Windplatform

Onder de naam ‘Windplatform’ verkennen de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen de mogelijkheid voor het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln. Samen met de omgeving wordt verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden staat hierbij voorop.

Duurzame energie

Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en gemeente Groningen hebben de handen ineen geslagen om een belangrijke rol voor Groningers te waarborgen in de ontwikkeling naar een CO2-neutrale stad in 2035.

Het opwekken van duurzame energie is één van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat.

Het is daarom noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als energiebron is nodig.

Waarom een Windplatform?

In Groningen vinden we dat inwoners in een vroeg stadium moeten kunnen meedenken en meebeslissen óf en onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is.

Met het Windplatform slaan we de handen ineen om een belangrijke rol voor Groningers te waarborgen in de ontwikkeling van duurzame energie. Een belangrijk uitgangspunt is ook de meerwaarde die windenergie voor de regio kan hebben.

Er is nog niets besloten over de komst van windmolens. Er is ook nog geen projectontwikkelaar in beeld. We gaan samen verkennen of windenergie haalbaar is. En als dat haalbaar is: onder welke voorwaarden.

Samen zetten we ons in voor een open en eerlijk traject. Belanghebbenden kunnen daarom meepraten, meebeslissen, en áls de molens er komen: profiteren

Waarom Westpoort en Roodehaan?

Uit onderzoek is gebleken dat Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln technisch de meest kansrijke gebieden rond de stad zijn. In een eerder stadium heeft de gemeente Groningen inwoners gevraagd geschikte locaties aan te wijzen.

Op grond hiervan zijn deze gebieden aangewezen. De andere ‘kansrijke gebieden’ verdwijnen hiermee niet uit beeld als mogelijke locaties.

Op de langere termijn kunnen nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe afwegingen. Er is nog niet onderzocht waar in de aangegeven gebieden de windmolens exact kunnen komen. Dit is onderdeel van de verkenning.

Planning

We houden informatiebijeenkomsten, gesprekken, enquêtes en komen er zijn klankbordgroepen. Dit om belanghebbenden zo goed mogelijk mee te nemen in het proces en om de stemming te peilen.

De resultaten van de verkenning windenergie zijn gebundeld in een magazine. Dat vindt u op de website van het Windplatformexterne-link-icoon.

Het college van B&W heeft, als opdrachtgever van de verkenning, op 26 mei 2020 een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Het college schrijft in de brief verdiepend onderzoek te willen doen naar ecologie, turbulentie en naar de voorwaarden voor eigenaarschap en koppelkansen. Om daarna te kijken wel of niet door te gaan met de ontwikkeling van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln.

  • Er is uitvoeriger ecologisch onderzoek nodig over meerdere seizoenen. In beide gebieden zijn waardevolle (beschermde) soorten naar voren gekomen waar windturbines mogelijk een negatief effect op kunnen hebben.
  • Er is een turbulentieonderzoek nodig. Om gerichter te onderzoeken of windmolens bij Westpoort hoger dan 135 meter inderdaad qua turbulentie invloed hebben op het vliegverkeer van vliegveld Eelde.
  • De voorwaarden, o.a. over eigenaarschap, die we in de verkenning hebben opgehaald, moet het Windplatform samen met de omgeving verder onderzoeken en uitwerken. Dat geldt ook voor de koppelkansen.

Meer informatie