youth-assistance iconDoorontwikkeling jeugdhulp

De gemeente Groningen organiseert vanaf begin 2023 de Basis jeugdhulp en ondersteuning dichter bij de gezinnen. Dus meer in de eigen leefomgeving. We gaan van het bieden van hulp naar het versterken van de leefwereld van kind en gezin. De professional, de expert op dat gebied, krijgt meer ruimte dit te realiseren. Sinds 1 januari 2023 is daarom de taak Basis jeugdhulp (SAMEN.) belegd bij WIJ Groningen.

Basis jeugdhulp

Onze gemeente sluit hiermee aan bij de beweging die landelijk aan de gang is. De Basis jeugdhulp geven we vorm in nog meer samenhang met de sociale basis en Wmo.

De gemeente Groningen zet een grote stap met het invoeren van de taak Basis jeugdhulp. Het college besloot op 26 oktober 2021 om de opdracht hiervoor aan WIJ Groningen te geven. Daarna zijn we gestart met het opstellen van het implementatieplan die op 6 september 2022 door het college is vastgesteld. De gemeente werkt samen met WIJ Groningen en ketenpartners aan een stapsgewijze implementatie.

Op 1 januari 2023 is WIJ Groningen gestart met de uitvoering van de taak Basis jeugdhulp (SAMEN.). Dat gebeurt volgens het implementatieplan dat in de raad van 28 september 2022 is besproken. Dit betekent onder andere deze nieuwe taak geleidelijk wordt ingevoerd, dat lopende indicaties niet tussentijds worden beëindigd en dat de Open House in uitzonderingsgevallen als vangnet voor deze hulp aanwezig blijft tot de zomer van 2025. WIJ Groningen is op 1 januari 2023 gestart met de ondersteuningsvragen van kinderen en gezinnen die bij WIJ Groningen en de huisartsen binnen komen. Vanaf 1 januari 2024 komen de overige verwijzers en andere begeleidingsvormen bij de taak Basis jeugdhulp bij WIJ Groningen.

Taak Basis jeugdhulp (SAMEN.) en WIJ Groningen

De raad van de gemeente Groningen staat achter de visie om de Basis jeugdhulp laagdrempelig te organiseren. Dus in de wijken en de dorpen, in de eigen omgeving van de kinderen en gezinnen. De afgelopen maanden voerden we diverse gesprekken met jeugdhulpaanbieders en met ketenpartners, zoals onderwijs, verwijzers en de GGD.

Mede op verzoek van de raad betrekken wij de ouders en kinderen hier ook zoveel mogelijk bij. De ervaringen tot nu toe en de huidige leermomenten gebruiken wij voor het invoeren van de taak Basis jeugdhulp. Bij de documenten leest u de impressies van deze gesprekken.

Op 6 september 2022 nam het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen het besluit om het implementatieplan, de kaders van deze opdracht en het financiële kader vast te stellen. Uiteraard onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad. De gemeenteraad heeft op 28 september 2022 het besluit genomen om in te stemmen met de voorinvestering van de taak Basis jeugdhulp.

Gefaseerde aanpak

Eerste fase Basis jeugdhulp

De overgang van de ondersteuning naar de Basis jeugdhulp vindt gefaseerd plaats. In januari 2023 zijn we gestart met de verwijzingen door WIJ Groningen en de huisartsen naar de Basis jeugdhulp. Ook de overgang van de producten van de Open House inkoop door de RIGG naar de inzet van WIJ Groningen vindt gefaseerd plaats. In januari 2023 zijn we gestart met het bieden van ondersteuning die in de plaats komt voor de volgende producten:

 • 45A56 gezinsbegeleiding specialistisch
 • 45A53 individuele begeleiding specialistisch
 • 45A04 individuele begeleiding basis
 • 45A51 gezinsbegeleiding basis

Voor deze producten wordt nu Basis jeugdhulp ingezet. Inwoners kunnen zonder indicatie en wachtlijst ondersteuning krijgen, vanuit verwijzingen van huisartsen en WIJ Groningen.

Tweede fase Basis jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2024 gaat WIJ Groningen ook ondersteuning bieden op verwijzing vanuit de Gecertificeerde Instellingen, medisch specialisten, jeugdartsen van de GGD en de rechtbank. Dit is conform de oorspronkelijke planning.

Met ingang van 1 januari 2024 gaat WIJ Groningen ook de passende ondersteuning bieden vanuit de Basis jeugdhulp voor de zeven andere jeugdhulpproducten die tot dan toe via de Open House door de RIGG werden ingekocht. Daar waar de Basis jeugdhulp geen passende ondersteuning kan bieden blijft gedurende de overgangsfase jeugdhulp vanuit de Open House beschikbaar. De overgang zal gefaseerd plaatsvinden.

Het gaat om hulpverlening passend bij de volgende producten:

 • 50G41 ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding
 • 45A54 groepsbegeleiding specialistisch
 • 51G01 individuele behandeling basis
 • 50G26 specifieke doelgroepen 3 (onderwijs)
 • 45A49 groepsbegeleiding basis
 • 45G05 specifieke doelgroepen 6 (gezinnen geringe sociale redzaamheid - licht)
 • 45G06 specifieke doelgroepen 7 (gezinnen geringe sociale redzaamheid – specialistisch)

Om deze nieuwe fase voor te bereiden en afspraken te maken over de juiste verwijzing naar de nieuwe taken die de Basis jeugdhulp gaat uitvoeren vanaf 1 januari 2024, zijn we in gesprek met de verwijzers zodat inwoners direct de goede en passende ondersteuning ontvangen.

Resultaten

Wij zijn tevreden over de resultaten tot nu toe. In 2023 hebben 760 jeugdigen en gezinnen ondersteuning vanuit de Basis jeugdhulp ontvangen (cijfers WIJ Groningen september 2023). Basis jeugdhulp kan worden ingezet voor ondersteuning bij allerlei problemen binnen het gezin, zoals wanneer ouders problemen ervaren met opvoeden, bijvoorbeeld bij drukke en dwarse kinderen, wanneer ouders zich zorgen maken over de kinderen vanwege echtscheiding of relatieproblemen, pubers met gedragsproblemen, kinderen met problemen op school, kinderen of opvoeders met autisme, kinderen of opvoeders met psychische problemen, enzovoort.

WIJ Groningen heeft voor de Basis jeugdhulp op dit moment ruim 80 medewerkers in dienst. Deze medewerkers hebben een grote variëteit in opleiding, werkervaring, expertise, cultuur, achtergrond en leeftijd. WIJ Groningen is daardoor in staat passende jeugdhulp te bieden dicht bij de gezinnen.

Werkwijze

De Basis jeugdhulp heeft een goede samenwerking opgebouwd met de huisartsen. De huisartsen verwijzen naar de Basis jeugdhulp. Bestaande indicaties lopen door; bij herindicatie wordt opnieuw gekeken wat nodig is voor de jeugdige en het gezin en hoe de ondersteuning eruit moet zien. Waar nodig wordt met aanbieders samen opgelopen voor een soepele overgang naar de Basis jeugdhulp. Centraal staat dat er geen jeugdigen en ouders tussen wal en schip raken.

Er zijn geen wachtlijsten voor de Basis jeugdhulp. Inwoners met een ondersteuningsvraag melden zich met hun ondersteuningsvraag bij de entrees van WIJ-teams en na de triage worden jeugdhulpvragen doorgeleid naar de Basis jeugdhulp. Binnen 5 werkdagen na melding bij een WIJ-team heeft de Basis jeugdhulp contact met de inwoner. De snelheid van contact wordt door inwoners gewaardeerd. De praktische aanpak van gezinscoaches in gezinnen werkt.

Voorbeelden

Gezinscoach: “Met hulp van haar netwerk neemt zij weer de regie over haar eigen leven.”

“Ik vind het belangrijk om dichtbij de gezinnen, kinderen en jeugdigen te staan. Als gezinscoach ben ik betrokken bij een vijftienjarige die veel piekert, zich soms eenzaam voelt en moeite heeft met grenzen aangeven bij haar vriendschappen. We spreken wekelijks af om te wandelen, te praten over waar zij tegenaan loopt en te werken aan haar doelen. Samen kijken we naar de oorzaak van de dingen waar zij tegen aan loopt en kijken we naar wie in haar omgeving haar zou kunnen ondersteunen wanneer zij vastloopt. Door het inzetten van oplossingsgericht werken en reflecteren zoeken wij naar handvatten die haar kunnen helpen. Door laagdrempelig aan te sluiten bouw ik een vertrouwensband op en zie ik een mooie groei bij de jeugdige! Door onze gesprekken zit ze beter in haar vel, werkt ze aan haar doelen en kunnen we de begeleidingsmomenten zelfs al afbouwen.”

Gezinsondersteuner: “Niet meer werken op indicaties en codes, maar direct inzetten op wat nodig is.”

“Als gezinsondersteuner sta ik een gezin bij dat thuis veel spanningen ervaart vanwege de scheiding van de ouders. Doordat er binnen de Basis jeugdhulp minder kaders zijn, kan ik direct aansluiten bij de hulpvraag van het gezin en inzetten op wat nodig is. Met de ouders bespreek ik het belang van positief opvoeden. Met de dochter bespreek ik waar ze tegen aanloopt en wat hierin helpend kan zijn. Ik stel regelmatig de vraag welk probleem moet zijn opgelost voordat het gezin zelf weer verder kan. Daarin staat de directe leefwereld van het gezin centraal. De inzet van Basis jeugdhulp zorgt ervoor dat de spanningen thuis minder zijn en dat de situatie leefbaar is.”

Gezinscoach: "Dit soort ontwikkelingen motiveert!"

 “Ik coach een vijftienjarig meisje dat veel boosheid ervaart. Door laagdrempelig contact, waarbij ook ruimte is voor praten over koetjes en kalfjes, stelt zij zich steeds meer open. Ze praat over haar grenzen en kan haar gevoelens beter verwoorden. Het meisje geeft aan de een-op-een begeleiding prettig te vinden. Ze werkt aan de doelen die we samen hebben geformuleerd en er is een mooie ontwikkeling te zien. We zijn inmiddels in het proces van afbouwen beland. Dit soort ontwikkelingen motiveert!”

Contact

Inwoners kunnen bij wij.groningen.nl terecht met vragen over jeugdhulp. 

Nieuwsbrief

De komende tijd zullen wij regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen over deze doorontwikkeling. Wilt u die ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Documenten