adult iconWestpoort

In en rondom het gebied Westpoort gebeurt veel. Daarom heeft de gemeente de meest in het oog springende projecten verzameld op deze webpagina. Het gaat hierbij om gemeentelijke projecten of projecten waarbij de gemeente een belangrijke rol heeft.

Contact

Hebt u vragen over de ontwikkelingen in Westpoort? Stel ze via het contactformulier.

Meedenken over de inrichting van het gebied Matsloot-Westpoort

Naast de huidige ontwikkelingen in het gebied Matsloot-Westpoort, zijn er wensen voor de toekomst. Er zijn plannen voor natuur, recreatie, duurzame energie en investeringen in waterberging. Veranderingen die kansen bieden, maar ook uitdagingen. Zonder visie dreigt visuele aantasting van het landschap, ofwel verrommeling.

2 provincies (Groningen en Drenthe) en 3 gemeenten (Groningen, Noordenveld en Westerkwartier) werken samen om dit te realiseren. Waarbij we de omgeving uitnodigen om hierover met ons mee te denken. Samen kijken we over provinciale en gemeentegrenzen heen, op zoek naar de beste inrichting.

Inloopmomenten

Voelt u zich betrokken bij het gebied Matsloot-Westpoort? Dan hebt u vast uw stem al laten horen tijdens één van de inloopmomenten die wij in de zomerperiode organiseerden. Of op 30 november tijdens het inloopmoment in Oostwold. Hier presenteerden we de modellen die onze landschapsarchitecten hebben gemaakt. Dit deden zij op basis van onder andere uw inbreng.

Vervolg en meer informatie

  • November 2022 tot en met februari 2023: raadpleging onder bestuurders en ambtenaren, waarbij de inbreng wordt verwerkt in een concept- en eindrapport voor de 5 overheden die opdrachtgever zijn voor het Regionaal Raamwerk.
  • Maart tot april 2023: oplevering adviesrapport met meerdere modellen aan de vijf opdrachtgevers. Het adviesrapport vindt u op de website van de provincie.

Hebt u vragen? Dan kunt u deze sturen naar Janet Oldeman: j.oldeman@provinciegroningen.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Groningen.

Bedrijventerreinen Westpoort fases 1 en 2

Westpoort fase 1

In 2008 is de aanleg van dit bedrijventerrein begonnen. De verkoop van kavels op Westpoort verliep eerst langzaam maar er is de laatste jaren sterk een sterke groei in de vraag. Daarbij gaat het vooral om grotere kavels voor distributiebedrijven en kavels voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Logistiek Centrum Westpoort (LCW) is het eerste bedrijf dat zich vestigde op Westpoort. Later vestigden zich o.a. Collicare, North C datacenter en een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere bedrijven.

In 2022 openden de nieuwe distributiecentra van supermarkt Aldi, horecagroothandel Schiava en e-commerce Radial de deuren op Westpoort. IJzerwarengroothandel Wovar is in 2022 begonnen met de bouw van een nieuw magazijn.

Door de grote vraag zijn er nog maar een beperkt aantal kavels beschikbaar in fase 1A en 1B. In 2023 en 2024 komen nieuwe kavels in deelgebied 1C in de verkoop. Deze kavels zijn vooral bedoeld voor middelgrote mkb-bedrijven, met kavels tussen 5000 en 20.000 m2. 

Westpoort fase 1C is een locatie die de gemeente snel in de verkoop kan nemen omdat het bestemmingsplan (uit 2009) bouwrecht geeft voor bedrijfsontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor dit gebied wordt momenteel geactualiseerd.

Hebt u interesse in een kavel op Westpoort? Ga naar de webpagina Bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

Westpoort fase 2

Westpoort fase 2 beslaat de driehoek tussen het Hoendiep, Zuidwending en de spoorlijn en is bestemd als bedrijventerrein (bestemmingsplan Westpoort 2007). Door een sterk toenemende vraag naar grond op Westpoort fase 1 versnelt de gemeente de ontwikkeling van Westpoort fase 2. Op dit moment werkt de gemeente aan een inrichtingsplan en een grondexploitatieplan voor Westpoort fase 2.

Het hoogspanningsstation van Tennet ligt centraal in het gebied en wordt de komende jaren verder worden uitgebreid richting de spoorlijn. Ten noorden van het hoogspanningsstation is een nieuw datacenter gepland. Ten westen van het hoogspanningsstation en ten noorden van het Hoendiep worden nog enkele bedrijfskavels ontwikkeld. De precieze kavelomvang en randvoorwaarden voor verkoop worden momenteel verder uitgewerkt. De gemeente verwacht deze kavels medio 2023 in de verkoop te nemen. Vanaf 2024 kan er gebouwd gaan worden.

Datacentrum Google (Westpoort 2)

Op het kavel tussen het hoogspanningsstation van Tennet en de spoorlijn, komt een datacentrum dat door Google gebouwd en gebruikt gaat worden. Het gaat om een datacentrum met bijbehorende voorzieningen, installaties, kantoren, parkeren, etc. Het totale bouwoppervlakte is ongeveer 8 hectare. De hoogte van het gebouw past binnen het bestemmingsplan en op het perceel komt veel groen en water. In het conceptbouwplan is ongeveer de helft van het perceel ingevuld met groen en water.                 

Afspraken

De gemeente heeft daarnaast een aantal afspraken in de koopovereenkomst opgenomen:

  • Op minimaal 70% van de dakoppervlakte komen zonnepanelen.
  • De restwarmte van het datacentrum gaat naar een mogelijk toekomstig warmtenetwerk.
  • Het bedrijf betaalt mee aan een goede wegenstructuur rond Westpoort 2 en voor de rondweg rond Westpoort (als die er komt).
  • Het bedrijf betaalt mee aan de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwending.

Regelgeving

Dit initiatief past binnen het bestemmingsplan Westpoort uit 2007. Omdat het datacentrum kleiner wordt dan 10 hectare (bebouwing) en het elektrisch vermogen minder dan 70 MW is, valt het niet onder de ‘hyperscale datacenters’. Het rijk gaat regie nemen over de vestiging van deze ‘hyperscale datacenters’ maar dat is hier dus niet van toepassing.

Vervolg

Naar verwachting vraagt de initiatiefnemer dit najaar de omgevingsvergunning aan. Vervolgens duurt de procedure voor de vergunning (ten minste) een half jaar. Naar verwachting start in het najaar van 2023 de bouw van het datacentrum.

Nieuwe hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Energietransitie dichtbij: nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens

Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) wil tussen Vierverlaten en Ens een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding realiseren. Omdat dit project van nationaal belang is, wordt de projectprocedure toegepast. Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk zijn voor waar de hoogspanningsverbinding komt (de ruimtelijke inpassing). U kunt nu het onderzoeksplan van dit project lezen en erop reageren met een zienswijze t/m donderdag 20 juli. Ook nodigen wij u uit op één van de informatiebijeenkomsten.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?
In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Het landelijke elektriciteitsnet moet hierdoor steeds meer (duurzaam opgewekte) elektriciteit vervoeren. Hiervoor is een uitbreiding van het huidige hoogspanningsnet nodig: zo kan aan de groeiende vraag voldaan worden én raakt het huidige net niet overbelast.

De stand van zaken
Dit project zit inmiddels in een nieuwe fase: de onderzoeksfase. Hiervoor is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) gepubliceerd. Dit is een onderzoeksplan waarin staat welke tracéalternatieven we onderzoeken op welke thema’s en hoe we dat willen doen. U vindt dit document op de volgende website: www.rvo.nl/vierverlaten-ens.  

In het onderzoeksplan dat ter inzage ligt, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de hoogspanningsverbinding. Op de afbeelding staan de tracéalternatieven die we onderzoeken. De lijnen zijn corridors van 5 kilometer breed. Daarbinnen zoeken we naar een geschikt tracé. U vindt dit zoekgebied op: www.tennet.eu/vierverlaten-ens.

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van www.rvo.nl/vierverlaten-ens. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan 070 379 89 79. 

Wietproef

De gemeente Groningen doet mee aan het experiment Gesloten Coffeeshopketen, ook bekend als de wietproef. Tijdens het experiment verkopen de coffeeshops in Groningen alleen hasj en wiet van telers die de overheid heeft geselecteerd.

Landelijk experiment

De wietproef is een landelijk experiment. Het moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Het kabinet wil met de wietproef onderzoeken of de verkoop kan worden gelegaliseerd en wat hiervan de effecten zijn op de criminaliteit en de volksgezondheid.

Tien gemeenten doen mee aan dit experiment, waaronder Groningen. Binnen deze gemeenten moeten alle coffeeshops meedoen. Voor alle coffeeshops gelden dan dezelfde regels. Ook is zo voor klanten duidelijk dat zij producten kopen die op kwaliteit zijn gecontroleerd.

Het ministerie verwacht dat het experiment start in het eerste kwartaal van 2024. Eerst komt er een overgangsperiode van zes weken. Daarin mogen coffeeshops gedoogde en legale wiet en hasj verkopen. Daarna start het experiment, dat vier jaar moet duren. Dan mogen de coffeeshops alleen de legaal geproduceerde producten verkopen.

Teler in Groningen

Voor de legale teelt heeft de Rijksoverheid een aantal bedrijven geselecteerd. Eén teler wil zich in Groningen vestigen. Het gaat om LeLi Holland. Dit bedrijf wil zich vestigen op bedrijventerrein Westpoort. Voor de bouw van het pand is inmiddels een omgevingsvergunning verleend.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.