari 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetherziening Parkeren’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 4 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur zonder afspraak, van 14.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een aanpassing van de regels voor het parkeren in 86 geheel of nog gedeeltelijk geldende bestemmingsplannen. De aanpassing is noodzakelijk vanwege een wetswijziging. Door deze wetswijziging zal voortaan in bestemmingsplannen van de stad Groningen wat betreft de parkeerregels rechtstreeks verwezen worden naar de Beleidsregels Parkeernormen van de gemeente Groningen. De aanpassing is uitsluitend juridisch van aard en bevat geen wijzigingen in de geldende parkeernormen. Gelijktijdig met de bekendmaking van de terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan wordt de door dit bestemmingsplan noodzakelijk gemaakte aanpassing van de Beleidsregels Parkeernormen 2012 van de gemeente Groningen bekendgemaakt.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP557Parkeren-ow01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 4 februari 2016 tot en met 16 maart 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, telefoon 14 050 (zonder netnummer).
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Online een zienswijze indienen’.

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 145

Gemeente Groningen, 28 januari 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 145’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 28 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige bedrijfslocatie aan de Friesestraatweg 145, en voorziet in de bouw van een wooncomplex voor jongeren en starters. Er kunnen ruim 400 wooneenheden worden gerealiseerd.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP554Friesestrw-ow01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 28 januari 2016 tot en met 9 maart 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, tel. 050 367 83 40.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website
gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Online een zienswijze indienen’.

Vastgesteld uitwerkingsplan Reitdiep 2015

Gemeente Groningen, 20 januari 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het College van burgemeester en wethouders op 15 december 2015 het uitwerkingsplan Reitdiep 2015 heeft vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door weilanden in het westen, de bestaande bebouwing langs Joeswerd en de Professor Uilkensweg in het noorden, de Hoogeweg in het oosten, de bebouwing rond de Reitdiephaven in het zuidoosten en de Friesestraatweg in het zuidwesten. Het plan voorziet in afronding van de woonwijk Reitdiep door het fasegewijs realiseren van nieuwe woonbuurtjes in een landelijke, waterrijke omgeving met aan de zuidzijde van het gebied een parkeerstrook.

Bij de vaststelling van het uitwerkingsplan heeft het College wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat met ingang van 27 augustus 2015 tot en met 7 oktober 2015 ter inzage heeft gelegen:
•    opname van een aanlegvergunningstelsel in de regels (lid 10.4);
•    wijziging in de bestemming Wonen: de vereiste afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen (subleden 8.2.2 en 8.4.1), het oprichten en de situering van een bijbehorend bouwwerk in voorerfgebied (sublid 8.2.3 onder 2), verruiming in de flexibiliteitsbepalingen (hoogte, situering en bebouwingspercentage; sublid 8.4) en het schrappen van de eis van een minimale afstand tot openbaar toegankelijk gebied voor erf- en terreinafscheidingen; bijbehorende bouwwerken zijn uitgesloten van sublid 8.2.4.
•    verbeelding: in hoeksituaties is de aanduiding gevellijn ter plaatse van de beoogde zijdelingse perceelsgrens geschrapt; het bouwvlak is in een beperkt gebied met 1 meter diepte verruimd;
voor een klein gebiedje is de bestemming Water door de bestemming Groen vervangen; de speelvoorzieningen zijn uniform aangeduid; de locatie van 1 speelvoorziening is verruimd, en in artikel 5 is geregeld dat buiten de zone van de hoogspanningsleiding een overschrijding van de functiegrens met maximaal 5 meter is toegestaan.

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 21 januari tot en met 2 maart 2016 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde uitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U kunt het uitwerkingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is IMRO.0014.UP550Reitdiep2015-vg01. Door te zoeken op ‘Uitwerkingsplan Reitdiep 2015’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’).
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/.  

Met ingang van 21 januari tot en met 2 maart 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij het College zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-uitwerkingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat’ met ingang van 21 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak. Op dit adres zijn exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken op aanvraag tegen betaling verkrijgbaar.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP556VisHoekMuurst-ow01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/.

Het bestemmingsplan ‘Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat’ is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ´Binnenstad´, vastgesteld op 26 november 2014. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier. Met het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente het woon- en leefklimaat in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat verbeteren. Met het oog hierop worden de regels van het geldende bestemmingsplan aangescherpt, onder andere door het invoeren van een volledig verbod op seksinrichtingen en strengere eisen voor woonfuncties (zoals een minimumoppervlakte-eis van 50 m² voor woningen en een verbod op kamerverhuur). Daarnaast introduceert het nieuwe bestemmingsplan een regeling voor fietsparkeren. De mogelijkheden voor functiemenging worden verruimd door ook daghoreca toe te staan.

Vanaf 21 januari tot en met 2 maart 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, tel. 050 367 83 40.

Het is tevens mogelijk een zienswijze online in te dienen. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier onder de knop ‘Online zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

Groningen, 20 januari 2016

Voorontwerpbestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen

Groningen, 2 december 2015

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2015 de woonvisie Wonen in Stad vastgesteld. In die visie heeft de raad wat betreft de jongerenhuisvesting onder andere uitgesproken dat in een aantal stadwijken de leefbaarheid onder druk staat omdat er een te groot deel van de woningen in gebruik is voor jongerenhuisvesting. Eén van de maatregelen die de raad daarom wil nemen is om een bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van panden in deze wijken beperkt. Het gaat dan om onder andere het tegengaan van de bouw van extra verdiepingen op bestaande panden, het bebouwen van binnenterreinen en de vorming van te kleine woningen. Ook de komst van nieuwe kamerverhuurpanden gaat de gemeente beperken.
Het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen is gemaakt om deze maatregelen vast te leggen in juridische regels.
Het plan wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de woonfunctie in de volgende 12 bestemmingsplannen:
•    Binnenstad
•    Binnenstad-Oost
•    Europapark: De Linie
•    Helpman
•    Hortusbuurt-Noorderplantsoen
•    Korrewegwijk-de Hoogte
•    Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt
•    Oosterparkwijk
•    Oosterpoort
•    Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt
•    Oud Zuid
•    Schildersbuurt.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op groningen.nl/bestemmingsplan. U kunt daar doorklikken naar de digitale bestemmingsplannenkaart.

Een schriftelijke reactie kunt u van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 sturen aan Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Tijdens de inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan via de gemeentelijke website
groningen.nl/bestemmingsplan. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens en uw
inspraakreactie kunt invullen. Dat formulier kunt u dan online verzenden naar de gemeente. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat 2015

Groningen, 18 november 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 11 november 2015 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Binnenstad wordt voorbereid voor het gebied dat op de bij dat besluit horende verbeelding is aangegeven. Dat gebied bestaat uit de percelen aan de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat.

Dit voorbereidingsbesluit is een aanvulling op het op 15 februari 2015 genomen voorbereidingsbesluit voor hetzelfde gebied waarmee werd beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Deze aanvulling is bedoeld om naast de bouwmogelijkheden ook ongewenst gebruik te voorkomen van de panden die nu geen woonfunctie hebben. De raad heeft hierbij bepaald dat burgemeester en wethouders onder voorwaarden kunnen afwijken van het gebruiksverbod.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 19 november 2015 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak.
U kunt het besluit ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB028VisMuurHoek15-vg01. Door te zoeken op ‘voorbereidingsbesluit Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat 2015’ komt u bij de pdf-bestanden van het besluit (‘papieren versie’).
Deze kaart vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan Hoofdstation Groningen

Groningen, 25 november 2015

Het Hoofdstation wordt fors verbouwd. Dat is een belangrijk onderdeel van het project Groningen Spoorzone. Er komen meer sporen en perrons, een reizigerstunnel, een fietstunnel met een tweede ondergrondse fietsenstalling en een busonderdoorgang  met zes bushaltes bij de nieuwe zuidentree. Deze ingrepen zijn nodig om tegemoet te komen aan de wensen van treinreizigers en om de uitbreiding van het treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken.

De ingrepen passen niet allemaal binnen het huidig geldende bestemmingsplan. Daarom hebben we  een nieuw bestemmingsplan gemaakt, het bestemmingsplan Hoofdstation Groningen. Het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 26 november 2015 vier weken ter inzage voor reactie. Reageren kan  tot en met woensdag 23 december.

Inloopspreekuur op dinsdag 8 december, van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Puddingfabriek
Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan Hoofdstation Groningen? Heeft u technische vragen over bijvoorbeeld geluidseffecten of wilt u meer weten over Groningen Spoorzone? Dan bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur op dinsdag 8 december 2015 in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4. We zijn daar van 19:00 uur tot 21:00 uur en u kunt op elk gewenst moment even binnenlopen.

 Inzien voorontwerpbestemmingsplan?
 U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inclusief alle bijlagen vanaf 26 november 2015 inzien op:

Het voorontwerp bestemmingsplan inclusief bijlagen ligt vanaf deze datum ook gedurende vier weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar: 14050 (zonder netnummer) of een e-mail sturen naar: loketbouwenenwonen@groningen.nl.

Reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?
U kunt van 26 november tot en met 23 december 2015 op het voorontwerpbestemmingsplan reageren. U kunt dit online doen via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan of www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. U vindt op deze websites een digitaal formulier, waar u uw reactie kunt invullen.  U kunt ook een schriftelijke reactie sturen. U richt uw brief dan aan burgemeester en wethouders van Groningen, per adres Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Ook kunt u  een reactie achterlaten tijdens het inloopspreekuur op 8 december. We hebben daarvoor een reactieformulier beschikbaar en kunnen eventueel helpen bij het invullen van het formulier.

Groningen Spoorzone is een project van: de gemeente, de provincie, ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Agrarisch Perceel Winschoterweg'

Groningen, 19 augustus 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Agrarisch perceel Winschoterweg’, met de PlanMER en de overige, daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 augustus 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Winschoterweg met een melkveestal. Deze stal komt, gezien vanaf de Winschoterweg, achter de bestaande agrarische gebouwen. Voor deze uitbreiding is een milieueffectrapportage nodig, een zogeheten PlanMER. De notitie Reikwijdte en detailniveau, die ten behoeve van dit PlanMER is gemaakt, heeft van 4 april tot en met 1 mei 2015 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
Het PlanMER, inclusief de aanvulling op dit rapport, ligt nu samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, het PlanMER en de aanvulling op het PlanMER ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0014.BP543UitbrAgrWinsw-ow01. Het PlanMER is een bijlage. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Uitbreiding Agrarisch perceel Winschoterweg’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 20 augustus 2015 tot en met 30 september 2015 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of over het PlanMER naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. 050 367 83 40.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website
groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

Ontwerpbestemmingsplan 'Binnenterrein Oosterweg'

Gemeente Groningen, 14 januari 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenterrein Oosterweg’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 15 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen
betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door het binnenterrein tussen Oosterweg, Lodewijkstraat, Mauritsstraat en Boumanstraat in de wijk Oosterpoort.

De Raad van State heeft de gemeente Groningen de opdracht gegeven om voor het binnenterrein een nieuw postzegelbestemmingsplan te maken dat dezelfde bouwmogelijkheden kent als het bestemmingsplan Oosterpoort van 29 mei 2013 en waarin moet worden vastgelegd dat alleen grondgebonden woningen mogen worden gebouwd. Dit nieuwe bestemmingsplan is de uitwerking van die opdracht.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP541BinnenOosterw-ow01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Binnenterrein Oosterweg’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2015 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. 050 367 83 40.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website
groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenterrein Oosterweg’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 15 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen
betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door het binnenterrein tussen Oosterweg, Lodewijkstraat, Mauritsstraat en Boumanstraat in de wijk Oosterpoort.

De Raad van State heeft de gemeente Groningen de opdracht gegeven om voor het binnenterrein een nieuw postzegelbestemmingsplan te maken dat dezelfde bouwmogelijkheden kent als het bestemmingsplan Oosterpoort van 29 mei 2013 en waarin moet worden vastgelegd dat alleen grondgebonden woningen mogen worden gebouwd. Dit nieuwe bestemmingsplan is de uitwerking van die opdracht.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP541BinnenOosterw-ow01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Binnenterrein Oosterweg’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.  

Vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2015 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. 050 367 83 40.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website
groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

Voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat

Groningen, 25 februari 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 februari 2015 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Binnenstad wordt voorbereid voor het gebied dat op de bij dat besluit horende kaart is aangegeven. Dat gebied bestaat uit de percelen aan de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en is in werking getreden op 21 februari 2015, de dag na de publicatie in het Dagblad van het Noorden en de Staatscourant.

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 21februari 2015 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
U kunt het besluit ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB026VisMuurHoek-vg01. Door te zoeken op ‘voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat’ komt u bij de pdf-bestanden van het besluit (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
De digitale bestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Grondberging Roderwolderdijk 2015’

Groningen, 22 april 2015

De Suiker Unie is van plan het bestaande grondbergingsterrein aan de Roderwolderdijk, ten zuiden van de A7, uit te breiden. Dit nieuwe terrein is nodig in verband met de uitbreiding van de productie. De terreinuitbreiding omvat circa 6 hectare en is gesitueerd ten westen van het huidige terrein. Om deze mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Grondberging Roderwolderdijk 2015’ gemaakt.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 23 april tot en met 20 mei 2015 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling bij de gemeente verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of groningen.nl/bestemmingsplan.

Een schriftelijke reactie kunt u van 23 april tot en met 20 mei 2015 sturen aan de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Tijdens de inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan via de gemeentelijke website groningen.nl/bestemmingsplan. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens en uw inspraakreactie kunt invullen. Dat formulier kunt u dan digitaal verzenden naar de gemeente. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Voorbereidingsbesluit Trompsingel

Groningen, 8 april 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2015 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Oosterpoort wordt voorbereid voor het gebied, dat is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het kantorencomplex aan de Trompsingel naast het cultuurcentrum Oosterpoort.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 9 april 2015.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 9 april 2015 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Het besluit is tevens in te zien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB027Trompsingel-vg01.

Bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk vastgesteld

Groningen, 1 april 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2015 het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk heeft vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Wolddijk 169. Het plan bevat een juridisch-planologische regeling om de bestaande, legale woonfunctie op het perceel alsnog vast te leggen.

Het plan is ten opzichte van het plan, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 10 oktober tot en met 20 november 2014, ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 2 april 2015 zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP544BedrWolddijk-vg01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart. Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 2 april tot en met 13 mei 2015 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

 • Die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft  gebracht;
 • Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
 • Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bestemmingsplan Helpermaar 2014 vastgesteld

Groningen, 18 maart 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 februari 2015 het bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Helpermaar 2014 heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Van Ketwich Verschuurlaan, de waterstructuur langs de Marcellus Emantslaan/ Bordewijklaan, de achterzijde van de percelen aan de Felix Timmermanslaan/Elsschotlaan, de achterzijde van de percelen aan de Verlengde Hereweg en het bosgebiedje op de hoek van de Verlengde Hereweg/Van Ketwich Verschuurlaan. De inzet van het voorliggend bestemmingsplan is overeenkomstig het vigerend plan, c.q.:

 • Het verankeren van een heldere stedenbouwkundige hoofdstructuur in de omgeving;
 • Het behoud en de integratie van de 'natte', 'groene' en ecologische waarden met het wonen;
 • Ruimte bieden voor de realisatie van een gedifferentieerde woonlocatie.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat met ingang van 29 augustus 2014 tot en met 9 oktober 2014  ter inzage heeft gelegen. Het betreft de volgende wijzigingen. De verbeelding:

 • De noordwestzijde: wijziging van de begrenzing van de bestemming Water, opname van een strook langsparkeren en de hier geprojecteerde weg;
 • De noordrand: de geprojecteerde groen- en wegenstructuur is ingetekend;
 • Bouwblokken rond de centrale Singel: de bestemming Wonen-5 in het midden van het plangebied is gewijzigd naar Wonen-3 (eengezinswoningen); de bouwmogelijkheden zijn beperkt en de wegen ingetekend; er is een geringe aanpassing van de bouwgrenzen van de noordoostelijke bouwstrook in het middengebied en van de oostelijke bouwstroken: de hogere bebouwing valt binnen de bouwgrenzen; het zuidelijk deel met de bestemming Wonen-1: de bestemming Verkeer tussen de bouwblokken is gewijzigd naar de bestemming Wonen, reden waarom ook de afbeelding in paragraaf 3.4 van de toelichting is geschrapt; ter plaatse van de langgerekte bouwblokken is de maatvoering grens geschrapt;
 • Ten oosten van de nog te realiseren bouwstrook Wonen-3 is de geprojecteerde weg voorzien van de bestemming Verkeer; het meest noordoostelijk bouwblok met de bestemming Wonen-5 is verschoven en vergroot; de maximum goothoogte van het meest noordelijke bouwblok binnen de bestemming Wonen-4 is vervallen.

De regels: de minimaal vereiste afstand tot de perceelsgrenzen is geschrapt (artt. 7 en 9); de toegestane maatvoering van de erkers is gewijzigd (sublid 9.4.1 onder a); aan de functie 'additionele voorzieningen' is verduidelijkt dat dit inclusief verkeer en parkeren is (lid 1 van de artt. 7 tot en met 11); aangegeven is dat wegen in de bestemming Groen zijn bestemd voor langzaam verkeer en dat het parkeren uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' (art. 4).

De toelichting: de beschrijving van de inrichting langs de Singel is deels geschrapt (hoofdstuk 3); waar achterpaden als ‘semi-openbaar’ zijn aangeduid, is dit vervangen door het begrip ‘particulier (mandelig)’ (paragraaf 3.1); waar het parkeren inpandig dient plaats te vinden, is dit ter plaatse van het Stadsfront vervangen door de vermelding dat parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden; het aantal parkeerplaatsen wordt overgelaten aan de parkeerverordening; het parkeren bij de woontoren is eveneens beschreven (par.3.4 resp. 3.1.4). Voorts zijn er tekstuele, niet-inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 19 maart tot en met 29 april 2015 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP539Helpermaar-vg01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Helpermaar 2014’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen /plannen.

Met ingang van 19 maart tot en met 29 april 2015 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

 • Die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
 • Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
 • Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep

Groningen, 4 maart 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 februari 2015 het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal begrensd wordt door het Eemskanaal, de bebouwing in de Kop van Oost I, de Sontweg en bebouwing ten behoeve van de regiopolitie. Het bestemmingsplan heeft ten doel:

 1. Wijziging van de regeling van het bebouwingspercentage;
 2. De mogelijkheid van bebouwing ten behoeve van gemengde doeleinden aan het Eemskanaal te schrappen.

Het plan is ten opzichte van het plan, zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 31 oktober tot en met 11 december 2014, ongewijzigd vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 5 maart tot en met 15 april 2015 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP546PartHrzSontwD-vg01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart. Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 5 maart tot en met 15 april 2015 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ontwerpbestemmingsplan Station Groningen Europapark

Groningen, 4 februari 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Station Groningen Europapark’ met ingang van 5 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Station Groningen Europapark’ voorziet in een uitbreiding van het station Groningen Europapark met een extra zijperron aan de zijde van de Helperzoom. Deze uitbreiding is nodig in verband met de aanleg van het vierde spoor in het kader van het project 'Groningen Spoorzone'. Het plangebied wordt globaal begrensd door het Harm Buiterplein / het Europapad aan de noordoostzijde, de Helperzoom aan de zuidwestzijde, Groenendaal aan de zuidoostzijde en het Helperdiep aan de noordwestzijde.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP549StationEuropa-ow01. De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Vanaf 5 februari tot en met 18 maart 2015 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. 050 367 83 40.

Het is tevens mogelijk een zienswijze online in te dienen. Dat kan via de website groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

Groningen Spoorzone
De uitbreiding van station Groningen Europapark maakt deel uit van project ‘Groningen Spoorzone’. Hiermee willen gemeente, provincie, ProRail, NS en Rijk de bereikbaarheid van Groningen per trein verbeteren. Alle documenten staan ook op de site van ‘Groningen Spoorzone’: www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.