Twijfels over zorg melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op zorg en maatschappelijke ondersteuning, binnen de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.

Melding over kwaliteit

Signalen dat iemand aan de kwaliteit van zorg twijfelt, een vermoeden van een misstand, de gemeente verzamelt dit soort meldingen op het 'Meldpunt Zorg om Zorg'. Voorbeelden: vragen over de kwaliteit, mogelijk misbruik van zorggelden, zorgen over het zorgplan, twijfels of het personeel van een zorgaanbieder wel geschikt is.

Melding doen >externe-link-icoon

Melding calamiteit of geweldsincident

U heeft als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om een calamiteit of geweldsincident te melden bij de toezichthouder Wmo van de gemeente Groningen.

Melding doen >

Calamiteit

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid. Voorbeelden zijn:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt.
  • Elke suïcide van een cliënt.
  • Elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt.
  • Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt.

Geweldsincident

Onder een geweldsincident wordt verstaan lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Twijfel?

Bij twijfel of er sprake is van een calamiteit of geweld, verzoeken wij u om altijd contact op te nemen met de toezichthoudend ambtenaar. Bel 14 050 (optie gemeente Groningen kiezen).