Basisbaan voor organisaties

Een basisbaan biedt mensen die geen kans meer hebben op regulier werk wel de kans om nuttig werk te doen. Het gaat om werk dat maatschappelijk relevant is, maar waar geen reguliere functies voor zijn. De deelnemer aan de basisbaan krijgt hiervoor het minimumloon.

Informatiedag basisbaan

Vanwege de grote landelijke interesse in de basisbanen in Groningen, overweegt de gemeente Groningen om in het najaar 2024 een informatiedag basisbaan te organiseren in Groningen. Mogelijke onderdelen van deze dag zijn: 
- informatie over het basisbaan-traject in Groningen
- leerpunten en succesfactoren 
- bezoek aan werklocaties 
- ervaringen van deelnemers, de begeleidende partijen en werkgever Thermiek BV. 


Om het animo voor een dergelijke dag te peilen, vragen wij u om het formulierexterne-link-icoon in te vullen. 

Voor wie is de basisbaan?

De basisbaan is er voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en geen kans meer maken op regulier werk. Deze mensen willen echter wel graag iets doen en zijn in staat zich zinvol in te zetten.

Hoe werkt de basisbaan?

De deelnemer aan de basisbaan komt in dienst van de gemeente Groningen. De gemeente Groningen regelt het takenpakket en betaalt de deelnemer. Hiermee is de gemeente Groningen de formele werkgever.

De deelnemers voeren ook taken uit voor (maatschappelijke) organisaties. Deelnemers zijn echter niet in dienst van deze organisaties, maar in dienst van de gemeente Groningen. Zij zijn dus ook geen onderdeel van de bedrijfsvoering van de (maatschappelijke) organisaties in de wijken of dorpen.

Wat doet iemand met een basisbaan?

Basisbanen bestaan uit additionele, maatschappelijk relevante taken die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk of dorp. Iedereen in de wijk of het dorp kan deze taken aandragen, zoals een bewonersorganisatie, een WIJ-team, een stichting, een woningbouwcoöperatie, een supermarkt enzovoort. De taken mogen regulier werk niet verdringen. Het mag ook geen structureel vrijwilligerswerk zijn of iets wat door iemand met een Participatiebaan wordt gedaan.

Voorbeelden van taken voor een basisbaan zijn:

  • Ondersteunen in de horeca of schoonmaak bij buurtcentra’s of sportfaciliteiten.
  • Ouderen in de wijk bezoeken voor een praatje.
  • Zwerfvuil in de wijk opruimen.
  • Bewoners helpen bij het 'ontspullen'.
  • Lichte ondersteunende klussen bij mensen thuis.
  • Lichte administratieve ondersteuning voor wijkkranten.

De gemeente stelt voor de deelnemers een werkweek op maat samen, variërend van 24 tot 36 uur per week. In principe staat het takenpakket vast. Daar waar mogelijk wordt echter flexibiliteit van de deelnemers gevraagd. Dit om in te kunnen spelen op specifieke evenementen of onverwachte gebeurtenissen in een wijk of dorp.

Daarnaast kan het in het belang van de deelnemer zijn om de taken aan te passen. Bijvoorbeeld om het welzijn van de deelnemer te bevorderen of uitval te voorkomen.

Het is mogelijk dat sommige taken niet geschikt blijken te zijn. Daarom is er geen garantie dat alle aangedragen taken daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook kan de gemeente geen continue voortgang waarborgen bij het uitvoeren van taken die wel geschikt zijn voor deelnemers.

Hoe worden de deelnemers begeleid?

De deelnemers aan een basisbaan worden begeleid door 3 partijen die een overeenkomst hebben met de gemeente Groningen. Deze partijen zijn

Ze helpen de deelnemers op hun werkplek en hebben ook een aantal administratieve taken, zoals het doorgeven van ziekmeldingen aan de gemeente. 

Elke deelnemer heeft ook een persoonlijke ‘coach basisbaan’ vanuit de gemeente. Die coach neemt regelmatig contact op om te kijken hoe het gaat met het werk, het inkomen en het welzijn van de deelnemer.

Hoe wordt de basisbaan gefinancierd?

De basisbaan wordt momenteel gefinancierd door de gemeente Groningen. We zijn echter actief op zoek naar cofinanciering door belanghebbende partijen, diverse fondsen en de overheid.

Een basisbaan is namelijk niet alleen goed voor de deelnemers, ook organisaties hebben profijt van de extra taken die uitgevoerd worden door iemand met een basisbaan. Organisaties die financieel kunnen en willen bijdragen aan de basisbaan zijn dan ook zeer welkom.

Onderzoek experiment basisbaan

De gemeente Groningen is in maart 2020 begonnen met een experiment met basisbanen. De Hanzehogeschool Groningen heeft tijdens dit experiment onderzoek gedaan naar de basisbanen in Groningen. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het “Eindrapport De Praktijk van basisbanen’.

Hebt u interesse?

Wilt u meer weten over de basisbaan? Of wilt u als organisatie (financieel) bijdragen? Bel 14 050 of gebruik ons contactformulierexterne-link-icoon en vul 'Basisbaan' in als onderwerp.