Subsidie voor verduurzaming gemeentelijke monumentale bedrijfspanden

Bent u als particulier of als organisatie eigenaar van een pand met een gemeentelijke (light) monumentenstatus waarin een bedrijf is gevestigd? Dan komt u misschien in aanmerking voor maximaal € 15.000 subsidie voor verduurzaming van het pand.

Check of uw bedrijfspand in aanmerking komt

Alleen gemeentelijke monumenten komen in aanmerking. Op de Cultuurhistorische Waardenkaartexterne-link-icoon ziet u of uw pand een gemeentelijk monument is.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

 • U laat een externe deskundige een verduurzamingsadvies voor monumenten opstellen.
 • U laat vervolgens gebouw-gebonden energetische verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.

U kunt de subsidie alleen krijgen als u een verduurzamingsadvies laat opstellen én (een deel van) de genoemde adviezen overneemt en uitvoert.

Laat het verduurzamingsadvies opstellen door een externe deskundige. Dat is belangrijk en zelfs verplicht.

De deskundige brengt het advies uit conform minimaal niveau 1 van de Uitvoeringsrichtlijn 2001externe-link-icoon van Stichting ERM. Met deze vereiste wordt de kwaliteit van het advies gewaarborgd.

U kunt niet voor álle verduurzamingsmaatregelen subsidie krijgen. Dat kan alleen voor zogeheten gebouw-gebonden energetische maatregelen. Dat zijn maatregelen die gericht zijn op vermindering van het energieverbruik en verbetering van de energie-efficiëntie. Bijvoorbeeld dubbele beglazing en/of isolatie.

De uiteindelijk te nemen maatregelen staan in het verplichte verduurzamingsadvies. Die maatregelen kunt u afstemmen met de externe deskundige.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

 • U krijgt het verduurzamingsadvies voor 100% vergoed als u (een deel van) de adviezen opvolgt en uitvoert.
 • U krijgt 40% vergoed van de planvoorbereiding en de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen.
 • U krijgt in totaal minimaal € 3.000 en maximaal € 15.000 vergoed. Als de totale kosten hoger zijn dan € 15.000, krijgt u dus minder dan 100% van het advies / 40% van de maatregelen vergoed.
 • Zijn de totale kosten lager dan € 3.000? Dan krijgt u geen vergoeding.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een (light) gemeentelijk monumentaal pand in de gemeente Groningen waarin een bedrijf is gevestigd.
 • Voordat u verduurzamingsmaatregelen treft, laat u een verduurzamingsadvies opstellen door een externe deskundige.
 • U laat (een deel van) de geadviseerde maatregelen uitvoeren.
 • Binnen 6 maanden na het besluit tot verlening van subsidie moet de uitvoering van de maatregelen beginnen.
 • Binnen 18 maanden na de verlening zijn de activiteiten afgerond.

Lees alle voorwaarden in de verordening Nadere regels subsidies gemeente Groningenexterne-link-icoon.

Aanvragen

 • Verduurzamingsadvies;
 • Offerte van de kosten, uitgesplitst naar manuren en materieel per verduurzamingsmaatregel met een beschrijving van de uit te voeren maatregelen en werkwijze;
 • Bewijs waaruit blijkt dat er een bedrijf is gevestigd in het pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld (maar niet verplicht) een KVK-uittreksel;
 • Kopie bankafschrift (tenaamstelling en bankrekening moeten goed zichtbaar zijn, alle andere gegevens mag u onleesbaar maken);
 • KVK-nummer als u de aanvraag doet als bedrijf;
 • BSN als u de aanvraag doet als particulier.
 • U krijgt een bevestigingsmail van uw aanvraag.
 • We nemen uw aanvraag zo snel als mogelijk in behandeling.
 • De subsidie wordt verleend of afgewezen en u ontvangt hierover een brief.
 • Bij verlening krijgt u een voorschot van 20% van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • U begint binnen 6 maanden na de verlening met de uitvoering van de activiteiten.
 • Binnen 18 maanden na de verlening zijn de activiteiten afgerond.
 • Binnen 13 weken na afronding van de activiteiten stuurt u deze stukken op:
  • Omschrijving van de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen;
  • Facturen horend bij de subsidiabele activiteiten;
  • Kopie van de verleende omgevingsvergunning, wanneer deze verplicht is voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd.
 • We nemen de stukken in behandeling en controleren de gegevens.
 • We stellen de definitieve subsidie vast en u ontvangt het restant.

Veelgestelde vragen

Eigenaren van panden in de gemeente Groningen die de monumentale status (of light status) hebben én waarin een onderneming is gevestigd.

U kunt de subsidie aanvragen t/m 31 december 2024.

Per organisatie (of particulier) kan 1 aanvraag worden ingediend.

Bij de verduurzaming van een monumentaal pand zijn er karakteristieke eigenschappen die niet verloren mogen gaan. Het advies is conform minimaal niveau 1 van de Uitvoeringsrichtlijn 2001 van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorgexterne-link-icoon. Dit waarborgt dat de monumentale aspecten gerespecteerd en verwerkt worden in het advies.

Nee. Een externe deskundige moet het advies opstellen. De deskundige mag niet bij de aanvrager in dienst zijn.

Uit de offerte moet eenvoudig op te maken zijn:

 • welke activiteiten er worden verricht
 • hoeveel tijd (uren) en materiaal/materieel dit kost
 • en wat de werkwijze is.

Omdat BTW niet subsidiabel is, moet de BTW afzonderlijk op de offerte staan.

Met het bankafschrift controleren we de combinatie van de tenaamstelling en het bankrekeningnummer. Dit zijn dan ook de enige gegevens die leesbaar moeten zijn. Alle andere gegevens mag u onleesbaar maken.

Contact

Hebt u vragen over deze subsidieregeling?

Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon van de gemeente Groningen. Vul als onderwerp 'subsidie verduurzaming monumenten' in. Of bel 14 050.