Westpoort

In en rondom het gebied Westpoort gebeurt veel. Daarom heeft de gemeente de meest in het oog springende projecten verzameld op deze webpagina. Het gaat hierbij om gemeentelijke projecten of projecten waarbij de gemeente een belangrijke rol heeft.

Contact

Hebt u vragen over de ontwikkelingen in Westpoort? Stel ze via het contactformulierexterne-link-icoon.

Meedenken over de inrichting van het gebied Matsloot-Westpoort

Naast de huidige ontwikkelingen in het gebied Matsloot-Westpoort, zijn er wensen voor de toekomst. Er zijn plannen voor natuur, recreatie, duurzame energie en investeringen in waterberging. Veranderingen die kansen bieden, maar ook uitdagingen. Zonder visie dreigt visuele aantasting van het landschap, ofwel verrommeling.

2 provincies (Groningen en Drenthe) en 3 gemeenten (Groningen, Noordenveld en Westerkwartier) werken samen om dit te realiseren. Waarbij we de omgeving uitnodigen om hierover met ons mee te denken. Samen kijken we over provinciale en gemeentegrenzen heen, op zoek naar de beste inrichting.

Inloopmomenten

Voelt u zich betrokken bij het gebied Matsloot-Westpoort? Dan hebt u vast uw stem al laten horen tijdens één van de inloopmomenten die wij in de zomerperiode organiseerden. Of op 30 november tijdens het inloopmoment in Oostwold. Hier presenteerden we de modellen die onze landschapsarchitecten hebben gemaakt. Dit deden zij op basis van onder andere uw inbreng.

Vervolg en meer informatie

  • November 2022 tot en met februari 2023: raadpleging onder bestuurders en ambtenaren, waarbij de inbreng wordt verwerkt in een concept- en eindrapport voor de 5 overheden die opdrachtgever zijn voor het Regionaal Raamwerk.
  • Maart tot april 2023: oplevering adviesrapport met meerdere modellen aan de vijf opdrachtgevers. Het adviesrapport vindt u op de website van de provincieexterne-link-icoon.

Hebt u vragen? Dan kunt u deze sturen naar Janet Oldeman: j.oldeman@provinciegroningen.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Groningenexterne-link-icoon.

Bedrijventerreinen Westpoort

Westpoort 1

In 2008 is de aanleg van het eerste deel van bedrijventerrein Westpoort fase 1 gestart. De verkoop van de kavels kwam langzaam op gang, maar is door de sterk toegenomen vraag van de afgelopen jaren in een versnelling geraakt. Daarbij gaat het vooral om grotere kavels voor distributiepanden en kavels voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). 

Logistiek Centrum Westpoort (LCW) is het eerste bedrijf dat zich vestigde op Westpoort. Later vestigden zich o.a. Collicare, North C datacenter en enkele kleine bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw. In 2022 openden de nieuwe distributiecentra van supermarkt Aldi en horecagroothandel Schiava de deuren en inmiddels hebben ook e-commerce Radial en IJzerwarengroothandel Wovar zich gevestigd.

Er is in het huidige aanbod van kavel van de deelgebieden 1A en 1B nog een beperkte beschikbaarheid. In 2024 worden naar verwachting kavels uit het deelgebied 1C toegevoegd aan het verkoopaanbod. Deze kavels zijn vooral bedoeld voor middelgrote mkb-bedrijven, met kavels tussen 5.000 en 20.000 m2.

Hebt u interesse in een kavel op Westpoort? Ga naar de webpagina Bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

Westpoort 2

Westpoort fase 2 beslaat de driehoek tussen het Hoendiep, Zuidwending en de spoorlijn en is bestemd als bedrijventerrein (bestemmingsplan Westpoort 2007). Door een sterk toenemende vraag naar grond voor verschillende doeleinden werkt de gemeente aan het in ontwikkeling brengen van Westpoort fase 2.

Het hoogspanningsstation van Tennet ligt centraal in het gebied en wordt de komende jaren verder uitgebreid richting de spoorlijn. Ten noorden van het hoogspanningsstation is een nieuw datacenterexterne-link-icoon gepland.

Ten westen van het hoogspanningsstation en ten noorden van het Hoendiep is in principe bestemd als bedrijventerrein maar de precieze invulling moet nog worden uitgewerkt. Dit in verband met enkele beperkingen. De beschikbare ruimte en randvoorwaarden voor eventuele verkoop moeten nog worden bepaald.

Ecozone Zuidwending

Westpoort 2 wordt aan de westkant begrensd door de Zuidwending, een kanaal dat het Hoendiep met het Aduarderdiep verbindt. Het vormt de grens tussen de gemeentes Groningen en Westerkwartier. Als onderdeel van ecologische compensatie en het afbakenen van bedrijfsterrein ten opzichte van de omgeving, is de gemeente van plan een sterkere ecologische verbindingszone te maken. Hier moeten groen en water, flora en fauna beter gedijen en de omgeving een impuls geven. De Ecozone Zuidwending is één van de eerste uitwerkingen van het Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort en valt onder het kader ‘randen maken’.

De randen van het Regionaal Raamwerk hebben een krachtige inrichting die past bij het stoere Groninger landschap. Ze bouwen voort op landschappelijke kenmerken zoals historische (verkavelings-)structuren en waterlopen. De randen werken als groene buffer die onder andere horizon- en lichtvervuiling vermindert.

Datacentrum Google (Westpoort 2)

Op het kavel tussen het hoogspanningsstation van Tennet en de spoorlijn, komt een datacentrum dat door Google gebouwd en gebruikt gaat worden. Het gaat om een datacentrum met bijbehorende voorzieningen, installaties, kantoren, parkeren, etc. Het totale bouwoppervlakte is ongeveer 8 hectare. De hoogte van het gebouw past binnen het bestemmingsplan en op het perceel komt veel groen en water. In het conceptbouwplan is ongeveer de helft van het perceel ingevuld met groen en water.                 

Afspraken

De gemeente heeft daarnaast een aantal afspraken in de koopovereenkomst opgenomen:

  • Op minimaal 70% van de dakoppervlakte komen zonnepanelen.
  • De restwarmte van het datacentrum gaat naar een mogelijk toekomstig warmtenetwerk.
  • Het bedrijf betaalt mee aan een goede wegenstructuur rond Westpoort 2 en voor de rondweg rond Westpoort (als die er komt).
  • Het bedrijf betaalt mee aan de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwending.

Regelgeving

Dit initiatief past binnen het bestemmingsplan Westpoort uit 2007. Omdat het datacentrum kleiner wordt dan 10 hectare (bebouwing) en het elektrisch vermogen minder dan 70 MW is, valt het niet onder de ‘hyperscale datacenters’. Het rijk coördineert de vestiging van deze ‘hyperscale datacenters’ maar dat is hier niet van toepassing.

Vervolg

De initiatiefnemer heeft in de tussentijd de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze kunt u inzien tijdens de wettelijk vastgestelde periode.

Nieuwe hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens (Noordoostpolder)

TenneT ontwikkelt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Deze plannen worden gemaakt omdat de vraag naar elektriciteit toeneemt en via de Eemshaven steeds meer (duurzame) elektriciteit Nederland binnenkomt. Bijvoorbeeld van windparken op zee.

Het elektriciteitsnet moet daarom uitgebreid worden omdat anders rond 2030 de huidige hoogspanningslijn te weinig capaciteit heeft om elektriciteit te transporteren.

In 2024 wordt het voorkeurstracé vastgesteld en in 2027 wordt het projectbesluit gepubliceerd. De aanleg van de nieuwe verbinding vindt hierna plaats.

Meer informatie

Bekijk de informatie van Tennet over dit projectexterne-link-icoon

Hebt u specifiek vragen over het project, neem dan contact op omgevingsmanager van TenneT:  Yvon Sikkens.