Twijfels over zorg melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder of is er mogelijk sprake van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.

Melding over kwaliteit

Signalen dat aan de kwaliteit wordt getwijfeld, worden verzameld binnen het meldpunt Zorg om Zorg.

Meer uitleg

U maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de kwaliteit, er is sprake van misbruik van zorggelden, er zijn zorgen over het zorgplan of u twijfelt of het personeel wel voldoende geschikt is.

Melding calamiteit of geweldsincident

U heeft als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om een calamiteit of geweldsincident te melden bij de gemeente Groningen.

Calamiteit

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid. Voorbeelden zijn:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt.
  • Elke suïcide van een cliënt.
  • Elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt.
  • Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt.

Geweldsincident

Onder een geweldsincident wordt verstaan lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Twijfel?

Bij twijfel of er sprake is van een calamiteit of geweld, verzoeken wij u om altijd contact op te nemen met de toezichthoudend ambtenaar. U kunt hen bereiken via telefoonnummer: 14 050 (optie gemeente Groningen kiezen).