Natuurinclusief Bouwen

Met de regeling Natuurinclusief Bouwen wordt ingezet om de biodiversiteit van de bebouwde omgeving te versterken. 

Conceptregeling

Via de conceptregeling (pdf 1.5 MB) zetten we in om op drie aspecten om gebouw-natuurinclusieve maatregelen toe te passen.

  • Het gaat ten eerste om maatregelen in de gevel zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.
  • Het tweede aspect gaat over het vergroenen van de gevel en het dak.
  • Tot slot is het ook van belang om de directe omgeving van een gebouw natuurinclusief te maken door meer groen toe te passen en verharding terug te dringen.

De regeling is niet van toepassing op de inrichting van de openbare ruimte. 

De conceptregeling is een uitwerking van het door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van de fracties van Groen Links, Partij voor de Dieren en D66. Met het aangenomen initiatiefvoorstel is het maken van de conceptregeling natuurinclusief bouwen versneld.

Keuzetabel maatregelen

De regeling schrijft niet voor welke maatregelen getroffen moeten worden. Via een keuzetabel worden verschillende mogelijkheden van maatregelen aangedragen. Ook is er ruimte om vernieuwende en innovatieve maatregelen aan te dragen. Uiteindelijk moet met de gekozen maatregelen een minimum puntentotaal worden behaald om aan natuurinclusief bouwen te voldoen. 

Goed voor gezondheid en klimaatadaptatie 

Naast het vergroten van de biodiversiteit dragen natuurinclusieve maatregelen bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Groen op en aan gebouwen zorgen voor een aangenamer binnenklimaat doordat het een isolerende werking heeft.

De combinatie van groene daken en zonnepanelen levert doorgaans een hoger rendement op en zowel het dak als zonnepanelen hebben een langere levensduur. Groen in de directe omgeving heeft tevens een positief effect op de gezondheid. 

Inspraak

We hebben eerst een conceptregeling vastgesteld en deze staat open voor inspraak van vrijdag 1 oktober t/m vrijdag 12 november. Iedereen die wil kan een reactie indienen.

De ontvangen reacties worden zo goed als mogelijk verwerkt in de definitieve regeling. Naar verwachting is de definitieve regeling in januari 2022 gereed en wordt dan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.