Natuurinclusief Bouwen

Met het beleidskader Natuurinclusief Bouwen moet de biodiversiteit van de bebouwde omgeving worden versterkt.

Beleidskader en beleidsregel

Met natuurinclusief bouwen (pdf 7,7 MB) zetten we op 3 onderdelen in voor gebouw- en natuurinclusieve maatregelen.

  • Maatregelen in de gevel, zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.
  • Vergroening van de gevel en het dak.
  • Directe omgeving van een gebouw natuurinclusief maken, door meer groen te gebruiken en verharding terug te dringen.

Dit beleidskader geldt niet voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beleidskader is een uitwerking van het aangenomen initiatiefvoorstel van de fracties van Groen Links, Partij voor de Dieren en D66.

Beleidsregel

Het beleidskader is uitgewerkt in een beleidsregelexterne-link-icoon. Deze is onlangs aangepast op de Omgevingswet en is op 6 februari 2024 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In de beleidsregel staat onder andere dat natuurinclusief bouwen voorlopig alleen verplicht is als een nieuwbouwplan afwijkt van een bestemmingsplan. In alle andere gevallen is het nu nog niet verplicht, maar we bevelen het wel sterk aan.

Invoering van de regels gaat stapsgewijs. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces. In de beleidsregel staat ook aan welke voorwaarden natuurinclusieve maatregelen moeten voldoen

Keuzetabel maatregelen

De regeling schrijft niet voor wat moet worden gedaan. Wel is er een keuzetabelexterne-link-icoon. Daarin staan verschillende mogelijkheden aangegeven. Ook kunnen er vernieuwende en innovatieve maatregelen worden voorgesteld. Uiteindelijk moet er een minimaal aantal punten worden behaald om aan natuurinclusief bouwen te voldoen.

Goed voor gezondheid en klimaatadaptatie

Natuurinclusieve maatregelen zorgen voor:

  • Vergroting van de biodiversiteit.
  • Vermindering van wateroverlast en hittestress.
  • Een aangenamer binnenklimaat door de isolerende werking van groen op en aan gebouwen.
  • Een hoger rendement door de combinatie van groene daken en zonnepanelen.
  • Een langere levensduur voor dak en de zonnepanelen.
  • Een positief effect op de gezondheid.

Stimuleringsactie en website

Ook zonder nieuwbouw of verbouw kunt u aan de slag voor de biodiversiteit: voor uw eigen tuin of balkon, aan, in en op uw huis of bedrijfsgebouw is van alles mogelijk. De dingen die u kunt doen, hebben we voor u op een rij gezet.

We willen het u zo makkelijk mogelijk maken om van uw woning, bedrijf of tuin een plek te maken waar de biodiversiteit van profiteert. Daarom is er een stimuleringsactie. Voor eigenaren van bestaande bouw is er een korting van 25% beschikbaar op voorzieningen die de biodiversiteit versterken. Deze korting kan oplopen tot wel € 50,-. Lees meer hierover op de website Natuurlijk woon je in Groningenexterne-link-icoon. Daar vindt u ook andere handige informatie over natuurinclusief bouwen.

Naast de stimuleringsactie is er een subsidieregeling klimaat om uw directe woonomgeving klimaatbestendig te maken.

Vaststelling gemeenteraad

De gemeenteraad heeft het definitieve beleidskader vastgesteldexterne-link-icoon (pdf 390 kB). Voorafgaand aan de vaststelling heeft een conceptversie van het beleidskader ter inzage gelegen. Er zijn 6 inspraakreacties binnengekomen. Deze zijn gebundeld in een inspraaknota (pdf 672 kB) en elke reactie is voorzien van een antwoord. Ook is aangegeven welke onderdelen zijn verwerkt in de definitieve versie.

Op basis van de inspraak is voor een groot aantal dier- en plantsoorten omschreven wat de beste omstandigheden zijn om zich te vestigen. Daarmee kunnen inwoners zelf ook eenvoudige natuurinclusieve maatregelen nemen. Ook koppelen we een monitoringsprogramma aan de maatregelen die worden toegepast, zodat de werking ervan kan worden bijgehouden.